Sportul Popular, decembrie 1964 (Anul 20, nr. 4566-4583)

1964-12-01 / nr. 4566

£\m\\\\\\\\\\\^ I I­I ASTĂZI I I-ill I (ÎNTREAGA­­ I ^ I Till I PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA! ! Organ al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R.P.Romina Anul XX — Nr. 4566 Marți 1 decembrie 1964 8 pagini 25 bani START In SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI! V­remea sporturilor de iarna a sosit. Inaugurarea ofi­cială a sezonului alb are loc astăzi în întreaga ţară cu prilejul startului în prima eta­pă a tradiţionalei competiţii — SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI. Zeci de mii de tineri şi tinere de la oraşe şi sate se vor prezenta în săli şi pe pîrtii pentru a participa la concursurile de haltere, schi, tir, şah, tenis de masă, patinaj, săniure, gimnastică, trîntă şi orientare turistică programate de această mare competiţie de mase, îndrumate de organele şi or­ganizaţiile de partid, consiliile asociaţiilor sportive — în strîn­­să colaborare cu organizaţiile U.T.M. şi cu sprijinul organe­lor UCFS — au luat din timp măsuri eficace pentru ca această stare întrecere să ofere participanţilor condiţii optime de concurs. Au fost ame­najate locurile de întrecere, a fost completat inventarul sportiv, au fost înfiinţate cen­tre de iniţiere în sport, s-a asi­gurat un bogat program de an­trenamente şi întreceri de veri­ficare ş.a.m.d. Folosind expe­rienţa acumulată cu prilejul desfăşurării primei ediţii a Spartachiadei republicane, con­siliile asociaţiilor sportive au mobilizat în pregătirea compe­tiţiei întregul activ obştesc, bi­­zuindu-se în primul rînd pe in­structorii voluntari şi pe spor­tivii fruntaşi. Au fost asigurate, aşadar, ""'«iui­uune pentru începerea acestei mari competiţii de ma­se. Important în această acţiu­ne este şi faptul ca startul în întreceri să se dea în toate aso­ciaţiile sportive de la oraşe şi sate încă din primele zile ale lunii decembrie. Aceasta pen­tru ca perioada de desfăşurare a etapei I — 1 decembrie — 10 februarie — să fie folosită din plin pentru organizarea unui număr cît mai mare de concursuri în care să fie cu­prinse mase tot mai largi de oameni ai muncii, întregul ti­neret. Munca de pregătire a între­cerilor nu încetează la deschi­derea competiţiei ci — dimpo­trivă — se accentuează. Consi­liile asociaţiilor sportive tre­buie să-şi intensifice munca în toate sectoarele. Cu sprijinul consiliilor UCFS şi al comi­siilor locale pe ramură de sport este necesar să se continue pre­gătirea instructorilor voluntari în aşa fel ca ei să-şi aducă o contribuţie calificată la antre­namentele concurenţilor, la în- ~ suşirea măiestriei sportive. La aceste şedinţe de pregătire se va folosi din plin aportul profesorilor de educaţie fizică, al tehnicienilor şi antrenorilor celor mai pricepuţi. Instructorii sportivi vor aplica cele învă­ţate cu acest prilej, vor îndru- SPORTUL POPULAR (Continuare in pag. a 2-a) Elevele şcolii medii din Videle (reg. Bucureşti) sunt mari iubitoare ale gimnasticii. Asociaţia sportivă a şcolii şi-a propus să organi­zeze in etapa I a Spartachiadei de iarnă a tineretului numeroase întreceri la acest sport, în fotografie, aspect de la un concurs pregătitor desfășurat zilele trecute P P­r­im­a­rii beldie de schi care au dovedit în decursul anilor o intensă preocupare pentru copii şi ti­­■ neret este cea a clubului Dinamo Braşov. In fotografie, cinci dintre cei mai talentaţi tineri schiori,­­ . alături de antrenorul lor Vasile Bobit Pregătirile schiorilor din Vatra Bornei, Odorhei si Brașov 7 J 1 mm-VATRA DORNEI. Prof. Ro- Aiu”’ Si'idilara, proaspătă ab- Bisti ‘’,ven­tă a I C.F.-u­lui, se ocupă sodc­i mult interes de pregătirea pe mica ''a^ 3 seniorilor de la S.S.E. steau localitate. Cei 60 de elevi _____ fost'împărţiţi in patru grupe: ■ ia cuprinde pe coborîtorii a­­valisaţi, două grupe sunt alcă­tuite din fondişti, iar din a pa­tra fac parte o­ serie de copii care se vor iniţia în tainele Ar­schiului in acest sezon. (C. ALEXA — coresp. regional). ODORHEI. Lotul de săritori ai S. Voinţa, antrenat de ins- 11 notorii! voluntar Ştefan Moşa, IV, a început pregătirile încă de V. jumătatea lunii septembrie, n­­oi fac parte numeroşi ti­­vin­ -şi talentaţi, printre care 7­. Cismadia, campion republican la juniori „mici“. Secţia de schi a­­ isnciaţiei sportive Voinţa Odor­hei a luat măsuri pentru reno­varea trambulinei de la Seiche,­­astfel că la căderea zăpezii f.­i­­liorii vor putea începe imediat an tren altien leler (A. RI ALOG­A — coresp.). BRAŞOV. Numeroasele titluri de­ campioni republicani la juni­ori cucerite de tinerii schiori aî clubului Tractorul Braşov ari constituit pentru aceştia un pu­ternic stimulent în activitatea de pregătire în vederea apropiatu­lui sezon. Maestrul sportului taxin Sum­edren lucrează acum cu forndiştii în sală şi pe stadion, insistînd asupra exerciţiilor imi­tative, care să ducă la un sta­diu cit mai avansat de pregă­tire. Marcel Cojan, Dan Mălu­­hm Terci, Ioan Blaj, Doina Boboc, Ridica Stoian, Maria Ţeposu şi Maria Băt­cilă se do­vedesc cei mai harnici. Alături de aceşti schiori,'' care au obţi­nut în anii trecuţi rezultate re­marcabile pe plan intern, se pregătesc şi o serie de elevi ai Şcolii profesionale Tractorul. Săritorii se antrenează sub con­ducerea lui A. Munteanu care a selecţionat ciţiva tineri cu fru­­ntoase calităţi. Membrii clubului sportiv şen­­ior­ Luceafărul îşi desfăşoară (Continuare in pag. a 3-a) • Foto : P. Romoşan INSTANTANEE­­i... Există undeva, în mijlocul podişului Transilvaniei, un raion mic de unda, pînă astăzi, n-a plecat nici un mare campion. In gara aceea, micuţă, a reşedinţei raionului n-a c­oborit nicio­dată vreo echipă campioană a ţării sau beneficiară a unei victorii de răsunet, obţinută peste fruntarii. Mina carto­grafului a scris pe harta fizică a ţării, peste teritoriul acestui raion, două cu­vinte : CIMPIA SARMAŞULUÎ, iar undeva mai jos numele : LUDUŞ. Aci, la ,,raio­­nul“ UCFS am întîlnit trei băieţi. Ti­neri, entuziaşti, stăruincioşi. Ovidiu Danciu (preşedinte), Costin Gaftonic şi Constantin Ursu (instructori). Trei băieţi de la „raion"... Toţi trei pun acelaşi suflet în rîndui­­rea treburilor celor 50 de asociaţii din raionul lor. Cînd Ovidiu Danciu mi-a spus că in evidenţa asociaţiilor din ra­­ionul lor figurează doar 8.400 ttt? mem­bri ai UCFS, m-am gîndit o clipă că, de pildă, asociaţia Confecţia din Bucu­reşti numără singură peste 14 000 de membri. Dar... Ei, aci se află firul pe care aş dori să continui reportajul. Din aceste 50 de asociaţii doar 6 se află la „cen­trul de raion“. Restul sunt răspindite în Cimpia Sărmaşului sau pe dealurile care sprijină cerul Luduşului. Şi, ciad Danciu, Ursu sau Gaftonic merg in aso­ciaţii, singurul tovarăş de drum e bici­cleta. Şi drumurile se desfăşoară în faţa roţilor, urcînd dealuri, coborind pe fundul văilor. Uneori mai şi plouă şi potecuţelor pe care ajungi la Valea Frăţii, de exemplu,­­ se înmoaie „as­­faltul". Dar, dragostea e mare şi dru­mul pare mic. De la Luduş la Valea Largă sunt mai rainic de 25 de kilo­metri şi băieţii de la raion i-tru stră­bătut de multe orî. Degeaba ? Nu. E­­chipa de volei din Valea Largă a fost acum doi ani campioană regională a „Cupei Agriculturii". Şi mai sunt şi altele de scris. La Riciu sunt 300 de membri UCFS, la ler­­nut 400, la Sărmaş 500, la Săulia 200 In tot raionul 2 211 tineri şi tinere poartă pe reverul hainei Insigna de polispor­tiv. Alexandru Suciu, Etelka Naghi. Gheorghe Pînzaru, Valentina Ignişca sunt tineri din comunele raionului ale căror inimi bat acum pentru sport. Şi băieţii de la raion au făcut totul ca să se întîmple aşa. Deci, un cuvînt de laudă şi îndemn pentru cei trei băieţi de la raion, cî­teva rînduri pentru străduinţa lor ano­nimă, pentru ei cit şi pentru toţi cei care nu precupeţesc nici o clipă, dor­nici să contribuie la crearea omului nou, al epocii noastre — armonios dez­voltat atil din punct de vedere fizic cit şi intelectual. VALENTIN PĂ Trei AZI, LA BAZINUL FLOREASCA, începe turneul final al campionatului de polo De azi pînă Duminică, cele­can. La acest turneu final par­­mai bune echipe de polo îşi dis­­ticipă Dinamo Bucureşti, Steaua, pună la bazinul Floreasca Jocu- Crişul Oradea şi Ştiinţa Cluju­rile decisive ale celei de a 18-a fc^‘Pf clasate pe primele locuri “«n­ . campionatului «p.Wi­­flAJS­­ftjgpr; —-----------------------------—-------- întrecerile suscită un viu in­teres în rîndurile iubitorilor ace­stui sport, prin faptul că la tur­aceste echipe fac parte toţi membrii lotului reprezentativ, dorim ca meciurile să reflecte preocuparea acestora, ca şi a antrenorilor lor, pentru practi­carea unui joc de cea mai înal­(Continuare în pag. a 7-a) Sut şi... gol, în ciuda saltului disperat al portarului. O fază care demonstrează spectaculozitatea jocului de polo pe care o vom re­vedea, desigur, cu prilejul turneului final Foto : T. Chioreanu DEJINATOARELE TITLULUI : Din 1947 pina in 1951 (5 edi­ţii) : Industria linii Timişoara ; Din 1952 pînâ în 1956 (5 ediţii): C.C.A. Bucureşti ; Din 1957 pînă în 1963 (7 edi­ţii) : Dinamo Bucureşti. 1964 :? Noul final iau parte echipe care au­ fost prezente cu regularitate în ultimii ani în partea supe­rioară a clasamentului. Trebuie să spunem însă că de astă dată aşteptăm de la cele patru for­maţii­­şi altceva decît jocuri „strînse“. Ţinînd seama că din Emisiunea Sport la radio Marţi şa ora 1a­ 20 pe pro­gramul II : emisiunea sport din cuprinsul căreia desprindem — reportaj de la începerea Spar­­tachiadei de iarnă a tineretului; pe marginea meciului de rugi România—Franţa ; sport şcolar; marţi la ora 20 şi miercuri la ora 20­ pe programul I : rubrica I de sport în cadrul radiojurna­lului. I Vineri începe în Bucureşti un turneu internaţional de handbal feminin La sfîr­şitul acestei săptămîni se va desfăşura o nouă compe­tiţie internaţională de handbal feminin, la care vor participa două selecţionate ale Capitalei, echipa oraşului Budapesta şi formaţia de club Slovnaft Bra­tislava. Programul acestui turneu a fost întoc­mit astfel : VINERI 4 DECEMBRIE: Bucureşti A — Bucureşti B şi Budapesta — Slovnaft Bratis­lava. S­ÂMBATĂ 5 DECEMBRIE: Bucureşti B — Budapesta şi Bucureşti A — Slovnaft Bratis­lava DUMINICĂ 6 DECEMBRIE: Bucureşti B — Slovnaft Bratis­lava şi Bucureşti A — Buda­pesta. Ca arbitri au fost invitati Dor­­nici (Iugoslavia) şi Schoof (R.D.G.). IMiluirile se vor desfăşura in sala Floreasca. Pregătirile lotului nosim au continuat zilele acestea. În ca­drul lor, sîmbătă, două formaţii (A şi B) au susţinut — în des­chidere la Dinamo-Vorwărts — un îneci de verificare. Echipa A — în care au fost promovate cîteva elemente tinere remarcate cu prilejul „Cupei oraşului Bucu­reşti“ — a cîştigat cu 14—6 (8—3). Au marcat: C. Dm­i­­trescu 5, A. Boţan şi M. Con­­stantinescu cite 3, R. Floroianu, M. Bota şi T. Secheli cite unul, respectiv R. Soos­u, E. Hedeşiu (2) și A. Moşu. Dinamo Bucureşti a debutat promiţător Aşadar, campioana ţării noa­stre nu s-a dezminţit nici de data aceasta. Practicînd un joc de o certă valoare, dinamoviştii bucureşteni şi-au impus superio­ritatea tehnică şi tactică, nelă­­sînd puternicei formaţii berlineze ASK Vorwärts nici o speranţă în întîlnirea decisivă disputată sîmbătă seara la „Floreasca“. Fireşte că acum, cînd încer­căm să analizăm comportarea în ansamblu a echipei Dinamo, nu putem trece cu vederea fap­tul că această partidă a însem­nat pentru handbalul masculin debutul într-un sezon interna­ţional bogat în evenimente. în această situaţie, foarte mulţi dintre handbaliştii dinamovişti vor fi chemaţi să facă faţă unor întreceri importante, atât pe li­nia clubului Dinamo, cit şi in calitate de componenţi ai lotu­rilor reprezentative. Privită pr­in această prismă, a începutului de sezon interna­ţional, comportarea generală a echipei noastre a satisfăcut în bună măsură. S-a remarcat, în primul rînd, excelenta organiza­re a jocului de apărare, unde dinamoviştii s-au dovedit foarte mobili, atenţi, prompţi în ani­hilarea combinaţiilor adverse chiar în faza iniţială (un merit special a avut Com­an, care l-a marcat „om la om“ pe Pap­­pusch, unul din coordonatorii echipei Vorwärts). În afară de aceasta (şi faptul a cîntărit foar­te m­ult în balanţa victoriei) blo­cajul a funcţionat foarte bine , numeroase din şuturile pericu­loase ale lui Haberhaufte, Pap­­pusch şi Müller — cunoscuţi prin forţa şi precizia aruncări­lor la poartă — au fost parate. Bine orientată tactic, apărarea dinamovistă a închis tocmai zo­na centrală pe unde echipa Vor­wärts încerca să finalizeze. în (Continuare in pag. a 6-a)

Next