Sportul Popular, noiembrie 1964 (Anul 20, nr. 4549-4565)

1964-11-02 / nr. 4549

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA! Organ al Uniunii de Cultură Fizica și Sport din R. P. Romina Anul XX -Nr. 4549 Luni 2 noiembrie 1954 4 pagini 25 bani ION CUCU (METALUL BUCUREŞTI) PENTRU A DOUA OARĂ CAMPION REPUBLICAN DE DIRT-TRACK După multe zile frumoase şi plă­cute pentru iubitorii sportului în aer liber, iarna şi-a trimis pe meleagurile noastre doi dintre primii... ambasa­dori ai săi : frigul şi ceaţa. în aceas­tă ambianţă mohorîtă a trebuit să se desfăşoare ieri, pe stadionul Dinamo din Capitală, ultima etapă a campio­natului republican de dirt-track. Mai bine de 1 000 de iubitori ai acestui sport au suportat cu stoicism (dar... zgribuliţi) frigul ca de decembrie şi vîntul aspru, asistîn­d din tribune la ultimul act al campionatului. Şi, par­că pentru a le recompensa statornicia, alergătorii au făcut ieri risipă de e­­nergie, au creat faze de înaltă mă­iestrie, s-au luptat pînă la ultimii metri ai seriilor. Performerul ultimei faze și, de altfel, al întregului cam­pionat este — fără îndoială — meta-­­­urgist­ul ION CUCU, a­cest maestru al vitezei şi unică speranţă a dirt­­t rack-ului nostru. Net superior tuturor celor­lalţi competitori el a acumulat încă 18 puncte (din tot atîtea posibile !) mărindu-şi şi cu această ocazie avansul faţă de plutonul celorlalţi alergă­tori. Se cuvine acum, la finele acestei noi ediţii a campionatului republi­can, să subliniem din nou incontestabilele ca­lităţi ale acestui reduta­bil alergător, singurul care a reuşit să ne adu­că satisfacţii şi în acti­vitatea internaţională. Ion Cucu a cîştigat şi cel de al doilea campio­nat republican din isto­ria dirt track-ului. Dar spre deosebire de ediţia trecută el a arătat anul acesta o maturizare care se obţine de obicei în numeroşi ani de intensă activitate. în evoluţiile metalurgistului au fost evi­dente progresele făcute atît în ceea ce priveşte tehnica cît şi tactica. Cu­rajul şi iniţiativa au fost dublate de această dată de o tehnică superioară pe care şi-a însuşit-o îndeosebi cu pri­lejul întrecerilor internaţionale. Pen­tru toate realizările sale, pentru vic­toriile în întrecerile internaţionale şi pentru cucerirea acestui nou titlu de campion al ţării îi adresăm lui Ion Cucu un călduros bravo ! Aşa cum am prevăzut lupta pentru locul II a prilejuit în ultima fază o dispută deosebit de interesantă. R. Jurcă şi Gh. Voiculescu n-au reuşit să reziste impetuosului asalt al aler­gătorului dinamovist Al. Pop. Acesta, fără a arăta lucruri deosebite, şi-a valorificat mai mult curajul şi a reu­şit să acumuleze 14 puncte, faţă de 8 cite a realizat R. Jurcă şi 9 obţi­nute de Gh. Voiculescu. In acest fel­­ mai tînărul concurent Al. IPop şi-a adjudecat medalia de argint a cam- I pionatului. Romulus Jurcă — neho-­­ tărît, chiar timorat în unele manşe — a trebuit să se mulţumească cu locul III, iar Gh. Voiculescu n-a mai putut urca pe podium (locul IV). Al. Daten — cel pe care la prima reu­niune a campionatului îl semnalam drept o adevărată revelaţie şi un pre­tendent de seamă la locul II in cam­pionat — a fost din ce în ce mai slab. Și, datorită acestui fapt a re­trogradat, rînd pe rînd, ajungînd a­­cura în final, pe locul V. Iată acum clasamentul ultimei faze a campionatului : 1. Ion Cucu 18 p; 2. Al. Pop 14 p; 3. Gh. Voiculescu 9 p; 4. M. Alexa­ndrescu 9 p; 5. Al. Daten 9 p; 6. R. Jurcă 8 p; 7. R. Temistocle 7 p; 8. T. Popa 4 p; 9. I. Gabor 3 p. Clasament final al campionatului republican, ediţia 1964 : 1. ION CUCU (Metalul București) 63 de puncte —e campion al R.P.R.; 2. Al. Pop (Di­namo) 39 p; 3. Boutucas Jurcă (Steaua) 39 p; 4. Gh. Voiculescu (Steaua) 37 p; 5. Al. Daten (Steaua) 35 p; 6. Mihai Alexandrescu (Meta­lul Bucureşti) 32 p; 7. Radu Temis­tocle (Dinamo) 21 p; 8. Constantin Radovici (Metalul Bucureşti) 10 p; 9. Ion Gabor (Steaua) 7 p. La începători pe primul loc s-a cla­sat alergătorul Tudor Popa (Metalul București) cu 21 p. HRISTACHE NAUM ION OUMITRESCU C. S. M. Cluj-Royal Standard Liege 5-0 Echipa romina s-a calificat in sferturile de finala ale „C. C. E.“ la tenis de masă Prima noastră formaţie masculină de tenis de masă, C.S.M. Cluj, şi-a inaugurat participarea în cea de a V-a ediţie a „C.C.E.“ cu o victorie lejeră obţinută în dauna campioanei Belgiei, Royal Standard Liege 1­u 5-0. In întrecerea susţinută sâ­bătă după amiază în sala de la stadionul Republicii, oaspeţii, jucători de o va­loare mai modestă, n-au putut opune rezistenţă campionilor noştri, care n-au lăsat nici un set adversarilor lor. Iată rezultatele : Gheorghe Cobîrzan — Marcel Bur­­let 2—0 (21 — 12, 21—13). Dorin Giurgiucă — Frans Lanekman 2—0 (21—9, 21—8); Adalbert Réti — Pierre Juliens 2—0 (21—19, 21 — 13). Dorin Giurgiucă — Marcel Burlet 2—0 (21—2, 21—7). Gheorghe Cobîrzan — Pierre Ju­liens 2-0 (21—14, 21—12). în urma acestei victorii, echipa C.S.M. Cluj va întîlni în cadrul sfer­turilor de finală ale­ competiţiei pe învingătoarea meciului Tusa Düssel­dorf (R.F.G.) — ACRB Seine (Fran­ţa). Partida urmează să se dispute pînă la 31 ianuarie 1965. Situaţia celorlalte echipe romîneşti în „Cupa campionilor europeni" este următoarea: la băieţi, formaţia Pro­gresul Bucureşti trebuia să joace în turul al doilea cu campioana Austriei. Deoarece echipa austriacă a anunţat că nu mai participă în competiţie, Progresul s-a calificat mai departe şi va avea ca adversară în sferturile de finală (pînă la 31 ianuarie 1965) pe cîştigătoarea meciului dintre GSTK Zagreb (R.S.F.I.) şi campionat R.P. Bulgaria. In întrecerea feminină, de­ţinătoarea trofeului „C.C.E.“, Voinţa Bucureşti, va primi replica, la Bucu­reşti, în sferturile de finală, din par­tea campioanei Franţei, ACRB Seine, învingătoare în primul tur cu 5-1 asupra campioanei Danemarcei, RTK Roskilde. Meciul echipei Voinţa va trebui jucat pînă la 31 decembrie, a.c. A doua formaţie feminină romina, Progresul Bucureşti, va susţine, in deplasare, partida din sferturile de finală cu DTC Kaiserberger (R.F.G.) până la 31 decembrie. Formația vest­­germ­ană a dispus în turul 1 de cam­pioana Austriei cu 5—1. C. COMARNISCI11 ÎN CATEGORIA In minutul 72, Pavlovici a înscris singurul gol al partidei Steaua — Petrolul. Spre consternarea lui Clalmăgeanu și Ionescu, mingea intră Foto: T. Roibu in poartă Prima victorie pe teren proprii a Ştiinţei Craiova: 1- 0 cu Rapid CRAIOVA I (prin telefon de la tri­misul nostru). în sfîrşit, Ştiinţa Cra­iova, ultima clasată înaintea etapei de ieri, a spart gheaţa ! După patru tentative (eşuate toate) de a c­îştiga pe teren propriu, studenţii craioveni au obţinut prima victorie „acasă“, în­­trecînd pe Rapid Bucureşti. Succesul realizat la limită : 1—0 (1—0) a declanşat, în final, entuziasmul celor aproape 10 000 de spectatori care, eli­beraţi de emoţii, au salutat eveni­mentul aprinzînd tradiţionalele torţe. S-o spunem de la început , victoria gazdelor, pe deplin meritată, a venit ca o răsplată a exemplarei lor puteri de luptă, insistenţei şi jocului mai bine organizat pe parcursul celor 90 de minute. Intr-adevăr, „11 “-le­­ pre­zentat de antrenorul Oţeleanu ni s-a părut de astă dată ceva mai sudat, în consecinţă, craiovenii s-au găsit mai uşor, au dat drumul mai repede la balon şi acest progres la capitolul clarviziune a fost evident şi in com­portarea atacului, compartimentul cel mai deficitar în trecut. Edificatoare în acest sens este şi faza care a dus la înscrierea unicului gol (min. 36) , mingea trimisă de un apărător l-a „găsit“ demarcat pe Eftimie, acesta l-a lansat „dintr-o bucată“ pe Onea care, venit în plină viteză de pe aripa stingă, a reluat direct în coiful opus. Balonul a lovit bara jos, în interior, de unde a ricoșat în poartă. Rapidiștii au depus serioase efortur pentru obţinerea unui rezultat favo­rabil. Dar ei nu au putut păstra prospeţimea necesară prea multă vreme şi — în plus — nu s-au simţit de loc în largul lor pe acest teren denivelat, cu numeroase smocuri de iarbă (care schimbau direcţia mingii). Aşa se explică şi totala nereuşită în acţiuni a cuplului Dumitriu NI.Iones­­cu, tot aşa ,şi... preferinţa pentru pasa lungă, la semiînălţime şi la... adver-­ sar. Cu un astfel de joc, impropriu pentru Rapid (cunoscută ca o forma­ţie tehnică), nu toai poate mira fap­tul că înaintaş uşor anihi-ELaescu INTERVIUL NOSTRU Intre Milano şi Braşov, o oră cu Heienio Herrera la... Bucureşti Avionul de Budapesta. Coboară He­ienio Herrera, îl încercuim. E obiş­nuit cu... încercuirile. Se roteşte de­zinvolt, ca Vittorio de Sica în „Bi­gamul44. Surîde instinctiv reporterilor. Nu face obstrucţii fotoreporterilor. „Betonul“ e bun doar pe gazon. Acest spaniol — jovial — născut în Argen­tina, devenit fotbalist în Franţa şi, în cele din urmă, antrenor în Italia, se simte pretutindeni acasă, încerc o întrebare. Nu capăt răs­puns. S-a intercalat Ionică Bogdan. Herrera îşi regăseşte coechipierul. Acum 27 de ani au jucat împreună în linia de atac a lui „Excelsior“ din Roubaix, contra lui Darling din Bru­xelles. Don Herenic şi Bogdan reiac într-o clipă cvintetul tinereţii lor . Bogdan — Gabrillargues - Hild­ — Herrera — Ludenz, încerc o nouă întrebare, dar ma­­i­­ele maestru al contraatacului lan­­sează 5 „vîrfuri“ deodată : „La ce e­­chipă joacă Pricalab „Dar Con- I­stantin, cel înalt, cu picioarele „în I Ou „Dar Sasu“ ,.Cîți de la Dina­mo au fost la Tokio „Ce fel de I echipă e Stiagul rosa ?u, încercăm să ne „betonăm“. Dar „magul“" atacă mereu : „Cine-i antre­norul lui Dinamo „Care e tempe­ratura medie , la 3 decembrie ?“, „Dar cea minimă ?“, „Unde vor locui jucă­torii mei ? La Ambasador ? La Lido ? Dar suporterii lui Inter Don Heienio ştie că „Savoir c’est prevoir44. Şi prevede tot. ...Gonim spre „Ambasador“. Am a­­juns. Don Helenio îşi strecoară cheia camerei în buzunar şi, devenit brusc amfitrion, ne pofteşte la o masă, un bol, cu seducătorul ,­vă aparţin !“. întrebare pe mai multe voci : — Ce părere aveţi despre fotbalul românesc ? — îl stimez. — Argumente ? — Faptul că sunt aici. Deci, faimoasa replica H. H. nu a I o invenție reportericească­ 1 1 — Totuşi, Internazionale a cîşti­­­gat Cupa Mondială. — Acesta nu-i un argument. în Cu­­­pă toţi pornim de la zero. Am venit aici pentru că sunt absolut convins de asta. Și pentru că îmi iubesc meseria Dacă pierdem, nu vreau să-mi repro- 1 şez că am omis ceva. — Ce părere aveţi despre faptul că unii ziarişti ataca jocul „prózai©** al lui Internazionale ? — Poezie, în fotbal trebuie să ştii ce vrei. Practicînd „arta pentru artă“* nu ajungi la nimic. Fotbalul evoluea-­ ză. Ca viaţa. Şi dacă rămii în urmai vieţii, eşti pierdut. Astăzi apărările, aglomerate sunt o realitate. Jocurile tur-retur din Cupele continentale au contribuit mult la asta. Dar golul trez­ia de marcat. Apărările trebuie des-* făcute prin ademenire. Şi atunci intra, în acţiune Mazzola, Jair sau Milani­...Discuţia alunecă fără obstacole.­ Dar Don Heienio parează totul. Cine-i va întreabă dacă există vreo diferen-» ță de valoare între jucătorii trecute-* lor decenii și cei de azi. H. H. e prompt . — Nu se pot face comparaţii. Sîn£ două modalităţi de fotbal complet di­­ferite. Acum 25 de ani se putea $pu-i ne că X sau Y conduce frumos ba­­ronul. Astăzi, de cele mai multe ori, trebuie să faci rost de o zecime de secundă în plus ca să preiei mingea. O nouă intervenţie : „Don Heienio, acum 25 de ani se juca lent şi bine. Astăzi se joacă repede şi bine44. H. H. corectează fulgerător sinteza. . Astăzi încercăm să jucăm bine* 1. CH. (Continuare în pag. a 4-a) * 1­1 ' REZULTATE Steagul roşu — Dinamo Bucu­reşti 3—1 (2—0). Minerul Baia Mare — Ştiinţa Cluj 2-1 (0—0). Progresul­­— U.T.A. 1—1 (0—0). C.S.M.S. Iaşi — Dinamo Piteşti 2-0 (1—0). Stiinta Craiova — Rapid 1—0 (1-0).­ Steaua — Petrolul 1—0 (0—0). Crişul — Farul 1—0 (1—0). CLASAMENT 1. C.S.M.S. 9 5 13 12:12 11 2. Stiinta Cluj 8 3 3 2 16: 9 9 3. Petrolul 9 4 14 12:10 9 4. Crisul 9 3 3 3 9: 8 9 5. Farul 8 4 1 3 9: 9 9 6. Steagul rosu 9 2 4 3 8: 6 8 7. Dinamo Pit. 8 3 2 3 11:11 8 8. Minerul B.M. 8 3 1 4 11:14 7 9. U.T.A. 8 3 1 4 9:13 7 10. Steaua 3 3 0 0 8: 1 6 11. Stiinta Cr. 9 2 2 5 6:19 6 12. Progresul 8 1 3 4 6:12 5 13. Rapid 3 2 0 1 6: 2 4 14. Dinamo Buc. 3 2 0 1 6: 3 4

Next