Sportul, ianuarie 1983 (Anul 39, nr. 10284-10308)

1983-01-03 / nr. 10284

MESAJUL DE ANUL NOU adresat întregului nostru popor, la posturile de radio şi televiziune, de TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU (Urmare din pag. 1) strălucite victorii in măreaţa opera de făurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi de înaintare a României spre comunism ! Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai României socialiste, Intrăm in noul an 1983 cu un program clar de muncă privind dezvoltarea armonioasă eco­­nomico-socială a ţării, in vederea înfăptuirii neabătute a hotâririlor Congresului al Xll-lea, a programelor şi hotâririlor Conferinţei Naţionale a partidului. In centrul activităţii din anul viitor se află reali­zarea obiectivului strategic, economic şi politic, de trecere a patriei noastre la un nou stadiu de dezvoltare, de realizare a unei noi calităţi a muncii şi vieţii în toate domeniile. Planul unic de dezvoltare economico-socială pe 1983 prevede dezvoltarea producţiei industriale intr-un ritm mai inait decit în primii doi ani ai actualului cincinal, creşterea mai puternică a producţiei agricole ve­getale şi animale, realizarea programului privind autoconducerea şi autoaprovizionarea, ridicarea pe această bază a nivelului de trai material şi spi­ritual al poporului ţelul suprem al politicii partidului, esenţa societăţii socialiste multilateral dezvoltate. Deşi condiţiile economice internaţionale conti­nuă să fie grele, avem in vedere să acţionăm cu toată hotărirea pentru diminuarea tot mai mult a influenţelor crizei economice mondiale, pentru îmbunătăţirea activităţii in toate sectoarele, asi­­gurind astfel dezvoltarea, in continuare, economi­­co-sociala a patriei. In înfăptuirea acestor obiective va trebui să punem pe primul plan realizarea programelor pri­vind dezvoltarea mai puternică a bazei energetice şi de materii prime, recuperarea şi refolosirea ma­terialelor, reducerea consumurilor energetice şi materiale, a cheltuielilor de producţie in general, creşterea mai puternică a productivităţii muncii, ridicarea nivelului tehnic şi al calităţii produselor, perfecţionarea mecanismului economic, creşterea eficienţei economice şi întărirea autoconducerii muncitoreşti. O atenţie deosebită trebuie să acor­dăm ştiinţei, invâţâmîntului şi culturii, ridicării ni­velului de pregătire profesională şi tehnică, pre­gătirii politice, educării şi formării omului nou. Este necesar ca toate colectivele de oameni ai, muncii, consiliile de conducere, adunările gene­rale, organele centrale de stat şi organismele de­mocratice naţionale să acţioneze intr-o deplină unitate, cu întreaga răspundere, pentru realizarea neabătută a planului in toate sectoarele de ac­tivitate. Vom acţiona pentru perfecţionarea continuă a cadrului democratic al societăţii noastre socialiste, asigurînd participarea tot mai activă a oamenilor muncii, fără deosebire de naţionalitate, a între­gului popor, la conducerea tuturor unităţilor eco­­nomico-sociale, a întregii societăţi. Dispunem, dragi tovarăşi şi prieteni, de tot ce este necesar pentru realizarea programului de în­florire continuă a patriei noastre socialiste. Acum hotâritoare sunt activitatea organizatorică, întărirea ordinei şi disciplinei, creşterea răspunderii în în­deplinirea sarcinilor in toate domeniile. Să facem totul ca anul 1983 să asigure depă­şirea unor greutăţi vremelnice, să ducă la reali­zarea in cele mai buna condiţiuni a planului de dezvoltare economico-socială, de ridicare a bunăstării materiale şi spirituale a poporului, de înaintare mai fermă a patriei noastre spre piscu­rile tot mai înalte ale civilizaţiei comuniste. Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai României socialiste, In anul 1982 viaţa politică internaţională s-a agravat şi complicat şi mai mult. S-a accentuat criza economică mondială, au avut loc manifes­tări ale politicii de forţă, de amestec in trebu­rile interne ale altor ţări, s-au agravat unele con­flicte militare şi au izbucnit altele noi, s-a inten­­­sificat cursa înarmărilor, a crescut pericolul­­de noi războaie, inclusiv a unui nou război mondial nuclear. O caracteristică importantă a vieţii po­litice mondiale o constituie mişcarea uriaşă a popoarelor împotriva înarmărilor, a armelor nu­cleare, pentru pace. Trebuie să spunem insă deschis că anul care a trecut nu a îndreptăţit aşteptările şi speranţele maselor populare, ale popoarelor. O analiză rea­listă, lucidă a vieţii mondiale demonstrează că s-a ajuns la un asemenea stadiu cind nivelul înar­mărilor, uriaşele arsenale nucleare pun grav In pericol însăţi civilizaţia, existenţa, pacea, însăţi viaţa întregii omeniri. In asemenea imprejurari, problema fundamen­tală a epocii noastre este împiedicarea războiului nuclear, a războiului în general, asigurarea păcii pe planeta noastră. Acum, considerăm că există posibilitatea reală, că popoarele dispun de forţa necesară pentru a schimba cursul evenimentelor, pentru a obţine în 1983 oprirea cursului politicii spre catastrofă. Este necesar ca toate forţele pro­gresiste, antiimperialiste, popoarele de pretutindeni să-şi întărească unitatea, solidaritatea ţi colabora­rea, să acţioneze cu toată fermitatea - pînă nu este prea tîrziu, pînă nu au început să cadă bombele­­ nucleare - pentru realizarea dezarmării generale ţi, in primul rind, a dezarmării nucleare, pentru­­ o lume fără arme, fără războaie, a colaborării paşnice, egale, între toate naţiunile lumii. Este necesar ca toate statele, guvernele, şefii de state, toate forţele politice să acţioneze cu întreaga răspundere în faţa propriilor popoare, în faţa întregii omeniri, pentru asigurarea drep­tului suprem al oamenilor la libertate, la inde­pendenţă, la existenţă, la viaţă, la pace. Considerăm că trebuie să facem totul ca, in 1983,, să se încheie în cel mai scurt timp reu­niunea de la Madrid prin adoptarea hotâririi de convocare a unei conferinţe consacrate dezar­mării şi încrederii în Europa şi continuitatea reu­niunilor începute la Helsinki. Să facem astfel Incit în anul 1983 să fie oprită amplasarea rachetelor cu rază medie de acţiune şi să se treacă la retragerea şi distru­gerea celor existente. Să se acţioneze pentru noi măsuri privind încrederea şi cooperarea In Eu- I­ropa, pentru realizarea unei Europe fără nici un fel de arme nucleare, a­ colaborării ţi păcii ! Anul 1983 să ducă la dezvoltarea colaborării intre toate ţările balcanice în vederea realizării­­ unei regiuni a colaborării paşnice, fără arme nu- I cleare I Este necesar să se acţioneze cu toată hotă- I rirea Incit, în noul an, să se treacă la măsuri I concrete privind lichidarea subdezvoltării, întări­rea colaborării şi solidarităţii ţărilor în curs de dezvoltare, realizarea unor înţelegeri corespunzâ- I toare între ţările sărace şi ţările bogate în ve- I derea realizării unui sprijin mai puternic pentru­­ ţările în curs de dezvoltare, pentru făurirea unei­­ noi ordini economice şi politice internaţionale. Fie ca anul 1983 să ducă la întărirea conlu­crării şi mai puternice a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orînduire socială, să crească rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor organisme internaţionale în soluţionarea tu- I tuturor problemelor complexe in interesul tuturor naţiunilor, al păcii şi colaborării ! Fie ca noul an să ducă la încetarea conflictelor existente şi la trecerea la soluţionarea tuturor problemelor litigioase dintre state numai şi numai pe calea tratativelor ! Acum, la începutul noului an, doresc să reafirm hotărirea României socialiste, a poporului nostru de a dezvolta relaţiile cu toate ţările socialiste, cu ţările in curs de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, in ve­derea realizării unei lumi mai drepte şi mai bune pe planeta noastră. Reafirm hotărirea poporului român de a conlucra activ cu toate forţele antiimperialiste şi realiste, cu popoarele de pre-­­­tutin­deni, avind convingerea că stă in puterea unită a acestor forţe, a popoarelor de a da un nou curs evenimentelor mondiale spre destindere, spre colaborare, spre întărirea independenţei na­ţionale şi asigurarea păcii. Dragi compatrioţi, Intrind în noul an de muncă şi luptă pentru dezvoltarea economico-socială a patriei, pentru pace, să ridicăm paharul pentru clasa muncitoare, ţărănime, intelectualitate, pentru­­ toţi oamenii muncii, fără deosebire de naţionalitate, pentru întregul nostru popor, pentru noi impliniri pe dru­mul socialismului, al bunăstării şi fericirii, pentru scumpa noastră patrie, pentru libertatea, inde­pendenţa şi măreţia Republicii Socialiste România. Vă urez tuturor, dragi tovarăşi şi prieteni, un an nou de muncă şi împliniri, de succese şi sa­tisfacţii tot mai mari, multă sănătate şi fericire. LA MULŢI ANI ! NOAPTEA MARILOR SPERANŢE IN NOI VICTORII (Urmare din pag 1) alergătorului de cursă lungă a rămas doar o expresie de as­pră frumuseţe. Spre bucuria invitatelor lor, foarte tinerele Milica Gavriliuc şi Lenuţa Ra­ţă, alergătoare şi ele (tot la Olimpia), moldovence şi ele, talentate şi ele. Aveau şi ce spune soţii Puică, după un an de muncă şi izbînda, făcîndu-le tare visătoare pe cele două fete ce se simţeau ca acasă şi trăgeau, din cînd în cind, cu coada ochiului spre multele cupe, medalii, plachete din vi­trina cu trofee a Maricicăi, în­­fiorîndu-se la gîndul că şi ele, cindva, nu peste multă vre­me. .. Parcă nu-ţi vine să crezi nici acum că aurul mondiale­lor nu a fost al Valeriei Răci­­lă! Acel buclucaş „ac de bar­că“ în minus a făcut-o însă mai ambiţioasă pe a doua schifistă a lumii (titlul care, în orice caz, înseamnă şi el foarte mult). O recunoaşte, nn cea mai lungă noapte, petre­cută între prieteni, cu logod­nicul ei: „S-a dus un an bun, cred intr-unul şi mai bun, în care voi munci cu îndirjire sporită, convinsă că strălucirea medaliilor o dau numai cea­surile de pregătire cind simţi că nu mai poţi, dar îţi spui că trebuie să mai poţi". Valeria ştie că în ’83 va fi o luptă foarte aspră pentru suprema­„Nicăieri nu e mai frumos ca acasă! Mai ales in clipe ca acestea, mereu emoţionan­te, de la hotarul dintre ani, pe care le-am petrecut, am dorit să le petrec, alături de ai mei, de părinţii iubiţi. I-am îmbrăţişat în primele secunde ale lui 1983, dorindu-le sănăta­te şi bucurii, aşa cum le do­resc acum tuturor iubitorilor sportului din ţara noastră, din A mai fost un sportiv — o sportivă mai precis, chiar so­ţia sa, cunoscuta baschetbalis­­tă Ecaterina Stingă, subingine­­ră la Fabrica de sticlă in casa in care Vasile Stingă a aşteptat schimbul de ştafetă al anilor. Dar cel mai mult s-a vorbit despre handbal, lucru firesc, din moment ce totul se petrecea în casa preşedintelui secţiei de handbal a clubului Steaua, Petre Bota. Şi În cli­pa cind cei de faţă au închi­nat paharul pentru alegerea golgeterului absolut al campio­natelor mondiale în rîndul ce­lor mai buni sportivi români ai anului, viitorul profesor de educaţie fizică le-a mulţumit frumos, ţinînd însă să adau­ge: „Eu unul ridic cupa de şampanie mai cu seamă pen­tru viitor. Echipa naţională , dar şi cele mai bune formaţii de club de la noi — pot mai mult decit au arătat în ’82. E,­­ cu siguranţă, loc pentru mai I bine. Trebuie să stringeni rin- I durile, să repunem handbalul I românesc pe locul cişligat cu­­ atita trudă de cel dinainte". S-a discutat, se înţelege, de de bună seamă, printre cei mai căutaţi parteneri de dans din tabăra studenţească de la Slă­­nic Moldova s-a numărat şi O­­vidiu Foişor. Ieşeanul e băiat drăguţ şi mai purta în plus, în noaptea de Revelion, aura proaspătului campion in spor­tul minţii, a ultimului campion al României (cronologic vor­bind desigur) din ’82. Că Ovi­diu a făcut parcă mai multe dansuri cu o anume fată, asta e altceva, e posibil (dar ce nu e posibil cind ai 23 de ani!) și e chiar firesc... Ascultînd grupul Song, lă­­sindu-se purtat de muzică, de Mai mult s-a vorbit însă de viitor. De acest an 1983 in care campioana mondială de cros, dublă medaliată cu argint a Europei pe 3000 m, recordma­nă a lumii la o milă, îşi va „încărca bateriile“, mai cu sea­mă din punct de vedere psihic. Va merge la destule competi­ţii, se va „bate“ cu ambiţia-i bineştiută, însă gîndul Marici­căi Puică va zbura tot mai des spre un moment ce se va pe­trece abia în ’84: Jocurile O­­limpice. E visul său cel mare. Ceea ce nu înseamnă că nu Îşi doreşte să mai urce un loc în topul sportivelor românce chiar în anul abia Început. Adică... ţie, ce nu va începe de fel la mondiale, ci aici, la noi, unde a reintrat celebra Sanda To­ma. „Această reintrare va de­termina o concurenţă teribilă. Cred că din acest duel va câş­­tiga... România! Iar dacă eu voi merge la campionatele lu­mii în schiful de simplu — cum, o spun cu sinceritate, sper cu întreaga fiinţă — vă asigur că la premiere va ră­suna Imnul ţării". Şi, zicînd acestea, sportiva de la U.T.A. zimbea tare frumos, privind într-un punct numai de ea ştiut, departe. Visa, poate, cu ochii deschişi, că va fi stu­dentă, că­ va fi nu a doua, ci prima în lume, sau cîte şi mai cite... România! La mulţi ani şi cu­ mai multe împliniri!“. Ilie NASTASE 31 decembrie 1982 — 1 ianuarie 1933 multe altele, tînăra familie Stingă pregătindu-se de mu­tare în casă nouă, într-un a­­partament cochet din Drumul Taberei, dorindu-şi de-acum un copil. voioşia generală a celor 1000 de participanţi, campionul­­surpriză al şahului nostru a făurit — dar cine nu a făcut la fel într-o asemenea noapte? — tot felul de planuri de vi­itor. Pe primul plan va fi se­siunea de examene de la sfîr­­șit de ianuarie,­ „sesiune foar­te grea“, cum spune studen­tul in electrotehnică, „apoi, cu prima ocazie, să-mi onorez ti­tlul. Iar dacă cit de curînd se va vorbi frumos despre Româ­nia, la marile turnee, şi dato­rită lui... Ovidiu Foişor, atunci nici că se va putea bucurie mai mare“.' GIMNASTE-BIBELOU Sl GIMNASTE adevărate mm?pă S^naste-bibelou, fără alto a S,b P°mulde iarnă, şi în ran °U^’ Camelia Si Simona, ' ,Parne Si oase, în jurul lui, fimiiu1 de a treia sportivă a în"1" îl Em­anuela (săritoare in apa), de sora cea mare, studentă la Timişoara, de pă­­rinţi, toate acestea — în casa maistrului-instructor sibian Renciu. Reţinute de fel, cele două gemene din lotul repre­zentativ s-au comportat ca de obiie­?.. . Şi în noaptea... tuturor Posibilităţilor, stind mai mult cu ochii la focul artificiilor şi la frumuseţea păpuşilor decit, să zicem, înfruptîndu-se cu dulciuri. Camelia — pe care ghipsul de la picior nu a fă­­cut-o să'Şi piardă veselia — şi Simona au numai cîte 15 ani, dar ştiu bine că visul lor şi al antrenorului Goreac nu poate deveni realitate decit prin dăruire totală faţă de sport. Şi ele au ambiţii mari. Prima dintre acestea ar fi un loc (ba nu, două!...) în repre­zentativa pentru mondiale. Vor să fie­ nedespărţite şi în cli­pele cind echipa României va urca sus, pe podium! CEL MAI FRUMOS AN Are 25 de ani, dar dintre toţi cel mai frumos a fost şi cel mai recent, cînd el, Mir­cea Frăţică, a devenit al tre­ilea român campion european de judo şi al doilea sportiv care produce o asemenea bucu­rie pentru Făgăraş, după re­gretatul Nicolae Vlad, „care ii era ca un frate“, cum spune, antrenorul său Gheorghe Guj­­bă. In noaptea de Revelion, vorbind cu fratele, cu sora, cu prietena sa, colegă la Combi­natul chimic, despre cit de rodnic a fost anul... vechi, Mircea adăuga repede că cel mai frumos trebuie să fie mereu anul ce vine. Are de apărat titlul european, are un gînd îndrăzneţ şi vizavi de mondiale, vrea să se perfec­ţioneze pe toate planurile, şi in meserie, şi cu şcoala. „Im­portant e să crezi in forţele tale, să faci totul cu dăruire, şi atunci viitorul iţi va zîmbi cu siguranţă". ASCENSIUNEA CE NU POATE FI OPRITĂ Ai spune, cu convingere, şti­­indu-i valoarea şi văzindu-i chipul atit de tînăr cu privire cutezătoare, că ascensiunea lui Vlad Hagiu nu poate fi oprită! A lui şi a polo-ului românesc al cărei golgeter este şi in for­ţa căruia crede cu adevărat. Pe­ Valea Prahovei, într-un grup de fete şi băieţi, dinamo­­vistul a rememorat un miez de noapte întîmplările de ne­uitat ale unui an înnobilat de cea dinţii medalie a sportului nostru cu mingea pe apă, la obţinerea căreia a contribuit din plin şi el, alături de­ Flo­rin Ardeleanu, de Cătălin Moiceanu, de ceilalţi. Şi, şi-a mai zis, in ritmul dansului preferat, că poate privi mai sus. Incepînd încă din acest nou an, anul europenelor din Italia, anul de dinaintea pri­mei sale Olimpiade, pentru că e convins că polo-ul nostru va fi prezent acolo. „Pentru Îm­plinirea unei astfel de năzuin­ţe, nici un efort nu poate fi prea mare!" Să credem în op­timismul, atit de molipsitor, al unui sportiv devenit cineva la nici 20 de ani.... Geo RAETCH! Fotografii de Drago? NEAGU LA SLANIC MOLDOVA, UN STUDENT DINTR-O MIE VALERIA RACILA : „DIN DUELUL CU SANDA TOMA SA CISTIGE ROMÂNIA !“ URĂRILE INEGALABILULUI CAMPION O­CUPA DE ŞAMPANIE PENTRU... VIITOR Prieteni din copilărie, colegi Intr-ale studenţiei, Nicolae Covaci, Andrei Preda, Emil Ruja, Marian Gurămare şi Titus loader au îndrăgit deopotrivă st­rugbyul împreună «« 11 ţ® noaptea Revelionului, cu glndurile devenirii lor profesionale și sportive __ _____________■ . " • Obiectivul hocheiştilor juniori pentru 1983 : C.E de la Bucureşti (grupa C) . De la ce nivel pornesc „alpinii" noştri în sezonul internaţional ? • Patinatorii artistici in cău­tarea unui... acoperiş I • HOCHEI TINARA GENERAŢIE DE HOCHEIŞTI debutează în 1983, odată cu luna ianuarie : „Cupa cluburilor sportive şcolare" (Suceava, 4—8 ianuarie), la care vor participa cele mai autorizate purtătoare de cuvint ale generaţiei (C­S­S din Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Suceava şi nr. 2 Bucu­reşti şi din Galaţi), Concursul republican al Juniorilor II (Galaţi, 4—8 ianuarie) şi Campionatul national al juniori­lor I (Bucureşti, 6—8 ianuarie). „Intrucit nucleul lotului national de juniori, participant la campionatele europene de la Bucureşti, grupa C,­­ ne-a spus abordînd aceste evenimente Dumitru Iordan, antrenor secund al reprezen­­tativei de juniori — este, în mare, alcătuit, li rămîne co­legului meu, Ioan Tiron, antrenor principal, sarcina de a mai urmări — în meciuri — alti cîţiva juniori posibil de a fi selecţionaţi. Printre ei:Demidov de la Dunărea Galaţi şi Dragomir de la CSS IMASA Sf. Gheorghe". © SCHI ALPIN • NU E LIPSIT DE INTERES ca acum, la începutul se­zonului competiţional, să publicăm configuraţia părţii su­perioare a ierarhiilor naţionale ale schiorilor alpini, alcă­tuite după sistemul de punctaj F.I.S.: SLALOM, MASCU­LIN: 1. Z. Balazs (ASA Braşov) 0 p, 2. Al. Manta (A.S.A.) 3,86 p, 3. C. Adorján (A.S.A.) 3,87 p, 4. V. Podaru (Dina­mo) 4,71, 5. C. Portik (Dinamo) 6,17 . FEMININ : 1. Liliana Ichim (CSŞ Vatra Dornei) 0 p, 2. Carmen Koszma (CSŞ Miercurea Ciuc) 2,58 p, 3. Suzana Nagy (CSŞ Miercurea Ciuc) 7,50 p, 4. Erica Codrescu (Steagul roşu Braşov) 11,48 p, 5. Maria Balasz (I.E.F.S.) 15,56 p; SLALOM URIAȘ, MAS­CULIN : 1. Z. Balasz 0 p, 2. V. Podaru 1,04 p, 3. M. Bîră (D­eamo Brașov) 1,51 p, 4. C. Adorján 3,19 p, 5. A. Manta 3,45 p; FEMININ: 1. Carmen Kozsma 0 p, 2. Liliana Ichim 2,56 p, 3. Maria Balazs 10,47 p, 4. Suzana Nagy 16,51 p, 5. Elisabeta Stroie (I.E.F.S.) 14,48 p. Pentru a ilustra compa­rativ valoarea schiorilor noştri alpini în context interna­ţional, iată şi punctajele din clasamentele F.I.S.: SLALOM: Balazs — 71,5 p, Podaru — 81,12 p, Portik 81,36 p Bîră 89,87 p, Manta — 102,25 p; SLALOM URIAŞ: Balazs 68,73 p, Podaru — 75,87 p, Portik 82,72 p, Bîră — 88,19 p, Ador­ján — 91,86 p. Singura dintre fete care punctează este Carmen Koszma: 118,68 p la slalom si 127,34 p la slalom uriaş. In acest sezon, vor intra în lupta pentru punctaj: Liliana Ichim, Suzana Nagy, Delia Parate, I. Frățilă și D. Foiciuc. Primul concurs cu adiţiune de puncte F.I.S. (internaţionale) a fost între 27 şi 29 decembrie, la Loriska Planik­a (Iugoslavia). Bucureştenii n-au putut da uitării nici in primele zile ale lui 1983 tradiţionalele lor legături cu sportul, cu miş­carea, cu recrearea. Imaginea surprinsă, ieri, de foto­reporterul nostru Dragoş NEAGU, la patinoarul „23 Au­­gust“ din Capitală, este o elocventă dovadă a dragostei miilor de copii şi de oameni maturi faţă de alunecarea pe gheaţă. Mai mult sau mai puţin... artistic, patinajul pentru toţi rămîne mereu o importantă sursă de sănătate oferită generos de sezonul hivernal. © PATINAJ ARTISTIC FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PATINAJ i s-au acordat in luna ianuarie 1983, pentru sportivii din lotul republican, două ore de pregătire la patinoarul acoperit „23 August" din Capitală, de la ora 6 la 8 dimineaţa. Ore cam ma­tinale dar cînd vrei din tot sufletul să faci ceva nu con­tează ora la care trebuie să te scoli pentru a fi prezent la programul de pregătire. Numai că două ore de antrena­ment pe o gheaţă bună, cum este aceea a patinoarului amintit, SlNT CU TOTUL INSUFICIENTE pentru buna pregătire a unor sportivi. Ce se întîmplă de la ora 8, pe „23 August“? Se antrenează hocheiştii. Toţi hocheiştii din Capitală, seniori, juniori şi copii, ai tuturor cluburilor bucu­­reştene. Nu s-ar putea, oare, ca federaţia de hochei să fie ceva mai înţelegătoare din­ posibilitate, cel puţin pati­natorilor fruntaşi, să se pregătească pe gheaţa de la „23 August“ 4—5 ore zilnic? Aşa cum patinatorii artistici se antrenează la patinoarul Floreasca — descoperit — ar fi normal ca şi hocheiştii, nu seniorii, ci juniorii şi copiii din secţiile cluburilor sportive şcolare să-şi transfere locul de antrenament, în aer liber, iar spaţiul de timp de la „23 August“ să-l lase la dispoziţia „artisticilor“, din lotul na­ţional de seniori. Ar fi o soluţie echitabilă pe care o dorim luată in considerare de cei in drept. (Gh. ŞT.). ANUI 1983 ÎNSEAMNĂ, DE FAPT, O ŞANSĂ DE AFIRMARE A FOTBALULUI ROMÂNESC ÎN ARENA MONDIALĂ Ora bilanţurilor a trecut! Im­presia finală a lui '82 a fost una dintre cele mai frumoase din ultimii ani. Această ultimă impresie înseamnă însă prima premisă pentru viitorul întii, care a şi început, acum, în ia­nuarie. „Perioada sentimentului o­­menesc“, a euforiei, a trecut Am intrat In „perioada raţiu­nii", a judecăţilor reci, echili­brate. Fotbalul românesc şi-a creat prin talent, dăruire şi mo­bilizare o bună premisă pentru îndeplinirea (in sfirşit) a ma­rilor obiective propuse, a in­vestiţiei uriaşe de speranţe a milioanelor de suporteri. Res­ponsabilităţile au crescut, toc­mai pentru că am dovedit că avem o valoare, că putem fi ci­neva în arena internaţională şi prin fotbal. Disponibilităţi exis­tă. Condiţii de pregătire dintre cele mai bune. Material uman — unanim apreciat de tehnicie­nii străini, după excelentele rezultate ale naţionalei şi ale formaţiei craiovene. Acum însă trebuie să demonstrăm că nimic nu a fost intîmplător. Acum, trebuie să vizăm altitudini su­perioare. Autodepăşiri pe toate planurile. Acum, la început de an, AŞTEPTAM... Aşteptăm o cursă de regula-­i­­tate a echipei naţionale, cea care, în primăvara lui ’83, mai exact la 16 aprilie şi 15 mai, are de susţinut două examene extrem de dificile, acasă, cu re­prezentativele Italiei şi Ceho­slovaciei, în cadrul preliminari­ilor campionatului european. Meciul cu Italia se anunţă foar­te greu, pentru că Enzo Bear­­zot şi campionii lumii ţintesc nu numai revanşa după acel 0—0 de la Florenţa, dar şi „re­naşterea“ lor după acest —2 în „clasamentul adevărului“. După acel egal de răsunet (pentru noi) de la Florenţa, Antognoni declara în Corriere dello Sport- Gladio : „Dacă România învinge Cehoslovacia la Bucureşti, soar­ta grupei este pecetluită !“. Să sperăm că Mircea Lucescu şi tî­năra noastră echipă naţională vor demonstra că au învăţat din ratarea calificării la Mun­­dialul spaniol, cind o generaţie talentată şi ea a risipit în două partide, la Bucureşti, toate şan­sele care erau de partea noas­tră... La ora actuală, cele două meciuri din primăvară înseam­nă o răscruce de drumuri pen­tru fotbalul românesc, pornit spre piscurile fotbalului inter­naţional. Italia şi Cehoslovacia reprezintă „probe de foc“ pen­tru moralul echipei naţionale. Pentru antrenori, pentru jucă­tori, pentru spectatori, pentru toţi cei care trebuie să abor­deze „marile obstacole“ cu se­riozitate deplină, cu prudenţă, dar şi cu calmul necesar gîndi­­rii şi găsirii soluţiei optime pentru un pas în elita fotbalu­lui mondial. Bălăci, Ştefănescu, Cămătaru, Bölöni, Lung, Ţi­­cleanu, Iorgulescu, Rednic, Au­gustin Şi ceilalţi au devenit nu­me cunoscute la această ora în soccerul continental. De ei de­pinde, în primul rind, dacă vor străluci puternic în constelaţia Europei. Aşteptăm un start lansat al echipei olimpice, al cărei drum spre Los Angeles (unde dorm cu toţii să ajungă !) începe foarte curînd, la 30 martie, la Iugoslavia. Olimpicii lui Gheor­ghe Staicu au de revanşat şi ei atitea calificări ratate cind ne era lumea mai dragă. Valoarea lotului olimpic, în fapt o na­ţională secundă, acel 3—3 reali­zat de el în toamnă în R. D. Germană, cu reprezentativa si­milară a ţării gazdă, ne obligă să sperăm în reuşită. Sigur, din grupa noastră preliminară mai face parte, alături de Iugo­slavia, şi o puternică reprezen­tativă a Italiei, cu jucători din prima ligă peninsulară. De por­nirea în cursă, de pregătirea acestui prim meci cu Iugo­slavia, în deplasare, depinde foarte mult drumul olimpicilor noştri. ...Juniorii sunt cu un pas în turneul final din Anglia. Au remizat în Cipru, nu ne putem închipui că vor rata victoria calificării, acasă, cu adversarul, să recunoaştem, destul de mo­dest. Ceea ce aşteptăm de la juniorii noştri în acest nou an este acum redescoperirea ambi­ţiei spre performanţe notabile. Să nu uităm frumosul bronz australian, care reprezintă „mo­neda forte“ morală pentru ta­lentata, dar şi... risipitoarea generaţie a schimbului de mîi­­ne. ...Examenele internaţionale a­­le noului an încep însă la 2 martie. Această frumoasă echi­pă care este Universitatea Cra­iova va deschide sezonul in­ternaţional la Kaiserslautern, încercînd să obţină un rezultat care să-i permită, după returul din Bănie o performanţă unică în fotbalul românesc : califica­rea In semifinalele unei com­petiţii europene. După Florenti­na şi Bordeaux, craiovenii au In faţă o altă valoare certă din bătrînul continent, o echipă în faţa căreia trebuie să învin­gem mai întîi de toate un com­plex, acela al eliminării unei formaţii reprezentînd puternicul fotbal vest-german . Kaiserslau­tern este o echipă de calibru, dar nu este totuşi nici Bayern, nici Borussia Mönchengladbach, nici Fortuna Düsseldorf. Sau nu va fi, pentru că oltenii au învăţat, credem, mult din due­lurile pierdute cu cele trei for­maţii vest-germane. Handicapul intrării craiovenilor mai tîrziu în competiţie, în comparaţie cu Kaiserslautern, care va juca din plin în campionat, in februarie, poate fi compensat printr-un judicios program de pregătire, pînă la sfîrşitul lui februarie, cînd va începe sezonul oficial intern în fotbalul nostru. ...Echipa naţională, echipa o­­limpică, Universitatea Craiova, juniorii... Fiecare, cu cîte un un program dificil. Dar fiecare poate să contribuie prin pregă­tire responsabilă, la parametrii moderni, prin autodepăşire per­manentă, la creşterea prestigiu­lui fotbalului românesc pe plan mondial. Anul 1983 se anunţă un an foarte greu, dar tocmai de aceea el reprezintă o mare şansă de afirmare a fotbalului nostru. Mircea M. IONESCU A început vînzarea biletelor pentru TRAGEREA EXTRAORDINARA PRONOEXPRES A NOULUI AN I Agenţiile Loto-Promosport au început astăzi vinza­­rea biletelor pentru tragerea extraordinară Prono­­expres a Noului An, care va avea loc duminică 9 ia­nuarie 1983. Formula tehnică prezintă noutăţi avanta­joase pentru participanţi (între altele, toate extra­gerile cuprind câte şase numere), oferind şanse con­siderabil sporite de a obţine autoturisme „Dacia 1300", mari sume de bani variabile şi fixe şi excursii pe rutele R.S.C. — R.P.P. — U.R.S.S. sau R.D.G. — R.P.P. (Se reaminteşte că la tragerea similară pre­cedentă — la care existau şi extrageri de numai cinci numere — au fost atribuite peste 137.000 de prST1. Participarea se face pe variante simple, variante combinate sau combinaţii „cap de pod" a­­chitate 100% sau 25%. Biletele de 25 lei varianta au drept de cîștiguri la toate cele zece extrageri a cutm șase numere fiecare. VACANŢA COMPETIŢIONALA DEVINE ACTIVĂ Vacanţa de iarnă a fotbaliştilor devine activă. Divizionarii „A” vor lua startul pregătirii sezonu­lui de primăvară, bogat in eve­nimente atit pentru prima repre­zentativă a ţării, cit şi pentru ambasadoarea fotbalului nostru in Cupa U.E.F.A., Universitatea Craiova. Iată un scurt tur de o­­rizont al primelor pregătiri ale celor 18 divizionare „A“, unele dintre ele fiind chiar mai dor­nice de a începe pregătirile cu cîteva zile mai devreme. in prea­labil toate echipele vor acorda o importanță deoseb­ită unui exigent control medical: SPORTUL STU­DENŢESC: io—23 Ianuarie, la Pi­riul Rece; DINAMO: 11—26 Ia­nuarie, la Braşov; CORVINUL: 8—19 ianuarie, la Sovata; F.C. ARGEŞ: 10—25 Ianuarie, la Băile Herculane; UNIVERSITATEA CRAIOVA: 10—25 ianuarie, la Buşteni; STEAUA: io—16 Ianua­rie, în Bucureşti, 17—29 ianuarie, la Bistriţa; S.C. BACAU: 14—27 ianuarie, la Slănic Moldova; JIUL: 10—20 ianuarie, la Petro­şani, 21—30 ianuarie la Valea de Peşti; F.C. OLT: 9—23 ianuarie, la Căciulati; F.C. BIHOR: 11—25 ianuarie, la Stina de Vale; poli­tehnica IAŞI: 10—15 ianuarie, la Iaşi: 16—31 ianuarie la Tg. Neamţ; A S.A TG. MUREŞ: 3—16 ianuarie, la Sovata; PETROLUL PLOIEŞTI: 10—15 ianuarie, în lo­calitate, 16—31 ianuarie, la Si­naia; C.S. TÎRGOVIŞTE: 10—16 ianuarie, în localitate, 17—30 ia­, nuarie, la Breaza; F.C.M. BRA­ŞOV: rămîne întreaga perioadă in localitate; CHIMIA RM. VÎL­­CEA: 10—14 ianuarie, în locali­tate, 15—31 ianuarie, la Călimă­­neşti; POLITEHNICA TIMIŞOA­RA: 10—24 ianuarie, la Băile Herculane; F.C. CONSTANŢA: 10—14 ianuarie, în localitate; 15—31 ianuarie, la Sîngeorz Băi. După încheierea primei părţi a perioadei pregătitoare, mai multe divizionare „A“ au în proiect tur­nee peste hotare, unde işi vor continua antrenamentele şi vor susţine jocuri de verificare. ŞTIRI... • CURSUL DE PERFECŢIO­NARE A ANTRENORILOR DIN PRIMUL EŞALON. Incepînd da mîine se va desfăşura in Bucu­reşti cursul de perfecţionare a antrenorilor prin­cipali şi secunzi de la Divizia ,A“, precum şi cei care pregătesc echipele de speranţe. Cursul va dura pînă In 8 ianuarie, zi In care va fi făcută analiza campionatului Di­viziei „A“. « NOI MAEŞTRI AI SPOR­TULUI. Ciţiva dintre cei mai buni jucători de fotbal întrunind condiţiile corespunzătoare, au fost făcuţi maeştri ai sportului. Este vorba de: Vasile Aelenei, Ionel Augustin, Gabriel Boldici, Gavril Both, Iosif Caval, Sorin Cîrţu, Grigore Ciupitu, Alexan­dru Custov, Costică Donose, Gino Iorgulescu, Adalbert Cas­­sai, Michael Klein, Silviu Lung, Petre Putima, Mircea Rednic, Cornel Sălăjan, Nicolae Tilihoi, Aurel Ţicleanu, Nicolae Ungu­­reanu.­­ • COMPETIŢIE DE MINIFOT­­BAL. Intre 10 şi 16 ianuarie se va desfăşura o interesantă com­petiţie de minifotbal, în două etape, la care vor participa copii născuţi î­­n anii 1969 şi 1970. In prima fază pe grupe, echipele se vor întrece la Ploieşti (5 echi­pe), Piteşti (5), Braşov (5) şi Timişoara (4). Turneul final este programat la Brașov, meciurile disputindu-se în zilele de 15 și 16 ianuarie. ADMINISTRATIA DE STAT LOIO PRONOSPORT INFORMAU NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXTRAORDINARA LOTO A REVELIONULUI DIN 1 IANUARIE 1983 CISTIGURILE TRAGERII LO­TO DIN 24 DECEMBRIE 1982 Categoria 1 : 2 variante 25% — autoturisme Dacia 1300 ; categoria 2 : 2 variante 100% a 20.227 lei și­ 10 varian­te 25% a 5 057 lei ; categoria 3 : 5 variante 100% a 7.915 lei și 26 variante 25% a 1 979 lei ; categoria 4 : 29,75 variante a 3 060 lei ; categoria 5 : 158,75 variante a 573 leicategoria 6 : 200 variante a 455 lei ; ca­tegoria X : 1 392 variante a 100 lei. Report la categoria 1 : 237 651 lei. Autoturismele „Dacia 1300" de la categoria 1, obţinute pe bilete jucate 25%, au revenit participanţilor : VIRGIL DEIANU din corn. Dărăbanu, judeţul Botoşani şi GALLISZ P. PALL din Baia Mare. REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 2 IANUARIE I. Asooli — Cesena X It. Catanzaro — Avellino X IVI. Juventus — Cagliari X IV. Napoli — Verona V. Pisa — Torino 2 VT. Roma — Genoa J VII. Sampdoria — Florentina x VIU. Udinese — Inter X IX. Atalanta — Lazio X X. Bari — Cremonese z XT. Cavese — Como X XII. Pistoiese — Palermo 2 XIII. Varese — Foggia 1 Fond total de cîștiguri : 738.128 lei. Extragerea I • 50 86 85 70 33 63 28 23 90 54 SSlerS a il-a : , 1 » « * 51 69 89 43 10 74 Extragerea a IlI-a : 52 19 49 55 65 85 6 Extragerea a IV-a : 83 45 88 35 5 15 Fvtra peren a V-a * 3 88 85 45 19 81 4 62 24 67 Extragerea a Vl-a 34 86 78 87 14 76 84 28 47 30 Extragerea a Vil-a : 30 90 67 33 72 71 54 38 34 36 Extragerea a VIII-a : 69 22 57 19 2 31 39 4? ? ?? Extragerea a v­iii a 47 25 64 70 42 7 29 59 31 84 s Isrtssssi g KralxSf: 79 47 2, 54 . 4 41 88 52 9 83 Fond total de cîștiguri : 11.176.089 lei.

Next