Sportul Popular, iulie 1966 (Anul 21, nr. 5012-5037)

1966-07-01 / nr. 5012

LUCRĂRILE SESIUNII MARII ADUNĂRI NAŢIONALE Joi au continuat lucrările celei de-a V-a sesiuni a Marii Adunări Naţionale a Republicii Socialiste România. La lucrări participă tovarăşii Nicolae Ceauşescu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Alexandru Bîrlă­­deanu, Emil Bodnaraş, Alexandru Drăghici, Paul Niculescu-Mizil, Ilie Verdeţ, Maxim Ber­­ghianu, Petre Borilă, Constantin Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, membri supleanţi ai Comitetului Executiv şi secretari ai C.C. al P.C.R., vice­preşedinţi ai Consiliului de Miniştri. Sunt pre­zenţi vicepreşedinţii, secretarul şi membrii Consiliului de Stat. În tribune se află şefi ai misiunilor diplo­matice acreditaţi la Bucureşti, numeroşi in­vitaţi, ziarişti români şi străini. Şedinţa a fost deschisă de tovarăşul Ştefan Voitec, preşedintele Marii Adunări Naţionale. In continuarea discuţiei generale la punctul doi al ordinii de zi — Proiectul de lege pentru adoptarea planului de stat de dezvoltare a economiei naţionale pe anii 1966—1970 — au luat cuvântul tovarăşii: Constantin Drăgan, Gheorghe Roşu, Neculai Agachi, Remus Ră­­duleţ, Clement Rusu, Nicolae Doggendorf, Dumitru Ţambric, Emil Drăgănescu, Ioan Bordaş, Vasile Vîlcu, Ion Nasta, Zaharia Stancu, Teodor Has, Iosif Uglar. Deputatul acad. Horia Hulubei a cerut cu­­vintul pentru a adresa o întrebare preşedin­telui Consiliului de Miniştri in legătură cu bombardarea de către aviaţia S.U.A. a subur­biilor Hanoiului şi a oraşului Haifong din Republica Democrată Vietnam. „Aţi aflat, ca şi mine, din presa noastră — a spus el — că aviaţia americană, conform or­dinului guvernului S.U.A., a bombardat în mod sălbatic suburbiile Hanoiului, capitala Repu­blicii Democrate Vietnam, şi Haifongul, cel mai mare port al ţării. Gestul reprezintă o nouă crimă gravă contra poporului vietnamez. El ne-a umplut de indignare pe noi, deputaţii Marii Adunări Naţionale, şi, desigur, pe toţi cetăţenii ţării noastre. El reprezintă un pericol major la pacea lumii. De aceea adresez tova­răşului preşedinte al Consiliului de Miniştri întrebarea: ce atitudine înţelege să ia gu­vernul ţării noastre în legătură cu această gravă extindere a războiului în Vietnamul de Nord prin noua decizie a guvernului Statelor Unite ale Americii ?“ Tovarăşul Ion Gheorghe Maurer a declarat că va da răspuns la întrebare la şedinţa de după-amiază. La reluarea lucrărilor sesiunii Marii Adu­nări Naţionale, preşedintele Consiliului de Miniştri, Ion Gheorghe Maurer, a răspuns în­trebării deputatului Horia Hulubei. Poziţia guvernului român in legătură cu bombardarea de către aviaţia americană a oraşelor Hanoi şi Hal­ong a fost primită de deputaţi şi invitaţi cu aplauze puternice, înde­lungi şi a fost aprobată prin vot, în unanimi­tate, de Marea Adunare Naţională. A continuat apoi discuţia generală la punctul doi al ordinii de zi. Au luat cuvîntul tovară­şii : Nicolae Petre, Bucur Şchiopu, Veronica Ardeleanu, Mihail Levente,­ Nicolae Bădescu, Cristofor Simionescu, Voinea Marinescu, Alexandru Sencovici, Mihai Suder, Maxim Berghianu. Dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi s-a încheiat. Marea Adunare Naţională a votat în una­nimitate, prin vot secret, Legea pentru adop­tarea planului de stat de dezvoltare a econo­miei naţionale pe anii 1966—1970, după ce proiectul a fost discutat pe articole. Anunţarea rezultatului votului, prin care Marea Adunare Naţională dă putere de lege planului cincinal — etapă nouă de progres şi prosperitate în viaţa poporului român, în înflorirea României socialiste — este primită într-o atmosferă de puternică însufleţire, în­treaga asistenţă, in picioare, aplaudă îndelung. Lucrările sesiunii continuă. (Agerpres). Un record republican de înot la Tg. Mureş In cadrul etapei regionale a campionatului republican de înot desfăşurată la Tg. Mureş, Dionisie Naghi a stabilit un nou record republican în proba de 1500 m liber cu timpul de 18:34,2 (v. rec. G. Moraru 18:42,5). (C. Albu­toresp.). Derbiul campionatului de polo, Dinamo-Steaua, are loc astăzi Federaţia română de nataţie a reprogramat derbiul campio­natului republican de polo pen­­tru astăzi după amiază, la bazi­nul Dinamo, de la ora 18:00. Duminici cultural-suortive“ la sate • A intrat in obişnuinţa asociaţiei sportive Recolta d­in comuna Băile, raionul Făurei, de a organiza periodic „du­minici cultural-sportive“ în ve­derea atragerii unui număr tot­­ mai mare de tineri săteni la practicarea exerciţiilor fizice şi sportului. Pentru buna desfă­şurare a acestor acţiuni, con­siliul asociaţiei, în colaborare cu organizaţia U.T.C. din co­mună, a luat măsuri pentru a­­menajarea terenului de fotbal, pistei de atletism, gropilor de sărituri, pistei cu obstacole şi­­ terenului de volei. Pe aceste terenuri au avut loc de curînd întreceri la care au asistat nu­meroşi spectatori. S-au desfă­şurat probe de ciclism băieţi şi fete, meciuri de handbal şi probe atletice, nelipsind bine­înţeles fotbalul. La reuşita a­­cestor acţiuni îşi dau de obi­cei concursul A. Tudor, preşe­dintele asociaţiei sportive, pro­fesorul de educaţie fizică I. Ivan şi M. Bălaşu, secretarul organizaţiei U.T.C. din comu­nă. Cu prilejul întrecerilor de ciclism s-au remarcat tinerii Fănica Băcanu, Emilia Ghinea, E. Tudorache, I. Tudorache, A. Gheorghiceanu şi Gh. Gheor­­ghiceanu. La atletism s-au im­pus Mariana Tudorache, Pa­­raschiva Teodorov şi Rada Bărgăoană la 60 de metri şi (Continuare in pag. o 2-a) Azi la Sibiu, miine la Braşov Meciurile de volei România-Cehoslovacia Astăzi, la Sibiu, în sala Şcolii sportive de elevi, reprezentativele masculine de volei ale României şi Cehoslovaciei susţin o atrac­tivă partidă amicală de verificare. A doua int­­lnire între echipele Cehoslovaciei şi României se va desfăşura mîine, la Braşov. Garnitura oaspeţilor, condusă de antrenorul emerit V. Maliasek este compusă din următorii ju­cători, cei mai mulţi dintre ei avînd o solidă reputaţie interna­ţională: Golian, căpitanul echipei, Smidl (maeştri emeriţi ai spor­tului), Labuda, Perusic (maeştri ai sportului), Smolka, Schenk, Kon­delka, Grüssl, Petrik, Slo­boda, Mozi, Prochazka. Formaţia echipei noastre, con­dusă de antrenorii S. Mihăilescu şi FL Balais, va fi alcătuită din următorul lot de voleibalişti : Drăgan, Nicolau, Derzei, Ferariu, G­rigor­o­viei (maeştri emeriţi ai sportului), C­orbea­nu, Bărbuţă, Schreiber, Ganciu, Szucs (maeştri ai sportului), Udişteanu, Tirlici, Smerecinschi, Cozonici, Stoian, Bartha. PE LACUL SNAGOV: Campionatele republicane de caiac-canoe - Azi: 6 FINALE!­­(Citiri amănunte in pag. a 2-a) In întrecerea pentru cucerirea titlurilor de campioni republicani, caiaciştii şi canoiştii fruntaşi ne vor oferi fără îndoială, multe asemenea probe spectaculoase Foto : P. Romoşan PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI VA­­ ORGAN AL UNIUNII DE CULTURĂ FIZICĂ ȘI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA" Anul XXII­­ Nr. 5012 Vineri 1 iulie 1966 4 pagini 25 bani In timpul vacanței de vară, asemenea întreceri pasio­nante se pot vedea în orice tabăra de elevi. Foto : A. Neagu in campionatul republican de polo Ieri s-au desfăşurat la cur două partide restante din cam­pionatul republican de polo. In primul meci, Politehnica a în­vins pe I. C. Arad cu 2-0 (0-0, 1-0, 0-0, 1-0), iar in cel de al doilea, Voinţa şi Industria linii Timişoara au terminat la ega­litate : 3-3 (1-2, 0-0, 1-1, 1-0). (P. Rad­vani - coresp.). ÎNCEP CAMPIONATELE UNIVERSITARE DE De azi, cele mai bune echipe studenţeşti de volei, baschet şi handbal, iar ele mâine şi cele de fotbal îşi dispută la Iaşi, Cluj, Timişoara şi în Capitală finalele campionatelor republicane uni­versitare. Printre participante, calificate în urma disputării eta­pei pe centre universitare, întîl­­nim echipe de certă valoare printre care Politehnica Galaţi, Universitatea Cluj, Politehnica Braşov la volei, Politehnica Bucureşti, Universitatea Cluj, I.M.F. Tg. Mureş la baschet, Uni­versitatea Timişoara, Politehnica Galaţi, Politehnica Bucureşti la handbal, I.S.E. Bucureşti, Institu­tul de Mine Petroşeni, Politehni­ca Galaţi la fotbal. Desigur însă ca, în afara sportivilor care al­cătuiesc aceste formaţii, publicul va avea prilejul să urmărească şi evoluţia altor fruntaşi din cele 24 echipe de volei, 22 de baschet, 24 de handbal şi 0 de fotbal re- JOCURI SPORTIVE prezentînd cele 15 centre univer­sitare ale ţării. Iubitorii de fotbal din Capitală vor putea urmări desfăşurarea jocurilor atît pe stadionul Poli­tehnica, cît şi pe terenul Institu­tului Farmaceutic. Cele 11 fina­liste au fost împărţite în două serii, după cum urmează : seria I: Politehnica Bucureşti, Politehni­ca Cluj, I.M.F. Tg. Mureş, Insti­tutul Pedagogic Bacău, Institutul Agronomic Craiova ; seria a II-a , I.S.E. Bucureşti, Politehnica Ga­­laţi, Institutul Pedagogic Constan­ţa, Politehnica Braşov, Universi­tatea Iaşi şi Institutul de Mine Petroşeni. Primele meciuri se vor disputa sîmbătă, turneele pe serii încheindu-se în ziua de 7 iulie. In continuare vor avea loc semifinalele (9 iulie) şi finala (10 iulie). In toate oraşele care vor găz­dui aceste tradiţionale întreceri, au fost luate măsuri organizato­rice pentru ca disputele să se bucure de cadrul sărbătoresc al unor competiţii de amploare. Echipa naţională de fotbal a plecat ieri in Portugalia Ieri dimineaţă a plecat spre Lisabona echipa noastră reprezen­tativă de fotbal. Duminică la Portu ea va în­tilni naţionala Portugaliei care se pregăteşte pentru turneul final al campio­natului mondial de fotbal. Au făcut deplasarea următorii jucători: M. Ion*mm, Constanti­­nescu — portari, Rupu, A­un­­weiller III, C. Dan, Mocnim, Grea Vii, D. Nicolae — fundaşi, Ghergheli, I­. P­ope­scu, Dobrin—*• mijlocaşi, S. Avram, Marcu, Stoi­­cescu, Dridea, Iancu, 11. Voinea — atacanţi. Antrenorii echipei sunt Ilie Oană şi Ştefan Covaci. Fotbaliştii români au sosit ieri după amiază în capitala Franţei unde vor răm­â­ne o zi şi vor face un antrenament în cursul dimi­neţii de azi. Reamintim că partida de la Porto este cea de a treia în com­pania Portugaliei. La va fi con­dusă de un trio de arbitri elve­ţieni: Antoine Bu­chelii — la cen­tru, P. K­amber şi E. Pedrat­zoni — la tuşă, LISABONA. - - Dat fiind căl­dura toridă care domneşte in a­­ceste zile în Portugalia, or­gonic­aiorii meciului international ami­cal de fotbal dintre reprezentati­vele Portugaliei şi României, de comun ac­ord cu conducătorii ce­lor două echipe, au stabilit ca lovitura de începere a jocului, programat dumnică la Porto, să fie­ dată la ora 22 (ora Româ­niei ). ★ ACTUALITĂŢI Concurs internaţional de juniori la caiac-canoe La sfîrşitul acestei săptămîni se va desfăşura, în localitatea Tata (R.P. Ungară), un important con­curs Internaţional de caiac-ca­noe rezervat juniorilor. Şi-au a­­nunţat participarea sportivi din Suedia, R. F. Germană, Austria, U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.S.F. Iu­goslavia etc. La această compe­tiţie vor concura şi juniorii noş­tri care s-au deplasat joi la Tata. Din delegaţie fac parte, printre alţii, Maxim Samson, A­­drian Dumitru, Ion Poleacov, Dana Ciolacu, Doina Penţea, Mi­hai Botez şi Marin Stoica. Turneul rugbiştilor de la F. K. Postenski-Safia Zilele acestea rugbiştii din echi­pa de tineret Fizicultumi Klub Postenski.Sofia, în majoritate componenţi ai lotului de tineret al Bulgariei, susţin un turneu de două meciuri în ţara noastră. Ei vor juca azi, la Săcele, în com-» pania formaţiei locale de catego­ria A Precizia, iar duminică di­mineaţă, pe terenul Constructo­­rul, vor întîlni „XV“-le gazdă. Un nou ciclu la centrul de înot al S. S. E. nr. 2 Azi îşi deschide porţile un nou centru de învăţare a înotului, acela organizat de S.S.E. nr. 1 Bucureşti la bazinul de lingă Gara de Est (fostul ştrand Obor). Pentru acest ciclu, care va dura 21 de zile, se primesc înscrieri, la casa ştrandului. Lecţiile sunt predate de instructori cu îndelun­gată experienţă în activitatea cu copiii. Motocrosiştii români peste hotart Lotul republican de Tnotocrom format din maeştrii sportului. Gh. Ion, M. Dănescu, E. Heres-ve teş, Cr. Dovil, O. Puiu şi O. Ste­­­­ani, a părăsit ieri Capitala, cu­ destinaţia Priştina (R.S.F. Iugojo­slavia), unde va participa dum­­v­nică la un mare concurs inteţra­­­ţional. Lotul este însoţit de­ ge­­cretarul comisiei centrale motocros Andrei Iliașcu..

Next