Sportul Popular, iunie 1963 (Anul 18, nr. 4248-4263)

1963-06-03 / nr. 4248

La Bialistok: Rominia-Polonia 1-0 (1-0) la juniori BIALISTOK, 2 (prin telefon).­Peste 10 000 de spectatori au asistat astăzi la intîlnirea internaţională dintre reprezen­tativele de juniori ale R.P. Polone şi K­.P. Komme. Meciul, viu disputat şi de bună factură tehnică, a luat sfîrşit cu victoria juniorilor noştri cu Scorul de 1—0 (L—0), prin punctul înscris de Mureşan. Jocul a început intr-un tempo rapid şi chiar în primele minute juniorii noş­tri îşi creează două ocazii prin Cristolo­­veanu şi Mureşan care şutează periculos la poarta lui Staszewski. La rîndul lor, gazdele iniţiază contraatacuri periculoase prin centrul înaintaş- Lubanski. In min. 9 se înscrie unicul gol al par­tidei: Cristoloveanu centrează precis pe partea opusă la Ion Constantin, acesta îi pasează balonul lui Mureşan care reia direct, din voleu, la semiînălţime. In continuare, gazdele atacă periculos dar echipa noastră joacă bine, mai ales în apă­rare. l!(‘lm(‘in ocaziile ratate de polonezi (min. 20 şi min. 27), precum şi cele pierdute de Nunwe­iller VI (min. 24), Cristolovean­n (min. 25), acesta trimiţînd balonul in bară. in minutul 28, Nun­­weiller VI driblează doi adversari și sin. GH. URICH (Continuare in pag. a 3-a) PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITIVA! Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romina Anul XIX—Nr. 4248 Luni 3 iunie 1963 4 pagini 25 bani MI LUAT SFIRSIT CAMPIONATELE EUROPENE DE BOT Pugiliştii romîni: 1 medalie de argint şi 4 medalii de bronz Echipa Romîniei pe locul III in­clus dmen­ul neoficial pe naţiuni MOSCOVA 2 (prin telefon de la trimisu­l nostru special). — După o săptâmină de întreceri pasionante şi adeseori spectaculoase, dintre care multe s-au desfăşurat la un nivel tehnic ridicat, iată că astăzi am asistat la ultimul act al campiona­telor europene de box, ediţia 1963. Palatul Sporturilor din Moscova a fost de data aceasta arhiplin. Un mare număr de moscoviţi au ţinut­­ să asiste la disputa celor 20 de „fi-­­ nalişti“. O comportare foarte bună a avut echipa reprezentativă a Uni­unii Sovietice, care a fost prezentă­­­­n finală cu toţi cei zece componenţi­­ ai săi, dintre care şase au cucerit medaliile de aur şi titlurile de cam­pioni ai Europei. Cuvinte bune se pot spune şi despre boxerii români* Frumoasa comportare a fotbaliştilor noştri in meciurile internaţionale de ieri La chorzow: Romîni a—Pol onia 1-1 (0-0) în intîlnirea reprezentativelor A CHORZOW, 2 (prin telefon de la trimisul nostru special). — De 31 de ani, Polonia n-a reuşit să obţină o vic­torie la fotbal în faţa Romîniei. Ţinînd seama de forma bună arătată în ultimu» vreme de jucătorii polonezi, cei 60 000 spectatori aflaţi în tribunele marelui stadion din localitate, speraţi, fără în­doială, că de data aceasta victoria va fi de partea echipei lor. Dar n-a fost aşa. N-a lipsit mult (doar... un minut) ca gazdele nu numai să nu cîștige în­­tîlnirea dar chiar s-o piardă. A fost o întrecere dîrză, disputată între două formalii tinere, decisă fie­care să învingă, să confirme astfel re­zultatele anterioare: polonezii, cele două victorii la scor realizate în fața Norvegiei ,și Greciei, iar echipa noastră acel 3—2 obţinut după o partidă de mare luptă în faţa echipei R.D. Germane. Echipa noastră a scăpat din mîini o victorie pe care ar fi meritat-o din plin, avînd în vedere superioritatea de ansam­blu manifestată de-a lungul întregii par­tide. Scriind acestea ne gîndim la teh­nica mai bună arătată de fotbaliştii noş­tri, la concepţia tactică mai adecvată pe care au adoptat-o, în funcţie de stilul de joc al adversarilor, la numeroasele ocazii ratate. Înaintaşilor noştri le-a lip­sit acea svîcnire de ultim moment, care să fi­na­lezeze atacurile bine construite pînă la ultima fază. Varga, Pîrcălab, Pavlovici au fost, nu o dată, în situația de a-și înscrie numele pe lista autorilor de goluri, în acest meci. 1—1, realizat pe stadionul Spanski din Chorz­ow, este un rezultat bun. Dar, cînd ai 1—0 în min. 89 î­i pare rău să ieşi egalat de pe teren, l­a ora 18 (ora Bucureştiului) forma­­ţiile intră pe teren, avînd în frunte pe Constantin şi Brychczy — căpitanii echipelor, jucători care aveau să fie, pînă la urmă, cei mai buni de pe teren. De la început roaudii au iniţiativa şi chiar în primul minut Pavlovici este pe punc­tul de a marca dar portarul polonez Kor­nek blochează mingea în picioarele cen­trului nostru atacant. Un timp, jocul se poartă la mijlocul terenului (de altfel aceasta va fi caracteristica primei re­prize) și în min. 7 înregistrăm un nou atac al reprezentativei noastre. De la Varga mingea ajunge la Pîrcălab, care schimbă jocul pe partea stingă la Haidu, dar mijlocaşul Nieroba acordă comer Pîrcălab execută şi Petru Emil şutează prin surprindere. Portarul polonez re­ţine foarte greu. Peste citeva minute Petru Emil şutează de la 30 de metri cu foarte pulin peste poartă. Echipa noastră are iniţiativa. Atacul leagă ceva mai bine jocul în această parte a repri­zei şi flaida primind mingea de la Varga are ocazia să deschidă scorul dar se MIRCEA TUDORAN (Continuare in f­ig. a 3-a) 1—0 ! Matei a şutat cu efect şi balonul s-a oprit in plasă La Bucureşti: România-Anglia 1-0 (1-0) la meciul echipelor de tineret Reprezentativa de tineret a ţării noastre a obţinut ieri, pe stadionul „23 August“, un succes de mare pres­tigiu : 1-0 în faţa selecţionatei de ti­neret a Angliei, care venise în Bucu­reşti aureolată de o recentă victorie cu 4—2 asupra echipei de tineret a Iugoslaviei. Fotbaliştii noştri au în­­tilnit ieri un „unsprezece“ în care apăreau trei jucători pe a căror carte de vizită figurează şi citeva selecţio­nări în prima reprezentativă engleză. Un rezultat pe cit de valoros, pe atît de meritat, care răsplăteşte eforturile depuse ieri de cei 12 jucători între­buinţaţi, şi — în acelaşi timp — con­firmă progresele din ce în ce mai evidente pe care le realizează forma­ţia antrenată de Bazil Marian şi Vic­tor Stănculescu. Intr-adevăr, după un 2—1 împotriva Suediei şi un rezultat de egalitate, în deplasare, în faţa echi­pei R. D. Germane, „tineretul“ nostru a reuşit ieri o performanţă care, ca valoare şi ca răsunet în lumea fotba­listică internaţională, le depăşeşte pe cele anterioare. Victoria echipei ro­mâne asupra „team“-ului pe care fos­tul internaţional Mercer îl pregăteşte pentru a reprezenta Analia la viitoa­rea ediţie a campionatului mondial, va reţine desigur atenţia pe plan in­ternaţional. Şi primele ecouri le-am putut auzi chiar aseară, din gura zia­riştilor englezi prezenţi la Bucureşti, care subliniau jocul bun al echipei noastre — care i-a surprins plăcut — precum şi justeţea victoriei obţinute de ea şi pe care o apreciau ca atare ţinînd seama de organizarea mai bună a jocului echipei noastre, de puterea sa de luptă. De la început trebuie să arătăm că formaţia noastră a fost net dez­avantajată de statură. Englezii au fost mult mai înalţi, mai masivi, în spe­cial apărătorii. Cu toate acestea, jucă­torii noştri nu s-au lăsat întrecuţi ; evitînd lupta corp la corp, ei şi-au bazat acţiunile pe joc de pase (e drept, uneori prea multe...), pe depăşirea adversarului prin dribling şi fente — mai ales pe aripa dreaptă — crein­­du-şi îndeosebi în repriza primă bune ocazii de gol. In ansamblu, sub aspectul dominării teritoriale, jocul a fost egal. Prima repriză a aparţinut reprezentanţilor noştri, cea de-a doua (în special între minutele 55—80) britanicilor. Aceştia au făcut mari eforturi pentru a anula, după pauză, avantajul luat de echipa noastră in minutul 35, au făcut apel la toate resursele fizice şi cunoştinţele lor tehnice, dar s-au izbit de o apărare calmă, fermă, bine organizată şi, în ultima instanţă, de un portar în zi excepţională, astfel incit au părăsit pînă la urmă terenul învinşi. Prin acest rezultat, echipa noastră de ti­neret şi-a luat o frumoasă revanşă după cele două infringed suferite în 1957 în faţa echipei de tineret a An­gliei. Şi dacă în minutul 89 Crăini­­ceanu nu rata una din cele mai mari ocazii pe care le-am văzut nu numai în acest meci ci în... întregul sezon. RADU URZICEANU (Continuare in pag. a 3-a) La un atac al echipei noastre, portarul englez revine cu greutate balonul Primii învingători în „Cupa Sportul popular“ la gimnastică In sala Federaţiei de gimnastică din Şos­­lancului, într-o atmosferă speci­fică marilor concursuri, s-a consumat ieri prima etapă a competiţiei dotată cu „Clipi Sportul popular“. Faptul că la întreceri au fost prezenţi unii dintre cei mai buni sportivi şi sportive din ţară, ne îndreptă­ţeşte să asemuim­i această întrecere unui a­­devărat campionat naţional. Aceasta atestă şi interesul cu care gimnaştii noştri au primit acest concurs. Desfăşurarea primei etape, care a cuprins exerciţii la paralele şi bârna pentru fete, respectiv sărituri, cal cu minere şi inele la masculin, subli­niază în mod grăitor utilitatea acestei întreceri pentru gimnaştii noştri fruntaşi, ea constituind un bun prilej de verificare a stadiului actual de pregătire. Specialiştii prezenţi în sala concursu­lui au putut să constate gradul şi mo­dul în care au fost însuşite noile exer­ciţii, îndeosebi cele impuse, cu care se va concura la Jocurile Olimpice de la Tokio, au avut ocazia să aprecieze în mod şi mai precis sarcinile pentru viitoarea etapă de pregătire. Fără În­doială, pînă la 23 iunie, cînd este pro­gramată cea de a doua etapă a „Cupei Sportul popular“, gimnaştii noştri frun­taşi vor continua să se pregătească, ast­fel incit să înregistrăm comportări la un nivel şi mai ridicat din partea mai multor sportivi şi sportive. Prima etapă a concursului organizat de ziarul nostru, în colaborare cu Fe­deraţia de gimnastică, a evidenţiat forma C. MACOVEI (Conţi future in pag. a 2-a) Foto: I. Mihăică Revela­ţia primei etape a „Cupei Sportul popular“ a fost, desigur, ţinută gimnastă Elena Tu­tan învingătoare in proba de brrna ­ CLASAMENTUL NEOFICIAL, PE NAȚIUNI îi 1. U.R.S.S. 68 p. ♦ 2. ITALIA 26 p. ♦ 3. ROMÂNIA 21 p. ♦ 4. Polonia 18 p., 5. Cehoslovacia \ ♦ 15 p., 6. R. D. Germană 12 p., 7. > . Ungaria 11 P., 8. Iugoslavia 9 p. . ♦ 9. R. F. Germană 8 p., 10. Bulgaria . 1 5 p., 11. Scoţia 5 p., 12—13. Fin­♦­landa şi Franţa 4 p. care au cucerit o medalie de argint şi patru medalii de bronz prin Mo­­nea, respectiv, Ciucă, Olteanu, Puiu, Badea. Cu mai multă voinţă, dirze­­nie şi hotărîre pugiliştii noştri ar fi putut obţine, desigur performanţe şi mai bune. Iată acum citeva amănunte despre semifinalele desfăşurate sîmbâtă, precum şi despre intîlnirile finale care au avut loc duminică după­amiază. Mai intii despre semifinale. Dintre cei cinci boxeri români calificaţi pentru această etapă — Ciucă, Puiu, Oleanu, Badea, Monea —, doar ulti­mul a terminat învingător. O deci­zie a defavorizat însă pe reprezen­tanţii noştri. Este vorba de decizia pronunţată in meciul Ciucă—Bistrov (U.R.S.S.). Şi de data aceasta „musca“ noastră, Constantin Ciucă, a reuşit să facă o partidă care a entuzias­mat. Boxul său tehnic, în continuă mişcare, a fost apreciat de toţi zia­riştii prezenţi la masa presei. Ciucă a început meciul decis şi n-a cedat iniţiativa nici un moment. Adversa­rul său a contrat foarte rar, a pri­mit lovituri clare, mai cu seamă lo­vituri de stingă. La terminarea me­ciului toţi cei prezenţi in jurul rin­gului nu-şi făceau probleme in pri­vinţa învingătorului. Decizia, însă, a ROMEO CALARASANU (Continuare in pag. a 4-a) A­lte rezultate ale sportivilor romini CANOTAJ. In concursul internaţional de la Belgrad reprezentanţii noştri au ocupat 2 locuri I, 2 locuri II şi 2 locuri III. ATLETISM, Ilie Popa a stabilit un nou record republican in proba de 20 km marş : 1 h 34:15,0. TIR. 6 trăgători au îndeplinit normele olimpice în concursul de la Tunari. FOTBAL: Dinamo Bacău — Motor Zwickau 4—3. Farul Constanţa — Cerro Montevideo 2—2. Dunar Russe — Progresul Bucureşti 1—1

Next