Sportul, iulie 1982 (Anul 38, nr. 10129-10155)

1982-07-05 / nr. 10132

PIP COMITETULUI POLITIC EXECUTIV Al C.C. Al P.C.R. Simbătă, 3 iulie, sub pre­şedinţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a avut loc şedinţa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Comitetul Politic Executiv a analizat modul in care s-au îndeplinit prevederile planului pe primul semestru al anului în curs. Au fost evidenţiate rezultatele bune obţinute in in­dustrie şi agricultură, în cele­­lalte domenii de activitate, care asigură traducerea in via­ţă a obiectivelor stabilite de Congresul al XII-lea al parti­dului privind dezvoltarea eco­­nomico-socială a ţării şi ridi­carea nivelului de trai al po­porului. Totodată, s-a apreciat că este necesar să se acţione­­ze în continuare, cu toate for­ţele, pentru înfăptuirea tuturor indicatorilor de plan. Comitetul Politic Executiv şi-a exprimat încrederea că organele şi organizaţiile de partid, comuniştii, toţi oamenii muncii vor acţiona cu toată răspunderea şi priceperea pen­tru recuperarea restanţelor din prima parte a anului şi înde­plinirea exemplară a sarcinilor pe semestrul al doilea. Comitetul Politic Executiv a analizat şi aprobat Programul cu privire la creşterea produc­ţiei de ţiţei, precum şi Pro­gramul cu privire la creşterea producţiei de gaze, pe perioa­da 1982—1985, peste prevederile actualului cincinal. Elaborate din iniţiativa şi la indicaţiile tovarăşului Nicolae Ceauşescu, programele urmă­resc, în actuala conjunctură e­­conomică internaţională, mar­cată de o gravă criză petroli­eră şi energetică, lărgirea ba­zei proprii de materii prime, sporirea gradului de asigurare, din resurse interne, a necesită­ţilor economiei naţionale şi reducerea substanţială a im­porturilor. Programele — stabilite pe baza analizelor privind posibi­lităţile de sporire a producţiei de ţiţei şi gaze în perioada 1982—1985 — prevăd creşteri constante ale producţiei, care urmează să ajungă, in 1985, la 15 milioane tone ţiţei şi aproa­pe 10 miliarde mc suplimentar de gaze. În continuare, Comitetul Po­litic Executiv a examinat şi a­­probat proiectul Programului de alimentaţie ştiinţifică a populaţiei. Comitetul Politic Executiv a arătat că, în concordanţă cu o­­biectivele stabilite de Congre­sul al XlI-lea al partidului, din iniţiativa şi sub îndrumarea nemijlocită a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, s-a elaborat Programul de alimentaţie şti­­inţif­ică a populaţiei, care situ­ează in centrul atenţiei omul cu nevoile sale, satisfacerea e­­chilibrată a cerinţelor de con­sum alimentar al tuturor membrilor societăţii noastre. Programul are în vedere participarea fiecărui judeţ, mu­nicipiu şi oraş, a fiecărei co­mune la asigurarea resurselor de produse agroalimentare necesare satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei din aria teritorială respectivă. Programul de alimentaţie şti­inţifică a populaţiei va fi su­pus dezbaterii publice. Comitetul Politic Executiv a examinat, în continuare, Pro­iectul de lege cu privire la o­­bligaţiile şi răspunderile con­siliilor populare, unităţilor so­cialiste şi ale cetăţenilor pen­tru buna gospodărire, întreţi­nere şi curăţenie a localităţilor urbane şi rurale, păstrarea or­dinii şi disciplinei publice. Proiectul de lege urmează să fie supus dezbaterii publice şi aprobării Marii Adunări Naţio­nale. Comitetul Politic Executiv a analizat şi aprobat, de aseme­nea, Raportul cu privire la lu­crările celei de-a XXXVI-a şedinţe a sesiunii Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, ţinută la Budapesta, în peri­oada 8—10 iunie. Comitetul Politic Executiv a apreciat că activitatea delega­ţiei române la această şedinţă s-a desfăşurat în conformitate cu orientările şi hotăririle Con­gresului al XlI-lea al Parti­dului Comunist Român, potri­vit cărora România pune în centrul relaţiilor sale externe dezvoltarea colaborării cu toa­te statele socialiste, în primul rind cu cele vecine, cu ţările membre ale C.A.E.R. Comitetul Politic Executiv a aprobat activitatea delegaţiei române la recenta şedinţă a C.A.E.R. şi a indicat Consiliu­lui de Miniştri, ministerelor, celorlalte organe centrale să ia toate măsurile pentru înfăptu­irea integrală a hotărîrilor con­venite în cadrul şedinţei a XXXVI-a a sesiunii Consiliu­lui de Ajutor Economic Reci­proc. ★ Comitetul Politic Executiv a soluţionat, de asemenea, pro­bleme curente ale activităţii de partid şi de stat. Campionatele naţionale de sărituri pentru seniori 0 PREMIERĂ: CRISTINA TIMAR, PE LOCUL I LA „3 m"­ Cornel Pop, campion la platformă Pasionantă, spectaculoasă şi cu un rezultat imprevizibil a fost disputa la trambulină (3 m) a senioarelor participante la campionatele naţionale de sărituri, găzduite de bazinul „23 August“ din Capitală. Iar cât priveşte rezultatele finale, ele au prilejuit diferenţe ,,la fotografie“ : locurile 1 şi 2 au fost departajate de mai puţin de un punct, la fel ca şi locu­rile 3 şi 4. Concret, Cristina Timar — noua campioană a României la această probă — a totalizat 650,225 p, iar urmă­toarea clasată, Felicia Cîrstea, a fost notată cu 649,875 p ; lo­cul 3 a fost ocupat de Isabela Bercaru cu 631,950 p, iar pe locul 4 s-a clasat Ruxandra Hociotă cu 631,600 p. Se poate spune, deci, că a fost o luptă captivantă, dusă pe parcursul a cite 20 de să­rituri executate de fiecare concurentă (10 în preliminarii, 10 in finală). După prelimina­riile de dimineaţă, Felicia Cirstea avea un avans de 7 puncte, faţă de Cristina Ti­mar. După-amiază insă, a­­ceasta si-a prins din urmă adversara si chiar a de­­paşit-o după frumoasa execu­ţie a săriturii a 6-a (dublu salt şi jumătate înapoi In e­­cher, coeficient 2,8), pentru care a fost răsplătită cu 63 p. De aici, ambele concurente au avut salturi nu prea reuşite, care le-au menţi­nut într-un echi­libru aproape per­fect pină la sfîrşit. Prin victoria de simbătă, Cristina Timar a cucerit pentru prima dată titlul de campioa­nă de senioare la trambulină, per­formanţă pentru care talentata sportivă şi antre­­noarea ei (Elena Timar, mama Crs­­tinei, fostă — cu ani în urmă — o apreciată săritoa­re) merită felicitări. Nu este lipsit de importanţă să menţionăm că noua campioană este fruntaşă şi la învăţătură, ea fiind premianta clasei a X-a a Liceului economic nr. 3 din Capitală. In sfirşit, refe­ritor la proba respectivă, vom aminti că Manuela Benciu (C.S.Ş. Sibiu), clasată pe lo­cul 3 după 8 sărituri, a ratat din rezultat bun deoarece s-a accidentat... pe uscat (la un exerciţiu pregătitor, Înaintea săriturii a 7-a, a alunecat şi a căzut, fiind nevoită să aban­doneze), iar Ruxandra Hocio­tă, fosta campioană, a con- D. ASMARANDU (Continuare in pag. 2-3) Cristina Timar salt spre... titlu Foto : V. CIRDEI WtOtETftRI DIN TOATI TARttt, ONTR-VA I ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXVIII - Nr. 10 132 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 5 iulie 1982 | ,, Inter­naţ io­nal­ele11 de pentatlon modern ÎN PRIMA ZI A PROBEI DE CĂLĂRIE, TREI CONCURENŢI CU PUNCTAJ MAXIM Campionatele internaţionale de pentatlon modern ale României, reluate după o pauză de un an, au început ieri dimineaţă la baza sportivă Olimpia din Capitală sub cele mai bune auspicii: condiţii ideale de concurs, atmosferă sărbătorească, pregătire exem­plară a traseului, cai de bună calitate, capabili de realizarea unor punctaje maxime. Prin tragere la sorţi, concurenţii din cele şapte ţări participante au fost împărţiţi în patru serii, primele două fiind programate duminică dimineaţă, ultimele două urmînd să evolueze luni dimineaţă, pentru a se da po­sibilitate de odihnă cailor se­lecţionaţi de comisia specială a Comitetului de organizare. O primă observaţie care se impune după prima zi a pro­bei de călărie este aceea că mulţi dintre concurenţi au pri­vit cu oarecare uşurinţă pro­blemele ridicate de traseu, lă­­sînd deseori greul pe seama cailor, fără a-i struni şi dirija în cele mai importante mo­mente ale parcursului. Ceea ce a avut ca rezultat, in cele mai multe dintre cazuri, pier­derea unor preţioase puncte, care vor fi, cu siguranţă, greu de recuperat In zilele şi In probele următoare. In orice caz, să reţineim că dintre cei 18 pentatlionişti care au evoluat în prima zi numai trei au rea­lizat punctajul maxim: Laszlo Keri (1:32,8) şi Sándor Tho­mashoff (1:36,3), din echipa Ungariei, şi concurentul sovie­tic Igor Brizgalov (1:37,5), toţi cu 1100 puncte, ceea ce în­seamnă fără penalizări de timp, sau la obstacole. In conformitate cu noile prevederi ale regulamentului internaţional, traseul probei de călărie a fost mai ,,rapid“ decit altele anterioare. Cele 15 obstacole (dintre care o „du- Constantin MACOVEI (Continuare în vag 2-3) Liderul întrecerii, László Kéri (Ungaria), cu calul Ineluș — punctaj maxim 1 100 p. Foto : X. MIHAICĂ UN NOU SUCCES AL RUGBYŞTILOR ROMÂNI IN ZIMBABWE HARARE (Agerpres). — In penultimul meci al turneului pe care il întreprinde in Re­publica Zimbabwe, selecţiona­ta de rugby a României a in­­tilnit la Harare, reprezentativa tării gazdă. Partida, de un excelent nivel tehnic, s-a în­cheiat cu scorul de 25—24 (18—15) în favoarea rugbyștilor români. Au marcat eseuri Stoica, Furcu si Lungu, iar Constantin în formă remarca­bilă a realizat el singur 13 puncte. In ultimul joc echipa Româ­niei va Intîlni marti, 8 iulie, selecţionata Zimbabwe Sud. De an­, la Bazinul „23 August" din Capitală UN ADEVĂRAT FESTIVAL AL ÎNOTULUI ROMÂNESC Ca in fiecare an, începutul lunii iulie coincide şi cu fru­moasa sărbătoare a înotului ro­mânesc. Incepînd de astăzi, timp de trei zile, la piscina o­­limipică din cadrul complexu­lui sportiv „23 August“ şi-au dat intenire cei mai buni îno­tători ai ţării. Miza pasio­nantelor întreceri pe care le vom urmări: cele 31 de ti­tluri de campioni ai Româ­niei pe anul în curs. Vor urca pe blocstarturi, fără excepţie, campionii „ca titre“ şi recordmanii ţării, alături de tinerii talentaţi, reale spe­ranţe ale Înotului românesc, sportivi (aproximativ 100) care a­u Îndeplinit haremurile de participare impuse de F.R.N. In fruntea acestora — marea noastră campioană, cvadru­plă învingătoare in ultime­le două ediţii ale Universia­dei, Carmen Bunaciu. Vom revedea însă şi pe Iri­nel Pă­­nulescu, Flavius Vişan, Bri­gitte Prass, Mi­hai Mard­ache, Octava Mladin, Costin Negrea, alături de mult mai tinerii Robert Pinter, Teodora Haupt­richt, Iuliu Feiert, Gabriela Baka, Cristian Ponta, Noemi Lung, înotători talentaţi, cu mari posibilităţi, care vizează „tichetul de participare“ la Innsbruck, la „europenele“ de juniori din luna august. Iată şi programul complet al întrecerilor programate vti­nde de la ora 10 (serii) şi ora 18,30 (finale) : LUNI — 100 m liber (f-fm), 100 m bras (f+m), 100 m spa­te (f+m), 400 m liber (f+m) și 4x100 m mixt (f+m) ; MARTI — 200 m liber (f+m), 200 m fluture (f+m), 200 m spate (f+m), 50 m li­ber (f+m), 200 m mixt (f+m) și 4x100 m liber (f+m) . MIERCURI — 1 500 m liber, 200 m bras (f+m), 100 m flu­ture (f+m), 400 m mixt (f+m), 800 m liber (f) și 4x200 m li­ber. Adrian VASIUU S-au încheiat campionatele de şosea, la ciclism I. GANCEA, O. MITRAN ŞI C. NICOLAE - CÎŞTIGĂTORII ULTIMELOR PROBE Campionatele naţionale de ciclism pentru probele de şo­sea au continuat, la Braşov, cu proba de contratimp indi­vidual — seniori (sâmbătă) şi semifond, pentru ambele cate­gorii (juniori si seniori) du­minică. Organizată pe acelaşi traseu, pe care s-au întrecut in ajun juniorii, şoseaua Bra­şov — Zirin, „proba adevăru­lui" rezervată rutierilor seniori s-a derulat in general. In con­diţii atmosferice bune al a dat ciştig de cauză lui Ionel Gan­­cea (Dinamo — antrenor N. Voicu), care a acoperit «Ba­lanta de 40 km (un circuit de 1 x 10 km) in 39 de minute si 23 de secunde (medie orară 13,130 km). Cu doar două zile mai devreme, Gancea ae dove­dita a fi cel mai bun aenloc ■t la campionatul de fond. Iar fantid O onorează, dar U al o­­bținat de a-­l confirma posibl- Oh. STEFANESCU (Continuare te pap. 1-31

Next