Sportul, iunie 1969 (Anul 25, nr. 561-590)

1969-06-01 / nr. 561

Categoria semimuscă Sarcina de a deschide pîrtia în actuala ediţie a europene­lor, pentru reprezentanţii noş­tri, a revenit lui Aurel Mihai. Intr-adevăr, „micul buldozer" a făcut în compania redutabi­lului său adversar Weinhold (R.D. Germană) o partidă re­marcabilă. Primul care a des­chis ostilităţile a fost Mihai care a încercat vigilenţa o­­mului din faţă prin croşee de stingă bine plasate. Weinhold a răspuns cu directe de dreap­ta, dar loviturile românului şi-au făcut datoria şi în ulti­mele secunde ale reprizei pri­mul a fost în situaţia de grog­gy, în rândul doi aspectul par­tidei nu s-a schimbat. în ul­timele trei minute Mihai a punctat doar atît cît a fost necesar pentru ca cei cinci ju­decători să-i acorde decizia în unanimitate. Deci, debut de bun augur pentru tricolori. Aurel Mihai b.p. Weinhold. Polonezul Rosek, foarte bine orientat tactic, a reuşit să în­vingă cu o decizie de 5—0 pe favoritul categoriei, sovieticul Semenov. După două reprize e­­chilibrate, Rosek impune un ritm foarte susţinut, obligîndu-l pe Semenov să cedeze. în re­priza a treia sovieticul a primit din partea arbitrului italian A­­niello un avertisment. Rosek b.p. Semenov. Categoria cocos Intîlnirea dintre Pillarz (RFG) și Pinner (Anglia), arbitrată de Conert (Turcia), a durat numai 3 minute. Uitînd de „politețea britanică", Pinner a atacat din primele secunde, iar în min. 3 adversarul său a fost de două ori k.d. în urma unor prelungite serii la plex, învingător prin abandon Pinner. Meciul dintre Fredriksson (Su­edia) şi Savov (Bulgaria) a de­monstrat că întotdeauna tehni­ca va fi preferată luptei în for­ţă. Suedezul a lovit cu adresă şi deşi Savov s-a agitat mult nu a putut face mare lucru, aşa că victoria a fost atribuită sue­dezului. Fredriksson b.p. Savoy. Categoria pană Englezul Richardson a făcut, de fapt, o cursă de urmărire. Timp de o repriză şi jumătate belgia­nul Alespoel a evitat lupta. In repriza a doua ultimul recepţio­nează o puternică contră de dreapta, cade la podea, arbi­trul Prezonski (Polonia) nu-1 numără, şi, conştient de infe­rioritate, belgianul renunţă la luptă, învingător prin abandon Ri­chardson. In meciul dintre Palm (Suedia) şi Below (R.D.G.) arbitrat de spaniolul Risoto, primul s-a ri­dicat la nivelul adversarului său în cele două reprize iniţiale. In cea de a treia, debordat de rit­mul lui Below, suedezul s-a vă­dit de puţin inferior. Below b.p. Palm. După prima repriză, nimeni nu şi-ar fi putut închipui că spaniolul Suarez, calm, cu un stil elegant, cu frumoase cali­tăţi fizice va pierde meciul cu Gheorghe Puşcaş. El a reuşit să-l surprindă pe Puşcaş ,cu a­­tacuri scurte sau directe de dreaptă izolate. Campionul nos­tru, intrat în panică, s-a an­grenat intr-un stil care nu-i aparţine încercînd oprirea spa­niolului prin contraatacuri cu lovituri laterale prea largi. El echilibrează în parte situaţia în repriza a doua cînd, dato­rită croşeului de dreapta exe­cutat cu pivot îl pune pe Sua­rez in situaţia renunţării la directul de dreapta. Repriza a treia schimbă radical situaţia în favoarea campionului nos­tru, graţie deplasărilor şi miş­cărilor înşelătoare pe care (Continuare in pag. a 4-a) IN GALA INAUGURALA­­AUREL MIHAI ŞI GHEORGHE PUŞCAŞ AU DESCHIS DRUMUL SUCCESELOR ROMANEŞTI # MECIUL SOKOLOV -PROCHON PUTEA FI ŞI SEMIFINALĂ • K. MERONEN, UN ÎNVINS MULT APLAUDAT • RICHARDSON ÎN URMĂRIRE • 4 A. Minai (dreapta) şi-a adus adversarul in colț obligîndu-l să se apere gg PROLETARI DIN TOATE TÂRILE, VNITWAI T pagini 30 bani Anul XXV —Nr. 561 (1995) ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ §1 SPORT Duminică î îunîei­e 1969 PATRU VICTORII ROMÂNEŞTI IN PRIMA ZI A EUROPENELOR DE BOX!­9 _______________ DEBUT Moment festiv pe patinoarul „23 August“. Cele 25 de delegaţii participante la Campionatele eu­ropene de box s-au aliniat în turul ringului. Peste cîteva mi­nute marea competiţie a pugi­­lismului continental va fi decla­rată în mod oficial deschisă. N­u aş putea jura că este o lege, dar, de obicei (şi astfel sper să nu greşesc), cu cit mai intensă este aşteptarea unui eveniment, cu atît mai exigent sun­tem­ înclinaţi să-i judecăm debutul. Dacă pentru sportivi găsim totdeauna explicaţii şi justificări cînd ei se află la debut, atunci cînd facem aprecieri adresate unei ridi­cări de cortină, uităm adeseori să acordăm procentul de înţelegere solicitat de orice debut. Totuşi, ieri la prînz (la cea dintîi gală) şi apoi spre seară (la cea oficial-inaugurală) am avut suficiente mo­tive de satisfacţie începînd cu felul în care s-au pre­zentat combatanţii, corpul tehnic, participarea globală şi, însuşi aspectul general al celei mai noi amenajări sportive din Capitală, pe care prezenţa publicului a înfrumuseţat-o. Am fi dorit o mai mare fidelitate a spectatorilor (numărul lor părîndu-ni-se sub cel aşteptat chiar la cea dintîi zi a europenelor) tot astfel cum, în ceea ce-i priveşte pe ziarişti (peste 180 cu cei ai televiziu­­nilor şi posturilor străine de radio), nu ne putem re­ţine să nu constatăm că vor urmări aceste campionate de la o mare distanţă, neobişnuită la astfel de eve­nimente , eram înclinaţi să credem că arena va fi inva­dată de publicitate, ca la alte manifestări de o ase­menea anvergură şi, în fine, doream ca atmosfera marilor întreceri să se fi instalat la patinoarul cu ring, încă înaintea publicului. Dar, pentru o competiţie care va dura opt zile la rînd, şi care va creşte în intensitate pînă la etalonul maxim al unor pasiuni decente, credem că ambianţa se va încropi cu fiecare nouă gală, cu fiecare nou meci, chiar. Astfel, încît, consemnăm cu o satisfacţie calmă, încre­zătoare şi pe care o vrem net depăşită de realităţile viitoare, debutul noii ediţii a campionatelor europene de box, cu atît mai mult cu cît reprezentanţii pugilis­­mului autohton au păşit cu succes pe ringul consacrării continentale. Emanuel VALERIU PRIMIRE LA CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI Ieri dimineaţă, DUMITRU POPA, primarul general al Capitalei, a primit pe membrii A.I.B­. şi pe con­ducătorii delegaţiilor de,, pes­te hotare prezenţi la Bucu­reşti cu prilejul campionate­lor europene de box. Au par­ticipat, de asemenea, Ion Cosma, prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular munici­pal, Anghel Alexe, preşedin­tele Consiliului Naţional pen­tru Educaţie Fizică şi Sport, membri ai Comitetului de or­ganizare a campionatelor eu­ropene de box, activişti ai mişcării sportive, ziarişti, în cadrul unei scurte alo­cuţiuni, tovarăşul Dumitru Popa a urat oaspeţilor bun venit în capitala României şi un succes deplin marii com­petiţii pe care o găzduieşte Bucureştiul. A răspuns ROMAN LI­­SOWSKI, vicepreşedinte al A.I.BA. Apoi, în cadrul cocteilului care a avut loc, primarul ge­neral al Capitalei s-a între­ţinut în mod cordial cu in­vitaţii săi. - ■ Sunt trei categorii de bilete: parter, tribună și peluze. Seria biletelor co­respunde cu numărul reu­niunilor. La prima gală (ora 13) sunt valabile bi­letele cu seria 3, iar la reuniunea de seară (ora 19), cele cu seria 4.­­ Bilete s-au mai pus în vînzare și la casele de la Uzinele 23 August, Vul­can, Semănătoarea şi Gri­­viţa Roşie. ■ Intrarea în patinoa­rul „23 August“ pentru posesorii de bilete se va face numai prin Bulevar­dul Muncii. La fiecare sec­tor al tribunelor există plasatori care vor îndru­ma pe spectatori spre locurile indicate în bilet. ■ Cum se ajunge la patinoar ? Tramvaie: 23 şi 24 direct, ÎS, 26 şi 27 pînă la Bariera Vergului. Autobuze: 34 şi 79 pînă la Bariera Vergului PROGRAMUL GALELOR DE ASTĂZI Ora 13. Ora 19. Categoria muscă : Schu- Categoria muscă : Olech­ bert (R.F.G.) —Mirkovici (Polonia) — GilUgan (Ir­­(Iugoslavia); Novikov Kalcmfi 1 (Franţa)— (U.R.S.S.) — Groth (Dane- ^v (Bulgaria) Cipă marca); Juarez (Spania)­ (România)—NTs Hugh (Sco- Needham (Anglia), Grasso­via), Kobli (Austria) — (Italia)—Yadigar (Turcia), Wamke (R.D.G.). Categoria semiuşoară : Categoria semiuşoară­­ Vujin (Iugoslavia)—Hrici- Lomakin (U.R.S.S.) — Fe­­san (Cehoslovacia), Cutov­­er (Ungaria), Zach (Aus­­(România) — Schwede­­ria) —­ Harrison (Scoţia), tR.F.G'h Trätey'aranaaţi—­­ Piticev (Bulgaria) — Doo- Schellebaum (Elveţia), Jenbosch (Olanda), Svens­son (Suedia) — Dunkel Categoria mijlocie : Hej­­(R D.G.) duk (Cehoslovacia)— Bar­nour (Scoţia), Jhonneux Categoria mijlocie: Niel­ (Belgia) — Tarasenkov sen (Danemarca) War­­.IIDOCj, rington (Anglia), Kuran (U.R.S.S.). Virtanen (Fin- . . _ . ’ , , , . D (Turcia) — Gortat (Polo­landa)—Broek (Olanda). . , T _ _ ' ' ma), Jarmer (R.F.G.) — - , . 0­. . Pavlov (Iugoslavia). Categoria grea: Victor (Franța)—Koglbauer (Aus- Categoria grea : Schunck tria), Alexe (România) — (Danemarca) — Denderys Lubbers (Olanda), Cerne­ (Polonia), Ozbey (Turcia)— Iys (Cehoslovacia) — Ma- Harris (Anglia), R. Meier­thisen (Suedia), Hussing (Elveţia)— Liemant (R.­ G.), (R. F. G.) — Vasiuskin Pandov (Bulgaria)—Nedel­ (U.R.S.S.). kovici (Iugoslavia). AZI, TREI ROMÂNI IN RING Şi in ziua a doua a campionatelor europene vor urca in ring cîţiva boxeri români. Iată cărţile lor de vizită ! CALISTRAT CUŢOV : — 20 de ani, 1,75 m, funcţionar. Este legitimat la clubul Dinamo Bucureşti şi pregătit de antre­norul Titi Dumitrescu. A cucerit de două ori titlul de cam­pion naţional la categoria semiuşoară în anii 1968 şi 1969. La J.O. din Mexic, Cuţov a avut o comportare foarte bună reuşind să câştige medalia de bronz. Este debutant la cam­pionatele europene. ION ALEXE­­ — 23 de ani, 1,85 m, funcţionar. A început boxul la Câmpina sub Îndrumarea profesorului de latină Traian Marinescu, în anul 1962. Din 1966 este legitimat la clu­bul Dinamo Bucureşti şi pregătit de antrenorii C. Nour şi C. Dumitrescu. Este campion naţional în anii 1967, 1968 şi 1969. A participat la J.O. de la Mexic unde a fost eliminat în turul doi de campionul olimpic, americanul Foreman. Este debutant la campionatele europene. CONSTANTIN CIUCA­­ — 28 de ani, 1,60 m, strungar. A fost descoperit de maestrul Petre Pop la Reşiţa şi a debutat un ring In 1956. Din anul 1961 activează la clubul Steaua şi este antrenat de Ion Chiriac şi Marcu Spakov. A cucerit de şase ori centura de campion naţional, iar pe cea de campion balcanic — o dată d­in anul 1961. La campionatele europene de la Roma din 1967 a obţinut medalia de argint, iar la cam­pionatele europene de la Moscova (1963) şi Berlin (1965) a cu­cerit medalii de bronz. DIN CARNETUL DE ANTRENAMENT AL LUI NEAGU RADULESCU COSENTINO (Franţa) PINNER (Anglia) MECIURI VEDETA | • ciucă (România) — Mo­­ Hugh (Scoția) • Grasso (Italia) — Yadigar­­ (Turcia) • Cutov (România) — Schwe­de (R.F.G.) 0 Lomakin (U.R.S.S.) ~ Feheri (Ungaria) .0 Petek (Polonia) — Hayes (R.F.G.) 0 Alexe (România) — Lub­bers (Olanda) 0 Pandov (Bulgaria) — Ne­­delkovici (Iugoslavia) .0 Hussing (R.F.G.) — Va­­siuşkin (U.R.S.S.) Angelescu încearcă să pătrundă prin „barajul" Dumitriu III ■ I dintr-o partidă Steaua — Rapid). Foto : V. BAGEAC ■ Rotaru. (Fază IN DIVIZIA NATIONALA A LA FOTBAL In cadrul etapei a XXVII-a a campionatului diviziei nationale A se vor disputa azi următoarele partide: • Arad : U.T.A. — F. C. ARGES • Constanta : FARUL — „U“ CLUJ • Iasi: POLITEHNICA — DINAMO BACAU • Ploiesti: PETROLUL — VAGONUL • Oradea : CRISUL — JIUL • Craiova : „U“ — A.S A. TG. MUREŞ • Bucureşti : STEAUA — RAPID (stadionul „23 Au­gust“, ora 18); DINAMO BUCUREŞTI — PROGRE­SUL (stadionul­­Dinamo, ora 18 , în deschidere, de la ora 16, echipele de tineret-rezen­t). La radio şi la T.V. RADIO­­ 15— 15,10 : Transmisii directe. La ora 16: Aspecte de la prima reuniu­ne. In cadrul e­­misiunii Sport și muzică de la ora 17,30: transmisie directă de la gala de seară. De la ora 21,20—21,30 în cadrul emisiunii Panoramic spor­tiv o nouă trans­misie directă de la gala a doua. Toate transmisi­ile se fac pe pro­gramul I. T.V. : De la o­­ra 13 la 15,30 transmisie direc­­­tă a pri­mei reu­niuni. La închi­derea emisiunii, după telejurnalul de noapte, as­pecte înregistra­te pe telerecord­­ing. Meciurile vor putea fi vi­zionate pe pro­gramul 1. ■■ MERITUL I STADIONULUI... j reşte Tn anii_ noştri, sub pă-­­ rinteasca grijă a partidului „ şi statului, _ o generaţie tî- I nară, _ fericită, multilateral * pregătită pentru viaţă. O co­pilărie lipsită de orice griji, tn care visuri îndrăzneţe se încălzesc, I se înfierbîntă la flacăra culturii şi a ştiinţei, la chemările pline de tentaţie­­ şi mister ale tehnicii şi artelor. E mi- » nunată, generînd optimism, această­­ certitudine că mîine patria noastră sp­­e­cialistă va avea mai mulţi savanţi de « renume, mai mulţi specialişti cu faimă. . ’ Deopotrivă, tn contextul acestor pre- I ocupări, se acordă o atenţie deose- * bită şi educaţiei fizice a copiilor, suc- , I cesele realizate în această direcţie I constituind un binemeritat prilej de ■ mîndrie_ pentru mişcarea de educaţie , fizică şi sport din România socialistă. I I I Sînt, astăzi, _ pline stadioanele de a larma şi voioşia celor mai mici spor- • tivi I Porţile s-au deschis larg, profe- I I [ taberele de vacanţă)^' care activită- 1 file sportive^ se bucură de toată aten- ■ ţia şi, bineînţeles, jde larga adeziune | a _ celor mici. Oriunde vei poposi, în ’ I minunatele aşezări ale patriei, la ca- ■ i banele însorite pe crestele de munte , sori de educaţie fizică şi antrenori • pricepuţi le_ stau la dispoziţie, ajutîn- • du-i să-şi întărească sănătatea, să-şi S I sau în modernele vile de pe fermecă- * torul litoral, vei întîlni sute şi sute de ■ copii, cunoscînd şi trăind, cu acel en- | sporească vigoarea, sau să se afirme * în lumea performanţelor. Pretutindeni, ■ în întreaga ţară, slnt organizate anual­­ I I tuziasm de nedescris al vîrstei, fru- * musețea peisajelor, dărnicia şi bînefa- * cerile naturii. Totul pentru ca ei să I fie mai sănătoşi, mai puternici, pen­tru ca dezvoltarea armonioasă a ti- I nerei generaţii să se înfăptuiască pe I măsura cerinţelor şi idealurilor de as­tăzi. Copiii iubesc sportul. Lor nu le este II îndeajuns o excursie pe ea — oricît ■ de frumoasă ar fi ea — şi nu se mul­ţumesc cu locurile rezervate în tribu­nele marilor stadioane. Ii atrage ca un I magnet gazonul apa cristalină a ba­zinelor şi lacurilor, dreptunghiurile din I sălile de sport. De aceea, firesc, efor- ■ turile s-au îndreptat, mai ales în ul­ , tima vreme,, spre o temeinică organi-­­ zare a activităţii sportive a copiilor.­­ Obişnuitelor întreceri de biciclete, tri- , delete, patine cu rotile, patinaj etc,­­­­i s-au adăugat — pentru a da nu- * mai cîteva exemple — competiţii de , amploare cum sînt cele de minibas-­­ chet, sau, recent, de fotbal în 6. De * la apariţia Legii Sportului, mai ales, ■ organizaţiile de pionieri din toate şco- ] lile manifestă, de asemenea, o susţi-­­ nută preocupare pentru îmbogăţirea ■ calendarului competiţional al micilor­­ sportivi.­­ Semnificativ, desigur, este şi faptul­­ că — tradiţional — copiii au ţinut şi d­in acest an să-şi întîmpine ziua de­­ 1 Iunie participînd cu entuziasm la­­ nenumărate întreceri sportive. Poate că dintre anonimii învingători , de_ acum se vor recruta campionii de­­ mîine. Poate — și așa va fi ! Astăzi,­­ este însă mai important decît orice altceva că de ziua lor i-am văzut să- |­nătoşi, puternici şi că le-am sărutat­­ obrajii arşi de soarele verii, urîndu-le „La mulţi ani !* Este şi meritul sta-­­ dionului că ne-a dăruit această bucu- | Silviu FLORESCU | C I I I I I I I I I I I

Next