Sportul Popular, noiembrie 1960 (Anul 15, nr. 3713-3729)

1960-11-01 / nr. 3713

Comunica! în ziua de 31 octombrie a.c. în sala de şedinţe a Marii Adunări Naţionale, au început lucrările plenarei lărgite a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. La plenară iau parte, în afara membrilor şi membri­lor supleanţi ai Comitetului Central, primii secretari şi secretari ai comitetelor regionale şi ai unor comitete oră­şeneşti şi raionale de partid; preşedinţii comitetelor exe­cutive ale sfaturilor populare regionale şi ale unor sfaturi­­populare orăşeneşti şi raionale, miniştri, miniştri adjuncţi şi secretari generali ai ministerelor, şefi ai secţiilor C.C. al P.M.R., conducerile centrale ale sindicatelor, U.T.M.-ului şi ale altor organizaţii de masă, preşedinţii consiliilor re­gionale ale sindicatelor, directori şi secretari de partid din marile întreprinderi, academicieni, oameni de ştiinţă, di­rectori ai institutelor de cercetări ştiinţifice şi de proiec­tări, redactori responsabili de ziare şi publicaţii, precum şi alţi activişti de partid, de stat şi din economie. Plenara a ascultat expunerea tovarăşului Gheorghe Gh­eorgh­iu-Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, asupra proiectului planu­lui de dezvoltare a economiei naționale pe anul 1961. Lucrările plenarei continuă. Imagini de la întrecerile sportive de duminică Atac la poarta Ştiinţei Cluj. Marin Marcel, unul din cei mai buni jucători de pe teren, in luptă pentru balon cu portarul clujean Mogul. Foto : Mareea Popescu-Ploieşti In sala Dinamo din Capitală au avut loc întrecerile de gimnastică din cadrul etapei regionale a campionatului R.P.R. (individual şi pe echipe). In fotografie, cunoscutul nostru gimnast St. Hărgălaş (Victoria) evoluind in proba de sărituri. Foto : Gh. Dumitru Spicuiri Faptul că şase din cele şapte echipe gazdă au cucerit duminică victoria a făcut ca etapa a IX-a să fie mai cal­mă. Pe mulţi i-a surprins poate în­­frîngerea echipei U.T.A. la Arad, unde pînă duminică nu pierduse un punct măcar. Dar, C.C.A. a jucat mai bine decit duminica trecută, iar U.T.A. s-a prezentat sub aşteptări, astfel că eşe­cul fotbaliştilor arădeni nu a mai pur­tat amprenta unei surprize. Iar la me­ciul de la Ploieşti surprinzător a fost doar scorul cu care a cedat Ştiinţa Cluj. ♦ un clasat'' '1', însă, această etapă a echipelor gazdă a determinat cîteva dintr-o etapă schimbări importante: Petrolul — în revenire — a ajuns pe locul 3; Stea­gul roșu a mai urcat cu un loc și după cum promit ultimele sale com­portări, ascensiunea nu se va opri aici. Progresul a cîștigat două locuri, iar Minerul — mai ales — a „săltat" de pe locul 12 pe 9... ♦ In fruntea clasamentului, lupta se dă deocamdată între Dinamo Bucureşti şi C.C.A., care se vor întîlni la 13 noiembrie. Diferenţa de un punct exis­tentă între cele două echipe face ca întrecerea pentru primul loc să fie foarte pasionantă. Iar dacă în cursă vor intra şi Petrolul şi Steagul roşu Categoria A la fotbal mai calmă — ceea ce este foarte posibil — a­­tunci vom asista la un final de sezon palpitant, cu atît mai mult cu cit şi echipele următoare din clasament vor avea un cuvînt de spus — măcar indirect — în această întrecere pentru locul întîi. Surprinzător a fost scorul de la­­ Ploieşti. Se ştia că Ştiinţa Cluj va­­ folosi o formaţie în care vor reintra­­ Georgescu şi transuc şi va debuta Cane. Era de aşteptat, deci, ca stu­denţii clujeni să opună măcar o re­zistenţă mai mare. Şi totuşi... Ce s-a (Continuare in pag a l­a) PROLETARI DIN TOUT BERILE, UNITI­ VAl ANUL XVI — Nr. 3713 ★ Marți 1 noiembrie 1960 ★ 8 pagini 25 bani „ŞTAFETA PRIETENIEI ROMÂNO-SOVIETICE’’ ÎNTIMPINATĂ CU ENTUZIASM IN CENTRELE DE REGIUNE ORADEA ORADEA, 30 (prin telefon).­­ So­sirea ştafetelor din raioanele regiunii Oradea a avut loc duminică dimineaţă în centrul oraşului, într-un cadru săr­bătoresc. Festivitatea a fost deschisă de tovarăşul C. Rusu, vicepreşedinte al consiliului regional U.C.F.S. Spor­tivele Ileana Trif din raionul Beiuş şi Elisabeta Kiss din raionul Salonta au citit mesajele de salut adresate ti­neretului sovietic de către tinerii din regiunea Oradea. Ştafeta va fi predată tinerilor din regiunea Cluj. MIRCEA POP-coresp. BAIA MARE BAIA MARE, 30 (prin telefon). —­­Simbăită după-amiază, în Piaţa Liber­tăţii din localitate, în faţa unui nume­ros public au sosit ştafetele din cele nouă raioane ale regiunii Baia Mare, precum şi cele ale C.S.M. Baia Mare, Topitorul Baia Mare şi Dinamo Săsar. Delegatul raionului Şomcuta Mare, maestrul sportului Petre Şutea, a citit­­mesajul sportivilor din raion, ară­tând realizările şi succesele acestora în producţie şi în sport în cinstea ce­lei de a 43-a aniversări a Marii Re­voluţii Socialiste din Octombrie. A mai luat cuvîntul cu acest prilej tov. Şte­fan Roman din biroul comitetului re­gional A.R.L.U.S. Baia Mare. La prim m­irea ştafetei un grup de pionieri au oferit flori delegaţilor. Ştafeta regiu­nii, condusă de maestrul sportului Fer­dinand Moscovici, a plecat duminică dimineaţa spre Cluj. V. SASARAN — coresp. regional CONSTANŢA CONSTANŢA, 30 (prin telefon). „ Duminică au sosit la Constanţa purtă­torii .Ştafetei prieteniei romîno-sovie­tice“. Pe stadionul „1 Mai“ şi-au făcut apariţia motocicişti, ciclişti şi atleţi, reprezentanţi ai raioanelor regiunii Constanța. Din partea raionului Med­gidia sportivul Alecu Mitrea a dat ci­tire mesajului, în care se arată că sportivii din raion sărbătoresc „Luna prieteniei romîno-sovietice“ cu impor­tante realizări în muncă și în sport. Au fost reamenajate 28 terenuri de fotbal şi 19 de volei. La competiţiile sportive organizate In cinstea „Lunii prieteniei românosovietice“ au luat parte peste 20.000 de tineri şi tinere. In aceste acţiuni s-au evidenţiat spor­tivii Tache Moşescu, Olimpia Colan, Oprea Voinea­sa. Mesajele au fost primite de tov. M. Helban din partea consiliului regional A.R. L.U.S. Ştafeta îşi va continua drumul spre Tulcea şi mai departe spre Galaţi. E. PETRE-coresp. CRAIOVA CRAIOVA, 31 (prin telefon).­­ Peste 5.000 de spectatori prezent în tribunele hipodromului din Parcul Poporului au aplaudat duminică după­­amiază sosirea purtătorilor „vui­etei prieteniei romîno-sovietice“, care timp de 20 de zile a străbătut satele, co­munele şi oraşele regiunii Craiova. Ştafeta a fost adusă de sportivi din oraşul Tr. Severin, raioanele Caracal şi Tg. Jiu, care la rîndul lor au primi­t-o din restul raioanelor regiunii Craiova. In mesajul de salut adresat tinere­tului sovietic sunt arătate o seria de succese in producţie şi un sport din­tre care remarcăm : 822 asociaţii spor­tive, 178.000 membri U.C.F.S., 360.0(K) de participanţi la activitatea sportivă de mase, 20 de unităţi în care se prac­tică gimnastica în producţie şi 10.000 de purtători G.M.A. Mesajul a fost citit de tov. Trotea Sm­arandache, pre­şedintele consiliului regional U.C.FS, care i-a înmînat celor mai buni spor­tivi ai oraşului Craiova. Aceştia îl vor duce mai departe spre regiunea Pi­tești. R. SCHULTZ-coresp. regional „Duminicile sportive“ din Coteana Acum se pot spune multe lucruri despre dezvoltarea activităţii sportive în­ comuna noastră. Cred însă că nu am putea vorbi despre sportul din Coteana, fără a nu sublima aportul pe care l-au adus „du­minicile sportive“ — şi mai ales fără roadele pe care acestea le-au dat de fie­care dată, în conti­nua dezvoltare a sportului de comuna noastră. Intr-adevăr aceste competiţii care au intrat pu­ternic în viaţa comunei noastre, au con­stituit­­un factor deosebit de important în obţinerea succeselor cu care astăzi se poate mîndri asociaţia sportivă Recolta. IN VALEA CĂRĂMIZILOR, TOT MAI MULŢI SPORTIVI... începutul organizării „duminicilor sportive“ poate fi aflat în cîteva în­­semnări mai... vechi. Prin vara lui 1952 s-au desfăşurat întreceri care prin am­ploarea lor se apropiau de marile în­­tîlniri ale sportivilor care au loc acum, în zile de duminică, în Valea cărămi­zilor, acolo unde în ultima vreme s-a amenajat un frumos stadion sătesc cu teren de fotbal, te­ren de volei, pistă de atletism, gropi pentru sărituri etc. Atunci au venit mai mulţi tineri la sta­dion. Pe urmă, „duminicile sportive” nu s-au mai organizat şi activitatea spor­tivă se rezuma la un joc de fotbal sau la o întrecere de oină. Acum doi ani s-a trecut la organizarea cu regula­ritate a „duminicilor sportive“ şi rezul­tatele n-au întîrziat să apară. Desigur, la aceasta a contribuit şi experienţa aso­ciaţiei, sportive care, de la o săptămînă la alta, găsea tot mai multe mijloace de atragere la aceste competiţii a tine­retului din comună. Astfel, a crescut numărul sporturilor cuprinse în progra­mul „duminicilor sportive“: fotbal, volei, călărie, ciclism, atletism, ţrintă etc. Se organizau ad-hoc — spre bucuria tu­turor — concursuri pentru copii (cu cîtă însufleţire s-au desfăşurat întrece­rile pentru cucerirea primelor insignei) precum şi numeroase jocuri distractive (alergări în sac, cu oul în lingură etc). Aşa s-a făcut că în Valea cărămizilor au început să vină nu nu­mai fotbaliştii, ci mereu mai mulţi tineri şi vîrstnici, dor­nici de a practica un sport sau altul. Astăzi, cei peste 260 de membri U.C.F.S. din comună sunt cu toţii sportivi activi, participă în mod organizat la numeroase FLORIN VOICESCU preşedintele sfatului popular comunal (Conti­luare in pag. a 3-4) Din experienţa asociaţiilor sportive săteşti Din poşta zilei TRIATLONUL ELEVILOR DIN CARACAL Pe stadionul Progresul din Caracal a avut loc triatlonul elevilor, com­petiţie organizată de consiliul raional U.O.F.S. La întreceri au luat parte elevi şi eleve din toate şcolile oraşu­lui. Cele mai bune rezultate au fost obţinute de: Nicolae Betulescu (Sc. Medie Nr. 1), Marin Popescu­ (Sc. Medie Nr. 1), Nicolae Lazar (Sc. Me­die Nr. 1) la băieţi. Constanţa Glişcă (Şc. Medie Nr. 2), Alexandra Duţu (Sc. Medie Nr. 1) şi Maria Pîrvu (Sc. Medie Nr. 1) la fete. Cristian Lepâdatu, coresp. „CUPA CIMENTIŞTILOR“ Pe frumoasa arenă de popice a fa­bricii de ciment din Bucureşti s-au desfăşurat jocurile primei ediţii a „Cupei Cimentiştilor“. Au participat reprezentativele asociaţiilor sportive din cadrul fabricilor de ciment din Fieni, Medgidia, Cernavodă, Oraşul Stalin şi Bucureşti. Primul loc în cla­samentul pe echipe a revenit forma­ţiei Cimentul Bucureşti. Pe locurile următoare s-au clasat în ordine ecni­­pele din Oraşul Stalin, Medgidia, Cer­navoda şi Fieni. Cel mai bun rezultat individual a fost realizat de Gr. Voicu cu 458 p.d. (100 bile mixte). Sonia Milanis-coresp. I ÎNCĂ O ASOCIAŢIE SPORTIVA Recent, la Blaj, a luat fiinţă o nouă asociaţie sportivă, „Şantierul" Blaj. Tînăra asociaţie sportivă nu­mără 306 membri care şi-au expri­mat dorinţa să activeze la următoa­rele discipline sportive: volei, şah, tenis de masă, fotbal, popice. Pe lingă angajamentele luate pe linie de pro­ducţie constructorii au prevăzut in planul de muncă sporirea numărului de membri la 550, pină la sfîrşitul anului. Ioan Hasasiu — coresp.

Next