Sportul Popular, septembrie 1961 (Anul 16, nr. 3886-3902)

1961-09-02 / nr. 3886

I \j \1 Sosirea delegaţiei de partid şi guvernamentale a R. P. Romíne In R. P. Ungară BUDAPESTA 1 - De la trimişii speciali Agerpres, C. Răducanu şi Şt. Deju: Răspunzi­ul invitaţiei Comitetului Central al Partidului Muncitu­esc So­cialist Ungar şi a Guvernului Revolu­ţionar Muncitoresc Ţărănesc Ungar, ia 1 septembrie a sosit la Budapesta delegaţia Comitetului Central al Parti­dului Muncitoresc Romin şi a Gu­vernului Republicii Populare Romine, condusă de tovarăşul Gheorghe Gh­eor­­gh­iu-Dej, prim-secretar al C.C. al P.M.R., preşedintele Consiliului de Stat al R.P. Romine Din delegaţie fac parte tovarăşii Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., preşedintele Consiliului de Miniştri, Emil Bodnăraş şi Alexan­dru Moghioroş, membri ai Biroului Po­litic al C.C. al P.M.R., vicepreşedinţi ai Consiliului de Miniştri, Alexandru Birlădeanu membru al C.C. al P.M.R., vicepreşedinte al Consiliului de Mi­niştri, Corneliu Mănescu, ministrul A­­facerilor Externe. Din delegaţie face parte, de asemenea, tov. Mihail Ro­­şianu, membru al C.C. al P.M.R., am­basadorul R.P. Romine la Budapesta. In drum spre Republica Populară Ungară, delegaţia de partid şi guver­namentală a R.P. Romíne, trecind prin gările Arad şi Curtici a fost salutată de conducători ai organelor locale de partid şi de stat, precum şi de numeroşi oameni ai muncii. La ora 7 trenul special a sosit la punctul de frontieră Lökösháza. Clă­direa gării era împodobită sărbăto­reşte cu drapele roşii şi ale celor două (Continuare în pag. a 2-a) Aprobare deplină Declaraţiei guvernului sovietic In întreaga ţară, oamenii muncii au luat cunoştinţă de Declaraţia guvernului sovietic, document de imensă insemnătate internaţională in lupta pentru prevenirea unui nou război mondial. Aprobind şi sprijinind deplin Declaraţia, sportivii patriei şi-au exprimat şi ei cu hotărire adeziunea lor faţă de pasul just şi necesar întreprins de Uniunea Sovietică in unicul scop de a apăra pacea, munca rodnică şi creatoare, liniştea şi fericirea popoarelor. O RIPOSTĂ N­OTARÎTĂ UNELTIRILOR DI­HNANILOR PĂCII! Mă număr printre sutele de mii de sportivi cărora regimul democrat-popu­­lar le-a creat condiţii minunate de viaţă, de muncă, de învăţătură. In anii luminoşi de după Eliberare am urmat cursurile Institutului de Cultu­ră Fizică, am ajuns asistent şi apoi lector universitar. Paralel am practi­cat sportul meu preferat, luptele­ în­tregului nostru popor care munceşte cu însufleţire pentru transpunerea în viaţă a istoricelor sarcini trasate de cel de al III-lea Congres al P.M.R., care desăvîrşeşte construirea socialis­mului în patria noastră dragă, îi este necesară pacea, pentru a-şi putea făuri o viaţă mereu mai bună. Iată de ce îmi exprim totala mea adeziune faţă de Declaraţia guvernului sovietic publicată joi în presă. Im­portantul document dă o riposta ho­­tărîtă uneltirilor duşmanilor păcii, ne inspiră încrederea nețărmurită că la­gărul socialismului va putea zdrobi pe orice agresor. VASCUL POPOVICI lector la Institutul de Cultură Fizică, maestru al sportului la lupte PACEA Şl SPORTUL SUNT DE NEDESPĂRŢIT Fac sport de trei decenii, dar am fost nevoit să întrerup această fru­moasă şi plăcută preocuparea in anii negri ai războiului. Azi, cînd mă gin­­desc că din nou ar pu­tea fi întreruptă activitatea sportivă a milioanelor de tineri din întreaga lume din aceleaşi motive, mă cuprinde o ură neţărmu­rită împotriva acelora care vor să a­­runce omenirea intr-un măcel îngro­zitor. Pacea ne este scumpă. Ea ne dă po­sibilitate să muncim, să ne înfrumuse­ţăm viaţa, să ne intrecem pe stadioane. Guvernul Uniunii Sovietice, prin re­centa sa Declaraţie se adresează tutu­ror oamenilor cărora le este scumpă pacea, arătindu-le că se pot bizui pe marea ţară a constructorilor comunis­mului, hotărîtă să pună stavilă impe­rialiştilor care zăngănesc armele. Hotărirea statului sovietic de a e­­fectua experienţe nucleare este dictată de necesităţi, datorită situaţiei inter­naţionale încordate creată de cercurile imperialiste. DINU CRISTEA lăcătuş mecanic la uzinele „Republica“, maestru emerit al sportului Nimic să nu mai ameninţe viitorul copiilor noştri! Citind Declaraţia guvernului sovie­tic, am înţeles şi mai mult hotărirea cu care marea ţară a socialismului victorios apără cauza păcii, munca noastră pusă în slujba binelui şi a progresului, liniştea căminelor noastre, împreună cu tovarăşele mele de muncă şi sport, aprob din tot su­fletul acest document de mare în­semnătate pentru menţinerea păcii. Noi mamele dorim din toată inima ca nimic să nu mai ameninţe viitorul copiilor noştri, să le putem asigura o viaţă cit mai frumoasă, cit mai fe­ricită, să se poată avînta la rîndul lor, cu același entuziasm, în întrece­rile sportive. FLORICA GHIUZELEA laborantă, maestră a sportului la canotaj academic De la trimisul nostru special. In frumosul parc al Libertăţii, chiar în inima Sofiei, se găsesc amplasate cele mai multe din bazele sportive care găzduiesc întrecerile Universiadei. Aici se află, de pildă, stadionul „Va­­sil Levski“, noul stadion de jocuri, ba­zinul „Republica“ şi tot aici se găseşte şi baza de tenis a studenţilor. Joi la prinz, nisipul aleilor scîrţîia încontinuu sub paşii numeroşilor spectatori, care se îndreptau spre terenurile de tenis. In această zi erau programate întrece­rile finale. Din partea noastră, îşi cu­ceriseră dreptul de a ajunge în finală Mina Ilina şi Julieta Namian, califi­cate la proba de dublu. Am fost cu toţii să le vedem in ultima lor întîl­­nire cu cuplul cehoslovac Horcikova- Strachova. Aruncind in luptă toată energia lor, reprezentantele noastre s-au impus în faţa valorosului cuplu advers, înche­ind întilnirea cu un strălucit succes. O nouă medalie de aur In bilanţul sportivilor noştri la Universiadă. Bravo fetelor ! In primul set cuplul romin a în­ceput tare, scorul ajungînd la un mo­ment dat 4-0. A urmat apoi 5—1, 6—1, conducem cu 1—0. In setul II s-a mers strins pină la 3—3, de unde cuplul ad­vers se distanţează la 5—3. Un nou efort şi este 4—5, dar setul revine te­­nismanelor cehoslovace cu 6—4. In sfîrşit, setul decisiv. Fetele sunt puţin emoţionate, dar zimbesc cu încredere. ROMEO VILARA (Continuare in pag. a 8-a) întrecerile Universiadei continuă Echipa masculină de volei a R. P. Romine - campioană mondială universitară Mona Ilina și Julieta Namian au cucerit de asemenea medaliile de aur in proba de dublu Floretistele romine pe treapta cea mai înaltă a podiumului învingători­­lor in proba pe echipe. Astă-seară, de la ora 19 Primul sunet de gong în turneul internaţional de box m­ihtilic, Drogosz, Wiltkowski şi Pali In fruntea programului primei date După turneul balcanic disputat recent la Bucureşti, iubito­rii boxului din Capitală au acum prilejul de a urmări pe ringul instalat în incinta stadionului Dinamo evoluţia unora dintre cei mai valoroşi pugilişti ai Europei. Este vorba, după cum am mai anunţat, de turneul internaţional organizat de clubul Dinamo Bucureşti cu participarea redutabilelor echipe Cwardia Varşovia, Dynamo Berlin, Buda Drezda Braga, Dózsa Budapesta, Sleiri (îl, Sofia şi fireşte, Dinamo Bucureşti. Făcît­d o lectură a listei participanţilor la acest turneu — aflat la a doua ediţie — vom vedea că din multe puncte de vedere el se anunţă a fi mai disputat decit recentul turneu balcanic. „Capul de afiş” al marii întreceri pugilistice care începe astă-seară, de la ora 19, îl deţin fără îndoială exce­lenţii componenţi ai Gwardiei Varşovia, din rândurile cărora se detaşează numeroşi campioni şi inşii campioni ai ţării prietene. Numele lui Drogos*, Kowalski, Kuleja. Campe sunt bine cunoscute pe toate ringurile europene. Ieri, cu prilejul conferinţei de presă care a avut loc la clubul Dinamo, zia­riştii prezenţi la consfătuire au aflat cu surprindere despre lipsa din formaţia Gwardiei a campionului european Wa­­lasek Antrenorul polonezilor, Felix Sztarom, a ţinut însă să precizeze că avind de ales între Walasek şi Camoe, l-a preferat pe ultimul, socotit de el o mare speranţă a boxului polonez. Pugilişti de certă valoare au de­plasat la Bucureşti şi echipele Dyna­­mo Berlin (Büchner Robert, de trei ori campion al IED­ Germane, component - - al lotului reprezentativ. Harry Lempio care a îmbrăcat de patru ori tricoul de campion national, component al lotului olimpic). Buda livezda (Ma­­tula, Mester, Cocola), Dózsa Buda­pesta (Pali, Fekete, Dorogi), Spartak Sofia (A.I. Mîțov, Alpiev, Nikotov). (Continuare in pag. a 6-a) C. Gheorghiu L. Drogosz Miine in catego­ria A la fotbal Bucureşti, Stadionul „23 Au­gust“ : C.C.A. — Progresul (ora 15.15) şi Rapid - Dinamo (ora 17). Tirgovişte: Metalul — Dinamo Bacău Timişoara : Ştiinţa - U.T.A. ., Petroşani : Jiul - Ştiinţa Cluj Braşov : Steagul roşu - Dinamo • • Piteşti Ploieşti : Petrolul — Minerul ”­­t­­i PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA­L Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă A­NUL XVII — Nr. 3886 ^ Sîmbătă 2 septembrie 1961 — 8 pagini 25 bani CLASAMENTUL MEDALIILOR 1. U.R.S.S. 38 (14-18-6) 2. Japonia 16 (9—4—3) 3. R. P. Romînă 15 (4—2—9) 4. R. P. Ungară 13 (3—2—8) 5. R. S. Cehoslovacă 12 (1—5—6) 6. R. F. Germană 10 (1—3—6) 7. R.P­­. Iugoslavia 6 (1—2—0) 8. Anglia 6 (2—3—1) 9. R. P. Polonă 6 (2—2—2) 10. R. P. Bulgaria 6 (0-2—4)... * I. Medaliaţii noştri JULI CI I \ t Ml AN Ml!\ I fi l \ 1 n RICOI. II căpitanul echipei de volei Astăzi se dă startul în „Cursa Victoriei” Traseul întrecerii: Bucureşti-Braşov Bucureşti Astăzi la amiază cei mai bunii ciclişti din ţara noastră vor lua star­tul în cea de a XV-a ediţie a „Cursei Victoriei", întrecere tradiţională orga­nizată de Casa Centrală a Armatei Iubitorii sportului cu pedale din ţara noastră vor urmări din nou prin in­­termediul presei şi al radio-televiziunii disputa pasionantă dintre alergătorii de frunte care peste puţin timp se vor confrunta cu rutieri de renume de peste hotare. In fruntea întrecerii se situează echipele Dinamo 1 şi II, C.C.A. I şi II. Flacăra roşie, Voinţa Bucureşti şi C.P.B Un cuvint de spus vor avea şi cele două echipe provinciale Olimpia Braşov şi Voinţa Ploieşti. Citind lista participanţilor am remarcat următorii alergători : Ion Cosma , Moireanu, A. Şelaru, L. Zanoni,­­V. Ziegler, Gil Calcişcă, Marcel Voinea (Dinamo), Ghi Rădulescu, \ Niculescu (C.C A ), Ion Hora. N Releanu (C P B ) Moiceanu C. Dumitru. G Ba. i St. Poreceanu (Blacara roşie). Sinii©»» Ariton, Vasile Dobrescu (Voin­ţa Bucu­­ reşti), Petre Gane. I \ngelescu. fiii. \ aşii, D. Tătaru­ (Voinţa Pini­ei). \V Egyed, M Kammer şi­­ Musa (Olimpia Braşov) l­a start se vor prezenta peste 40 de alergători re­partizaţi în 9 echipe. Programul de desfăşurare a celei de a XV-a ediţii a ,,C­asei Victoriei” este următorul : sîmbătă 2. septembre — etapa I (start la ora 13 din Piața Scinteii — sosirea in centrul oraşului Braşov) , duminică 3 septembrie - etapa a II-a (start din Braşov la ora 13 — sosirea în Bucureşti se va face in Piaţa Scinteii).

Next