Sportul Popular, iulie 1965 (Anul 20, nr. 4703-4729)

1965-07-01 / nr. 4703

LA NOUL COMBINAT Maşina „soarbe" zeci de ki­lometri de şosea în urmărirea cicliştilor. Ne apropiem de Tg. Mureş, capătul unei etape din „Cupa UCECOM“. Din pluton evadaseră doi alergători. Un român şi un austriac. După ce mai mulţi kilometri au dus, pe rind, la trenă, acum se tato­nează pentru sprintul final. Dar, deodată, In faţ­a lor răsar, ca din pămint, imense turnuri, conducte şi bale, răspîndite pe un vast spaţiu. In faţa impre­sionantei imagini cei doi adversari parcă au uitat de rivalitate şi pri­vesc, ca şi noi, cu admiraţie măreţia peisajului industrial. Acum trei ani cind am trecut pe această şosea, tot cu cicliştii partici­panţi la „Cupa UCECOM aici era un teren viran. Acum insă... A doua zi, dis-de-dimineaţă. Înainte de a lua startul Intr-o nouă etapă, străbăteam cu pi­ciorul drumul spre Combinatul de îngrăşăminte azotoase de la marginea oraşului Tg. Mureş. Aici am găsit lucrind de zor, umăr la umăr constructori, montori şi muncitori chimişti. Operatorii chimişti preluau ta­blourile de comandă, montato­­rii asamblau ultimele insta­laţii ale combinatului care va fi dat In folosinţă In cursul acestui an. — Pînă acum, mi-a spus in­ginerul Viorel Popan, cind am pornit să vizităm combinatul, constructorii au avut cuvîntul hotăritor în activitatea sporti­vă. De altfel, asociaţia noastră se numeşte încă Constructorul- Chimia. Deocamdată, pentru că în curînd se va numi numai Chimia. Am aflat de la secretarul a­­sociatiei sportive că muncitorii constructori se mută treptat pe alte şantiere, lăsând locul ce­lor care au urmat cursurile di­feritelor şcoli profesionale de chimie. Sunt tineri care au ve­nit in combinat puşi pe fapte mari, de numele lor fiind le­gate de pe acum o serie de succese ale secţiilor unde lucrează. Printre a­­ceşti tineri se află şi mulţi prieteni ai sportului. Lăcătuşul Mişu Cir­­ciumaru, fruntaş In pro­ducţie la secţia energe­tică, a îmbrăcat anul tre­cut tricoul de campion de box al ţării la categoria semi­­uşoară. Tinărul halterofil Şte­fan Pintilie, care lucrează tot ca lăcătuş in aceeaşi secţie, i-a... urmat exemplul, reuşind să câştige titlul de campion la juniori. La secţia A.T.M., al cărei şef este jucătorul de şah de categoria I Ion Ţurcanu, lucrează ca mecanic de preci­zie maestrul sportului la şah Bella Soos. Tot la această sec­ţie lucrează de curind cunos­cutul şah­ist Alexandru Giins­­berger. E inginer. — Ce părere aveţi, mă in­treabă ospitaliera mea călăuză, TR. IOANIŢESCU (Continuare In pag. a 2-a) VOM DEPUNE EFORTURI SPORITE Proiectele de Directive ale celui de al IV-lea Congres al partidului, la dezbaterea cărora au luat parte cu multă însufle­ţire şi tinerii din asociaţia noa­stră sportivă, prevăd şi dezvol­tarea în continuare a bazei ma­teriale a culturii fizice şi spor­tului. În mod firesc, activitatea sportivă va lua o amploare deo­sebită, iar rezultatele vor fi cu mult superioare celor actuale. Consiliul asociaţiei sportive M.T.Tc. şi-a luat in întimpina­­rea Congresului partidului, ur­mătoarele angajamente : — 150 de noi purtători ai In­signei de polisportiv ; — vom mări numărul mem­brilor UCFS cu încă 100 ; — vom organiza excursii în fiecare duminică ; — vom organiza campionatul asociaţiei la următoarele ramuri de sport: popice, tir, fotbal ; — sportivii asociaţiei noastre calificaţi la nouă ramuri de sport în cadrul etapei raionale a Spartachiadei de vară se vor strădui să obţină rezultate cit mai bune in aceste întreceri. Îndeplinirea acestor angaja­mente impune o mai bună or­ganizare a activităţii din gru­pele sportive, angrenarea tu­turor cadrelor tehnice şi volun­tare în buna desfăşurare a con­cursurilor. Vom munci cu per­severenţă ca angajamentele noastre să prindă viaţă cit mai curînd. GH. RADULESCU preşedinte al asociaţiei sportive M.T.Tc. REPORTAJUL NOSTRU Proiectul de Constituţie a Republicii Socialiste România Cit­ird­am­intiri la bucurie şi interes Cu un deosebit interes am ci­tit proiectul CONSTITUŢIEI REPUBLICII SOCIALISTE RO­MÂNIA. Sunt fericit şi ntîndru că mă număr printre cetăţenii republicii noastre, în care în­treaga putere aparţine poporu­lui, liber şi stăpîn pe soarta sa. Ca orice tînăr, am luat cu­noştinţă cu neţărmurită bucurie şi simţ de răspundere de Drepturile şi îndatoririle fun­damentale ale cetăţenilor“, prevăzute in proiectul Constitu­ţiei Republicii Socialiste Româ­nia. Subliniez un singur articol — al 24-lea: „Republica Socia­listă România asigură tinerilor condiţiile necesare dezvoltării ap­titudinilor lor fizice şi intelec­tuale“. Este un drept, ca multe altele, de care ne bucurăm din plin şi care reflectă transformă­rile ce au avut loc în ţara noas­tră, sub conducerea înţeleaptă a partidului iubit. GHEORGHE IANCU maestru emerit al sportului UN NOU 51 PUTERNIC IMBOLD IN MUNCĂ Am luat cunoştinţă cu pro­fund interes şi mîndrie pa­triotică de proiectul CONSTI­TUŢIEI REPUBLICII SOCIA­LISTE ROMÂNIA. In acest istoric document îşi găsesc ex­presia prefacerile adinei care au avut loc în ţara noastră. Eu şi tovarăşii mei din secţia me­­canic-şef a fabricii „Flacăra­­roşie" — Bucureşti, alătur­in­­du-ne tuturor oamenilor mun­cii din ţara noastră, aprobăm din toată inima prevederile consemnate în proiectul Con­stituţiei Republicii Socialiste România şi vom căuta ca prin munca noastră să contribuim la înflorirea continuă a pa­triei noastre socialiste. Prin întregul lui conţinut, proiectul constituie un nou imbold în întrecerea socialistă pornită în intimpinarea celui de al IV-lea Congres al partidului, care va trasa programul de continuă înflorire a patriei noastre dragi. GH. CORNEANUț lăcătuş, jucător în echipa de fotbal din categoria C „Flacăra roşie“ întrecerile de gimnastică de la Cluj CLUJ, 30 (prin telefon).­­ Marţi şi miercuri în sala Arma­tei din localitate s-au desfăşu­rat întrecerile de gimnastică dintre selecţionatele masculine şi feminine ale oraşelor Cluj şi Chişinău (R.S.S. Moldovenească), întrecerea a prevăzut numai e­­xerciţii liber alese. La băieţi, ni­velul concursului a fost destul de ridicat. Cea mai bună com­portare au avut-o Alexandru Si­­laghi (în special la sol — 9,80 p) şi Ghenadi Stepanov. La fete echipa oaspete a fost foarte pu­ternică. Ea a numărat 6 maestre ale sportului. Rezultate tehnice : Băieţi. Cluj—Chişinău 279,85 — 276,95 p ; Fete : Cluj—Chişinău 174,627 — 180,529 p. Pe aparate, primul loc a fost câştigat de următorii sportivi : BĂIEŢI — sol: Alex. Silaghi (Cluj) 9,80 p ; cal cu minere: Alex. Silaghi (Cluj) şi Gh. Con­­dovici (Cluj) 9,50 p ; inele : Vi. Gostiok (Chişinău) 9,60 p ; sări­turi : Alex. Silaghi (Cluj) 9,65 p; paralele : Ion Zamfir (Cluj) 9,60 p ; bară : Ion Zamfir (Cluj) 9,55 p. FETE — sol: Vera Medvede­va (Chişinău) 9,433 p ; sărituri : Tania Bălan (Chişinău) 9,200 p ; paralele: Ludmila Karasiov­a (Chişinău) 9,333 p ; bírna : Lud­mila Karasiova (Chişinău) 9,400 puncte. Individual compus: băieţi : 1. Alex. Silaghi 57,20 p ; 2. Ion Zamfir 56,50 p ; 3. Ghenadi Ste­panov 56,25 p ; fete: 1. Lud­mila Karasiova 36,999 p : 2. Vera Medvedeva 36,032 p ; 3. Tania Eroteeva 35,933 p. PAUL RADVANI-coresp. „CUPA TINERETULUI“ — DOUĂ IMPORTANTE TURNEE INTERNATIONALE DE VOLEI Principala manifestare interna­ţională din calendarul voleiba­­listic al lunii august o consti­tuie două turnee, unul mascu­lin şi celălalt feminin, dotate cu „Cupa tineretului“, la care vor participa echipe de tineret din şapte ţări: U.R.S.S., Iugoslavia, Polonia, Bulgaria, Ungaria, R.D.G. şi România. R.D.G. va lua parte la întreceri numai cu o echipă (feminină), iar noi cu două la băieţi şi două la fete. Turneele se vor desfăşura în zi­lele de 6—16 august, cel mascu­lin la Brăila, cel feminin la Su­ceava. Startul pentatloniştilor Sportul celor... cinci spor­turi — pentatlonul modern și-a inceput întrecerea pen­tru desemnarea campionului republican pe anul 1960. Des­făşurarea primei probe (că­­lăria) a evidenţiat buna pre­gătire a celor mai mulţi din­tre competitori, dorinţa lor de a realiza rezultate cit mai valoroase. In fotografie: D-tru Țintea, pe calul Ja­guar, câștigătorul cursei de­ ieri. (Citili rezultatele in pag. a 2-a). PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VIU Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Română Anul XXI - Mr. 4703 Joi 1 iulie 1965 4 pagini 25 bani In „Cupa R-P.R.“ la fotbal Campionii au întrecut cu 5-0 (2-0) pe Metalul Tîrgovişte Haidu a marcat ier­i două goluri. A fost unul dint­re cei mai impetuoşi atacanti ai dinamo­­viştilor. In fotografe. Haidu in fata porţii. ; Foto : T. Roibu • HAIDU, PETRU EMIL Şl FRATILĂ - AUTORII GO­LURILOR • TIRGOVIŞTENII AU PREZENTAT O ECHIPA TINARA, CURAJOASA, CU TALENTE : STA­­NESCU, DINU Şl DUMITRIU Dinamo Bucureşti a fost pri­mită ieri după-amiază cu aplau­ze îndelungi. Aplauze merita­te pentru frumosul succes d­­­­bîndit în campionat, aplauze pri­mite din partea a peste 10 000 de spectatori care au venit să-i vadă pe campioni evoluind chiar si intr-un joc fără... probleme. Si n-au avut ce regreta, deoare­ce clubul din şoseaua Ştefan c­el Mare, cu seriozitatea ce-l carac­terizează, a aliniat garnitura „forte", pentru a avea certitudi­nea calificării în semifinalele „Cupei R.P.R.”. Aşadar, publicul a asistat la o partidă spectacu­loasă, în care un merit deosebit revine şi oaspeţilor. Tinara for­maţie din Tirgovişte a jucat des­chis, cu foarte mult curaj, a cău­tat să profite de faptul că se întrecea cu un adversar de va­loare. Cei mai talentaţi jucători tirgovişteni (şi nu puţini) şi-au etalat cu acest prilej cu succes cunoştinţele tehnice, lăsînd o frumoasă impresie. Pe tot parcursul celor 90 de minute ale partidei fazele cele mai palpitante au fost cele din faţa porţilor. Pînă în min. 17, cind Haidu a înscris primul gol pentru bucureşteni, meciul a avut un echilibru perfect, oas­peţii remarcîndu-se în această perioadă printr-un joc spectacu­los, combinativ, de la egal la egal cu campionii, dar ineficace în fazele de finalizare. După primirea golului formaţia din Tîrgovişte a inceput să-şi piar­dă din vigoare, să cedeze trep­tat, iar gazdele nu s-au lăsat mult invitate şi au luat jocul pe cont propriu. Cel de al (Continuare in pag. a 3-a) ACTUALITATEA SPORTIVĂ „ ROMÂNIA — UNGARIA LA BOX In zilele de 27 şi 30 iulie, la Arad şi, respectiv, Reşiţa va avea loc dubla întilnire internaţională de box dintre echipele de tineret ale R.P. Române şi R.P. Ungare. Pugiliştii români şi-au continuat antrenamentele sub îndrumarea lui Gh. Fiat, E. Fuhresz şi Ion Sandu. Din lot fac parte printre alţii M. Niculescu, Gh. Ene, I. Kiss, I. Maniţă, C. Sănetescu şi I. Alexe. • SPORTIVI ROMÂNI CONCUREAZĂ LA VIENA La cea de a 20-a ediţie a între­cerilor sportive organizate de zia­rul ,,Volksstimme“ din Austria participă şi trei sportivi români: ciclistul Ion Braharu, care evo­luează in concursurile din 1, 3 si 4 iulie­, și jucătoarele de tenis de masă Ella Constantinescu și Cat­rinei Folea, al căror concurs este programat la 3 iulie. între­cerile au loc la Viena. • „PREMIUL PRISTINA" LA MOTOCROS Ieri a părăsit Capitala cu des­tinaţia Priştina (R.S.F. Iugosla­via) echipa noastră de motocrom care va participa duminică la concursul internaţional dotat cu trofeul „Premiul Priştina“. Din e­­chipa fac parte : M. Dănescu, Cr. Doviţ, M. Pop, Tr. Macarie, Gh. Ion, O. Ştefani şi O. Puiu. • „CUPA CAPITALELOR BALCANICE" Iată „Cupa capitalelor balca­nice“ cucerită de echipa de mo­­tocros a oraşului Bucureşti (for­mată din M. Dănescu, M. pop, Cr. Doviţ şi Tr. Macarie) in pri­ma etapă disputată la Sofia. Etapa a doua a acestui concurs de motocros va avea loc la 5 septembrie in Bucuresti, iar etapa a treia la 24 octombrie la Bel­grad.

Next