Sportul Popular, februarie 1962 (Anul 17, nr. 3971-3986)

1962-02-01 / nr. 3971

Prima etapă a Spartachiadei de iarnă a tineretului a fost prelungită pină la 15 februarie intrucit in ultimul timp condi­ţiile atmosferice sint favorabile or­ganizării concursurilor la sporturile de iarnă, şi avind totodată in ve­dere cererile consiliilor regionale UCFS a fost aprobată amînarea cu 15 zile a primei etape a Spartachia­dei de iarnă a tineretului care se va încheia astfel la 15 februarie a.c. „UNDE NE ANTRENAM SĂPTĂMINA ACEASTA?“ întrebarea aceasta si-au pus-o in repetate rînduri atit antrenorul cit şi jucătoarele echipei feminine de volei Metalul „23 August" din Bucureşti. Intr-adevăr, în toată perioada primei părţi a campionatului, clubul nu a asigurat echipei metalurgiste nici un minut de antrenament, la nici o sală ! Şi totuşi, Metalul a terminat turul cam­pionatului pe locul II in prima serie, ca urmare a interesului deosebit pe care l-au arătat antrenorul Dinu Nico­­lau şi jucătoarele pe care le pregăteşte. Cum s-a „antrenat" Metalul in toam­na trecută ? De fapt nu a făcut aproape niciodată un antrenament adevărat, ci a servit mai mult ca partener de joc celorlalte formalii bucureştene in me­ciuri de verificare. Un meci de verifi­care nu este insă in nici un caz un an­trenament, in care se pot corecta greşe­lile care au ieşit în evidenţă in parti­dele oficiale, in care se pot exersa noi scheme tactice, se poate pune la punct pregătirea fizică generală şi specială. Această situaţie nu mai poate dura şi conducerea­­clubului are datoria să a­­sigure formaţiei feminine de volei, par­ticipantă la cea mai importantă com­petiţie internă, cele mai bune condiţii de antrenament. In Bucureşti, sunt săli destule. Să notăm doar pe cele de la Floreasca şi Palatul Pionierilor, unde s-au antrenat şi alte echipe bucureştene de volei. De aceea, sperăm că întreba­rea din titlu îşi va găsi rezolvarea cel puţin acum, in perioada de pregătire a returului campionatului. M. T. CAMPIONATELE REPUBLICANE DE PATINAJ VITEZĂ VOR AVEA LOC LA TUŞNAD Gheaţa lacului Ciucaş din­, frumoasa staţiune Tuşnad va găzdui, începînd din ziua de 5 februarie, finalele campiona­telor republicane de patinaj viteză. Pisti a fost amenajată conform tuturor cerin­ţelor şi în prezent majoritatea partici­panţilor la campionat au şi sosit în lo­calitate şi fac antrenamente intense pe culoarele de gheaţă. Anul acesta vor participa la întreceri sportivi reprezentînd Olimpia Braşov, Dinamo Braşov, Steaua Bucureşti, Mu­reşul Tg. Mureş, Dinamo Bucureşti, A­­vîntul Miercurea duc etc. După rezul­tatele înregistrate de sportivi în cam­pionatele regionale de patinaj viteză sun­tem­ îndreptăţiţi să scontăm performan­ţe care să coincidă cu noi recorduri re­publicane atît în probele seniorilor şi senioarelor cît şi în cele rezervate ju­niorilor și junioarelor. De la F. R. Baschet Federaţia română de baschet organi­zează în zilele de 3 şi 4 februarie a.c., o consfătuire la care vor lua parte toţi antrenorii de categorie republicană din provincie, precum şi antrenorii de toate categoriile din Bucureşti. Spartachiada de iarnă a tineretului ŞTIRI DIN ŢARA • Tradiţionala competiţie de mase, Spartachiada de iarnă a tineretului* * se bucură de un interes deosebit printre sportivii satelor şi oraşelor regiunii Braşov. Tineri şi vârstnici s-au avîntat în concursuri, dornici de a se număra printre campionii fazei pe asociaţie. Ştiri primite din Întreaga regiune arată că pînă acum, în cadrul diverselor concursuri, au participat 62.130 de sportivi. De men­ţionat că în această cifră nu sunt cu­prinşi tinerii din oraşele Mediaş şi Braşov, care — fără îndoială — s-au prezentat la întreceri, dar al căror număr nu este încă ştiut. Un fapt demn de remarcat este­­ acela că pentru a-şi crea cele mai bune condiţii de întrecere, pasionaţii de schi, săniuţe şi patinaj şi-au ame­najat 5 pîrtii de schi (în raioanele Sibiu şi Sf. Gheorghe) şi 26 pati­noare simple, în alte raioane. Caro! Gruia — coresp. D­in raionul şi oraşul Satu Mare întrecerile Spartachiadei de iarnă a tineretului sunt in plină desfăşurare. Pină in prezent numărul participan­ţilor la concursuri depăşeşte cifra de 15.000. Dintre asociaţiile sportive să­teşti, in raport cu numărul membri­lor, pe primele locuri in ceea ce priveşte mobilizarea la întrecere se situează VGOCEA Porumbeşti (410), Voinţa Lazuri (510), înfrăţirea Bo­­ghiş (510), Progresul Hrip (304), Re­colta Medieşul Aurit (570), Victoria Păuleşti (128) şa. Din oraşul Satu Mare, menţiuni deosebite se cuvin asociaţiilor spor­tive şcolare Luceafărul şi Olimpia, care au reuşit să angreneze in com­petiţii peste 3.400 de elevi şi eleve. Rezultate bune s-au obţinut şi în asociaţiile Mondiala, Autorapid şi Oţelul Roşu. Augustin Verba — coresp. • In oraşul Tg. Mureş, întrecerile din cadrul Spartachiadei de iarnă a tine­retului sunt în plină desfăşurare. In ultima perioadă cele mai reuşite con­cursuri au fost cele de şah şi tenis de masă disputate in cadrul asociaţiei sportive Rapid, precum şi cele de pa­tinaj organizate de clubul sportiv orăşenesc Mureşul. Ioan Păuş — coresp. regional • In raionul Brad, cele mai intense pregătiri în vederea desfăşurării Spar­tachiadei de iarnă a tineretului le-au făcut asociaţiile sportive Dinamo Bar­za, Recolta Blăjeni, Ştiinţa Brad, Mi­nerul Tebea­sa. La Dinamo Barza şi la Ştiinţa Brad au şi început con­cursurile la tenis de masă, şah şi la alte discipline sportive. In fiecare duminică, nenumăraţi iubitori ai sportului din asociaţiile ploieş­­tene „iau cu asalt“ sălile şi bazele sportive, puse la dispoziţie de către clubul orăşenesc Petrolul Au loc însufleţite întreceri de şah, schi sau tenis de masă în cadrul Spartachiadei de iarnă a tineretului. Iată in fotografie un aspect de la întrecerea şahiştilor ploieşteni. Foto: Ştefan Ionescu „Cupa Sportul popular” Şcoala sportivă de elevi nr. 2 (băieţi) şi C. S. Şcolar (fete) cîştigătoare ale fazei oraşului Bucureşti La capătul unor întreceri pasionan­te, marţi seara a luat sfîrşit faza ora­şului Bucureşti a competiţiei de hand­bal nn 7, dotată cu „Cupa Sportul popular“. După cum se ştie, această tradiţională competiţie este rezervată echipelor de juniori şi junioare din întreaga ţară. Oraşul Bucureşti va fi reprezentat în fazele următoare de echipa mascu­lină a Şcolii sportive de elvi nr. 2 şi de cea feminină a Clubului c pportiv şcolar. Iată de altfel clasam­entele fi­nale ale fazei orăşeneşti : MASCULIN — 1. S.S.E. II 6 p., 2. Dinamo 4 p. (64 : 55), 3. Voinţa 4 p. (64 : 69), 4. Ra­pid 4 p. (69 :87), 5 S.S.E. I 2 p . FEMI­NIN - 1. C.S. şcolar 6 p., 2. 3 . E. II 4 p., 3. Rapid 2 p., 4. S.S.E. I 0 p. Federaţia de specialitate a progra­mat şi etapa următoare (intercentre). In ziua de 4 februarie se vor desfă­şura următoarele întîlniri : MASCU­LIN - BUCUREŞTI : S.S.E. 11 -Ştiinta Galati; TIMIŞOARA : C.S.Ş. Banatul — Voinţa Oradea; BRAŞOV : Luceafărul — C.S.M. Reşiţa. FEMI­NIN - ORADEA : S.S.E. - Tractorul Braşov; CLUJ : Cîştigătoarea fazei »o­răşeneşti — Ş.S.E. Timişoara. La 11 fe­­bruarie, la BUCUREŞTI, C.S. scol­ va intilni echipa cîştigătoare a fazei orăşe­neşti din Ploieşti. Cele trei echipe fe­minine care se vor califica in urma acestor meciuri intercentre, împreună cu Mureşul Tg. Mureş, câştigătoarea ediţiei trecute, vor lua parte la turneul final. In întrecerea băieţilor, cele trei e­­chipe calificate in meciurile de mai sus vor juca in Continuare la 11 fe­bruarie, după următorul program : BUCUREŞTI : Cîştigătoarea jocului de la Bucureşti cu S.S.E. Ploieşti; CLUJ: Cîştigătoarea jocului de la Timişoara cu cîştigătoarea fazei orăşeneşti din Cluj, Tg. MUREŞ : Cîştigătoarea jo­cului de la Braşov cu cîştigătoare­i fa­zei orăşeneşti din Tg. Mureş. Cele trei echipe care se vor califica vor juca în turneul final împreună cu forma­ţia C.S. şcolar din Bucureşti, câşt­igă­­toarea ediției trecute. Pregătiri pentru reluarea campionatului pe echipe • Luptătorii lugojeni și-au reînce­put pregătirile încă din primele zile ale anului. Antrenamentele sunt con­duse de fostul campion republican Du­mitru Tîrziu și de fostul campion bal­canic Filip Borlovan. Printre cei care se pregătesc am remarcat pe sportivii fruntaşi Vasile Micula, I. Covaci, şi O. Gîngă. (I. LEŞ — coresp.). • Din ziua de 10 ianuarie luptă­torii gălăţeni şi-au reluat antrena­mentele, punîndu-se accent pe pregă­tirea fizică multilaterală. Zilele aces­tea se va trece la „lucru" la saltea. In afara consacraţilor Mircea Stru­­lovici, N. Popescu, V. Hrehoveţ, I. Chiriţă şi a campionului republican Ion Popescu, participă la antrena­mente şi următorii tineri: C. Tănase, N. Panait, M. Luchian, Gh. Cristea, C. Corneanu şi V. Drăguş. In vederea descoperirii de noi ele­mente valoroase, antrenorul secţiei de lupte C.S.C. Galaţi, ajutat de profe­sorul de educaţie fizică I. Filip au trecut la selecţionarea tinerilor care s-au întrecut in cadrul Spartachiadei de iarnă. (GH. C. ARSENIE — coresp.) • Sportivii echipei bucureştene, Metalul, nu şi-au întrerupt pregătirile după terminarea campionatului repu­blican pe echipe. In cele două loturi nu s-au produs modificări esenţiale. Au fost promovaţi o serie de tineri care s-au remarcat cu prilejul diferi­telor întreceri. „Greul" echipei, Ale­xandru Suli, mutindu-se la Lugoj, a lăsat „descoperită" categoria sa. An­trenorul Gheorghe Ilie se străduiește să pregătească un tinăr pe care să-l promoveze în echipă. DE LA LECTORATUL I.C.F. Lectoratul I.C.F. şi consiliul oră­­şenesc U.C.F.S. organizează astăzi la ora 18 în sala de festivităţi a Institutului de Cultură Fizică o co­municare metodică cu tema „Despre perioada pregătitoare a antrenamen­tului sportiv". Referatul va fi sus­­ţinut de tov. T. Földvári, decanul I.C.F., și va fi urmat de exemplifi­cări practice. Concursul „Cea mai bună echipă de fotbal a anului 1961“, organizat de revista Sport şi Loto - Pronosport . In urma trierii răspunsurilor înso­ţite de cupoane ale concursului cu premii, organizat de revista „SPORT" şi LOTO-PRONOSPORT, pe baza vo­turilor participanţilor s-a stabilit ur­mătoarea echipă : VOINESCU - GREAVU, NUN­WEIL­­LER III, MACRI - JENEI, NUN­­WEILLER IV - PIRCALAB, CON­STANTIN, DRIDEA, SEREDAI, CREI­­NICEANU. Această formaţie a fost indicată exact de următorii participanţi : p. Opriig _ Bucureşti, s. Moţiu _ Arad; G. Popovici - Bîrlad, V. Constanti­­novici - Cernavodă; I. Teodorescu — Bucureşti; Alex. Ştefan — Buzău; D. Măciucă — Roman; C. Cismaru — Orăştie; D. Albu — Bucureşti; M. Munteanu — Bucureşti; I. Gănescu — Bucureşti; Ionela Oancea - Tîrgo­­vişte; A. Manea — Borzeşti; Dori Ma­­covei - Iaşi; I. Petruţ - Roman; M. Untea — Lupeni; v. Dumitrescu — Bucureşti; p. Şoşol — Petroşeni; D. Bera — Com. Mîndra Făgăraş; C. A­lexa — Suceava; p. Dimitriu - Ro­man; v. Mitu — com­. Popeşti Leor­­deni; M. Soare — Giurgiu; R. Zahiu - Bucureşti; O. Budan - Piteşti; E­­caterina Rotaru - Bucureşti; M. Brăileanu — Ploieşti; A. Macovei — Bacău; I. Găvănescu — Petroşeni; I. Ceia — Reşiţa; G. Rădulescu - Bucu­reşti; C. Leu - Cluj; H­­alotă - Sibiu; N. Oancea — com. Băiculeşti Argeş; B. Chiriţă - Filipeştii de Pă­dure; Maria Alexandrescu - ploieşti; D. Anghel - călan; G. Matei - Bra­şov; G. Flucuş - Braşov; S. Semi­­lian — Bucureşti ; I. Tibu -­cor­, Făieni Banat, I. Buieş — Bucureşti şi L. Tohăneanu — Braşov. Tragerea la sorţi pentru desemna­rea ciştigătorilor va avea loc la Bucureşti, vineri ora 18.30 în sala clubului Finanţe-Bănci din str. Doam­nei nr. 2. REZULTATELE VOR FI PUBLI­CATE IN REVISTA „SPORT" nr. 3, PRIMUL NUMĂR DIN LUNA FE­BRUARIE A. C. Se reiau turneele pe categorii de greutate O veste bună pentru amatorii spor­tului cu mănuşi : între 28 februarie şi 3 martie se va disputa turneul boxe­rilor de categorie mijlocie, semigrea şi grea. Această competiţie tradiţiona­lă va reuni şi în acest an tot ce are mai bun boxul nostru la categoriile respective. Federaţia de specialitate anunţă sec­ţiile de box din Capitală şi din provin­cie că înscrierile pentru acest turneu se fac pînă la data de 10 februarie, după care se va stabili programul reu­niunilor şi locul de desfăşurare al acestora. ♦ Duminică dimineaţă va avea loc la Cimpulung Muscel intîlnirea ami­cală dintre formaţiile Muscelul şi I.T.B. Selecţionatei feminine ale Capitalei pe primele două locuri in „Cupa oraşului Bucureşti” (Urmare din pag. 1) prima zi a turneului, comportarea şi rezultatele obţinute de formaţia de ju­nioare au constituit o surpriză dintre cele mai plăcute. Locul secund ocupat de această echipă în clasamentul fi­nal reprezintă o frumoasă performan­ţă, mai ales dacă ţinem seama că în componenţa selecţionatei au intrat o serie de elemente tinere (15—16 ani !), fără experienţa jocurilor internaţio­nale. Acest lucru a fost mai evident în jocul cu echipa Slavoniei, în care — la un moment dat - tinerele noastre jucătoare, mai puţin experimentate, îşi pierduseră... „capul“ fiind gata-ga­­ta să părăsească terenul învinse. Dar, iată cum s-au petrecut lucru­rile. După un început echilibrat (min. 5, scor: 1—1) junioarele au asaltat puternic poarta echipei iugoslave și 6 minute mai tîrziu tabela de marcaj arăta scorul de 5-1 in favoarea lor. Pină la sfîrșitul primei reprize jocul s-a echilibrat, scorul ajungînd 6—4. La reluare, chiar din primele minute asistăm la o luptă dirză, In care hand­balistele iugoslave reușesc să se im­pună, folosind unele momente de de­rută ale junioarelor noastre. Astfel, din min. 27 (scor: 7-5), jucătoarele oaspe realizează trei goluri in trei minute şi scorul le devine favorabil: 8-7 ! In echipa noastră se produc u­­nele schimbări şi acţiunile se finali­zează In mod deosebit prin angajarea pivoţilor, ceea ce „deranjează" vădit apărarea iugoslavă. Floroianu şi Zieg­ler realizează cîteva goluri şi situaţia se inversează: scorul este de 11-8 pentru echipa noastră, care cîştigă în cele din urmă cu 12-9. REZULTATE TEHNICE Bucureşti (junioare) — Slavonia 12-9 (6-4). Au marcat: Floroianu 4, Melinte 3, Gheorghiţă 3, Reul şi Zieg­ler pentru Bucureşti (junioare), Ziv­­kovici 4, Tomici 2, Vukî­ica 2, I­­îko­­vici pentru Slavonia. Arbitru: Hans Hawlowitz (Austria) - corect. Bucureşti I — Berlin 16-6 (9-3). Au înscris: Boţan 5, Neako 5, M. Constan­tin­escu 4, Leonte 2 pentru Bucureşti 1 şi E. Scholz 4, K. Za­­charzowski, Pawlowski pentru Berlin. Arbitru: N. Suslov (U.R.S.S.) - bun. Meciuri pentru „Cupa de iarnă“: Ştiinţa — Rapid (m; 27- 24 (13-11) , Dinamo — Steaua (m) 20-15 (9—9).

Next