Sportul Popular, septembrie 1967 (Anul 22, nr. 5372-5399)

1967-09-01 / nr. 5372

ANUL XXIII Nr. 5372 ★ Vineri 1 septembrie 1367 ★ în istoria sportului bul­gar, cele mai multe me­dalii au fost cucerite la lupte. Dorim să respectăm tradiţia ! (ANGHEL KERE­­ZOV—Bulgaria ; cat. 52 kg.) Lupt la aceeaşi categorie cu Varga, Stange, Bakiu. Să mă ajute Alah ! (UNI­­VER BESERGIL—Turcia ; cat. 57 kg). Un debutant nu poate emite pretenţii prea mari. Sper totuşi să mai stăm de vorbă (ORLANDO GON­­ÇALVEs—Portugalia ; cat. 67 kg.). Pentru tot ce am văzut pină acum şi pentru ceea ce voi vedea aici. Jos... sombrero ! (RAFAEL ES­PARZA LOPEZ—Mexic ; cat. 57 kg ). ^Liberele*! sunt marea noastră specialitate. Dar „greco-romanele“ se află la d-voastră ca și acasă. (KIANI KHOSROV—Iran ; cat. 63 kg.). In Întreaga mea carieră sportivă am cucerit o sin­gură medalie de bronz. Şi, fără soţ, parcă n-ar avea farmec. (EERO TAPIO— Finlanda; cat. 70 kg.). Din 1964 de la Tokio (me­dalie de aur) nu s-a prea vorbit despre mine. Mai este cazul să reamintesc că n-am uitat "gustul" auru­lui? (BRANISLAV SIMIC— Yugoslavia fl aat. 87 kit.) Am lăsat acasă prover­bialul calm britanic. Pe saltea, pentru liniște pri­mești avertisment ! (FIN­LAY BUCHANAN—Anglia , cat 70 kg.). După medalia de argint cucerită in '02 la Toledo, speranţele compatrioţilor se Îndreaptă mereu spre mine. N-am să le Înşel ! (BJÖRNE ANSBOL—Dane­marca ; cat. 78 kg.). Ca să obţin „aurul“ tre­buie neapărat să trec de Martinescu. Un obstacol de... plumb ! Uşor de spus... (PER SVENSSON— Suedia; cat. 97 kg.). București. România. O.K.­ (RUDY WILLIAMS—S.U.A., cat. 78 kg.). îmi cunosc ,«* ,f* prin­cipalii adversari. Asta e bine ! Dar și ei mă cu­nosc. Asta e râu. (LOTHAR METZ—R.D.G., cat. 87 kg.). Probabil este ultimul meu campionat. Am tot bătut la ușa unei medalii. Mi se va deschide oare de data aceasta ? (MAURI­CE MEWIS—Belgia , cat. 52 kg.). Atit de vechi şi totuşi atit de tinere! N . L­uptele, sportul celor pu­ternici, numără milenii de existenţă. Basorelie­furile egiptene ne arată oa­meni încleştaţi în întrecerea din arenă încă înainte de a fi fost dăltuiţi suliţaşii sau trăgătorii cu arcul. Homer, neîntrecutul cronicar al Jocu­rilor Olimpice antice, a de­scris în a sa lliadă momente de o rară plasticitate ale par­tidelor de lupte de pe vre­mea lui Ahil Peleanul. Luptele, atît cele libere cît — mai cu seamă — cele greco­­romane, au cunoscut un avînt deosebit în special în ultimele decenii de cînd campionatele mondiale şi europene se des­făşoară cu regularitate, ulti­mele fiind, oricît de ciudat ar părea, mai vîrstnice. Această perioadă de avînt general este caracteristică şi pentru dezvoltarea sportului­­luptelor în ţara noastră unde, deşi el se bucură de o veche tradiţie, a atins deplina ma­turitate abia în nfeno viffle. Este vorba de perioada in care talentul, iscusinţa şi pre­gătirea luptătorilor români ne-au adus medaliile de aur cîştigate de Dumitru Pîrvulescu. Fără îndoială că Marti­­nescu şi Svensson sînt ma­rii favoriţi. Totuşi, cînd doi se ceartă... (CZESLAW KWIECINSKI — Polonia , cat. 97 kg.). Valeriu Bularca, Ion Cernea, atîtea altele de argint şi de bronz, obţinute la cele mai mari întreceri internaţionale. Recunoaşterea acestui salt valoric al luptătorilor români, alături de aceea a potentelor organizatorice ale forurilor noastre sportive explică - de­sigur - Hotărîrea Federaţiei in­ternaţionale de a încredinţa Bucureştiului cinstea găzduirii celei de a 16-a ediţii a com­petiţiei. Nutrim gîndul statornic că re­prezentanţii noştri la marea în­trecere de la Bucureşti vor şti să-şi pună în valoare măies­tria şi puterea, obţinînd suc­cese care vor aduce noi tro­fee în visteria sportului româ­nesc. Iubitorii luptelor din Capi­tală aşteaptă cu interes su­netul de gong de astăzi. Ei sunt convinşi că vor asista la un veritabil festival sportiv, pe măsura valorii­ străluciţilor re­prezentanţi ai celor 24 de ţări, prezenţi la Bucureşti. Nu sunt singurii privilegiaţi. Televiziu­nea a promis numeroase sec­venţe de la campionate. Şi acum, urarea tradiţională : SUCCES DEPLIN PARTICI­PANŢILOR LA CEA DE A XVI-A EDIŢIE A CAMPIONA­TELOR MONDIALE DE LUPTE GRECO-ROMANE ! Micii cetăţeni, în pantaloni scurţi, nu vor trebui să sară gardul patinoarului, pentru a urmări întrecerile campionate­lor mondiale de lupte greco­­romane. PENTRU EI INTRAREA ESTE LIBERA. Elevii se legitimează cu car­netul de şcolar, copiii cu... un baton mic de ciocolată. Am fost pe locul II în 1963. După patru ani cred că pot spera la puţin mai bun. (JIRI SVEK — Ceho­slovacia, cat. 63 ke.l. G­RATUIT PENTRU ELEVI ŞI COPII! 1­ 4 pagini 25 bani PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIT­­-CĂT ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMMÂNIA Tradiţionala ospitalitate românească va merge de data aceasta numai pină la... medalii (ION COR­­NEANU—România, antre­Nu sunt desenatori dar ador... tuşul ! Şi unei ten­taţii nu poţi decit să-i... ce­dezi (IANOŞ VARGA—Un­garia ; cat. 57 kg.). Un moment, Ianoş ! Să nu fi uitat că şi eu concu­rez la aceeaşi categorie... (FRITZ STANGE—R.F. a Germaniei , cat. 57 kg.). Primire excelentă, organi­zare excelentă, o ţară mi­nunată ! (MILAN HERCE­­GAN—Iugoslavia , secretar general al Biroului F.I.L.A.) De azi, campionatele mondiale de lupte pro-romane încă înainte de începe­rea campionatelor, mă simt dator să adresez pri­mele aplauze, cui ? Orga­nizatorilor. (ROGER COU­PON—Franţa ; preşedintele F.I.L.A.). Ce ziceţi, nu-i stă bine campionului european să fie şi campion al lumii ? (SIMION POPESCU—Româ­nia ; cat. 63 kg). Deşi am fost accidentat recent, la Spartachiadă, totuşi adversarii mei să nu doarmă liniştiţi. M Mă simt complet refăcut »VICTOR IGUMENOV—U.R.S.S. ; cat. 78 kg.), nor federal). 22 DE GÎNDURI consemnate In această pagină de redactorii noştri Valeriu Chiose şi Costin Chiriac. A desenat: IMEAGU RADULESCU

Next