Sportul Popular, ianuarie 1964 (Anul 19, nr. 4369-4384)

1964-01-04 / nr. 4369

Devenită tradiţională pentru activitatea internaţională a ho­cheiului nostru, „CUPA ORA­ŞULUI BUCUREŞTI“ a stîrnit an de an un interes deosebit­­în rîndu­rile iubitorilor acestui sport. Este şi normal acest lu­cru dacă ne gîndim că în ca­drul „CUPEI ORAŞULUI BUCU­REŞTI“ au evoluat pe patinoa­rul „23 August“ formaţii de cer­­tă valoare, cum au fost Loko­motiv Moscova, Slovan Bratisla­va, Torpedo Corki, selecţionata oraşului Berlin, ZKL Brno şi altele, care au oferit publicu­lui spectator partide dinamice şi de un ridicat nivel tehnic. Anul acesta, întrecerea este aşteptată cu şi mai multă ne­răbdare. Şi aceasta în primul rînd pentru că numeroşii ama­tori de hochei din Capitală sunt dornici să vadă la „lucru“ cele trei echipe de peste hotare care, alături de selecţionatele noas­tre, îşi vor disputa trofeul. Cea mai puternică dintre formaţiile oaspe se anunţă a fi echipa „Aripile Sovietelor“, care ocu­pă în momentul de faţă locul secund în prima categorie a campionatului unional. Pentru a vă face o idee mai clară des­pre valoarea poziţiei în clasa­ment a jucătorilor de la Ari­pile Sovietelor este suficient să vă spunem că în urma acestei formaţii se situează echipe cu un bun renume în hocheiul so­­vietic cum sunt Lokomotiv Mos­cova, Dinamo Moscova, Tor­pedo Gorki şi Spartak Mos­cova. De altfel, în ultimul joc de campionat, susţinut la 22 decembrie la Gorki în compa­nia echipei Torpedo, Aripile So­vietelor a realizat o frumoasă victorie cu scorul de 3—2 (0—1, 1—0, 2—1) prin punctele înscri­se de Grebnikov, Maslenikov şi Dmitriev, care se numără prin­tre cei mai buni jucători ai aces­tei formaţii. Dar cel mai valo­ros hocheist de la Aripile So­vietelor este cunoscutul interna­ţional Groşev, care a lipsit din formaţie cu prilejul jocului cu Torpedo Gorki, fiind selecţionat in reprezentativa secundă a U.R.S.S. In ceea ce priveşte e­­chip­a Spartak Plsen, ea este cu­noscută spectatorilor noştri, de­oarece a mai evoluat în cadrul „CUPEI ORAŞULUI BUCU­REŞTI“, l­ăsînd o frumoasă im­presie, în special prin caii­(Continuare în pag. a 3-a) Mîine începe în Capitală O nouă şi interesantă ediţie a „Cupei oraşului Bucureşti“ la hochei pe gheaţă­ ­Primele jocuri, de la ora 11.30: selecţionata olimpică a R.P.R.­­Selecţionata de tineret a R.P.R. şi Aripile Sovietelor —selecţionata oraşului Berlin — De la stingă : Ioanovici, Crişan şi Pană văzuţi de Neagu Rădulescu Astăzi şi miine la Vatra Dornei Primul concurs internaţional de schi al anului 1 VATRA DORN­EI 3 (prin telefon). Aşezată în bazinul Dornelor între munţii Bistriţei, Suhard, Bîrgău şi Căliman, staţiunea balneoclimaterică Vatra Dornei oferă un peisaj deosebit de pi­toresc, mai ales în aceste zile în care zăpada proaspătă a înăl­­bit vîrfurile ce se profilează în împrejurimi. Aici, la Vatra Dornei şi-au dat întîlnire schioare din trei ţări, pentru a participa la pri­mul concurs internaţional găz­duit în anul 1964 în R. P. Ro­mina. Este vorba de concursul de verificare în vederea Jocu­rilor Olimpice, programat ini­ţial la Predeal, dar mutat din cauza lipsei de zăpadă în fru­moasa şi primitoarea staţiune de pe apa Dornei. Schioarele din Cehoslovacia şi Bulgaria, sosite în localitate vineri dimineaţa, au fost plă­cut surprinse de pitorescul oră­şelului, de zăpada proaspătă afinată, care tocmai se aşternea domol. După un scurt răgaz, oaspetele au şi ieşit pe pârt­­e pentru recunoaşterea traseului, unde s-au întîlnit cu reprezen­tantele ţării noastre. După cum am mai spus, con­cursul de la Vatra Dornei re­prezintă o preţioasă verificare a pregătirilor efectuate în ve­derea J. O. de la Innsbruck. In acest scop, oaspetele au deplasat cele mai în formă schioare: Eva Brizova, Jarmila Skodova, Beta Gaji Ankova (antrenor Milada Prokesova) din Ceho­slovacia şi, Krastana Stoeva, Roza Dimova, Nadejda Vasileva, Nadejda Savova (antrenor Ma­ria Schivarova-Dimova) din Bul­­garia. Ţara noastră va fi reprezen­tată de Marcela Leampă-Bratu, Ileana Bögesi și Rodica Mun­­teanu (antrenor Dumitru Fră­­ţilă). Din păcate, echipa R. P. Romîne va fi lipsită de două din elementele de bază: Elena Tom, absenţă nemotivată de la antrenamente încă din săptă­­mîna trecută şi Doina Boboc, răcită de cîteva zile. La cele două curse vor mai participa schioare de la I.C.F., Dinamo, Tractorul şi A. S. Ar­mata Braşov. In momentul de faţă, organizatorii­­F.R.S.B. în colaborare cu comisia raională de schi) fac ultimele pregătiri, în vreme ce schioarele se află pe traseul amenajat în frumosul parc de la poalele dealului Ne­gru, unde vor avea loc cursa de 5 km (sîmbătă) și ștafeta 3x5 km (duminică). !£‹•‹‹.‹3hlb PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. M­ÎȚIVA! Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R.P .Romina Anul XX-Nr. 4369 * Simbătă 4 ianuarie 1964 * 8 pagini 25 bani „Cupa Palatului Pionierilor“ la şah Cu prilejul vacanţei de iarnă, la Palatul Pionierilor s-au or­ganizat numeroase activităţi sportive printre care şi un reuşit concurs de şah la care au luat parte 209 de pionieri şi şcolari din Capitală. După o serie de partide pasionante, trofeul pus în joc a revenit echipei reprezenta­tive a raionului V. I. Lenin, al­cătuită din Mihai Ghindă (clasa a VIH-a Şc. medie nr. 23), Mu­gur Riedler (cl. a Vll-a Şc. nr. 150), Mihaela Chircu­, (cl. a Vlll-a Şc. medie 22). Pe locul II s-a clasat formalia raionului 16 Februarie, iar pe locul 111 cea a raionului 1 Mai. Ciştigătorilor li s-au decernat frumoase premii şi diplome. TRAI­AN ICHIM antrenor de şah la Palatul Pionierilor Cuvîntarea tovarăşului Gheorghe Gheorghiu-Dej rostită la posturile de radio şi televiziune cu prilejul Anului Nou Dragi tovarăşi şi prieteni, Peste cîteva minute Anul Nou ne va trece pragul. Reuniţi, alături de cei dragi, în mijlo­cul familiilor, prietenilor, tovarăşilor de muncă, întîmpinăm anul 1964 cu bucurie şi voie bună. în anul de care ne despărţim, poporul nos­tru a dobîndit noi succese remarcabile în toate domeniile construcţiei socialiste. Lucrările Marii Adunări Naţionale v-au adus la cunoştinţă rezultatele însemnate obţinute în realizarea şi depăşirea planului de stat, în creşterea produc­ţiei industriale şi agricole, în ridicarea nivelu­lui de trai al oamenilor muncii. Noi uzine uti­late modern au intrat în funcţiune. Fonduri im-p­ortante au fost cheltuite pentru dezvoltarea apei materiale a agriculturii socialiste, s-au ,construit noi cartiere de locuinţe, spitale, şcoli îşi alte instituţii de cultură. Republica noastră­­populară oferă tabloul unei ţări cu o economie viguroasă, în plin avînt.­­ Scoţînd în evidenţă succesele, noi sîntem,­­totodată, conştienţi de greutăţile ce mai tre­buie învinse într-un sector sau altul al activi­tăţii noastre. Construim doar o societate nouă. Punem o temelie trainică făuririi bunăstării celor mulţi. Orice om cinstit, de bună credinţă care ştie de unde am pornit, ce am realizat, spre ce culmi luminoase păşim, este însufleţit de dorinţa de a depune eforturi neobosite şi perseverente pentru a-şi aduce din plin con­tribuţia la înfăptuirea obiectivelor măreţe ale socialismului. Avem convingerea că în anul 1964, în care vom sărbători 20 de ani de la eliberarea pa­triei, noi victorii ale construcţiei socialiste vor face ţara mai prosperă, viaţa fiecărui om al muncii tot mai bună şi mai îndestulată, în viaţa internaţională, anul de care ne des­părţim a marcat importante succese pentru forţele păcii şi socialismului. Ceea ce a caracterizat în ansamblu acest an a fost afirmarea mai puternică a principi­ilor coexistenţei paşnice între statele cu orîn­­duiri sociale deosebite, crearea unui climat mai favorabil destinderii internaţionale şi pro­movării unor relaţii multilaterale între toate ţa­rile. Republica Populară Romina, ca şî celelalte state socialiste şi alte state iubitoare de pace, militează pentru înfăptuirea unor noi paşi în această direcţie pe arena internaţională. Ţările socialiste formează o mare familie, în­sufleţită de cele mai înalte idealuri pe care le-a cunoscut omenirea. In vremea noastră, sis­temul mondial socialist joacă un rol hotărîtor în apărarea păcii şi în întreaga dezvoltare a societăţii omeneşti. Superioritatea crescîndă a forţelor păcii şi progresului constituie trăsă­tura caracteristică fundamentală a relaţiilor in­ternaţionale în epoca noastră. Dragi tovarăşi şi prieteni, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român, al Consiliului de Stat şi al guvernului Republicii Populare Romîne, adre­sez eroicei clase muncitoare, vrednicei noastre ţărănimi, inginerilor din fabrici, uzine sau unităţi agricole, oamenilor de ştiinţă, artă şi cultură, femeilor, tineretului şi copiilor, între­gului nostru popor cele mai călduroase felici­tări cu prilejul Anului Nou !­­ Tuturor vă doresc spor la muncă, un an bun, sănătate şi fericire ! Vă propun ca acum, în clipa cînd se ves­teşte Anul Nou, să închinăm paharul pentru propăşirea scumpei noastre patrii, pentru pace în lume ! Iubiţi tovarăşi şi prieteni, la mulţi ani ! REVELIONUL MARILOR BUCURII ŞI AL GÎNDURILOR ÎNDRĂZNEŢE... Mai stai puţin, bătrine 63! O clipă doar, să-ţi mulţumim încă o dată pentru rodnicia zi­lelor din calendarul căruia as­tăzi i-am desprins ultima filă. Şi acum, îţi spunem „drum bun !“ E miezul nopţii şi se cu­vine să umplem paharele. Le vom ciocni în cinstea ta şi a Noului An care, din clipă în clipă, trebuie să sosească. E re­velionul marilor noastre bucurii înfăptuite in tumultul maşinilor şi macaralelor, al sondelor şi tractoarelor, in iureşul marilor întreceri sportive în care spor­tivii au cules aplauze şi flori, victorii mai mari şi mai multe ca anul trecut. E revelionul gin­­durilor îndrăzneţe cu care pretu­tindeni Noul An este aşteptat. Gînduri care zboară acum cute­zătoare spre podiumul învingă­torilor, spre strălucirea meda­liilor olimpice... Reportajul din noaptea reve­lionului reclamă însă... „exem­ple“, popasuri în mijlocul celor care, la sfîrșitul unui an de bo­gate succese, au trecut hotarul noului an cu Intărirea de a în­scrie noi victorii în fiecare din zilele noului calendar. Așadar, cîteva vizite, telefoane (nu ne-am supărat dacă uneori n-am găsit... adresantul) şi, atunci cind in toate casele s-au stins luminile şi clinchetul paharelor a însoţit tradiţionalul „La mulţi ani“, aveam destul „material“ pentru aceste citeva însemnări despre revelionul sportivilor... ★ ...La internaţionalul Alexandru Teofilovici este o... grămadă de invitaţi- Nu-i nimic. E obişnuit „Tăcu“ cu „grămezile“. Dar, să lăsăm gluma, deşi e noaptea revelionului. Altminteri s-ar su­păra surorile, verii, cumnaţii şi celelalte rude ale cunoscutului nostru rugbist. Se discută despre spectacole, despre deliciul mîn­­cărilor... Sportul revine însă per­severent in conversaţii. Acum cîţiva ani avea cuvîntul Teofil Teofilovici, cunoscut bober, fra­tele lui „Tăcu“. Acum se impune însă altă tema — mai recentă: meciul de la Toulouse. — ...Şi a tot încercat Le Droff şi Lira să ia baloanele, dar tot Demian al nostru ajungea pri­­fişdo». .έn­ Urăm „La mulţi ani“ şi su­năm la maestra emerită Ana Bo­­ţan. Surpriză plăcută. Pe „te­ren“, în mijlocul unei veselii molipsitoare, o adevărată „com­binată“... Rapid — Ştiinţa. Sunt aici Antoaneta şi Cornel Oţetea, Aurora Leonte, Maria Janossi- Bota, antrenorul Ion Bota, rug­bistul Leonte... Mi-aduc aminte că o dată, la o încleştare de forţe la semicercul din sala Flo­­reasca, cineva spunea că nu există mai mare rivalitate ca cea dintre handbalistele Rapidului şi cele ale Ştiinţei. Păcat că nu ne-a însoţit la Ana Boţan, in noaptea revelionului... ★ P olanda e, iremediabil, aceeaşi. Iţi răspunde că astă-seară va REPORTER (Continuare in pag. a 2-a) —şi in familia maestrului emerit al sportului florafiu Nicolau Revelion 1964 la Fabrica de confecţii şi tricotaje „Bucureşti"­*

Next