Sportul, aprilie 1969 (Anul 25, nr. 501-530)

1969-04-01 / nr. 501

Redacţia şi administraţia: str. Vasile Conta nr. 16,,tel. 11.10.05, interurban 72 si 286. Telex sportrom buc. 180. 1Anul XXV­­ Nr. 501 (5935) PROLETAR! DIN TOATE URILE, VNITVAJ ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Marţi 1 aprilie 1969 ANCHETA Sportul PRIORITATE ATLETISMULUI! IN DISCUŢIE: prima şcoală a atletismului românesc Răspunde la anchetă: ION NAE, preşedintele clubului sportiv Dinamo Bucureşti A­tletismul este prin excelenţă un sport utilitar, fiind ca­racterizat printr-o înlănţuire de mişcări şi exerciţii folositoare în viaţa de toate zilele. Fără să mai amintesc faptul că fiecare copil, tînăr sau adult trebuie să înveţe să meargă copaci, să aler­ge, să sară şi să arunce, educîn­­du-şi totodată calităţile fizice şi psihice la un înalt nivel, subliniez că acest sport poate fi practicat cu dublu efect încă de la vîrsta cea mai fragedă. Atletismul, prin marea varietate de exerciţii na­turale, atractive şi folositoare, ac­cesibile tuturor vîrstelor, creează p­osibilitatea ridicării randamentu­­­i în muncă, favorizînd totodată şi deconectare totală de la activi­tatea zilnică obişnuită şi un mi­nunat mijloc de recreare psihică, înfiinţarea Şcolii sportive de atletism din Bucureşti este o rea­lizare importantă a Ministerului έnvăţămîntului. Organizarea mun­­­cii în cadrul acestei şcoli consti­tuie însă o sarcină imediată. Tre­­­cerea la pregătirea pe probe (nu­­pe grupe de probe) se impune neîntirziat. Acest lucru este rea­lizabil deoarece S.U.A. dispune de un număr mare de cadre, de un stadion care oferă posibilităţi ex­celente de lucru. A angrena un număr însemnat de personalităţi din mişcarea sportivă, din Ministerul Invăţă­­mîntului, Ziarişti etc. să discute cîteva probleme, după părerea mea de mare importanţă, cum sînt cele cuprinse în întrebările redacţiei, fără a pune însă în discuţie alte probleme majore ca: organizarea activităţii; linia me­todică ; sistemul competiţional , eficienţa investiţiilor şi producti­vitatea acestora ; sistemul de in­formare şi altele, înseamnă irosi­rea timpului. Oare în ţara noastră nu se pot înfiinţa, măcar în marile centre, licee cu program special din atle­tism ? Oare şcoli sau cluburi de atletism nu pot lua fiinţă decît în Bucureşti ? Consider că îndrumarea pe care o dă federaţia de atletism cadre­lor ce activează în acest sport nu se află la nivelul cerinţelor ac­tuale. Se poate rezuma activita­tea atletică numai la lotul repu­blican şi la antrenorii acestuia ? Nu poate exista un sistem de in­formare permanentă a profesori­lor, antrenorilor şi instructorilor de atletism ? Se poate confunda acest lucru cu singura consfătui­re de analiză a pregătirii lotului republican ce se organizează a­­nual în luna noiembrie ? Şi, revenind la activitatea Şcolii sportive de atletism din Bucu­reşti, nu putem omite faptul că ea dispune de cadre cu expe­rienţă. Cu toate acestea numărul profesorilor est­e mai mare decît al tinerilor atleţi cu o oarecare valoare­­ privită chiar şi în perspectivă. Nu sunt tineri talen­taţi în Bucureşti sau nu sunt cău­taţi ? Iată o întrebare la care trebuie să răspundem de urgenţă — şi acest lucru trebuie să con­stituie obiectivul nr. 1 al Şcolii sportive de atletism. In zece ani de existenţă, secţiile de atl­etism ale şcolilor sportive 1 şi 2, în care au activat 15 profesori, nu au dat atletismului românesc decît două valori certe : Şerban Ioan şi Dan Hidioşanu. Se pune problema dacă este (Continuare In pag. a 4-a) O COMPETIŢIE PE ECHIPE PENTRU PUGILIŞTII JUNIORI ■ Clubul sportiv al oraşu­lui Cîmpulung Muscel e luat iniţiativa de a organiza un interesant turneu de box re­zervat echipelor de juniori. Turul competiţiei se va dis­puta la 1, 15, 29 iunie, 12, 26 s octombrie, iar returul la 16, 26 noiembrie, 14 decembrie, 18 ianuarie 1970 şi 1 februa­rie. Echipele vor fi alcătuite din 12 boxeri, începînd de la 46 kg pînă la 75 kg. Pînâ In prezent au confirmat partici­parea cluburile C.S.M. Sibiu, Tractorul Braşov, C.S.O. Pi­teşti şi, bineînţeles, C.S.O. Cîmpulung Muscel. Din păca­te, o serie de cluburi invitate (ai căror antrenori se plîng că n-au posibilitate să-şi verifi­ce elevii datorită numărului redus de gale), cum sînt Fa­rul Constanţa, C.S.C. Brăila, Electroputere Craiova, Meta­lul, Steaua, Dinamo, Viitorul, Voinţa, Rapid — toate din Bucureşti — n-au răspuns încă invitaţiei clubului muscelean. ■ Un nou curs de arbitri s-a deschis recent la Constan­ţa. 12 iubitori ai nobilei arte în frunte cu fostul internaţio­nal Vasile Neagu se pregătesc intens pentru obţinerea ecu­sonului. Cursul este condus de preşedintele-­ colegiului jude­ţean, arbitrul internaţional An­ Risat. ■ In luna octombrie se va disputa la Berlin un mare tur­neu internaţional la care şi-au confirmat participarea pugilişti din 11 ţări. Meciurile vor avea loc în arena „Wer­ner Seelenbinderhaile“ . C. Gruiescu va încerca depo­sedarea lui C. Ciucă de titlul categoriei muscă Foto : A. NEAGU Un mare turneu de lupte la Budapesta In zilele de 2, 3 şi 4 aprilie va avea loc la Budapesta un mare turneu internaţional de lupte greco-romane şi libere dotat cu „Cupa Eliberării". Şi-au anunţat participarea lup­tători din Bulgaria, Uniunea Sovietică, Iugoslavia, România, Cehoslovacia, Polonia şi R. D. Germană. Ţara noastră va fi reprezentată de Gh. Stoiciu, N. Neguţ, I. Alionescu, I. Gabor, Ii M. Vlad (greco-romane), I. Vangheliei şi N. Cristea (li­bere) . ACTUALITATEA INTERNATIONALA IN HANDBAL ! Intre 3 şi 5 aprilie va avea loc la Buhuşi un mare tur­neu internaţional de handbal feminin. Cele 6 formaţii participante au fost împărţite în două serii astfel : Spar­tak Subotica, Confecţia Bucureşti, Pedagogic Bacău (seria I), Goldberger Budapesta, Rapid şi Textila Buhuşi (seria a II-a). Partidele finale vor avea loc în ziua de 6 aprilie. Ieri a plecat în R. F. a Germaniei echipa feminină Universitatea Bucureşti. Handbalistele bucureştene vor întreprinde un turneu de 4—5 jocuri in oraşele Hamburg, Kiel şi Lübeck, urmînd să se reîntoarcă în țară în ziua de 8 aprilie. PRIMELE OPŢIUNI PENTRU ,,EUROPENELE" DE JUNIORI .DAR NE-AR FI INTERESAT SI PAREREA ANTRENORULUI FEDERAL! Competiţia găzduită timp de 4 zilee de piscina ,Flo­­reasca a constituit un prim examen al speranţelor. Am avut prilejul, aşadar, să trecem în revistă, cu foarte mici excepţii, pe majorita­tea înotătorilor care can­didează în acest an pentru lotul care va reprezenta România, în luna august, la „europenele“ de juniori. Desigur, este încă pre­matur un bilanţ definitiv. Sportivii r.u au beneficiat de condiţi­e di.p .n pregă­tire (nici­­chiar cei bucu­­reşteni) şi, pentru a con­chide va­­trebui probabil să aşteptăm starturile din iunie şi iulie. In orice caz însă se profilează cîteva e­­lemente care merită toată atenţia. Clujeanul Zeno Opriţes­cu cu 57,2 în această pe­rioadă, şi cu o cifră în ju­rul a 56 de secunde în vară, poate fi în mod cert fina­list la vior­i. Posibilităţi asemănătoare se întreză­resc şi bucureşteanului Li­viu Copcealău, posesor al unor calităţi multilaterale. El va trebui însă să coboa­re sub 2:22,0 la 200 m mixt 5:10,0 la 400 m mixt şi 2:20,0 la 200 m­ delfin, ci­fre de care este, în momen­tul de faţă, destul de aproa­pe. In aceeaşi categorie am putea s-o desemnăm şi pe tînăra Anca Groza, care deşi se află cu doi ani sub limita de vîrstă admisă în competiţia din august, can­didează cu şanse aproxima­tiv egale, întrucît (excep­­tînd înotătoarele din R.D. Germană şi U.R.S.S.) nu cunoaştem alte sportive de această vîrstă care să poa­tă parcurge distanţa de 200 m delfin în mai puţin de 2:40,0. — a. v. — (Continuare in pag. a 3-a) Liviu Copcealău — un „delfin" care promite Foto: THEO MACARSCHI PREGĂTIREA­­ ÎNCEPUT IA... MAMAIA! Iarna care a bintuit meleagu­rile tării noastre, destul de feri­te de geruri şi viscole in ultimii ani, a dat mult de furcă la întoc­mirea programelor de antrena­ment pentru sportivii şi antreno­rii lotului de calac-canoe. Apa, element Indispensabil an­trenamentelor specifice, se află încă in stare... solidă la Snagov. Dar lupta pentru a crea condiţii de antrenament a început de multe zile. Sportivii grupei pe care o antrenăm nu au pregetat şi şi-au croit drum în gheaţă, chiar pe lacul Snagov, tăind un canal de circa 60 m __________ lungime şi lat de 4 m. Bucuria de a avea apă liberă în prova caiacelor noastre a fost însă­­ de scurtă durată. Iama declanşase un nou contraatac şi canalul a dispă­rut, devenind iarăşi o punte de gheaţă. După alte asemenea încercări şi multe consultări, soluţia a fost găsită. Am plecat — plini de elan — către litoral, spre sur­prinderea generală şi contra mul­tor păreri sceptice. Drumul tre­buie spus, a fost extrem de difi­cil. Trenurile nu plecau, din cau­za vremii cu totul şi cu totul nefavorabile. In fine, din cauza viscolului acceleratul de Constan­ţa ne-a depus pe litoral In 16 ore ! Cu tot efortul depus, ma­şina cu bărci a abandonat dru­mul ,de cîteva ori, în faţa valu­rilor de zăpadă de pe Bărăgan. Dar reînnoindu-ne eforturile şi beneficiind de sprijinul organelor CJEFS şi al întreprinderii hote­liere din Constanţa, de duminică 23 martie — pentru prima oară în Istoria caiacului şi a canoel — componenţi ai loturilor republi­cane şi-au început antrenamentul pe lacurile constănţene. Marile oglinzi de apă ale litoralului s-au dovedit mult mai primitoare de­cit obişnuitul lac gazdă, Snago­­vul, iar sportivii pe care-i pre­gătim străbat cu slrguinţă tra­seele alese cu grijă, pentru a-i feri de vântul îndrăgit de ve­­tişti, dar nu şi de această grupă de aşi ai suplelor caiace şi In­stabilelor canoe. Serie după serie: Haralambie Ivanov, Nicolae Artimov, Ştefan Pocora, Mihai Ivanov, Simion Cuciuc Andrei Conţolenco la caiac băieţi sau Valentina Ser­­ghei, Demetra Anghelescu, Nata­lia Mangea, Aripina Efdochi­­mov — care pleacă o dată cu grupa de canoişti, printre care se evidenţiază Andrei Igorov, Ivan Suhov, Serghei Procop şi alţii — iau startul de la micul ponton improvizat (cu ajutorul atelierului mecanic din cadrul anexelor de la Mamaia), pentru a parcurge kilometri de mai mulţi, hrana de necontestat a marilor performanţe. Tineretul se agită In jurul nos­tru, grupa de Juniori stîrneşte co­mentarii, iar cei mai buni din­tre ei ca Ion Dragulschi, Pavel Erest, Ivan Nichitov sau, mai a­­les, caracistele Florica Ghenu, Na­talia Timofte, Paulina Mattei, Iuliana Haralaşcă şi Ana Siro­­tenco sunt urmăriţi la antrena­mente cu viu interes, cu multă nădejde. In prezent aproape toate aleile şi traseele Mamaei au fost par­curse şi sunt In continuare bă­tute de componenţii lotului, la crosurile de Încălzire, Iar plicu­rile de arbori de pe malul Siut­­ghiolului slnt transformate ad­­hoc In aparataj auxiliar pentru exerciţiile fizice complimentare Astfel, deşi sintem­ încă In plină iamă, am ctştigat lupta cu ea şi sperăm că acest scurt stagiu pe ___________ apele litoralului să aducă componenţi­lor grupei cu care lucrăm (o merită din plin datorită muncii lor dîrze şi conştiincioase) alte rezultate de valoare şi medalii la marile competiţii ale sezonului. Tineretul entuziast care este prezent în număr din ce în ce mai mare la antrena­mentele noastre, ca şi sprijinul larg al constânţenilor ne fac să credem că exemplul caiaciştilor şi canoiştilor fruntaşi, oaspeţi de scurtă durată ai litoralului, vor determina înfiinţarea de noi sec­ţii de specialitate chiar pe a­­ceste meleaguri. încheiem scurta noastră epis­tolă, deoarece vremea bună ne dă ghes, iar valurile mici ne îndeamnă la lucru. Plecăm din nou pe apă. Avem drept obiec­tiv, în prima etapă de pregă­tire, parcurgerea a 300 km. Prin­cipalul este că litoralul sportiv ne poate fi de folos și iama. MARIA și NICOLAE NAVASART antrenori ai lotului de caiac­­canoe — Scrisoare de pe litoral — LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL A PLECAT LA ISTANBUL Pregătirile fotbaliştilor noştri pentru meciul cu Gre­cia au intrat în faza finală. Jocul de mîine, de la Istan­bul, cu formaţia Fenerbahce, se înscrie pe aceste coordo­nate, jucătorii români ur­­mînd a face faţă unui prim test care să corespundă, în­­trucîtva, condiţiilor în care se va disputa partida de la 16 aprilie de la Atena : meci în deplasare, climă asemă­nătoare, teren tare şi ad­versari cu calităţi apropiate de cele ale grecilor. Pentru această fază, an­trenorii A. Niculescu şi Em. Vogi s-au oprit asupra unui lot de jucători care, pînă in prezent, au demonstrat, în meciurile de campionat, că au acumulat suficiente re­surse fizice şi tehnice pentru a răspunde, cu succes, sar­cinilor ce le vor fi încredin­ţate în echipa naţională. După toate probabilităţile, cei 11 tricolori vor fi aleşi din rindul celor 17 jucători cu care s-a pornit ieri la drum : Răducanu, Gornea, Sătmăreanu, Boc, C. Dan, Hălmăgeanu, Deleanu, Mo­­canu, Ghergheli, Anca, Dinu, Năsturescu, Dembrovschi, Domide, Dumitrache, Do­­brin, Lucescu. După cum se poate remarca, sunt prezenţi (cu excepţia lui Nunweiller VI, aflat in convalescenţă), toţi jucătorii care, la 15 ia­nuarie, au evoluat pe Wem­bley. Intr-o discuţie purtată cu antrenorul Angelo Niculescu, înaintea decolării avionului spre Istanbul, acesta ne-a declarat că jocul cu Fener­bahce îi va da un răspuns in ce priveşte titularizarea unor jucători , Gornea are un contracandidat serios in Răducanu, iar pentru postul de fundaş central va avea de ales între Hălmăgeanu şi C. Dan. Totodată, la Istan­bul se intenţionează încer­carea citorva formule ale liniei de atac. Cîteva cuvinte despre Fe­nerbahce, echipă bine cunos­cută publicului nostru, în rindurile căreia joacă şi Nelu Nunweiller. De altfel, de la el, într-o convorbire telefo­nică, am aflat că fotbaliştii români sunt aşteptaţi cu mult interes de publicul local, că se scontează pe o mare asis­tenţă, şi că, după toate pro­babilităţile, meciul va avea loc pe stadionul central „Mithat Paşa“. Nelu Nun­weiller a ţinut să ne asigu­re că la Istanbul, jucătorii români vor avea în faţă un adversar ambiţios, dornic să obţină un rezultat bun în faţa echipei care a termi­nat la egalitate cu campioa­na lumii... Aşadar, faza finală a pre­gătirilor pentru meciul din preliminariile campionatului mondial, cu Grecia, a în­ceput. Să sperăm că jucă­torii şi antrenorii noştri ştiu ce aşteaptă iubitorii fotba­lului de la ei şi că îşi vor îndeplini cu succes misiu­nea. Cristian MANTU Cei „17“ tricolori, înaintea plecării pentru partida-test cu Fenerbahce Istanbul Personalităţi ale fotbalului iugoslav în ţara noastră­­ Federaţia română de fotbal a organizat aseară, în holul hotelului Athénée Palace, o conferinţă de presă cu ocazia vizitei in ţara noastră a pre­şedintelui Federaţiei de fotbal iugoslave Dragoliub Kirhanski şi a dr. Mihail Andreievici, membru al Comitetului execu­tiv al F.I.F.A. Preşedintele Federaţiei ro­mane de fotbal, Mircea Ange­­lescu, a informat ziariştii des­pre convorbirile purtate spirit de cordialitate şi depli­nă înţelegere cu oaspeţii iu­goslavi, in cadrul cărora au fost abordate chestiuni privind relaţiile bilaterale (fiind per­fectate meciuri amicale între echipele naţionale I A, tine­ret, juniori), precum şi pro­bleme generale ale fotbalului internaţional. In încheiere dr. Mihail An­dreievici, a răspuns la între­bările ziariştilor români. RAPID - POLITEHNICA CLUJ 3-0 LA VOLEI Partida de volei masculin dintre divizionarele A Rapid Bucureşti şi Politehnica Cluj, disputată ieri în sala Giuleşti, a fost cîştigată de feroviari cu 3-0 (8, 12, 9). Jocul a plăcut prin dîrzenia cu care clujenii şi-au apărat şansele, mai ales în setul secund cînd, prin a­­tacurile puternice al­e lui Io­­nescu, au avut conducerea pînă în final, la reintrarea lui Drăgan. Dar, bucureştenii îşi revin, pun stăpînire pe joc şi termină învingători. (I. D.). TINERI VOLEIBALIŞTI IN INTÎLNIRI PESTE HOTARE Azi va părăsi Capitala, lotul de volei (tineret) cu des­tinaţia Montpellier pentru a susţine cîteva jocuri de verificare cu reprezentativa similară a Franţei. Va face deplasarea următorul lot : V. Paraschivescu, V. Cătălin, Ion Cristian, R. Dumitrescu, D. Popescu, V. Sălaş, P. Duduciuc, P. Stancu, D. Dragan, Gh. Seiceanu. Antre­nori : L. Ştilea şi M. Dumitrescu. Conducător : N. Sotir. Lotul va fi însoţit şi de arbitrul C. Florescu. In acest număr: EVADAREA, de Marin Niculescu SEMINŢELE NU AU FOST LUATE DE VÎNT... de Eustaţiu Mărgărit SCHIUL ÎN BUNĂ ACTUALITATE Clubul sportiv Dinamo Bra­şov a sărbătorit, zilele trecute, 20 de ani de la înfiinţare. Cu această ocazie, a fost organi­zat, la Poiana Braşov, un fru­mos concurs de schi rezervat sportivilor fondişti. S-au dis­putat probe pentru juniori, se­niori şi veterani, întrecerea „bătrinilor“ a fost împărţită pe două categorii , pînă la 40 de ani şi peste această virstă. Com­petiţia, desfăşurată în Poiana mică, s-a bucurat de un succes deplin, iar cîştigătorilor li s-au oferit frumoase premii. Iată re­zultatele : junioare 3 km : 1. Georgeta Bărăscu (Şc. sp. Rîş­­nov) 13:51 ; 2. Lămîiţa Gheor­­ghese (Şc. sp. Rişnov) 13:53 ; 3. Dorina Rusu (Constructorul Cîmpulung Moldovenesc) 14:06 ; juniori 5 km : 1. Gheorghe Giu­­niţă (Dinamo Braşov) 17:27 ; 2. Vasile Nan (Dinamo Bra­şov) 18:02 ; 3. Nicolae Dudu (Dinamo Braşov) 18:21 ; seni­oare 5 km : 1. Marcela Leam­­pă (Dinamo Braşov) 19:57 ; 2. Adriana Barabaş (Tractorul Bra­şov) 21:07 ; 3. Lucia Barabaş (Tractorul Braşov) 23:07 ; se­niori 10 km : 1. Gheorghe Bă­­descu (Dinamo Braşov) 36:18 ; 2. Gheorghe Cimpoia (A.S.A. Braşov) 37:12 ; 3. Moise Stoian (A.S.A. Braşov) 37:55. Cursele veteranilor au fost urmărite cu un deosebit inte­res, deoarece combatanţii, deşi aveau tîmplele ninse, nu au precupeţit nici un efort pentru a demonstra că au fost, cind­­va, în atenţia spectatorilor şi a presei sportive. De altfel în­trecerea lor a fost deosebit de disputată, iar cîştigătorii au fost stabiliţi de-abia pe ultima parte a traseului. Rezultate (ca­tegoria I, sub 40 de ani) : 1. Constantin Tiron (antrenor fe­deral), 2. Ion Şupeală (antre­nor la Caraimanul Buşteni), 3. Ion Cimpoia (antrenor la ASA Braşov) , categoria a II-a pes­te 40 de ani ; 1. Moise Crăciun (antrenor la Steagul roşu Bra­şov), 2. Constantin Enache (an­trenor la ASA Braşov), 3. Ion Sumedrea (antrenor la Tracto­rul Braşov). Tr. ANDRONACHI Gheorghe Băsescu a onorat aniversarea clubului său, Dina­mo Braşov, cu o frumoasă victorie în proba de 10 km re­zervată seniorilor. Foto : A. NEAGU pagini 30 bani Inelul de gheaţă se lasă aşteptat... A­ţi resimţit, vreodată, amără­ciunea unui sportiv care — din diferite motive — este pus în imposibilitate de a păşi pe te­renul unde ar fi trebuit să-şi apere şansele in întrecere ? Veţi înţelege alunei mai bine cele scrise în rindurile ce urmează. După un an de pregătire temeinică, 200 de sportivi din întreaga ţară, re­uniţi la Tuşnad în zile de februarie, pen­tru disputarea campionatelor republica­ne de patinaj viteză, îşi vedeau încă odată compromise toate eforturile din cauza temperaturii ridicate, care trans­formase gheaţa patinoarului natural în­tr-o pastă moale, impracticabilă. Această situaţie paradoxală, de a fi fixat, cu un an înainte, desfăşurarea campionatelor ţarii pe o pistă naturale, aflată la discreţia capriciilor naturii, se repeta în fiecare an. Aceasta face ca imediat ce temperatura scade cu cî­teva grade sub zero, desfăşurarea cam­pionatelor — planificate iniţial pentru 4 zile — să fie înghesuite în 2 zile, pe orice fel de gheaţă, afectînd astfel ca­litatea competiţiei şi a rezultatelor. Cu toate aceste anomalii, iată că da­torită seriozităţii, perseverenţei şi pre­gătirii fizice ireproşabile, performanţele patinatorilor români de viteză — înre­gistrate în ultimii 2 ani — pe pistele ar­tificiale din strainatate au adus nu mai puţin de 60 recorduri naţionale, fapt ce atestă calităţi şi mari perspecti­ve în acest sport atît de îndrăgit de tineret. Şi totuşi... Toate aceste recorduri se situează muit sub standardul patinajului din multe alte ţari. Singura posibilitate de a se oxigena atmosfera ambiantă a patina­jului viteză din ţara noastră este dota­rea sa cu o pistă artificială de viteză. Ştim că anul trecut Consiliul popular al municipiului București a dat o co­mandă Institutului Proiect București, pen­tru proiectarea unei piste artificiale de viteză, lîngă halele Obor. Amplasamen­tul este foarte bine ales din punct de vedere economic, întrucît energia calo­rică a compresoarelor actualelor hale stă nefolosită în timpul iernii. Prin exe­cuţia acestui patinoar artificial de vi­teză, întregul complex frigorific existent devine utilizabil şi în perioada anotim­pului rece, folosindu-se astfel o masă de energie care altfel se iroseşte inutil. În plus, un sumar calcul economic arata că investiţia respectivă s-ar recupera în numai 2 ani. Proiectul a fost terminat de Institutul Proiect Bucureşti şi singurul pas c­are mai trebuie făcut este lansarea comen­zii de execuţie. Din păcate, acest pas continuă să se lase aşteptat. Sportivilor le râmine totuşi speranţa că nu va trece mult timp şi primul pa­tinoar artificial de viteză din ţara noas­tră va deveni o realitate. Altfel este greu de întrezărit vreun progres în acest sport de iarnă foarte râspîndit şi cu o mare pondere olimpică. ing. Ion NIMEREALA !

Next