Sportul Popular, octombrie 1965 (Anul 20, nr. 4791-4806)

1965-10-13 / nr. 4791

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VIU­­L ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA Anul XXI —Nr. 4791 Miercuri 13 octombrie 1965 4 pagini 25 bani Ce loc ocupă sportul printre activităţile caselor de cultură ale tineretului D­atorită preocupărilor lor multiple, a cadrului lor atră­gător, casele de cultură a­le tineretului devin tot mai îndrăgite, mai frecventate. Spre ele se îndreaptă mii de tineri pentru a-şi petrece în mod plăcut şi folositor o parte a timpului liber. O dată cu sosirea toamnei activitatea acestor lăcaşe de cultură sporeşte. Zilele trecute ne-am interesat ce loc ocupă sportul în... clasamentul activităţilor caselor de cultură ale tineretului, cum este el popularizat. DIN NOU PE LOCUL TNT­I Ne referim la Casa de cul­tură a tineretului din raionul Tudor Vladimirescu. Am mai vizitat cu vreo doi ani în urmă impunătoarea clădire din strada Turturele şi consemnam atunci interesul acordat acţiunilor sportive. Ne bucură faptul că am găsit şi acum, la fel de vie, această pasiune la directorul Ion Voinescu şi la colaboratorii săi principali. Dar nu numai atît. Sportul şi-a extins aici aria, cuprinzînd noi ramuri, iar mijloacele de propagandă spor­tivă s-au îmbogăţit. Este drept că această casă de cultură dis­pune de o frumoasă bază ma­terială, fiind singura din Ca­pitală care are o asociaţie Raid anchetă sportivă. Cu mai puţină pasiune însă, „Tinereţea" — aşa cum este denumită asociaţia — putea deveni repede bătrînă, lipsită de viaţă. Una dintre cauzele principale ar fi fost dispersa­rea membrilor ei care provin dintr-o serie de întreprinderi şi instituţii (fără asociaţii spor­tive). Dar, în ciuda acestui in­convenient /Tinereţea­ a avut o activitate continuă şi susţi­nută. Explicaţia? întrecerile simple şi atractive organizate pe terenurile de sport din strada Turturele au apropiat ca o lentilă presupusele depăr­tări. La aceasta a contribuit şi colaborarea strînsă dintre consiliul asociaţiei, organiza­ţiile U.T.C. din întreprinderile respective şi unele comitete de stradă. Aşa s-a ajuns ca cei peste 400 de membri ai asociaţiei „Tinereţea" şi alături de ei multe fete şi băieţi din raion să participe cu regularitate la numeroase întreceri de fotbal, handbal, volei, tenis de masă. VASILE TOFAN NEAGOE MARDAN (Continuare în pag. a 4-a) Finala pe ţară la orientare turistică CAMPIOANE PE 1965, ECRANUL BUCUREŞTI LA FETE ŞI VIITORUL TG. MUREŞ LA BĂIEŢI La sfîrşitul săptămînii trecute valea Maleia din Paring, zona din apropierea cabanei Rusii, a fost locul de întîlnire a celor mai buni turişti sportivi din întreaga ţară, care şi-au disputat întilc­­tarea în finala campionatului re­publican de orientare. Pe trasee dificile­­— 8—15 km lungime, diferenţe de nivel S00—800 m — s-au întrecut în etapa de noapte şi de zi 17 echipe de băieţi şi tot atîtea de fete. Concursul de noapte s-a desfăşurat pe echipe, iar cel de zi individual, cu adi­ţionarea punctelor obţinute de cei doi componenţi ai echipei. O performanţă excepţionala a fost realizată de reprezentativa Regiunii Mureş-Autonomă Ma­ghiară care cu 0 puncte penalizare a parcurs cele două trasee (etapa de noapte — 8 km — In 148 de minute şi etapa de zi — 15 km — în 379 de minute). La fete, imbatabile s-au dovedit a fi sportivele bucureştene Georgeta Liţă şi Mariana Abrudan care cu 400 pct. penalizare (0 puncte în etapa de noapte) au cucerit pen­tru a doua oară consecutiv titlul de campioane ale ţării. REZULTATE: masculin — 1. Regiunea Mures A. M. — asocia­tia sportivă Viitorul Tg. Mureş— B. Ilarasti şi C. Abodi 0 pct., 2. Reg. Banat — Electromotor Timişoara — A. Cîrje şi V. Pe­­tu­jean 161 puncte, 3. Reg. Braşov Tractorul Braşov — R. Varga şi K. König 300 puncte. Feminin — 1. Oraşul Bucureşti —­­ Ecranul — George­ta Idră şi Mariana A­­brudan 400 puncte, 2. Regiunea Braşov — Dumbrava Sibiu — Ni­­dia Rîmbaş şi­­ Cruciţa Ciufu­­deanu 1146 puncte, 3. Regiunea Mureş A. M. — Sanitarul Tg. Mureş — Maria Soîrok şi Maria Ciotloş. Georgeta Liţă, componentă a echipei campioane pe 196­5 luînd startul in etapa de zi Foto: St. Ciotlos O „experienţă“ pe care n-o dorim repetată! Întîlnirea de atletism, din ca­drul campionatului republican pe echipe, dintre Metalul—Ştiinţa— Crişana a avut ca loc de desfăşu­rare nu mai puţin de... 4 baze , sportive: sîmbătă — stadionul „23 August“ şi terenul de aruncări de la turnul de paraşutism ; dumi­nică — stadionul Republicii şi te­renul pentru aruncarea cioca­nului de la „Tineretului“. Patru baze sportive pentru un singur concurs ! Ni se pare un fapt cu totul ieşit din comun pen­tru oricare competiţie atletică, dar mai ales pentru o întîlnire din prima categorie a campiona­tului ţării. De aceea, am căutat să aflăm motivele care au stat la baza unei asemenea programări neobişnuite. Federaţia de atletism a anunţat abia joi, serviciul de resort din cadrul IERS de această întîl­nire şi cura sîmbătă stadionul Republicii era ocupat de fotbal (duminică şi celălalt stadion I) s-a ajuns la programarea Întrece­rilor pe cele două baze sportive, în aşa fel ca să nu se deranjeze meciurile de categoria B la fot­bal, deşi — după părerea noas­tră — ar fi putut exista şi posi­bilitatea organizării lor pe un alt­­stadion ca de pildă Dinamo. Dar treacă-meargă şi aşa! Pe stadionul „23 August“ nu sunt permise însă aruncările de suliţă şi de disc pentru că, cu multe luni în urmă, conducerea IERS a „stabilit“ că aceste două probe... strică gazonul terenului!! De altfel, pe acest stadion a şi fost scos­­încă din toamna anu­lui trecut, de la meciul de rugbi cu Franţa), cercul pentru arun­carea discului şi nimeni nu s-a mai îngrijit pentru a-l pune la loc. Credem că această măsură, care nu are nici un fel de expli­caţie „ştiinţifică“, trebuie de în­dată revizuită. ROMEO VILARA (Continuare in pag. a 2-a) Ştiinţa Cluj—Rapid, derbiul etapei de astăzi Etapă plină de campionat, astăzi, în mijloc de săptămînă — ultima înaintea meciului cu Turcia. Un motiv în plus pentru cei vizaţi de selecţioneri de a-şi impune prezenţa in „ll“-le reprezentativ prin prestarea unui joc de calitate. Ce meciuri ne reţin îndeo­sebi atenţia ? în primul rînd acela care va opune, la Cluj, formaţiei stu­denţeşti pe Rapid, liderul cla­samentului. După punctul pier­dut „acasă“, cu trei zile în urmă, gazdele vor depune toate eforturile pentru a obţine vic­toria. Mai ales că vor beneficia şi de aportul lui V. Alexandru, neobositul mijlocaş ofensiv, care — din motive disciplinare — s-a odihnit timp de două etape... în vederea acestei partide, ra­­pidiştii au deplasat formaţia standard. Cu Motroc şi C. Dan gata să bareze drumul lui Adam iar în „faţă“ cu Dumi­­triu şi Ion Ionescu, tandemul pe buzele tuturor la ora ac­tuală. Foarte important se anunţă şi meciul de la Braşov, unde Steagul roşu primeşte replica unei echipe în continuă ascen­siune : Petrolul, în perspectivă, o partidă echilibrată între o echipă care cîştigă „acasă“ (Steagul roşu) şi o alta (Petro­lul) care, în ultimul timp nu pierde clici în deplasare, avînd, împreună cu Rapid, cel mai bun compartiment defensiv. O singură partidă în Capi­tală : Steaua — Farul (pe sta­dionul Republicii, de la ora 15.30). Vor reuşi oare fotbaliştii militari să depăşească acest par­tener incomod pentru ei ? Rea­mintim cititorilor noştri că, în ultimele două ediţii ale campio­natului, Farul Constanţa a ple­cat mereu cu puncte în dauna Stelei. Foarte disputate se anunţă şi jocurile U.T.A. — Dinamo Bucureşti, Dinamo Piteşti — C.S.M.S. Iaşi şi Crişul — Ştiinţa Craiova. O singură formaţie se pare că va avea mai puţine emoţii în această etapă. Este vorba de Ştiinţa Timişoara, care va primi vizita echipei Siderurgistul Gol ? Nu ! Balonul l-a depăşit pe Manciu (căzut la pămint) dar va fi respins in extremis de fundaşul Gref, aflat intre... bare. Fază din meciul Steaua — Farul încheiat cu un scor alb Foto : A. Neagu 9 'XQ I J'k4c MARGINALII LA CAMPIONATUL DE GIMNASTICĂ PE ECHIPE BALANŢA ÎNCLINĂ SPRE DEFICIT La Timişoara s-a făcut b­ lanţul anual al activităţii din secţiile de gimnastică. Finala campionatului republican pe e­­chipe a constituit un prilej de verificare a muncii sportivilor şi antrenorilor în acest an. Din capul locului trebuie să spunem că întrecerile nu au satisfăcut decit în parte. Lipsurile au fost numeroase, cum s-ar spune în contabilitate, balanţa a înclinat spre deficit. ÎN PARTEA „ACTIVULUI”— ...putem include doar cîteva echipe şi prea puţini gimnaşti. La băieţi, aprecieri pozitive, fără rezerve, putem avea nu­mai pentru formaţia Steaua, cîştigătoarea titlului de cam­pioană. Comportarea bună a echipei în frunte cu St. Har­­galaş, oglindeşte o muncă sus­ţinută. Incontestabil, prezenţa formaţiei Dinamo cu numai trei gimnaşti le-a uşurat drumul spre titlu. Acest lucru însă nu înseamnă că Steaua n-ar fi pu­tut cîştiga chiar dacă Dinamo avea echipă completă, mai ales că după prima etapă au fost la egalitate. în orice caz, pen­tru Steaua titlul cîştigat trebuie să constituie un prilej de mîn­­drie şi un imbold pentru viitor să-şi crească noi cadre de re­zervă. La fete li se cuvin laude, după părerea noastră în egală măsură, atît campioanei, Ştiinţa Bucureşti, cit şi celei de a doua clasate, Dinamo Bucureşti, care au luptat într-un spirit de de­plină sportivitate pentru întîie­­tate. Dintre gimnastele de la Ştiinţa evidenţiem pe Elena Tu­fan pentru comportarea gene­rală şi pentru gestul ei fru­mos : restabilită parţial după un accident, ea nu trebuia să execute săritura , totuşi, în mo­mentul în care o coechipieră a luat nota zero la acest aparat, Tufan s-a prezentat la săritură, salvînd echipa de la pierderea unor puncte valoroase. Remar­căm reintrarea în activitatea competiţională a Soniei Iovan, fără participarea căreia cîşti­­garea titlului era problematică. Ne-au plăcut ambele echipe di­­namoviste, antrenate de St. Tarco. In special echipa I s-a prezentat foarte bine, omogenă la toate aparatele. Rozalia Bal­­zat, Viorica Ţuţuianu, Rodica Apăteanu. Emilia Panait au ri­dicat mult „creditul“ formaţiei. Dintre celelalte echipe, men­ţiune pentru selecţionata Plo­ieşti care a făcut o ascensiune vertiginoasă, cu contribuţia ma­joră a Elenei Ceampelea şi a Olgăi Ionescu. Dintre gimnas­tele din grupa B remarcăm pe Lucia Chiriţă (Liceul nr. 35). La capitolul „plusuri“ amin-­ tim buna organizare a între­cerilor. IN PARTEA „PASIVULUI”— ...intră majoritatea celorlalte echipe care s-au complăcut in­tr-o mediocritate condamnabilii Motivări s-au găsit destule, unele justificate: organizarea prea timpurie, după perioada Elena Ceampelea (selecţionata Ploieşti) execută o coborire prin salt de pe blind ILDICO RUSSU-SIRIANU (Continuare în pag. a 2-a) RAPID A CASTIGAT .CUPA DE TOAMNA­ LA POLO (COPII) In încheierea sezonului ofi­­cial de na­tatie (in aer liber) a avut loc un turneu de polo dotat cu .Cupa de toamnă“, rezervat echipelor bucurestene de copil. In semifinale, Pro­gresul a întrecut pe S.S.E. nr. I cu 11—0, iar Rapid pe Steaua cu 1—0. Partida finală a reve­nit echipei feroviare, învin­gătoare cu scorul de 5—1. UN NOU RECORD REPUBLICAN LA ATLETISM Duminică, în Capitală, stim­­entul IOSIF NAGHI — cam­­pion republican în acest an, a aruncat discul (2 kg) la 53,09 m, stabilind astfel un nou record de juniori al ţării. Cu acelaşi prilej, GH. COSTACHE a aruncat ciocanul la 63,15 m ASTAZI, UN NOU ANTRENA­MENT AL LOTULUI DE RUGBI Astăzi, pe stadionul „23 Au­gust*, rugbiştii selecţionaţi pentru meciurile cu R.F. Ger­mană şi Franţa vor susţine un nou antrenament. De data aceasta este vorba de un joc de trial în compania a două formaţii divizionare, Gloria (­ două reprize a cite 30 de minute) şi, probabil, Progresul (o repriză a 30 de minute). Un bun prilej pentru antrenorii Viorel Moraru şi Dumitru Ma­­noileanu, care răspund de pre­­gătirea lotului, de a vedea pe care dintre selecționabili se va putea conta în principal.

Next