Sportul Popular, august 1962 (Anul 17, nr. 4076-4092)

1962-08-02 / nr. 4076

Concurs internaţional pe unde scurte în zilele de 4 şi 5 august Radio­­clubul central al R.P.R. organizează cea de a Vll-a ediţie a tradiţiona­lului concurs internaţional pe unde scurte. Au fost invitaţi să participe la a­­cest concurs radioamatorii de emisie recepţie şi radioamatorii de recepţie din următoarele ţări: R. P. Bulga­ria, R. S. Cehoslovacă, R.P.D. Co­reeană, R. D. Germană, R. P. Chi­neză, R. P. Mongolă, R. P. Polonă, R. P. Ungară, R. D. Vietnam, U.R.S.S. şi bineînţeles radioamatorii din ţara noastră. Se lucrează numai în telegrafie în benzile de 3,5-7—14-21—28 MHz., iar apelul concursului este WSEM de... Nu sunt permise legăturile între staţii din acelaşi district Punctajul general rezultă din suma punctelor realizate pe toate benzile, înmulţit cu multiplicatorul. Radioamatorul sportiv care a obţi­nut cel mai mare număr de puncte va fi declarat campion al R.P.R. de unde scurte pe anul 1962. Echipa compusă din doi opera­tori care au lucrat la o staţie colec­tivă şi a obținut cel mai mare punc­taj va fi declarată echipă campioa­nă a R.P.R. de unde scurte pe anul 1962. Concursul va începe în ziua de 4 august 1962 ora 22 G.m.t., 24 ora locală și se termină in ziua de 5 august 1962 ora 10 G.m.t. întrecerile primei etape a Spartachiadei de vară a tineretului s-au bucurat de un frumos succes (Urmare din pag. I) clubului sportiv orăşenesc numărul par­ticipanţilor la întrecerile Spartachiadei de vară depăşeşte cu puţin 10.000, cu totul insuficient faţă de posibili­tăţile existente in acest oraş. De altfel, concludent este faptul că la competiţiile de ţinntă au participat doar 44 de con­curenţi din oraşul Iaşi ! Este cazul ca biroul consiliului regional UCFS Iaşi să ia in discuţie această problemă şi trăgind învăţămintele necesare să asi­gure luarea tuturor măsurilor ca pe viitor asemenea lipsuri să fie eliminate. (G. Vasiliu — coresp.). BILANŢ ÎMBUCURĂTOR TN REGIUNEA MURES-AUTONOMA MAGHIARA In regiunea noastră prima etapă a Spartachiadei de vară a tineretului s-a bucurat de un frumos succes. Aproape 130.000 de tineri s-au întrecut in fru­moase întreceri sportive. Aceasta dato­rită, în primul rind, unei intense munci de popularizare a competiţiei. In acest scop au fost confecţionate 2000 de afişe şi numeroase lozinci, iar consiliile aso­ciaţiilor sportive, in colaborare cu orga­nizaţiile U T.M., au asigurat prelucra­rea regulamentului in rîndurile maselor de membri ai UCFS­Demn de mentionat este faptul că cu prilejul organizării întrecerilor din cadrul Spartachiadei de vară a tineretului, în numeroase asociaţii sportive s-a­­depus o muncă susţinută pentru amenajarea sau reamenajarea de terenuri sportive simple. De un frumos succes s-au bucurat întrecerile de atletism, la care au parti­cipat peste 24.000 de băieţi şi aproape 8.000 de fete. Asociaţiile sportive din regiunea Mureş-Autonomă Maghiară s-au străduit, şi au reuşit în bună mă­sură, să asigure competiţiilor de atle­tism condiţiuni optime de desfăşurare. Un mare număr de tineri au luat parte şi la întrecerile de fotbal, tir şi ciclism. In munca de organizare a întrecerilor ca şi în angrenarea unui număr mare de tineri şi tinere la startul concursurilor s-au evidenţiat asociaţiile sportive din raioanele Reghin, Luduş şi O­doritei. Nu in întreaga regiune a existat insă o preocupare permanentă pentru a se cu­prinde un număr cit mai mare de parti­cipanţi in întreceri. Un „exemplu* în această direcţie îl constituie asociaţiile sportive din raionul Topliţa, care deşi au numeroase terenuri sportive şi condi­ţii pentru desfăşurarea unei rodnice acti­vităţi n-au reuşit totuşi să angreneze în întrecerile Spartachiadei de vară decit 3.000 de tineri, cifră cu totul necores­punzătoare (Ion Păuş — cores.). LA BUCUREŞTI450 de echipe în activitate! Activitatea competiţională pe 1961— 1962 a echipelor de volei din oraşul Bucureşti s-a încheiat cu un bilanţ des­tul de frumos. Participarea a fost mai numeroasă ca în ediţiile precedente. De pildă, la categoria „calificare“ au luat parte 20 de echipe masculine şi 16 feminine îm­părţite in cite două serii. Formaţiile Oţelul (m) şi Ştiinţa (f), cam­noanele oraşului Bucureşti, au obţinut în etapa interregională a campionatului de ca­lificare în curs de desfăşurare, rezul­tate meritorii, care le vor asigura — probabil — participarea în turneul fi­nal La categoria „oraş“, în cele 4 serii au activat 50 de echipe masculine şi 32 feminine Dacă la acestea mai adău­găm formaţiile masculine şi feminine care au activat în cadrul campionatelor raionale, precum şi pe cele de juniori şi junioare, se poate spune că la acti­vitatea competiţională desfăşurată in Bucureşti au pa­rticipat circa 450 de echipe. Nivelul tehnic la care s-a disputat majoritatea partidelor a fost, de ase­menea, mai ridicat decit în ediţiile an­terioare. Echipe ca C.S.P., Frigul, Aca­demia Militară, Termometal (m), Banca R.P.R., Vestitorul, Mătasea Dudeşti şi Viitorul Mase plastice (f) s-au eviden­ţiat in mod deosebit, ciştigînd dreptul de a particip­i la campionatul viitor în categoria „calificare“. Trebuie să sub­liniem şi munca rodnică depusă de an­trenorii Ilaria Orâşanu, Iloraţiu Nico­­lau, Mariana Bunescu, Emilian Iliescu, Nicolas Murafa, Nicolae Tărchilă, Gheor­­ghe Ctrjanovschi care au echipele an­trenate de ei pe locuri fruntaşe. Nu acelaşi lucru putem spune despre unele echipe cum sunt I.T.B. (m), an­trenor Iulian Badea, Recolta (m), an­trenor M. Tabacu, Vulcan (f), antrenor M. Zelinschi, Spartac (m), antrenor N. Vaidinger, I.S.B. (f), antrenor Em. IFi­­­rwerth, unde s-a muncit necorespunzător, fapt pentru care aceste echipe au retro­gradat în categorii inferioare. Analizînd activitatea desfășurată de-a lungul anului competiţional încheiat şi în lumina lucrărilor Conferinţei pe ţară a UCFS, comisia orăşenească de volei a luat o serie de măsuri care, puse în aplicare in ediţia 1962—1963, vor duce nemijlocit la îmbunătăţirea activităţii voleibalistice in oraşul Bucureşti. Astfel, în viitorul campionat, la categoria „ca­lificare s-a prevăzut in regulament li­mitarea participării jucătorilor virstniciP* numai trei sportivi care depăşesc virsta de 27 ani vor putea fi utilizaţi in timpul unui meci. De asemenea, nu se va mai permite participarea in campionatul de calificare a formaţiilor ce nu prezintă echipe proprii de juniori şi junioare. O altă măsură este aceea că echipelor bucureştene de categoria A, care sunt obligate să aibă şi formaţii de juniori, nu li se va mai permite să prezinte for­maţii de juniori şi junioare luate de pe la diverse şcoli sportive, aşa cum au făcut Combinatul Poligrafic Bucureşti şi I.F.A., care au folosit in campionatul de juniori echipe de la Palatul Pionie­rilor şi Şcoala sportivă de elevi nr. 2. Campionatul orăşenesc pe 1962—1963 va începe la 9 septembrie. In perioada pregătitoare se recomandă tuturor aso­ciaţiilor sportive să-şi împrospăteze lo­turile de jucători cu elemente tinere, de­­ perspectivă şi să activizeze birourile secţiilor de volei, incit acestea să de­vină factori principali în dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii in această ramură sportivă. De asemenea, prin colegiul de arbitri, se va organiza în toamna acestui an reexaminarea arbitrilor, în scopul veri­ficării cunoştinţelor lor. Pentru îmbu­nătăţirea şi uniformizarea arbitrajelor, s-a hotărit organizarea unor lecţii prac­tice. Aceste măsuri luate de comisia orăşe­nească de volei vor duce — desigur — la îmbunătăţirea activităţii acestei dis­cipline sportive în Capitală, oraş cu cel mai mare număr de echipe de volei angrenate in activitatea competiţională. ROMEO LUNGU preşedintele comisiei orăşeneşti de volei Bucureşti Impresii de la campionatele mondiale de scrimă (Urmare din pag. 1) cepționată, mi-am îndreptat privirile că­tre Mara. I-am spus : — Ce să fac ? Nu prea îmi merge vîr­­ful­­? — Nu-i nimic. Trage ceva mai pru­dent. Asaltul următor, cu maghiara Rejtő. Victorie netă cu 4—2. Mi-am recîștigat echilibrul nervos. Pentru ca în asaltul cu cea de a doua finalistă maghiară, Juhasz, să pierd din nou. Două înfrîn­­geri ! Mai aveam șansă ? După asalt, Mara m-a încurajat cu căldură, spu­­nîndu-mi că n-am ieșit încă din lupta pentru primele locuri. M-a sfătuit să trag ceva mai hotărîtă. A venit asaltul al patrulea. Adversară —­ sovietica Rastvorova. A fost un asalt dramatic. Rastvorova m-a „luat" repede şi m-a „prins“ de trei ori descoperită. Condusă la o diferenţă atît de netă, mi-am spus că nu mai am nimic de pierdut. Aşa că, în continuare, am tras complet relaxat. Şi lama a început să-mi „lucreze”. în clipele următoare, nu mai puţin de un minut am reuşit să reduc din handicap : 1—3, 2—3, şi apoi scor egal la tuşe. Cu spectrul înfrînge­­rii in faţă, Rastvorova şi-a pierdut cal­mul, în timp ce eu am atacat dezlăn­ţuită, încă o tuşă şi... victorie ! Succesul din asaltul cu Rastvorova m-a remontat complet, astfel că în toate celelalte asalturi din finală și apoi din turneul de baraj n-am mai cunoscut înfrîngerea. Am devenit campioană mondială de floretă !... Pînă la plecarea din Buenos Aires, m-am bucurat de atenţia iubitorilor de scrimă, a presei şi radioului. Am fost solicitată să dau autografe, am primit flori şi fotografii. Ziarele au scris în ter­meni elogioşi despre acest succes ai unei sportive din România. Mi-am notat din episod plăcut : într-una din zile, în holu­l hotelului, o elevă a ţinut să-mi dăruiască un caiet cuprinzând tăieturi din presa locală, in care se scria despre victoria culorilor ţării noastre... In sfîr­­şit, societatea de radio din Buenos Ai­res m-a invitat să împărtăşesc ascultă­torilor din impresiile culese la marea întrecere. Am fost nespus de fericită văzând în toate aceste manifestări pre­ţuirea de care se bucură patria noa­stră, mişcarea sportivă din R.P. Romînă. D­upă concurs am vizitat oraşul. Bue­nos Aires este una din marile me­tropole ale lumii, cu o populaţie de aproape 7 milioane de locuitori. Este aşezat în partea de vest a estuarului lui Rio del Plata, pe un fel de terasă care domină împrejurimile. Oraşul te impre­sionează prin întinderea­­ sa nesfirşită (pentru a parcurge una din străzile ora­şului, Corrientes, de pildă, ţi-ar trebui mai bine de 10 ore !), prin viaţa tumul­tuoasă care domneşte aici. Pe străzile oraşului este un permanent du-te-vino ameţitor, care nu încetează nici noaptea tîrziu. Locuitorii oraşului îţi atrag aten­ţia prin felul lor zgomotos de a se ma­nifesta, prin multă exuberanţă, în Bue­nos Aires — ca în toate oraşele capi­taliste — există, însă un contrast izbi­tor între centru, cu clădiri moderne, lo­cuite de bogătaşi, şi periferie, cu multe „case“ amenajate din scheletul unor ve­hicule scoase din uz... O a doua vizită am făcut-o împreună cu întreaga dele­gaţie de florestiste participante la cam­pionate, într-o localitate aflată la 35 km de capitala Argentinei. Se numeşte Ti­­gre şi este un fel de Snagov. A urmat drumul înapoi către ţară. Călătorie cu emoţii, parte prilejui­te de trecerea Oceanului (la bordul unui avion al companiei argentiniene, foarte... sensibil la orice schimbare de direcţie a curenţilor), parte de aşteptă­rile nesfîrşite pe aeroporturile din Pa­ris şi Viena, a unor legături care să ne aducă cit mai repede acasă. M-a întrebat cineva, la sosire, imediat după ce am coborît din avion, care au fost cele mai plăcute momente legate de campionate. I-am răspuns fără ezi­tare: _ — Primul — atunci cînd am cucerit titlul de campioană mondială ; al doi­lea, acum, cînd, în sfirșit, mă aflu din nou în mijlocul celor dragi... Intr-adevăr, nu voi uita niciodată sea­ra aceea de pe aeroportul Băneasa, cînd mă aflam înconjurată de toată lumea, cu sentimente de dragoste, cu prietenie sinceră. Ce va urma ? întrebarea apare fireas­că. Fiindcă succesul de la Buenos Aires implică pentru mine obligaţii multiple de a munci şi mai departe cu multă perseverenţă, de a manifesta cît mai multă exigenţă. Numai astfel, avînd o pregătire pe măsura cerinţelor actuale, voi putea să aduc patriei mele dragi noi victorii de preţ. Sînt ferm hotărîtă să răspund aşa cum se cuvine grijii şi eforturilor pe care le fac partidul şi guvernul, care ne oferă nouă, tineretu­lui, condiţii minunate de muncă, de viaţă, de practicare a sportului şi prile­jul de a ne vedea înfăptuite chiar și cele mai înaripate visuri ! ★ ­ DE LA I. C. F. ] ► Institutul de Cultură Fizică anunţă că incepind cu anul universitar­­ ► 1962—1963, vor funcţiona două secţii: 5 ► — Secţia pedagogică care pregăteşte profesori de educaţie fizică pen- J ► tru toate gradele de învăţămint; ' * ► — Secţia sportivă care pregăteşte profesori de educație fizică — 2 ► antrenori, pe ramuri de sport. ‘ 3 . Pentru ambele secții concursul constă din următoarele: ► Probe practice : gimnastică, atletism, volei, baschet. ► Toate probele sunt obligatorii. <­­ Probe scrise: anatomie, fiziologie, limba română.­­ ► Proba orală: anatomie-fiziologie. î­­ . .. Candidaţii pentru secţia sportivă vor da în plus probe pentru spe- < ► cializarea la care concurează. 3 ► Anul acesta la secţia sportivă sunt următoarele specializări: atletism,­­ ► gimnastică, fotbal şi înot. 3 ► La înscrierea pentru secţia sportivă candidații vor trebui să aibă | ► minimum categoria a 11-a de clasificare în ramura sportivă la care­­ ► concurează. * ► Pentru juniori, se cere să aibă clasificarea sportivă în ramura de i ► sport la care concurează. *­­ Concursul de admitere va începe pe data de 7 septembrie 1962. Pînă l ► la examenul de admitere in cadrul Institutului sunt organizate cursuri de­­ ► pregătire pentru candidați­­i ► Informații suplimentare se pot lua la Secretariatul Institutului de 5 ► Cultură Fizică, str. Maior Lne nr. 12, telefon: 15.51.50.­­ +AAAAAAÁAAAAAAAAAAAÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA£AAAáAA£Aaaaaaáa/* aaaaaaaaaAaAA^. Duminică d­in Capitală: „ZIUĂ CICLOTURISTULUI Consiliul orăşenesc Bucureşti al UCFS organizează duminică, prin comisia de specialitate şi cu aju­torul cluburilor sportive din Capi­tală, o mare excursie denumită „Ziua cicloturistului“ rezervată tu­turor posesorilor de biciclete. Sunt invitaţi tineri şi virstnici din fabrici, uzine, întreprinderi, gospodării agri­cole colective şi gospodării agricole de stat din împrejurimile Capitalei, studenţi şi elevi. De asemenea, pot participa şi copiii de la virsta de opt ani, însoţiţi de părinţi. Excursia va avea loc la Mogo­­şoaia. Aici se va vizita Muzeul şi gospodăria agricolă de stat, iar restul timpului se va petrece în pă­durea şi la lacul din localitate. Cei prezenţi vor participa şi la o serie de jocuri distractive şi întreceri pe biciclete, dotate cu premii. Aduna­rea participanţilor are loc în faţa stadionului Dinamo la ora 8, iar la ora 8,30 se va da plecarea pe ur­mătorul traseu: şos. Ştefan cel Ma­re, piaţa Victoriei, şos. Kiselef, Bă­neasa, şos. Tîrgovişte pînă la Mo­­goşoaia. A Vl-a ediţie a „Criteriului juniorilor“ Intre 2 şi 5 august se desfăşoară pe şoselele din împrejurimile Capitalei cea de a Vl-a ediţie a „Criteriului ju­niorilor“. Actuala ediţie este împărţită în patru etape, după următorul program: joi 2 august, km 7 de pe şoseaua Bucu­reşti — Oltenţia, ora 16,30 — 80 km; vineri 3 august, km 11,500 de pe şo­seaua Bucureşti — Urziceni, ora 16,45 — 20 km contra timp individual; sîm­bătă 4 august, km 10 de pe şoseaua Bucureşti — Călăraşi, ora 16,30 — 80 km; duminică 5 august, km 8 de pe şoseaua Bucureşti — Ploieşti (va­rianta Buftea), ora 8 — 100 km. SA ÎNCHEIAT CAMPIONA1U COOPERAŢIEI MEŞTEŞUGĂREŞTI Sîmbătă şi duminică, pe stadionul Voinţa din Capitală, s-au întrecut echipele de volei calificate în finala campionatului cooperaţiei meşteşugă­reşti pe 1962, în întrecerea formaţiilor masculine, care a luat sfirşit cu victoria echipei VOINŢA BUCUREŞTI, s-au înregis­trat următoarele rezultate: Bucureşti — Bistriţa 3—1, Brăila — Timişoa­ra 3—0, Timişoara — Bistriţa 3—2, Bucureşti — Brăila 3—0, Bistriţa — Brăila 3—0, Bucureşti — Timişoara 3—0. Clasament final : 1. Voinţa Bucureşti; 2. Voinţa Bistriţa ; 3. Vo­inţa Brăila; 4 Voinţa Timişoara Echipa campioană a prezentat urmă­toarea echipă : V­. Ozum, Şt. Mitrea C. Totti, M. Balogh, Al. Balogh N. Ded­esis, I. Zamfir, M. Niţă I. Geles. Trei echipe s-au întrecut în finala feminină, titlul revenind tot formaţiei VOINŢA BUCUREŞTI. Rezultate tehnice: Bucureşti — Braşov 3—2, Constanţa — Braşov 3—2, Bucureşti — Constanţa 3—2. Clasament final : 1. Voinţa Bucureşti; 2. Voinţa Constan­ţa ; 3. Voinţa Braşov. Voinţa Bucu­reşti a prezentat următorul lot: Mi­­rela Bucevski, Elene Grancea, Vio­rica Creţu, Mariana Cugereanu, Ma­ria Trandafir,­­Mariana Brie, Ana Popescu, Irina Matache, Eliza Pri­­săcaru. Se organizează tabere pentru stu­denţi, elevi şi şcolari. Condiţii opti­me de cazare şi masă. Informaţii la I.G.R. Caransebeş, str. V. Roaită 2 (pentru Muntele Mic) şi LG.O. Reşiţa, str. Fîntînilor 1 (pen­tru Semenic şi Văliug). Turişti ! Folosiți timpul liber în excursii pe munte. — Vizitaţi cabanele: Poiana Stînii, Cota 1500, Vîrful cu Dor, Babele, Peştera, Padina, Caraimanul, Căminul Alpin, Muntele Roşu, Cheia. Cabanele sînt utilate şi aprovizionate de către REGIONALA A STATIUNILOR BALNEO-CUMATERICE r /wuUq,

Next