Sportul, ianuarie 1983 (Anul 39, nr. 10284-10308)

1983-01-03 / nr. 10284

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA ȘI SPORT­­ ANUL XXXIX­­ Nr. 10 284 1­4 PAGINI - 50 BANI " | Luni 3 ianuarie 1983 « * MESAJUL DE ANUL NOU adresat întregului nostru popor, la posturile de radio şi televiziune, de TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU * încheiem anul 1982 cu noi succese importante in dezvoltarea economico-socială, in sporirea avu­ţiei materiale şi spirituale a patriei. In condiţiile grele, determinate de accentuarea crizei econo­mice mondiale, cit şi de unele lipsuri ce s-au manifestat în diferite sectoare de activitate, in­dustria românească a continuat să se dezvolte ; am obţinut rezultate de seamă în creşterea pro­ducţiei agricole, realizînd o producţie de cereale de 1 000 kg pe locuitor, s-au înfăptuit neabătut măsurile privind autoconducerea şi autoaprovizio­­narea, ridicarea bur­ăstării materiale şi spirituale a poporului. Cu toate acestea trebuie să spunem deschis, şi la terminarea celui de-al doilea an al actualului cincinal, că rezultatele obţinute nu ne pot mulţumi, că, dacă nu toate sectoarele s-ar fi acţionat cu mai multă răspundere şi fermitate, am fi putut să obţinem rezultate şi mai bune. La Conferinţa Naţională, a partidului am ana­lizat pe larg stadiul actual al edificării socialis­mului în România, drumul străbătut de poporul nostru, sub conducerea Partidului Comunist Român, in ridicarea gradului de civilizaţie al patriei, in creşterea forţei economice şi politice, în întărirea independenţei şi suveranităţii României socialiste. La sfirşitul acestui an am sărbătorit cea de-a 35-a aniversare a proclamării Republicii, care a marcat de fapt trecerea la revoluţia şi construc­ţia socialistă in patria noastră. Măreţele reali­zări obţinute în anii construcţiei socialiste de­monstrează cu putere justeţea politicii partidului nostru care aplică în mod creator adevărurile generale la condiţiile concrete din ţara noastră, reprezintă o expresie a forţei creatoare a clasei muncitoare, ţărănimii, intelectualităţii, a întregului nostru popor, care, stăpîn pe destinele sale, îşi făureşte în deplină libertate propriul său viitor socialist şi comunist. Acum, la încheierea unui an de muncă eroică, plină de dăruire pentru progresul şi prepurerea patriei, adresez clasei noastre numeroarte, h­ă­­nimii, intelectualităţii, tuturor oamenilor m­uncii, fără deosebire de naţionalitate, întregului popor cele mai calde felicitări şi urarea de noi şi (Continuare in pag. 2-3) Dragi tovarăşi şi prietenî, . Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, GÎNDURI ŞI RESPONSABILE ANGAJĂRI \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m PENTRU SUCCESELE ANULUI 1983 m\\\\\\\\\\\m\\\m CEL MAI IMPORTANT OBIECTIV: PREGĂTIRILE PENTRU 1. 0. 1982 a fost pentru noi, antre­norii de lupte greco-romane, un an bun, la sfirşitul căruia am trăiit bucuria de a sărbători Îm­preună cu sportivii fruntaşi un bilanţ demn de prestigiul şcolii româneşti în această disciplină olimpică. După răgazul de câ­teva zile prilejuit de sărbători­rea Anului Nou, sîntem acum gata să reluăm pregătirile pen­tru anul competiţional 1983. Vom imprima întregii noastre munci o nouă calitate, aşa cum, cu înflăcărat patriotism, ne-a îndemnat secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. In istoricul Raport la Conferinţa Naţională şi în Mesajul adresat poporului ro­mân cu prilejul Anului Noi. Pentru anul In care am intrat avem In faţă două mari obiec­tive, C.E. de la Budapesta şi C.M. d© la Kiev, competiţii la care dorim să confirmăm re­zultatele bune din 1982. Dar Înainte de toate, anul 1983 con­stituie cea mai importantă eta­pă în selecţia şi pregătirea lo­tului României pentru o parti­cipare de prestigiu la J.O. din 1984 de la Los Angeles. Către această competiţie se îndreaptă gîndurile şi speranţele noastre, ale antrenorilor şi luptătorilor români. Ion CORNEANU antrenor emerit CUNOSC „CU1OARUL" CARE DUCE SPRE AUR ! Mesajul de Anul Nou adresat întregului nostru popor de to­varăşul Nicolae Ceauşescu, se­cretar general al partidului, preşedintele Republicii, cel mai iubit fiu al poporului, ne-a îndemnat la calitate, la muncă fără preget In anul 1983. Caiaciştii şi canoiştii români care se pregătesc pentru cam­pionatele mondiale din Finlan­da nu vor precupeţi nici un efort pentru a reprezenta cu cinste culorile ţării la această importantă confruntare de la Tampere, ultima mare escală înaintea Jocurilor Olimpice pro­gramate anul viitor la Los An­geles. In Finlanda voi vîsli alături de ambiţiosul, de tenacele To­ma Simionov. Sperăm ca la a­­ceasta ediţie ’83 a C.M. să cu­cerim medaliile de aur in pro­bele de C 2 — 1000 şi 10 000 m. In urmă cu 10 ani, tot la Tam­pere, la C.M. din 1973, urcam — după finala cursei de C 1 1­000 m — prima treaptă a po­diumului de premiere (aveam atunci 24 de ani !). Cunosc, vreau să spun, „culoarul“ care duce spre aiur. Va trebui, în vară, să i-l arăt şi lui To­maTM Ivan PATZAICHIN multiplu campion olimpic şi mondial DORESC SĂ ONOREZ ŞI PE MAI DEPARTE ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DE ŞAH Anul 1982 a fost pentru mine fructuos. Am reuşit să cîştig tur­neul interzonal de la Tbilisi şi să mă calific la meciurile can­didatelor din actualul ciclu al luptei pentru campionatul mon­dial feminin, ceea ce a repre­zentat, fără îndoială, o fru­moasă victorie, dar şi o mare obligaţie. In anul 1983 voi susţine me­ciul cu marea maestră sovietică Lidia Semenova, obiectiv pen­tru­ care am început pregătirea mai de mult cu antrenorul şi secundarul meu, maestrul Şer­­ban­­Neamţu. îmi dau seama, cunoscînd valoarea adversarei, că va fi o luptă foarte grea. Voi depune însă toate efortu­rile pentru a învinge şi a mă califica în semifinalele compe­tiţiei supreme, onorînd astfel şahul românesc şi răspunzind condiţiilor excelente care mi-au fost asigurate. Margareta MUREŞAN mare maestră internaţională la şah CLUBUL MUNCITORESC „TRACTORUL" VA CONTRIBUI LA MAREA PERFORMANTĂ A SPORTULUI ROMÂNESC Am fericirea să-mi desfăşor munca de activist pe tărîm a sportului Intr-un club muncito­resc, pe ale cării baze sportive vin mii de muncitori, care lu­crează la „Tractorul* Braşov, să-şi petreacă, împreună cu familiile, ore de destindere şi recreare. Clubul nostru dispune şi de un puternic corp de sportivi de performanţă. Mulţi dintre ei s-au afirmat în ma­rile competiţii ale anului 1982 atît Interne cât şi internaţionale. Dorim însă ca acest an să fie şi mai bun pe planul perfor­manţelor. Mă gîndesc la faptul că sabrerul clubului nostru Vil­m­ Szabó, sperind să participe la C.M. de La Viena, să obţină medalie cu echipa României. El va fi — credem — prezent şi la C.M. de juniori de la Buda­pestei, unde poate obţine unul din locurile fruntaşe. Răminînd în domeniul scrimei, o vom pregăti astfel pe talentata şi tî­­nâra floretistă Lazar Rek­a pen­tru a obţine titularizarea in e­­chipa României la campionatul mondial de senioare, şi tot ea să-şi menţină supremaţia in Balcani. In ceea ce-i priveşte pe boberi, Dorin Degan, Con­stantin Obreja şi Daniel Deicu au condiţii pentru ca la Jocu­rile mondiale universitare să obţină, alături de schioarele Elena Lagusis şi Iuliana Po­­podu, medalii şi puncte pentru sportul românesc. Petre DUMITRESCU preşedintele clubului „Tractorul“ Braşov NOAPTEA DE REVELION, NOAPTEA MARILOR SPERANŢE IN NOI VICTORII, SE uI CREŞTEREA PRESTIGIULUI SPORTIV AL PATRIEI Un an a trecut în amintire, altul, plin de speranţe, l-a luat locul. In noaptea de cumpănă dintre cei doi ani — însemnată în inimile tuturor românilor de Mesajul adresat naţiunii de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU — clipele sale unice, irepetabile, s-au constituit pentru noi toţi în momente de bilanţ şi de priviri optimiste spre viitor. Aflaţi şi ei în lupta continuă de autodepăşire, pentru atingerea unei noi calităţi, in lupta cu secundele, cu centimetrii, cu partenerii de întrecere dreaptă, pentru obţinerea victoriei in arenă, sportivii ţării, cei aflaţi lingă ei cu sfatul şi cu fapta, au dat, frîu liber în noaptea de Revelion viselor cu ochii deschişi, şi-au exprimat cu entuziasm şi luciditate încrederea in propriile forţe, convingerea că tricolorul românesc va flutura in ’83 pe catarge de victorie. Spre gloria patriei, spre bucuria­­noastră, a tuturorTM ŞTEFAN RUSU PROMITE, IAR CÎND PROMITE.«, Pe cel dintîi sportiv român tp 1982, noaptea dintre ani l-a găsit In Rădăuţiul natal, cu familia sa, cu cei trei băieţi jur-împrejur, curioşi să afle ce a mai făcut pe unde a fost tatăl lor. El a mers în oraşul începuturilor chiar mai înainte de Revelion, revăzîndu-l pe meşterul Gherasim, pe mulţi săi prieteni. Dinamovistul de azi aflat, la cei aproape 27 de sin tn plină maturitate sportivă, pri­veşte spre noul an cu siguranţa campionului trecut prin atitea In casa de pe Calea Văcăreşti numărul 270, lumina s-a stins mai tirziu ca altădată. A fost, de fapt, singura dată dintr-un an cînd o mare campioană şi antrenorul ei au zăbovit pină dincolo de mie­zul nopţii. Maricica Puică, proas- încercări, deşi, vorba lui, „de fie­care dată în asemenea momente e ca şi cura ai lua-o de la ca­păt“. A trăit din plin clipe de iz­­bindă (ştie cum să fii şi cam­pion olimpic, şi mondial, şi mon­dial universitar, şi european, şi naţionali) şi simte­ că ele se mai pot repeta: „Nu se poate altfel cînd ţi-ai făcut cu atîta trudă un nume, trebuie să crezi mereu în victorie, mai ales cînd victoria ta e una pentru ţară. Aceasta-i credinţa mea, speranţa pentru mine, colegii şi antrenorii noştri, drept care ridic paharul aşteptînd cu încredere bătăliile sportive vi­itoare*, Fătă maestră internaţională a sportului, şi Ion Puică, la fel de proaspăt antrenor emerit, au de­pănat numeroase amintiri în sin­gura noapte cînd singurătatea (Continuare in pag. 2-3) UN MIEZ DE NOAPTE INTR-UN AN Tovarăşi de viaţi, coautori ai marilor performanţe, toţii Maricica »i Ion Puică lui urează un an bun şi fericit !» 1983, cu gindul la... 1984 (Jocurile Olimpice !)

Next