Sportul, noiembrie 1968 (Anul 24, nr. 352-381)

1968-11-01 / nr. 352

Pag. a 5-a Pledoarie pentru sportul nostru national Ce se poate spune despre Întrecerii« primei ediţii a campionatelor de oină si a şcolilor generale . In primul rînd, faptul că micii oinari au arătat că su­pinesc temeinic elemen­tale de tehnică ale jocului. Ardoarea cu care s-au Între­cut elevii echipelor finaliste (19 la număr), indeminarea manifestată de ei In circula­ţia mingii, abilitatea cu care şi-au ţintit adversarii, pre­cizia In „bătaia mingii”, iată alte „piese“ din arse­nalul cunoştinţelor posedate de tinerii amnali. Sunt argu­mente care spulberă, pur şi simplu, concepţia greşită existentă pină acum, şi anu­me aceea că sportul nostru naţional n-ar prezenta in­teres pentru copil, că elevii ar fi atraşi către alte disci­pline sportive. Dimpotrivă, echipele profesorilor Sma­­randa Vasiliu (corn. Olteni, jud. Teleorman), Ion Mă­­girescu (Mărgineni, jud. Ba­cău), Pantelimon Contora (Turnu roşu, jud. Sibiu), Mario Stanciu (Titeşti, jud. Argeş), Nicolae Nichilciuc (Avrămeni, jud. Botoşani) ş.a. au demonstrat cu pri­sosinţă că cină se poate practica cu bune rezultate în şcoală, că atunci cind se intrlnesc formaţii bine pre­gătite, acest sport te face să tresalţi de Incintare. In plus, specialiştii prezenţi la Man­galia au fost de părere, in unanimitate, că cină reuşeş­te să dezvolte viteza, forţa, iniţiativa, personalitatea şi spiritul de orientare a co­piilor. A fost o adevărată pledoarie pentru sportul oi­­nei. Scoţind in evidenţă suc­cesele, nu putem trece Insă cu vederea carenţele care s-au făcut simţite in cele trei zile ale finalei. Astfel, o serie de şcoli s-au pre­zentat un echipament pes­triţ, iar alte echipe au fost nevoite să joace cu baston şi minge de... seniori. După aceea, unele formaţii au fo­losit In finală jucători de­păşiţi ca vlrstă, făcind ast­fel inegală confruntarea cu celelalte echipe, fapt care nu trebuia îngăduit!? In fine, este de apreciat că data pro­gramării acestui ultim act al competiţiei n-a fost bine a­­leasă, vremea rece influen­­ţlind într-o apreciabilă mă­sură calitatea unor meciuri Mutarea finalei In vacanţa de vară s-ar impune... Lipsurile menţionate ţin, In parte, de conducerile şcoli­lor respective. Ministerul In­­văţămintului, Consiliul Na­ţional al Organizaţiei Pio­nierilor şi Federaţia ro­mână de oină, foruri che­mate să impulsioneze, prin eforturi conjugate, dezvol­tarea oinei in rîndurile ele­vilor, au datoria să spri­jine buna desfăşurare a acestui campionat, care s-a dovedit util şi are menirea să reînvie in şcoli tradiţia sportului nostru naţional. Tr. IOANIŢESCU —..... sportul . KTla un pas de _ I fl...PERFORMANTA M A FOST O ZI DE SĂRBĂTOARE... Duminică, elevii şi pionie­rii din oraşul nostru au trăit o zi minunată. O zi de plă­cută destindere, un aer liber, măsurindu-şi talentul şi vi­goarea, intr-o suită de între­ceri sportive. Pentru ei, Con­siliul municipal Sibiu al Or­ganizaţiei pionierilor a or­ganizat un festival sportiv de la care n-a lipsit nici una din cele peste 25 de şcoli generale din localitate. Festivalul a avut loc in marginea Sibiului, la Şelim­­băr, in apropierea unui loc istoric: troiţa lui Mihai Vi­teazul, care aminteşte — pes­te veacuri — victoria neînfri­catului voievod muntean, întrecerile sportive pro­Există la Timişoara, pe unul din malurile canalului Bega, un hangar. Adăposteşte am­barcaţiunile Şcolii sportive. Aproape 100 de caiace şi canoe. In fiecare seară, după antre­namente sau concursuri, marangozul le rînduieşte cu grijă pe stative, ajutat de elevi şl de antrenori. Nu Înainte Insă de a le face toaleta. Ele sint şterse de apă, să nu rămină nici măcar un strop, iar din cind In cînd sint ceruite. Este de-a dreptul impresionant efor-priu-zise au cuprins îndeosebi probe atletice. Sprintul, sub forma unei alergări pe dis­tanţa de 80 m pentru băieţi şi 60 m pentru fete, a dat ciştig de cauză elevilor A­­drian Tom­a (Şc. gen. 2) şi INITIATIVE Ecaterina Ungar (Şc. gen. 10). La fond — 600 m băieţi şi 400 m fete — victoriile au revenit lui Walter Stuber (Sc. gen. 15) şi Ecaterinei Huber (Sc. gen. 10). Dintre ţintaşi, cei mai iscusiţi s­au Cazul relatat mai sus, de condamnabilă indiferenţă, nu este singular. Tot la Şcoala sportivă din Timişoara, atelie­rul secţiei de ciclism este adă­postit într-o magazie improvi­zată, gata să se dărîme. Cele 20 de biciclete, plus aparatura atelierului de reparaţii şi în­treţinere (aproximativ 80 000 dovedit a fi Gheorghe Maca­vei (Şc. gen. 5) şi Viorica Ciobanu (Şc. gen. 13). Proba de... voinicie, o frumoasă de­monstraţie de ţrintă (sport cu puternice tradiţii in sa­tele patriei noastre) a rele­vat calităţile elevului Ioan Borzea de la Şc. generală nr. 15. Cu legitimă nerăbdare au fost urmărite meciurile de fotbal. Pe locul I, reprezen­tanţii Şcolii generale nr. 12. Nota de inedit a competiţiei a constituit-o faptul că pe teren au apărut şi echipe de... fete. Şi, ca să spunem adevărul, ele n-au fost mai prejos decit colegii lor. Mi­cile fotbaliste de la Şcoala generală din Şelim­băr au realizat cele mai multe che­­torii. Un clasament general a si­tuat pe primul loc pe repre­zentanţii Şcolii generale nr. 10. Au fost decernate premii celor mai merituoşi din cei aproape 1000 de pionieri şi şcolari prezenţi la startul competiţiei. • Iată o acţiune reuşită, la care şi-au adus contribuţia numeroşi profesori de educa­ţie fizică. O acţiune pe care intenţionăm să o repetăm la primăvară... Ana VINTILA preşedintele Consiliului Mu­nicipal Sibiu al Organizaţiei pionierilor 400000 lei vor... curge pe apele Begăi! ?! ATITUDINI tul care se face pentru a asi­gura longevitate zveltelor am­­barcaţii. Dar, din păcate, acest lăuda­bil efort nu este general. Cind afirmăm aceasta ne gîndim la Consiliul popular al municipiu­lui Timişoara. De luni de zile conducerea şcolii sportive din localitate a întreprins demer­suri pentru amenajarea unui nou hangar, cel existent fiind literalmente degradat , şipoi pu­trezite, prin care se infiltrează frigul, şi mai ales, apa, doi duşmani de moarte ai ambar­caţiunilor şcolii. Insă, nici un răspuns. In acest fel se acceptă de­liberat ca aproape 400 000 de lei (la atît se ridică preţul celor 100 de caiace şi canoe precum şi a numeroaselor accesorii a­­flate în hangar) riscă să­­curgă pe apele Begăi. Cum ar putea fi justificată o asemenea stare de lucruri ? Ca o lipsă de înţelegere la cerin­ţele şcolii (perfect îndreptăţi­te) ? Ca o lipsă a simţului de răspundere ? Poate şi una şi alta. Oricum, cineva va trebui să suporte o pagubă din bunul ob­ştesc, care se anunţă a fi imi­nentă ! reu n-au, cu ale cuvinte, o existenţă mai fericită decit aceea a ambarcaţiunilor. O sesi­zare in acest sens făcută de ziarul nostru a rămas fără ecou. Poate, de data aceasta, tovarăşul Leonida Tămaş, vice­preşedinte al Consiliului popu­lar al municipiului Timişoara, in a cărui sferă de activitate intră şi asemenea obiective va avea amabilitatea să ne răs­pundă. Mai mult, să ajute la îndepărtarea unor astfel de ne­ajunsuri, la rezolvarea unor probleme care nu mai comportă NICI o aminare. Tiberiu STAMA — Ei, drăcie ! Și eu eram convins că afară plouă mai tare !... Desen de Neagu RADULESCU Sistemul competiţional în centrul... indiferenţei Sesizlndu-se că unii antre­nori, tehnicieni, arbitri şi alţi activişti In domeniul baschetu­lui ridicau tot mai insistent problema Îmbunătăţirii siste­mului competitionsl, Colegiul central al antrenorilor a ana­lizat, in primăvară, sistemul In vigoare, a preluat unele pro­puneri şi a prezentat Biroului F.R.B. o serie de sugestii. La rindul său, Biroul federal a analizat propunerile. Ie-a com­pletat şi sintetizat, luind hotâ­­rlrea să supună măsurile adop­tate discuţiei tuturor cadrelor din baschet şi de-abia după ce vor fi primite noi sugestii, me­nite să contribuie la Îmbunătă­ţirea sistemului competiţional, acesta să fie definitivat pentru sezonul 1969—1970 In acest scop, Biroul Federal a înaintat un material amplu, cuprins în Buletinul informativ nr. 3, tu­turor consiliilor judeţene pen­tru educaţie fizică şi sport, co­misiilor locale de baschet, sec­ţiilor de baschet ale cluburilor şi asociaţiilor sportive din Ca­pitală şi din ţară. Firesc ar fi fost ca, ţinându-se seama de importanţa problemei Îmbunătăţirii sistemului com­petiţional, cei interesaţi să stu­dieze profund materialul (ex­trem de documentat şi cu idei de principiu de mare utilitate) şi să răspundă solicitudinii Bi­roului federal prin propuneri concrete, menite să contribuie la rezolvarea unei probleme pe cit de actuale, pe atât de nece­sare progresului baschetului ro­mânesc. Au trecut de atunci aproape şase luni dar, aşa cum se pe­trece de altfel cu multe din a­­pelurile F. R. Baschet, şi acesta a rămas fără răspuns. Până a­cum au sosit la sediul F.R.B. sugestii doar de la citeva con­silii judeţene pentru educaţie fizică şi sport (Satu Mare, Să­laj, Bacău, Iaşi, Prahova, Dolj, Argeş, Vaslui, Neamţ, Botoşani şi Bistriţa-Năsăud), de la co­misia judeţeană Timiş şi de la secţia de baschet a clubului Crişul Oradea. Atît. Nici o pro­punere din Capitală, din Cluj, Tg. Mureş şi din alte centre cu o veche şi puternică tra­diţie In acest joc sportiv. Nici o sugestie din partea antrenori­lor echipelor fruntaşe, tehnici­eni cu o vastă experienţă şi, de ce să n-o spunem, direct interesaţi In modificarea sau menţinerea actualului sistem de desfăşurare a principalelor competiţii republicane. Nici o sugestie din partea arbitrilor, In special a celor Internaţionali care, In cursul deplasărilor pe care le fac In diverse ţări, s-ar fl putut documenta asupra sis­temelor de desfăşurare a cam­pionatelor naţionale şi ar fl pu­tut veni cu idei utile. Deşi nu rezolvă In profun­zime multiplele probleme ale baschetului, sistemul competi­­ţional işi poate aduce o con­tribuţie însemnată la efortul comun (sau care ar trebui să fie comun) de dezvoltare a a­­cestui joc sportiv, de ridicare a calităţii sale. Cu condiţia, insă, ca cei interesaţi să ma­nifeste deschis doleanţele, su­gestiile sau criticile, adică să arate că fac parte din marea familie a baschetului şi că-i doresc progresul. Si nicidecum să răspundă prin nepăsare sau printr-un negativism complet şi vehement, manifestat insă... pe la colţuri, pe şoptite. Iată de ce adresăm un apel celor­­care iubesc baschetul, pentru a-i invita să-şi aducă contribuţia la organizarea vi­itoarei activităţi competiţionale. Şi, cum pină atunci nu a mai rămas multă vreme, nu mai este îngăduită nici un fel de aşteptare. D. STANCULESCU RECORD REPUBLICAN IA ATLETISM Intr-un concurs desfăşurat pe stadionul Tineretului din Bucureşti, maestrul sportului Silviu Hodoş (C.A.U.) a rea­lizat un nou record republi­can de seniori la pentatlon, totalizînd 3628 p. Rezultatele pe probe : lungime — 6,63 ; disc — 45,90 ; 200 m — 23,3 ; suliță — 58,30; 1500 m — 4:23,0. Laromet Bucureşti- Ferencvaros Budapesta 2252-2348 In prima partidă a turneului pe care îl Întreprinde In ţara noastră, formaţia feminină Fe­rencváros Budapesta a întilnit echipa Laromet Bucureşti. Ju­cătoarele bucureştence, deşi au avut in rîndurile lor pe campi­oana ţării, Elena Trandafir, au pierdut meciul la un scor destul de sever : 2252—2348 p d. De la Laromet cele mai multe popice au doborît Elena Tran­dafir — 399 (rezultat slab pen­tru această sportivă care la ultimele concursuri a trecut de regulă cu mult peste 400 p d) și Anișoara Ologoiu — 397. Dintre componentele echipei campi­oane a Ungariei s-au detaşat Györkös şi Hallaki cu 419 p d, respectiv 409 p­d. Astă-seară Ferencváros va juca la Ploieşti cu Petrolul, iar duminică dimineaţa la Bucu­reşti cu Voinţa. IN FAŢA FILEULUI DE LA COMISIA DE COM­PETIŢII De-abia a Început sezonul oficial şi ciţiva arbitri au ţinut să se facă remarcaţi prin... ab­senţă. Astfel, V. Sturz (Baia Mare) nu s-a prezentat la Tg. Mureş, T. Beldea (Brăila) — la Piteşti, iar T. Baloş (Iaşi) — la Galaţi, punind pe organiza­torii partidelor in situaţia deli­cată de a le găsi, ad-hoc, În­locuitori. Colegiul central al arbitrilor trebuie să ia măsuri grabnice pentru a evita repe­tarea acestor abateri. PENICILINA IASI INVI­TATA IN POLONIA Lidera clasamentului divizi­ei A (feminin), Penicilina Iaşi, a fost invitată să participe la un turneu internaţional care va avea loc la Lodz (Polonia) între 19 şi 25 noiembrie. • Divizionara B. I.G.O. Hu­nedoara, prin trecerea sa la clubul Metalul, va purta denu­mirea Metalul Hunedoara. • Partida C.F.R. Timişoara —A.S.A. Sibiu (dlv. B seria L masculin), din etapa a IV-a, a fost reprogram­ată şi va avea loc la 18 decembrie, după ul­tima etapă a turului. ATENŢIE, ORGANIZATORI ! In primele meciuri din actua­lul campionat au fost constatate unele deficienţe de ordin orga­nizatoric care se cer imediat în­lăturate, pentru asigurarea bu­nei desfăşurări a jocurilor. Ast­fel, sălile din Iaşi, Ploieşti, Bra­şov (Armata), Sibiu, Zalău, A­­rad şi Botoşani sunt neincălzite, în schimb la Hunedoara şi Ga­laţi e cald pentru că... se fu­mează din belşug, făcind atmos­fera irespirabilă. La Craiova, Braşov (Tractorul), Buzău, Ora­dea, Arad şi Piteşti lipsesc ta­bele de marcaj : la Galaţi, Iaşi, Cluj, Timişoara, Ploieşti, Sibiu şi Craiova staţiile de amplificare fac cu incăpăţinare, iar in oraşele Cluj, Galaţi, Timişoara, Plo­ieşti, Făgăraş, Braşov, Buzău, Oradea, C. Turzii şi Arad publi­cul nu este informat despre par­tidele programate în aceste loca­lităţi, deoarece afişele sunt ra­risime sau... lipsesc cu desâvtr­­şire. In rest,... toate bune I V ii ABSENŢI BLOC­NOTES • Din iniţiativa tovarăşului pro­fesor de educaţie fizică Nicolae Ciobanu, în cadrul Şcolii generale din comuna Ulmeni, judeţul Bu­zău, a fost organizat un reuşit concurs atletic cu participarea e­­levilor şi pionierilor. Iată citeva din rezultatele tehnice. FETE : 60 m : Viorica Bratu şi Alexan­drina Ion 8.8 sec, lungime : Va­leria Pănăloiu 3,90 m, înălţime : Valeria Pănăloiu 1,31 m ; 500 m : Elena Răduţă 1:39,8 ; aruncarea mingii de oină : Viorica Căpâţina 45 m. BĂIEŢI : lungime : Nico­lae Popa 4,41 m ; aruncarea min­gii de oină : Marin Stoica 55 m; 1 000 m : Ion Stoica 3:35,7. Re­zultatele au fost influenţate de starea pistei (înmuiată după ploaie). PETRICA TATU elev cl. a vII-a, Şcoala generală din com. Ulmeni- Buzău • A reînceput campionatul de fotbal al şcolilor generale din municipiul Ploieşti. Participă 29 de echipe grupate în 5 serii. Pină acum fruntaşe In serii sint Şcoala generală nr. 23 (I), Şcoala generală nr. 15 (II), Şcoa­la generală nr. 17 (III), Şcoala generală din com. Negoieşti (IV) şi Şcoala generală nr. 14 — fos­ta campioană judeţeană — In seria a V-a. NOTA 10! Aflată la virsta proiec­telor, cind oricare ado­lescent schimbă de la o zi la alta profesia viitoa­re, oscilind între temera­rele zboruri astrale şi nostalgicele călătorii trans­atlantice, Virginia Nepru­­şel se dovedeşte un ca­racter hotărît şi, mai ales, consecvent­ .Pentru că iubesc handbalul, pe ca­­re-l practic de 5 ani, mă voi devota integral cu­noaşterii şi practicării lui. Voi urma, desigur, Insti­tutul de educaţie fizică şi sport", ne dezvăluie ea intenţiile. Virginia este o cunoş­tinţă mai veche a noastră. Anul trecut, cind echipa de handbal a Şcolii spor­tive nr. 1 a ciştigat cam­pionatul republican al şco­lilor sportive, antrenorul ei, profesorul Nicolae Nenu, catalogind perfor­merele in ordinea medi­ilor, ne-o prezenta pe Virginia ca pe o principa­lă realizatoare a victori­ilor din campionat. Ne releva, totodată, deosebi­tele calităţi fizice cu care este înzestrată această tî­­nără speranţă, atribute care,­­sprijinite de o con­ştiincioasă pregătire, nu-i pot aduce decit satisfac­ţii”. Aprecierilor trecute, pe­dagogul le adaugă astăzi sublinieri noi:­­o sporită preocupare pentru apro­fundarea cunoştinţelor, o înţelegere matură a jo­cului, o capacitate sporită de concentrare şi mobili­zare, un deosebit spirit de echipă”. Calităţi care au recomandat-o, de altfel, şi lotului naţional de ju­niori. Elevă in clasa a X-a a Liceului Alexandru Ioan Cuza, Virginia Nepruşel este şi o performeră a şcolii. Ultimul său suc­ces : cununa de lauri ob­ţinută la finele anului trecut. Iată o excelentă mărturie a compatibilităţii celor două activităţi — ÎNVĂŢĂTURĂ şi SPORT — o minunată concreti­zare a dictonului de stră­veche circulaţie „mens sana in corpore sano“. N. M­ CATALOFiEIE ETAPEI BASCHET FEMININ : Liceul Huedin — Şc. sp. Oradea 28—57, Şc. sp. Mediaş — Liceul Salonta 61—37, Liceul N. Bălcescu Craiova — Li­ceul nr. 2 Piteşti 51—64, Şc. sp. Tg. Mureş — Liceul Zalău 49—30, Liceul nr. 2 Tg. Mureş — Li­ceul nr. 4 Oradea 65—34, Şc. sp. Bacău — Liceul nr. 4 Galaţi 80—41, Liceul AL Ioan Cuza Foc­şani — Liceul Moineşti 22—21, Li­ceul economic Tg. Jiu — Liceul nr. 2 Mihail Eminescu Buzău 45— 25, MASCULIN : Şc. sp. Sibiu - Şc. sp. Timişoara 82—69, Liceul Huedin — Şc. sp. Cluj 45—64, Li­ceul N. Bălcescu Craiova — Şc. sp. Arad 50—62, Şc. sp. Braşov — Liceul nr. 1 Buzău 74—15, Li­ceul nr. 4 Oradea — Şc. sp. Satu Mare 40—39, Şc. sp. Tg. Mureş — Liceul Gheorghieni 114—73, Liceul Tudor Vladimirescu Tg. Jiu — Liceul nr. 1 Caransebeş 74—30, Şc. sp. Botoşani — Liceul nr. 1 Roman 106—17, Şc. sp. Oradea — Liceul nr. 2 Tg. Mureş 41—58, HANDBAL MASCULIN : Şc. sp. Bacău — Liceul nr. 1 Vaslui 42-12, Şc. sp. Oraşul Gh. Gheorghiu-Dej — Liceul nr. 2 Suceava 26—15, Şc. sp. 3 Bucureşti — Şc. sp. Sighi­şoara 35—8, Şc. sp. Braşov — Dinamo Bucureşti 14—29, Şc. sp. Sibiu — Liceul Curtea de Argeş 20—14, Steaua — Liceul nr. 1 Sla­tina 26—26, Şc. sp. Ploieşti — Li­ceul nr. 2 Braşov 25—14, Şc. sp. Craiova — Liceul nr. 2 Piteşti 15—10, Liceul nr. 4 Timişoara — Şc. sp. Oradea 16—12, Şc. sp. Tg. Mureş — Liceul Miercurea Ciuc 41—22, Şc. sp. Cluj — Liceul nr. 1 Baia Mare 17—14, Şc. sp. Buzău — Şc. sp. nr. 2 Bucureşti 12—8. FEMININ : C.S.Ş. Bucureşti — Liceul nr. 5 Brăila 23—3, Rapid Bucureşti — Şc. sp. Galaţi 11—4, Liceul nr. 2 C-lung Muscel — Şc. sp. Sf. Gheorghe 4—5, Şc. sp. 3 Bucureşti — Şc. sp. Braşov 11—1, Şc. sp. nr. 1 Bucureşti — Liceul Curtea de Argeş 9—1, Şc. sp. Cluj — Şc. sp. Arad 8—3, Liceul Bolyai Tg. Mureş — Şc. sp. Sighişoara 21—2. FEMININ : Penicilina Iaşi — Liceul Pedagogic Birlad 3—0, Şc. sp. Bacău — Şc. sp. P. Neamţ 3—1, Şc. sp. Buzău — Confecţia Botoşani 3—0, Liceul N. Bălces­cu Brăila — Liceul Pedagogic Ga­laţi 3—0 (seria I), Progresul Bucureşti — Liceul Olteni 3—0 (neprezentare), Şc. sp. Constan­ţa — Şc. sp. Ploieşti 3—0 (seria a II-a), Şc. sp. nr. 3 — Şc. sp. nr. 1 0—3, Şc. sp. nr. 2 — Construc­torul Bucureşti 3—0, Rapid — Cu­tezătorii Buc. 3—2, Viitorul — C.P.B. 3—1 (seria a I-a), Şc. sp. Craiova — Liceul 2 Rm Vîl­­cea 0—3, Liceul 1 Tg. Jiu - Şc. sp. Timişoara 0—3, Liceul nr. 2 Piteşti — Medicina Craiova 2—3 (seria a IV-a), Şc. sp. Tg. Mureş — Şc. sp. Braşov 1—3, Şc. prof. agricolă Sibiu — Liceul Simona 3—2, Liceul 2 Făgăraş — Şc. sp. Sibiu 0—3 (seria a V-a). MASCULIN : Liceul 1 Galaţi — Dinamo Buc. 0—3, Liceul 3 Brăi­la — Liceul Cuza Vodă Huşi 3—1, Şc. sp. Bacău — Şc. sp. P. Neamţ 3—0, Şc. sp. Buzău — C.S.M. Iaşi 3-0 (seria I), Şc. sp. 2 Buc. — Liceul Găeşti 3—0, Gr. şc. prof. 23 August — Liceul Videle 3—1, Liceul Tr. Măgurele — Şc. sp. Constanţa 2—3, Petrolul Ploieşti — Şc. sp. Ploieşti 0—3 (seria a II-a), Clubul sp. şc. Buc. - Vii­­to­ul 2—3, Şc. sp. 1 - Progresul 2— 3, Rapid — Şc. sp. 3 Buc. 3—1, Steaua — Sănătatea Buc. 3-0 (seria a III-a), Şc. sp. Craiova - Gr. şc. cooperaţie Rm. Vîlcea 3— 0, Liceul 2 Tg. Jiu - Şc. sp. Timişoara 0—3, Gr. şc. siderurgic Hunedoara — Liceul 2 Rm. Vîl­­cea 0—3 (seria a IV-a), Liceul Horia, Cloşca şi Crişan Alba Iu­­lia — Liceul N. Bălcescu Cluj 0—3, Şc. sp. Braşov — Şc. sp. Si­biu 2—3 (seria a V-a), Şc. sp. O­­radea — Liceul 2 Bistriţa 3—0, Minerul B. Mare — Liceul 1 Dej 0—3, Liceul Zalău — C.F.R. Timişoara 3—2 (seria a VI-a), VOLEI „Liga europeană" de tenis de masă O competiţie atractivă In concernul concursurilor con­tinentale (campionatele europe­ne, Criteriul de Juniori, „C.C.E.“, „C.O.T.“) organizate sub egida Uniunii de tenis de masă, „Liga europeană“ este competiţia cea mai tinără. Aflată abia la a doua ediţie, întrecerea reuneşte şapte reprezentative de ţări : U.R.S.S., Cehoslovacia, Ungaria, Anglia, R.F. a Germaniei, Suedia şi Ro­mânia. Selecţionata ţării noastre ca şi adversara ei de luni după amia­ză, Suedia, participă pentru pri­ma oară in acest concurs. Intru­­cit „Liga europeană" este o competiţie puţin cunoscută, vom oferi. In cele ce urmează, citeva amănunte asupra formulei de disputare. Este vorba de un turneu Intre formaţiile a şapte ţări, programat pe etape (numai tur) şi prevăzut a se încheia spre sfirşitul primă­verii anului 1969. In cadrul unei întilniri inter-echipe, se joacă un total de şapte partide individuale, indiferent de evoluţia scorului, care poate fi şi 7—0, dar şi 4—3. Iată ordinea desfăşurării meciu­rilor individuale : mai întli, două partide de simplu băieţi, apoi, un simplu femei, urmat de dublu băieţi, dublu mixt şi două sim­pluri masculine. De menţionat că în meciurile de dublu pot fi uti­lizaţi şi alţi sportivi decit cei fo­losiţi la simplu. In schimb, la simplu bărbaţi concurează numai doi jucători, iar în partidele nr. 6 şi 7, ordinea in care se intil­nesc jucătorii va fi Inversă faţă de cea din meciurile nr. 1 şi 2. De exemplu : A—X, B—Y (nr. 1 şi 2) şi A—Y, B-X (nr. 6 şi 7). O întrecere individuală se va disputa după sistemul „cel mai bun din trei seturi“. Uniunea europeană va alcătui clasamentul o dată pe lună, ast­fel : pentru o victorie se vor a­­corda două puncte. In cazul cind două sau mai multe echipe se vor găsi la egalitate de puncte, va conta med­averajul, setavera-­jul sau punctaverajul. Datorită valorii echipelor, a fap­tului că sunt angrenate reprezen­tative de ţări, ca şi formulei (mixte) de joc, „Liga europeană“ tinde să devină o competiție deo­sebit de interesantă și atractivă. Nr. 352 (5786) ATENŢIUNE, ATENŢIUNE! MtlNE, ULTIMA ZI cînd mai puteţi cumpăra cu preţuri reduse articole de îmbrăcăminte şi încăl­ţăminte necesare sezonului rece.

Next