Sportul, septembrie 1969 (Anul 25, nr. 651-680)

1969-09-01 / 651. numărul

Pag. a 2-6 ETAPĂ CALMĂ IN CAMPIONATUL MASCULIN Etapa a II-a a campionatului a programat doar patru jocuri, par­tida Dinamo Bucureşti — Di­namo Bacău fiind amînată, deoarece bucureştenii se află într-un turneu în Republica Federală a Germaniei. Din relatările corespondenţilor noştri, am desprins îndeosebi comportarea bună a forma­ţiei campioane, Steaua, şi vic­toria la limită obţinută de studenţii bucureşteni la Plo­ieşti. Iată amănunte de la în­­tîlnirile desfăşurate ieri : STEAUA — MINERUL BAIA MARE 30—15 (15—6). Diferenţa de scor cu care au cîştigat bucureştenii ne scu­teşte de comentarii. Totuşi, menţionăm două aspecte po­zitive. Handbaliştii de la Steaua au prestat un joc va­riat, spectaculos şi bine orien­tat tactic la semicercul ad­vers, unde Gaţu (în vervă de­osebită), Gruia (a înscris 8 goluri),­­ Popescu, Oţelea, Cristian­ şi Marinescu au în­­cîntat. Băimărenii, deşi în­vinşi la scor, nu s-au intimi­dat de faima campionilor şi au atacat curajos, înscriind cîteva goluri aplaudate. Pal­kó a marcat 8 goluri. Au condus bine arbitrii C. Căpă­­ţînă (Buzău) şi D. Tartler (Braşov), (GH. RANGU). POLITEHNICA TIMIŞOA­RA — VOINŢA BUCUREŞTI 17—8 (6—4). După o repriză aproximativ egală, gazdele au dominat cu autoritate, cîşti­­gînd detaşat. Timişorenii au obţinut, astfel, primele două puncte în clasament- O men­ţiune pentru portarul Demian din echipa timişoreană. Cei mai activi jucători au fost Cîrlan (7 goluri) de la gazde şi Mureşan (3 goluri), de la oaspeţi. Au arbitrat cu multe scăpări arbitrii I. Telman (Bistriţa) şi P. Radvani (Cluj), (Şt. Marton — coresp. princi­pal). RAFINĂRIA TELEAJEN— UNIVERSITATEA BUCU­REŞTI 11—12 (6—7). în a­­ceastă partidă, gazdele s-au întrecut în greşeli, fapt de care au profitat bucureştenii, reuşind să fructifice majori­tatea acţiunilor. Studenţii s-au comportat bine, în spe­cial în prima repriză, tînă­rul Ştef fiind autorul a patru goluri. De la ploieşteni, Mar­tini a înscris 6 puncte. (A. Vlăsceanu — coresp.). UNIVERSITATEA CLUJ — DINAMO BRAŞOV 8—7 (6— 3). Prin prisma jocului pres­tat, studenţii puteau obţine o victorie mai concludentă. Ei au irosit multe din acţiunile pe care le-au avut. Oaspeţii au pus accentul mai mult pe apărare, căutînd pe cît este posibil să obţină un rezultat cît mai strîns. Studenţii au avut principalii realizatori în Schmidt (3) şi Rotaru (3), iar dinamoviştii în Bota, care a înscris 3 goluri. Au arbitrat foarte bine A. Munteanu şi A. Barabaş, ambii din Reşiţa. (N. Todoran — coresp. prin­cipal). JOCURI AMICALE La Timişoara au luat sfîrşit întrecerile celei de a treia e­­diţii a „­Cupei Politehnica“ la handbal masculin. Trofeul a revenit handbaliştilor de la Politehnica Timişoara, care au acumulat 6 puncte. Pe locu­rile următoare s-au clasat Ştiinţa Lovrin, Tehnometal Timişoara şi Selecţionata U­­rach (R.F. a Germaniei). (I. Creţu — coresp. principal). ★ In oraşul Bistriţa au în­ceput întrecerile de handbal feminin dotate cu „Cupa o­­raşului Bistriţa“. In prima etapă, disputată în nocturnă, s-au înregistrat următoarele rezultate : Chimia Oraşul Victoria — Zorile Bistriţa 13—12 (7—6); Progresul Bucu­reşti — Politehnica Galaţi 18—11 (9—5); (Toma Ion — coresp). Turneul de handbal mas­culin desfăşurat la Sibiu, a revenit formaţiei Metalul Copşa Mică, care a cucerit astfel „Cupa de cristal“ ofe­rită de organizatori. Pe locu­rile următoare s-au clasat Tractorul Braşov, Textila Cis­­nădie şi Independenţa Sibiu. (Ilie Ionescu — coresp.). ★ Cristian Gaţu, ieri excelent, îl depăşeşte pe Birtolom şi înscrie spectaculos, în stil personal, sub privirile lui Gruia. Fază din jocul Steaua — Minerul Baia Mare Foto I AUREL NEAGU VASILE TUDOR (Dinamo) ÎNVINGĂTOR In prima etapă a „cupei voinţa“ (Urmare din pag. 1) timp este de 50 minute ! Prin­tre cei care au căzut la acest examen se află toţi cei 14 a­­lergători aparţinînd formaţi­ilor din Bulgaria, R. F. a Ger­maniei şi Ungaria. In lupta pentru cîştigarea celei de a 14-a ediţii a „Cupei Voinţa” au mai rămas practic 15 ciclişti, ceilalţi avînd doar un rol de­corativ. Etapa deschisă festiv la ora 8.30 în faţa sediului A.S. Loto- Pronosport din Calea Victoriei şi începută (start tehnic) la ora 9.07 de lingă aeroportul Bă­­neasa, nu părea, în primii ki­lometri, să aibă un caracter decisiv. Citeva hărţuieli, încer­cări de evadare anihilate prompt de pluton, iată pe scurt isto­ria primilor 50 de kilometri. La Ploieşti (km 53) plutonul com­pact îşi dispută primul sprint cu premii cîştigat de un local­nic , Constantin Ciobanu. Km 59 este cel care marchează în­ceperea reală a ostilităţilor : evadează un grup alcătuit din Burlacu, Moiceanu, Sofronie, Paterity, Selejan, Gera şi Nemţeanu. Eforturile lor sus­ţinute de dorinţa arzătoare de izbîndă se materializează in­tr-un avans care se măreşte văzînd cu ochii. Şansa de a-i ajunge apar­ţine, numai unui grup de 11 alergători, condus de Grigore, Vasile Tudor şi Ciumeti. Jonc­ţiunea se produce la km 74, grupul fruntaş numărind acum 18 rutieri. Sprintul de la Cîmpina re­vine lui Nemţeanu, urmat de Burlacu şi Cernea, înregistrăm următorul pluton la 1:10. Pe urcuşul Posadei, după Ivănes­­cu, care rămăsese mai­ înainte, încă unul din fruntaşii etapei — Rusen — cedează. Şi, în timp ce tinărul rutier, epuizat, mer­gea un zig-zag pe şosea, din spate, ca un miracol, apare silueta lui Ardeleanu ! Cu forţe nebănuite, el se ataşează grupului fugarilor. Mai înainte încă de această senzaţională revenire, grupul fugarilor, îşi dispută căţărarea de la Posada (primul , Şt. Cernea) şi sprin­tul cu premii de la Sinaia (ciş­­tigat de revelaţia actualului sezon, Vasile Burlacu). Fostul pistard nu se mulţumeşte cu simbolica victorie de la poalele Peleşului, ci iniţiază o nouă ac­ţiune. El se desprinde, rulează hotărit, fără să-şi calculeze meschin pierderile de energie. II urmează în tentanta aven­tură Vasile Tudor, Grigore şi Ciocan. Burlacu, merituos combatant, ciştigă şi sprintul de la Pre­deal, iar cvartetul, in corpore, se lansează pe serpentinele Ti­mişului mărind mereu mai mult distanţa care îi separă de foştii colegi de evadare. Prins ca într-un cleşte între cei 3 valoroşi dinamovişti, Burlacu nu le poate dejuca tactica din final şi pierde de justeţe victoria in etapa al cărei erou a fost. Vasile Tudor este cel care a cîştigat şi me­ritele lui, ca şi ale lui Grigore, Moiceanu, Gera şi Ciocan, sunt incontestabile. CLASAMENT : 1. V. Tudor (Dinamo) a parcurs 162 km in 4h 16:19 (m. p. 38,830 km) ; 2. C. Grigore (Din.)­­ 3. V. Bur­lacu (Steaua) — acelaşi timp ; 4. C. Ciocan (Din.) la 1 sec. ; 5. G. Moiceanu (Din.) la 53 sec ; 6. I. Cosma II (Din.) ; 7. Fr. Gera (Steaua) ; 8. Şt. Cer­nea (Steaua) ; 9. Th. Paterity (Steaua) ; 10. C. Popescu (Vo­inţa) — acelaşi timp. Azi se dispută etapa a doua, Braşov — Sibiu, 140 km. ,,CENTURA DUNARII“ -LA BOX Ultima reuniune pugilistică des­făşurată pe arena „Dunărea“ din Galaţi (care va găzdui apropiata Balcaniadă) a desemnat pe cei­­ deţinători ai „Centurii Dunărea“, ediţia 1969. Se impune să eviden­ţiem bagajul tehnic superior al unor tineri boxeri din Galaţi, Cluj, Bacău, Iaşi, precum şi orga­nizarea excelentă asigurată de C.J.E.F.S. Galaţi. Iată rezultatele tehnice : (ju­niori mici), cat. 45 kg A. Barbu (Galaţi) b.p. V. Nicolaev (Galaţi); 48 kg Oatu M. (Bacău) b.p. St. Cociuc (Galaţi) ; 51 kg D. Gorea (Reghin) b.p. I. Axente (Tulcea); 54 kg St. Duminică (G­alaţi) b.p. E. Stoica (Brăila); 57 kg I. Hertz (Cluj) b. p. R. Auraş (Bacău) ; 63,500 kg Şt. Călin (Bacău) b.p. N. Feneşan (Cluj); 67 kg M. Lupu (Măcin) înv. ab. II M. Botoi (Tul­cea) ; 71 kg şt. Gaspar (Cluj) înv. b.p. II V. Popescu (Tulcea). Ju­niori mari : cat. 48 kg C. Goldic (Iaşi) b.p. Gh. Nicoară (Buzău) ; 51 kg C. Bodolan (Galaţi) înv. ab. I St. Moroianu (Buzău) ; 54 kg Gh. Roşea (Galaţi) b.p. Al. Naghi (Cluj); 57 kg St. Sandu (Galaţi) b.p. I. Agapi (Iaşi); 60 kg Gh. Vieru (Galaţi) b.p. I. Radu (Iaşi)­­singura decizie eronată ; 63,5 kg E. Samson (G­alaţi) k.o. II V. To­ma (Brăila); 67 kg I. Gîrbea (Cluj) k.o. I. V. Mitrea (Brăila); 75 kg Al. Tirilă (Galaţi) k.o. III I. Moşu (Ploieşti); 81 kg P. Preoteasa (Măcin) k.o. II Şt. Popescu (Tul­cea). 1. SIRIOPOL-coresp. — sportál — JUDIT DIBAR (Dinamo)­­CAMPIOANĂ DE TENIS A ŢĂRII (Urmare din pag. 1/ Al treilea are un cu totul alt aspect. Se joacă rapid, cu mul­te roleuri. Se menţine un per­fect echilibru de forţe. In cele din urmă, balanţa victoriei se înclină în favoarea perechii Santei-Mureşan cu 7—5, întâlnirea din finala de du­blu fete ne-a oferit o partidă interesantă prin evoluţia sco­rului. Judit Dibar şi Agneta Kun se impun de la primele mingi, încercînd să ia jocul pe cont propriu. Ecaterina Horşa ripostează, reuşind să echilibreze oarecum forţele. Julieta Boboc, după un în­ceput slab, îşi revine treptat, însă nu suficient pentru a îm­piedica cuplul J. Dibar — A. Kun să-și adjudece primul set cu 6—3. Setul doi ne oferă o luptă foarte strînsă, în care se schimbă multe minai a­­plaudate. Mult mai concentra­te, E. Horsa și J. Boboc reu­șesc să tempereze atacurile de­zordonate ale adversarelor şi cîştigă greu cu 0—4. In setul decisiv, Julieta Boboc dove­deşte o bună orientare tactică, iar E. Horşa o Secundează cu succes, reuşind să acumuleze puncte preţioase. La situaţia de 3—3, cuplul Dibar-Kun în­cepe să greşească, permiţînd adversarelor să cîştige cu 6—3. In sfîrşit, J. Dibar (Dinam©) şi C. Dumitrescu (Steagul roşu Braşov), sînt noii campioni la dublu mixt, reuşind să învin­gă, după o luptă dîrză, pere­chea A. Kun — Gh. Boaghe cu 2—6, 7—5, 7—5. Partida întreruptă între V. Marcu (Dinamo) şi G. Bosch (Steagul roşu) s-a continuat cu setul al treilea de la scorul de 1—4. V. Marcu (care con­ducea cu 2—0 îa seturi), ju­­cind foarte bine şi avînd ini­ţiativa, reuşeşte să ia condu­cerea cu 5—4. G. Bosch depu­ne mari eforturi şi egalează la 5—5. In cele din urmă V. Mar­cu cîştigă setul cu 7—5. Campionatul naţional cate­goria a II-a şi-a desemnat şi el campionii pe anul 1969. Re­zultate : M. Rusu — D. Moca­­nu 6—4, 6—1, 6—1. D. Moca­­nu, M. Rusu — M. Baia, D. Nemeş 6—2, 6—1, 8—6. Mi­­haela Nosa, Letiţia Gîju — Virginia Ruzici, Mariana Si­­mionescu 6—3, 6—2, Letiţia Gîju, I. Stoleru — Mihaela Nosa, Cernăianu 6—2, 6—3. Turneul de consolare, catego­ria I: C. Dumitrescu — V. Sotiriu 7—5, 4—6, 7—5. Vale­ria Balaj — Aurelia Cîmaru 1—5, 6—2, 6—2. JUDIT DIBAR Sebastian Cosmescu-2:06,8 la 200 m liber­ (Urmare din pag. 1) tinerei reprezentante a Şcolii sportive nr. 2, 1:17,6 la 100 m spate (are numai 14 ani), este promiţător. In sfîrşit, merită a mai fi subliniată revanşa Lilianei Dan (13­ ani) — pri­mul titlu naţional de junioa­re — care a învins-o clar pe Gyongy Sovago, mergînd pen­tru a 4-a oară în acest an sub 67 de secunde. Și acum rezultatele tehnice : JUNIORI MICI — 100 m liber (f) : L. DAN (Din.) 66,9, G. Sovago (C.S.M. Cluj) 68,1, A. Groza (Din.) 68,5 r. p. ; 200 m liber (b); Z. OPRIŢES­­CU (C.S.M. Cluj) 2:09,0 r. p., E. Almer (Sc. Sp. Reş.) 2:10,0, A. Spinea (Din.) 2:16,4 ; 100 m spate (f) : M. MAZG­­REAN­U (Sc. Sp. 2) 1:17,6 r. p., Z. Erdeli (C.S.M. Cluj) 1:18,2, O. Dobre (Sc. Sp. 1) 1:20,0 , 4X 100 m liber (b) : SC. SP. 1 BUCUREŞTI 4:15,2, Dina­mo 4:21,9 ; 200 m spate (b): M. HOHOIU (Sc. Sp. Reş.) 2:27,5, L. Popescu (Petrolul) 2:30,8, T. Nuteanu (Din.) 2:35,7 ; 400 m mixt (f) : A. GROZA (Din.) 5:53,3, L. Radu (Din.) 6:01,4, A. Mihăescu (Din.) 6:02,9 ; 100 m bras (b) : O. RESLER (Ste.) 1:17,9, E. Manolescu (Sc. Sp. 2) 1:18,2, V. Boboc (Rapid) 1:21,8 ; 4X 200 m liber (b) : SC. SP. 1 9:30,5, Dinamo 9:48,0, Petrolul 9:58,8 ; JUNIORI MARI — 100 m liber (f) : G. GONOS (Poli. Cluj) 68,0, A. Andrei (Sc. Sp. Res.) 68,1, G. Cerbeanu (C.S.S.) 68,3 ; 200 m liber (b) : S. COS­MESCU (Ste.) 2:07,0 — record: Fr. Rolic (Sc. Sp. Timis.) 2:08,8 r. p., A. Adam (Ste.) 2:11,7 , 4X100 m liber (b)­­ STEAUA 3:56,6 — record (în primul schimb S. Cosmescu 58,2), C.S.M. Cluj 4:09,8 ; 100 m spate (f): A. ANDREI (Sc. Sp. Res.) 1:12,8, C. Koltai (Poli. Cluj) 1:14,3 r. p., M. Petre (Ste.) 1:17,8 ; 200 m­ spate (b): M. MOVANU (Sc. Sp. 2) 2:24,6 r. p. ; 400 m mixt (f) : M. HAHANU (Sc. Sp. 2) 6:06,6, G. Gonos (Poli. Cluj) 6:15,2, I. Simon (Mure­șul) 6:21,8 ; 100 m bras (b) : P. TEODORESCU (Ste.) 1:11,5, I. Vlad (C.S.M. Cluj) 1:15,2, Gh. Pop (Rapid) 1:15,6; 4X200 m liber (b) : STEAUA 8:49,3 .- record (în primul schimb S. Cosmescu 2:06,8 — nou record): C. S. M. Cluj 9:16,5, SC. Sp. 2 9:59,9. întrecerile continuă astăzi, de la ora 10 (seriile) şi ora 18 (finalele). Sebastian Cosmescu încheie cursa de 200 m liber în 2:06,8 nou record de juniori al ţării Foto A. NEAGU START FĂRĂ SEISME ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY (Urmare din pag. 1) două fiecare, iar transforma­rea este opera lui Marinescu, candidat serios la selecţiona­re. A arbitrat dr. G. Efti­­mescu G. RUSSU-ŞIRIANU VULCAN BUCUREŞTI — AGRONOMIA CLUJ 11—9 (6—3). Debutul gazdelor în divizia A s-a soldat cu un succes, iar factura şi — cu unele rezerve tehnice — ca­litatea jocului prestat îndrep­tăţesc speranţele de rămî­­nere în „înalta societate“ a ovalului românesc. Parteneri agreabili, sportivi şi — tra­diţional — practicanţi ai unui rugby „curat“, clujenii ar fi meritat, după aspectul jocu­lui, chiar un rezultat de ega­litate. Ce e drept, insă, unele descompletări şi, în consecin­ţă directă, improvizaţii le-au handicapat potenţialul tehni­­co-tactic. Au înscris Fugigi (l.p., tr.), Dumitru (inc.) şi Popa (Inc.) pentru Vulcan, respectiv Cordoş (l.p.) şi Ba­lint (2 l.p.) pentru Agrono­mia. Arbitru­­ Şt. Cristea ★★★. GRIVIŢA ROSIE BUCU­REŞTI — RULMENTUL BÎR­­LAD 23—3 (9—0). In pofida aparenţelor (recte scorului...), partida n-a fost lipsită de is­toric şi nici de momente a­­gitate. E drept că griviţenii au fost indiscutabil net supe­riori, dar asta nu înseamnă că n-am văzut un progres bîrlădean realmente demn de consemnat. In ce-i priveşte pe învingători, tot pachetul de înaintaşi e cel ce consti­tuie compartimentul de bază. Treisferturile manifestă încă nesiguranţă (uimitoare) în u­­nele faze decisive, controlul balonului fiind, în principal, incriminabil. Scorul ar fi pu­tut avea proporţii încă şi mai mari... Se cuvine însă speci­ficat faptul că evoluţia gaz­delor o privim (şi o vom privi şi în viitor) prin pris­ma îndatoririlor pe care le au selecţionabilii. Bîrlădenii, deşi învinşi fără drept de apel, au surprins plăcut prin maniera radical schimbată de joc, ca şi prin promovarea a două-trei elemente de mare viitor, mai ales dacă ţinem cont de vîrsta acestora, afla­tă încă în limitele juniora­tului. Autorii punctelor : Iri­­mescu (d.g.), Balcan (2 inc.), Atanasiu (inc.), Onuţu (inc.), Simion (d.g.), Mihai (inc.), Sa­­bău (tr.) pentru bucureşteni, respectiv Bucoş (d.g.) pentru oaspeţi. Arbitru : A. Găgeatu POLITEHNICA IAŞI — DINAMO BUCUREŞTI : 0—5 (0—5). Dinamoviştii au venit la Iaşi hotărîţi să cîştige. în prima parte a jocului, ei au stăpînit mai bine terenul, do­­m­inînd şi înscriind o încer­care prin Dragomirescu, transformată de Nica. După pauză „Poli“ insistă mai mult şi numai neatenţia lui Dăscă­­lescu şi Lomăşanu fac ca re­zultatul să rămînă neschim­bat. In general, gazdele nu au avut un pachet de înain­taşi care să poată răspunde jocului sigur practicat de oas­peţi. A arbitrat V. Cismaş D. DIACONESCU, coresp. FARUL — STEAUA 3—13 (0—5). Două caracteristici au ieşit în evidenţă în acest meci : deplina sportivitate a ambelor formaţii, care a uşu­rat sarcina arbitrului T. Nas­­ta ★★★★, şi diferenţa de concepţie tehnică şi tactică în favoarea militarilor. Au în­scris : Bucur (inc.), Radu Io­­nescu (înc.), Durbac (2 tr., l.p.) pentru Steaua, respectiv Ştefan (l.p.) pentru­ Farul. PETRE ENACHE, coresp. C.S.M. SIBIU — UNIVER­SITATEA TIMIŞOARA 3—11 (3—5), în jocul de debut în „A“, sibienii au reuşit în pri­ma repriză să joace deschis, frumos, de la egal la egal cu oaspeţii. Timişorenii au cîşti­gat mai greu decit arată sco­rul. Au marcat : Suciu (inc.), Popovici (înc.), Peter (tr.) şi Stan (tr.), respectiv Tăntaş (i.p.). A arbitrat T. Witting I BOȚOCAN, coresp. Ieri au părăsit țara, ple­­cînd la cursul anual de per­fecționare de la I.N.S . Pa­ris antrenorii români Al. Carnabel, René Chiriac și Mi­tică Antonescu. ★ MARIA KORODI A CÎŞTIGAT CUPA CARPAŢI“ LA TENIS DE MASĂ BRAŞOV (prin telefon). Sala Armatei a găzduit un interesant turneu internaţional de tenis de masă, la care au luat parte spor­tivi din Austria, Iugoslavia, Un­garia, R.F. a Germaniei şi Româ­nia (de la Rapid şi Voinţa din Braşov). Competiţia dotată cu „Cupa Carpaţi“ se află la cea de a şasea ediţie. Un succes deose­bit a repurtat braşoveanca Maria Korodi, clasată pe primul loc, după ce a învins în finală pe Erjebet Korpa (Iugoslavia). CLASAMENTE ŞI REZULTA­TE , echipe bărbaţi : 1. Sparta­kus Budapesta 10 p (cu Voinţa Braşov 5—1, S.T.K. Senta — Iugo­slavia 5—fl, P.S.V. Viena 5—0, Zren­­janin — Iugoslavia 5—0, Universi­tăţi Hamburg 5—3), 2. Voinţa Braşov Í) p, 3. S.T.K. Senta 8 p, 4. Univershätt Hamburg 7 p, 5. Zrcn­­janin 6 p, 6. P.S.V. Viena 5 p ; fete : 1, Statistika Budapesta 8 p, 2. Rapid Braşov 7 p, 3. S.T.K. Scnta 6 p, 4. 2renjanin 5 p, 5. P.S.V. Viena 4 p. SIMPLU FETE. finala : Maria Korodi-Erjebet Korpa 2—1 ; sim­plu băieţi. finaia : Kutimaief (Spartakus Budapesta) _ Vancsu­­ra (Spartakus Budapesta) 2—0. T. MANIU-coresp. Nr. 651 (6085Í DIVIZIA B SERIA I PROGRESUL A PIERDUT ŞI LA CONSTANŢA PORTUL CONSTANŢA — PROGRESUL BUCUREŞTI 1—0 (0—0) CONSTANŢA, 31 (prin te­lefon, de la trimisul nostru). Urmărind acel mult dorit punct în deplasare, antreno­rul V.. Stănculescu l-a lipit pe mijlocaşul Georgescu de Ca­­raman, unul dintre cei mai periculoşi adversari. Dar,­­ în acest fel, şi-a scos din joc o piesă preţioasă. Cu toate a­­cestea, bucureştenii au avut cîteva ocazii, dar Ţarălungă (min. 8), Matei (min. 13, 34), Raksi (min. 24) şi R. Ionescu (min. 32) au dat cu piciorul... victoriei. In această perioadă, constănţenii, deşi au dominat teritorial, nu au avut decit 2 ocazii, prin Hamis (min. 14 şi 26). După pauză, aspectul jocu­lui s-a schimbat oarecum, bucureştenii devenind vioara întîi. înaintaşii, însă, s-au com­plicat în combinaţii inutile. O dată, în min. 51, au reuşit să înscrie prin Ţarălungă. Arbi­trul M. Marinoiu — Ploieşti, după ce a acordat golul, a revenit la semnalizarea tu­­şierului Gh. Ştefănescu — Galaţi şi a dictat ofsaid. De­cizie, după părerea noastră, eronată, care a decis în bună măsură soarta partidei. După aceasta, bucureştenii au de­venit tot mai nervoşi. In min. 72, Bukosi, de la 20 m, a şutat slab şi... 1-0 pentru Portul. Din acest minut, jucătorii de la Portul au început să tragă de timp, iar elevii lui V. Stănculescu au irosit nume­roase ocazii. Dan VLAD POLITEHNICA GALATI - PROGRESUL BRAILA 2-1 (1-0). In primele 30 de minu­te, jocul a fost echilibrat. Stu­denţii au deschis scorul în min. 30, prin Bucur. După pauză, în min. 49, Parescura a adus egalarea. In min. 83, la exe­cutarea unei lovituri de colţ, fundaşul Tudorie a înscris punctul victoriei. A arbitrat sa­tisfăcător R. Stîncan — Bucu­reşti. (S. CON­STANTINESCU, coresp. principal). CEAHLĂUL P. NEAMŢ - SPORTUL STUDENŢESC 2-0 (0-0). Joc viu disputat şi de bun nivel tehnic. Portarul bucureştenilor, Plopeanu, s-a remarcat în mod deosebit. Au marcat : Sirbu (min. 63, auto­gol) şi Mangalagiu (min. 75). Excelent arbitrajul lui O. Turcitu — Galaţi. (C. NEMŢEA­NU, coresp.) DUNĂREA giurgiu - O­­ŢELUL GALAŢI 1-1 (1-0). In prima repriză, gazdele au do­minat categoric şi au avut 4 bare ! După pauză, insuficien­ta pregătire fizică a jucători­lor de la Dunărea şi-a spus cuvîntul. Au înscris: Cristache (min. 15) pentru Dunărea, Che­­haia (min. 63), din poziţie de ofsaid nesemnalată de tuşierul Paraschiv, pentru Oţelul. A condus satisfăcător I. Drăghici- Bucureşti. (TR. BARBALATA, coresp.), metalul bucureşti -METROM BRAŞOV 2-0 (0-0). Jucătorii pot invoca scuza ca­niculei că au evoluat la un ni­vel mediocru. Metrom, cu o formaţie întinerită, a opus in prima parte o dirză rezistenţă. După pauză, rezistenţa oaspe­ţilor s-a topit în numai 2 mi­nute, cînd au primit 2 goluri. La primul, în min. 60, braşo­venii nu l-au marcat pe Geor­gescu şi acesta, cu capul, a înscris. Acelaşi Georgescu a ridicat scorul la 2-0, in min. 62. Excelent arbitrajul lui Ste­lian Mataizer - Craiova. (D. GRAUR). GLORIA BIRLAD-FLACA­­RA MORENI 6-4 (4-2). Bîrlă­denii au avut iniţiativa. Fla­căra a contraatacat foarte pe­riculos. Au marcat: Vasi­li­u (min. 25, 48), Codreanu (min. 33, 40), Dominde (min. 37), Turcu (min. 75, autogol), res­pectiv Răduț (min. 15), Dra­gan (min. 45 și 68 din 11 m), Harapu (min. 77). A arbitrat satisfăcător C. Buburuz — Ba­cău. (E. SOLOMON, coresp.). CHIMIA SUCEAVA - META­LUL TÂRGOVIȘTE 1-0 (1-0). Chimia a învins pe merit, dar după ce a depus eforturi mari ca să menţină rezultatul. Me­­talurgiştii au jucat deschis. U­­nicul gol a fost marcat de Ca­tena, în min. 25. I. Ciolan — Iaşi a condus satisfăcător. (R. MUNTEANU, coresp.) POIANA CÎMPINA — ŞTI­INŢA BACAU 2—1 (0—1). Aproape 70 de minute jocul a fost de slab nivel tehnic. Spre final, localnicii au evoluat mai bine. Golurile au fost marcate de Iordache (min. 76), Chirilă (min. 83 din 11 m), respectiv Mihalache (min. 44). A condus bine V. Cioc — Mediaş. (C. Vîrjoghie, coresp.) CLASAMENT ETAPA VIITOARE (7 sept.) 8 Ştiinţa — Ceahlăul, Metrom — Gloria, Progresul Buc. — Oţelul, Chimia — Portul, Sportul studen­ţesc — Metalul Buc., Metalul Tîrgovişte , Progresul Brăila, Flacăra — Poiana, Politehnica — Dunărea. X. Portul 3 3 0 0 9— 1 « 2. Politeh. 3 3 0 0 7— 1 « 3. Metalul Buc. 3 2 1 0 8—45 4— 6. Metrom 3 2 0 1 4— 2 4 4— 6. Metalul Tîrgovişte 3 2 0 1 4— S * 4— 6. Chimia Sv. 3 2 0 1 4— 2 4 7. Dunărea 3 111 3— 4 3 8. Prog. Buc. 3 1 0 2 4— 3 2 9. Ştiința Bc. 3 1 1 2 S_ 3 2 10—11. Prog. Br. 3 1 0 2 4— 0 * 10—11. Gloria Birlad 3 1 0 2 8—11 2 12. Otelul 3 0 2 1­0—7 2 13. F­. Moreni 3 1 0 2 8— 9 2 14—15. Poiana 3 1 0 2 2— 4 2 14—15. Ceahlăul 3 1 8 2 2— 4 2 16. Sportul studențesc 1 0 0 S 1— 8 6 SERIA A II-a ELECTROPUTERE VICTORIOASA ÎN DEPLASARE CHIMIA RM. VILCEA — ELECTROPUTERE CRAIO­VA 0—1 (0—0). RM. VÎLCEA, 31 (prin telefon, de la trimi­sul nostru). După succesiunea atacurilor vîlcene la poarta oaspeţilor, victoria Chimiei se contura din start. Dar, n-a fost aşa. Craiovenii au abor­dat cu mult aplomb jocul, nu s-au lăsat speriaţi de de­sele incursiuni ale înaintaşi­lor Chimiei. In prima repriză, vîlcenii au avut o suită de ocazii, prin Motrescu (min. 17), Mi­­hăilescu (min. 20), Ceauşu (min. 37), dar le-au irosit. In această parte, oaspeţii au avut doar un contraatac mai periculos, prin Morovan. Repriza secundă este mar­cată de o cădere evidentă a formaţiei gazdă, care timp de 20 de minute nu a legat ni­mic. Oaspeţii se mulţumesc şi ei cu un joc la mijlocul te­renului. In min. 89, s-a pro­dus drama vîlcenilor : craio­­veanul Cheşnoiu a înscris unicul gol al meciului. Competent şi autoritar ar­bitrajul lui Constantin Costi­­că — Bucureşti. Ion GIURAN METALUL TR. SEVERIN — C.S.M. REŞIŢA 1—0 (0—0). Dominare autoritară a gazde­lor, în special în finalul par­tidei. Căunei, portarul reşi­­ţenilor, a apărat excelent. Unicul gol a fost realizat de Căprioru (min. 81). I. Chilibar (Piteşti) a arbitrat excelent. (GII. MANAFU, coresp.). RIPENSIA TIMIŞOARA C.F.R. ARAD 2-1 (1-0). Timi­şorenii au avut iniţiativa in prima parte, iar după pauză , au căzut. Au marcat : Kun I (min. 30 şi 90), respectiv Vlad (min. 49). Bun arbitrajul lui N. Barna — Tirnăveni. (C. CREŢU, coresp.). OLIMPIA ORADEA—C.F.R. TIMIŞOARA 1-1 (1-1). Joc de mare luptă. Orădenii, după un început mai slab, au dominat şi meritau să cîştige. Golurile au fost realizate de Petrică (min. 18), pentru Olimpia, Cio­­roparu (min. 6) pentru C.F.R. A arbitrat bine C. Silaghi — Baia Mare. (I. GIN­SA, coresp. principal). MINERUL ANINA - OLIM­PIA SATU MARE 6-2 (3-1). Dominare categorică a local­nicilor. Au marcat : Mate (min. 10), Silaghi (min. 12), T. Mun­teanu (min. 38), Lang (min. 53), V. Munteanu (min. 67), Şerban (min. 72), respectiv Kincses (min. 3) şi Gero (min. 47). A condus foarte bine X. Boroş— Timişoara. (GH. CRACIUNEL, coresp.). GAZ METAN MEDIAŞ - MINERUL BAIA MARE 3-0 (1-0). Joc viu disputat, în care localnicii au avut mai mult timp iniţiativa. Au înscris : Barna (min. 15 din 11 m), Dum­­brean (min. 77) şi Sindeac (min. 81). A arbitrat bine N. Iliescu—Braşov. (Z. RIŞNO­­VEANU, coresp.). METALUL HUNEDOARA - METALURGISTUL CUGIR 2—1 (0—1). Gazdele au domi­nat, însă au ratat numeroase ocazii. Oaspeţii s-au apărat su­­pranumeric. Au marcat : Mer­­cea (min. 69), Covaci (min. 70), respectiv Niculescu (min. 21). Corect arbitrajul lui I. Sana — Timişoara. (A. VOICU şi I. MIRCEA, coresp.). VAGONUL ARAD—C.S.M. SIBIU 1—0 (0—0). ETAPA VIITOARE (7 sept.) : C.F.R. Arad — Chimia, Minerul B. Mare — Olimpia Oradea, C.S.M. Reşiţa — Metalul Huned. C.F.R. Tim. — Vagonul, C.S.M. Sibiu — Minerul Anina, Olimpia S. Mare -- Gaz metan, Metalurgistul Cu­­gir — Ripensia, Electroputere — Metalul Tr. Severin. CLASAMENT 1. Vagonul 3 2 1 0 5—1 3 2. Met. Huned. 3 2 0 0 3—1 5 3. Min. Anina 3 2 0 1 8—4 4 4. Gaz metan 3 2 0 1 4—1 4 5— 6. Hipensia 3 2 0 1 4—4 4 5— 6. Electroputere 3 2*1 2—2 4 7— 8. C.S.M. Sibiu 3 111 3—2 3 7— 8. C.S.M. Reșița 3 111 4—3 3 9. C.F.R. Tim. 3 i 1 1 4_4 3 10. Olimpia Oradea 3 111 4—5 3 11—13. Mun. B. Mare 3 1 0 2 2—4 2 11—13. Chimia 3 1 0 2 2—4 2 11—13. Met. Tr. Sv. 3 10 2 1—3 2 14. Olimpia S. M. 3 1 0 2 6—9 2 15. C.F.R. Arad 3 0 1 2 2—4 1 16. Metalurgistul 3 0 12 1-A 1 A ÎMPui „MAN­llE MU­Ll BRĂSIHUI IEIPZIC“ IĂ TAIERE LEIPZIG 31. — In competi­­ţia internaţională de taigre runcate din şanţ, „Marele pisa m­iu al oraşului Leipzig“,­ tinde participă 60 de trăgători prin­tre care şi patru sportivi ro­mâni: Ion Dumitrescu, Gheor­­ghe Florescu, Ştefan Popovici şi Aurel Ionescu, după prima manşă de 75 de talere, pe lo­cul îndli se află Alipov (U.R.S.S.) cu 74 t, urmat de Knappe (R­D.G.) 73 t și Smel­­cinski (Polonia) .73 t.

Next