Sportul Popular, decembrie 1961 (Anul 16, nr. 3938-3954)

1961-12-02 / nr. 3938

Sparta­chiada de iarnă a tineretului „AŞA E BINE!” ! •» Nu aşa! Uite cum e bine ! Cei de faţă privesc cu atenţie ex­plicaţiile date de maestrul emerit Ion Cernea, vicecampion olimpic şi mondial... Suntem­ in prima zi a desfăşurării Spartachiadei de iarnă a tineretului şi tinerii constructori de pe şantie­rele Capitalei, membri ai asociaţiei sportive Construcţia au fost printre primii care au intrat în întreceri. In­vitaţiei ziarului nostru de a veni în mijlocul tinerilor participanţi ai Spartachiadei, i-au răspuns cu deo­sebită bucurie maestrul emerit Ion Cernea şi alţi sportivi fruntaşi. De­monstraţiile de lupte conduse de an­trenorul dinamovist prof. Victor Dona au fost viu aplaudate. Pe saltea au apăru­t I. Blumbach (dublu campion al şcolilor sportive U.C.F.S.) şi Alex. Baca. Apoi, a fost aplaudată demons­traţia triplului campion R.P.R. pe 1960 G. Dohi şi a campionului de ju­niori Ştefan Dan. Luptele libere au fost şi ele prezente prin demonstra­ţiile lui A. Radu şi D. Carabineanu. A mai evoluat şi C. Turturea şi I. Alrmnescu. Antrenorul A. Cozma, ajutat de sportivii fruntaşi Gh. Mincu, Petre Roşea, Ion Popa şi maestrul sportu­lui Alexandru Toma au făcut o bună propagandă halterelor. Pe lista oficia­lilor se înscriu primii concurenţi : mozaicarul Alex. Duminică, zugravul D. Sincu, zidarul V. Monea, tinichi­giul N. Stan... Priza corectă a degetelor se face aşa —­ spune maestrul emerit Ion Cernea celor doi tineri constructori Mîine, două dintre echipele frun­taşe ale handbalului nostru, Rapid Bucureşti şi Dinamo Bucureşti, susţin întîlniri decisive în cadrul unei im­portante competiţii internaţionale: „Cupa Campionilor Europeni“. Cea mai dificilă sarcină o are formaţia masculină Dinamo Bucureşti, care pen­tru a se califica în turneul următor trebuie să treacă de redutabila echi­pă a studenţilor Institutului de Cul­tură Fizică din Leipzig, D.H.I.K. — campioana R. D. Germane. Conform regulamentului competiţiei, se joacă un singur meci, la Leipzig, iar în caz de egalitate partida se va rejuca la Bucureşti. In vederea acestui meci, handbaliştii noştri s-au pregătit serios, susţinînd o serie de meciuri de verificare în cadrul unui turneu întreprins în R. P. Polonă. La Gdnnsk, ei au în­vins pe Gwardia cu 21 —10 (13—5) şi pe A. S. Gdansk cu 24—10 (11—5), confirmînd forma bună manifestată la ultimul timp. Din R. P. Polonă ei au plecat direct la Leipzig unde au ajuns ieri. Imediat după sosire, din­amo­­viştii au făcut un uşor antrenament într-una din sălile Institutului de Cul­tură Fizică. Meciul va avea loc mîine, începînd de la ora 18, şi va fi ar­bitrat de Frantisek Bocek (R. S. Ceho­slovacă). Cea de a doua formaţie care va evolua mîine în „C.C.E.“ este echipa fe­minină Rapid Bucureşti. După cum se ştie, feroviarele bucureştene au cîştigat prima întîlnire cu scorul de 7—3, ceea ce ne face să credem că ele se vor califica pentru turul urmă­tor, pentru aceasta fiindu-le suficiente şi un meci egal sau o înfrîngere la numai trei goluri diferenţă. întîlnirea retur a jocului Lokomotiv Rangsdorf— Rapid Bucureşti se va disputa în lo­calitatea Frankfurt pe Oder, tot mîine, începînd de la ora 18. Delegaţia spor­tivelor de la Rapid Bucureşti a ajuns în Rangsdorf (o mică localitate din apropierea Berlinului), joi seara, iar vineri dimineața a plecat spre Frank­furt unde a efectuat primul antrena­ment. Meciul va fi condus de un ar­bitru danez, în „C.CJE.” la handbal în 7 ECHIPELE BUCUREŞTENE RAPID ŞI DINAMO ÎNTÎLNESC FORMAŢII ŞI CAMPIOANE AFE R. D. GERMANE Echipele feminine de handbal în 7 ale R. P. Romíné şi R. S. S. Ucrainene se întilnesc pentru a 3-a oară Astă-seară, începînd de la ora 19:30, sala Dinamo din­ Capitală va găzdui cea de a treia întîlnire internaţională de handbal în 7 feminin dintre re­prezentativele R.P. Romíné şi R.S.S. Ucrainene. Ţinînd cont de rezultatele jocurilor precedente (ambele s-au în­cheiat cu victoria echipei române), precum şi de buna valoare demon­strată de formaţia ucraineană, este foarte posibil să asistăm la o întîl­nire interesantă şi de o bună cali­tate. In acelaşi timp, meciul de astăzi, ultimul pe care îl susţine reprezenta­tiva R.S.S. Ucrainene în ţara noas­tră, în cadrul acestui turneu, va con­stitui un nou prilej de învăţăminte în vederea pregătirilor pentru campio­natul mondial, atit pentru echipa noastră, cit şi pentru formaţia oaspe în a cărei alcătuire se află multe jucătoare din reprezentativa U.R.S.S. Pentru partida de astă-seară, cele două reprezentative vor alinia urmă­toarele loturi: R.P.ROMINĂ: Hector (Borcea)-Ştefănescu, Leonte, C. Cons­­tantinescu, Ştel, Nemet­., Gheorgh­iţă, E. Constantimescu, A. Vasile, Nenko, Ziegler, R.S.S. UCRAINEANA; Osat­­cina (.­­a­z­a­re 11 k­o) - K­orolevsik­a­i­a, Tiu­­rina, Mak­arenko, Vuntesmeri, Rjans­­kaia, Timbaliuk, Lobanova, Georgieva, Prakasova, Misina. Meciul va fi con­dus de G. Szolnoky (R.P.U.). VALERI BRUMEL — cel m­i bun sportiv al anului 1961 După cum scrie presa germană, cunoscutul atlet sovietic Valeri Bru­mel, recordman mondial la săritura în înălţime, a fost ales drept cel mai bun sportiv din lume pe anul 1961. Biroul sportiv din R.F. Germană (Internazionale Sportkorrespondenz) a publicat rezultatul anchetei la care au răspuns ziare din 27 de ţări. Brumer a obţinut 113 puncte, fiind urmat de săritorul în lungime Ralph Boston (S.U.A.) cu 37 puncte. 1 Mâine dimineaţă, pe stadionul „23 August“ C. C. A. —DINAMO BUCUREŞTI „ETERNUL DERBI” AL FOTBALULUI NOSTRU . Cele două echipe şi-au alcătuit cele mai bune formaţii © Mult interes pentru „deschi­dere" © Concursul „Cine ştie fotbal... cîştigă !" Iată-ne în ajunul unuia din cele mai interesante cuplaje fotbalistice ale a­­cestui sezon. Miine dimineaţă, pe sta­dionul „23 August“, echipele C.C.A. şi Dinamo Bucureşti se întîlnesc într-o partidă de mare tradiţie, iar în „des­chidere“ echipele de tineret ale ace­loraşi cluburi susţin un meci care stîrneşte un mare interes prin ineditul lui. CELE MAI BUNE GARNITURI Aşa cum am mai arătat, cele două echipe acordă un mare interes par­tidei lor de mîine. Ele sunt dornice să ofere publicului bucureştean un joc de calitate (şi suntem­ siguri că pot face acest lucru!). De aceea, antre­namentele din această­­săptămînă s-au desfăşurat cu aceeaşi seriozitate ca înaintea unei importante partide de campionat. Antrenorii au verificat mai multe formule de echipă şi s-au oprit asupra unor soluţii care asigură ran­damentul maxim ■ al echipelor. Dinamo, de exemplu, menţine în poartă, în linia de fund şi în linia de mijloc formaţia sa standard. In atac însă, se vor produce schimbări: Ene II va juca centru atacant; V. Anghel îşi va face reintrarea în prima echipă, după o îndelungată absenţă. Iată cum se prezintă formaţia probabilă a lui Dinamo Bucureşti: Datcu­ Popa, Nunweilier 111, Ivan- Ştefan (V. Alexandru), Nunweilier IV, (Iancu)-Pircălab, Ţircovnicu (Varga), Ene II, Eftim­ie, V. Anghel (David). C.C.A. prezintă o formaţie în care experienţa şi tehnica unor jucători consacraţi ca Voinescu, Zavoda II, Constantin, Tătaru se împleteşte cu elanul şi dorinţa de afirmare a lui Tomeş, Voinea, Cojocaru, Varga. Şi în echipa campioană liniile de fund şi de mijloc sunt certe, unele modificări fiind posibile în atac. Iată cum se conturează formaţia: Voinescu-Zavoda II, Cojo­caru, Staicu-Jenei, Crişan-Cacoveanu (Continuare in pag. a 5-a) Fază din ultimul meci Diiarmo București — C.C.A. Voinescu e căzut la pămînt, dar Cri­şan respinge balonul cu capul. David urmărește faza în timp ce Cojocaru protejează poarta. Cine vor fi campionii?... începînd de astăzi, un număr de 32 de scrimeri — floretiste şi sabreri — cei mai bine pregătiţi la ora actuală, se vor alinia în faţa planşelor, cu prilejul finalelor cam­pionatului republican, ediţia 1961. La Cluj (floretă fete) şi Tg. Ma­reş (sa­bie), amatorii de scrimă, care - după re­latările corespondenţilor noştri - aşteaptă cu mult interes desfăşurarea acestui ultim ,,act“ a­i competiţiei vor fi martorii unor întreceri de valoare, a unor asalturi spec­taculoase, cine vor fi campionii ? Răspunsul este greu de dat, pentru că ediţia din aces­t an a celor două finale se anunţă drept cea mai disputată din ultimii ani f1 PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, INITI­ VAT Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R.. R. Romina ANUL XVII—Nr. 3938 m Sîmbătă 2 decembrie 1961 % 8 pagini 25 bani Mîine la fotbal MECIURI AMICALE Cuplaj pe stadionul „23 August“ , ora 10.30 : C.C.A. — Dinamo (tine­ret), arbitri: Gh. Didea ; la poarta: Gh. Năstase­­ şi St. Munteanu; la tuşă : V. Roşu şi N. Păvălucă; ora 12.13: C.C.A. — Dinamo, arbitri: M. Popa, C. Prelîci şi I. Pişcarac. CATEGORIA A (restanţe) Arad : U.T.A. — Steagul roşu Braşov. Timişoara: Ştiinţa — Progresul Bucureşti. CATEGORIA B (restanţă) Oradea : C.S.M. Crişana — Arie­­şul Turda. Iaşi : C.S.M.S. — Foresta Fălti­ceni. Cel nult tinde fxirlicipwit : muestmil Florin Gheorghiu (R.P.R.) Mâine, ora nu Prima rundă a turneului internaţional de şah Aula Bibliotecii centrale universitare găzduieşte începînd de duminică parti­dele celui de al V-lea turneu interna­ţional de şah al R. P. Romkie. In cursul zilei de ieri a sosit în Ca­pitală maestrul internaţional I. Bilek unul dintre cei mai puternici jucători ai R. P. Ungare. Viitorul participant la turneul interzonal din cadrul cam­pionatului lumii şi-a exprimat satis­facţia de a putea concura la Bucu­reşti, oraş cu frumoase tradiţii şahiste, cu public entuziast şi cunoscător. Maestrul Bilek este pentru a doua oară oaspetele ţării noastre. Şahistul maghiar ne-a vizitat în acest an cu prilejul meciului intercluburi Progre­sul — Vörös Meteor, cînd a lăsat o impresie deosebită, jucătorii români şi-au contiguat pre­gătirile în vederea acestei im­portante­­competiţii. Mezinul turneului, Florin­ Gheorghiu, ne-a declarat că este ho­­tărît să încerce un rezultat bun pe­­măsura celui obţinut în finala cam­pionatului ţării. „încerc emoţia debu­tului d­ntr-un turneu internaţional de seniori. Voi căuta să elimin greşelile pe care le-am făcut in cîteva din par­tidele finalei“, ne-a declarat fostul campion al ţării. I-am recomanda tî­­nărului jucător mai multă atenţie la luarea „startului“ în noua competi­ţie. Pierzînd „plecarea d in recenta fi­nală, el n-a mai putut remonta, cu tot finişul puternic. In cursul zilei de astăzi sunt aş­teptaţi să sosească şi ceilalţi partici­panţi de peste hotare la turneul de lat. Bucureşti...

Next