Sportul, noiembrie 1983 (Anul 39, nr. 10540-10565)

1983-11-01 / nr. 10540

GIMNASTELE ROMÂNCE AU REVENIT ÎN PRIM-PLANUL IERARHIEI MONDIALE Comentarii ale agenţiilor de presă, după C.M. BUDAPESTA, 31 (Agerpres). In comentariile pe marginea Campionatelor mondiale de gimnastică încheiate duminică la Budapesta, corespondenţii agenţiilor inte­naţionale de presă subliniază înaltul nivel tehnic al Între­cerii, atit le feminin cit­ii la masculin, progresul evident înregistrat In ultimii ani de această spectaculoasă disciplină, precum şi valoarea deosebită a participanţilor. In acest sens, un argument II constituie faptul că In cele şapte zîle de concurs au fost acordate un număr record de 44 note măsline. 10. De asemenea, este remarcată performanţa gimnastelor românce, medaliate cu argint in concursul pe echipe, care au revenit pe primul­ plan al ierar­hiei mondiale, cucerind un total de opt medalii şi numărându-se printre pro­tagonistele competiţiei. Referindu-se la finalele pe aparate, corespondentul agenţiei Reuter no­tează: „Gimnasta româncă Ecaterina Szabó a prezentat la sol un exer­ciţiu pe cit de dificil, pe­ atit de incintator, executat fără greşeală, care i-a adus nota maximă, «zece», şi titlul de campioană a lumii*. In comentariul agenţiei France Presse se scrie, printre altele. ..In ultima probă a concursului special pe aparate, la sol, micuţa gimnasta românca Ecaterina Szabó a fost incontestabil cea mai bună, cucerind medalia de aur . rnULUHUI LJ trt HJMIE­­ AKI LE, UHITI-VA ! 7,IAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT I ANUL XXXIX - Nr. 10 540 \ ” 4 PAGINI - 50 BANI | Marţi ,­noiembrie 1983­­­Gimnastele noastre, după succesul de la campionatele mondiale „DE MÎINE O LUĂM DE LA CAPĂT, CU GINDUL LA PODIUMUL OLIMPIC“ Gimnastele noastre au reve­nit aseară acasă, cu piep­turile împodobite de medalii, cele mai multe medalii cuce­rite de o echipă, de o ţară, la ,,mondialele“ de la Budapesta. Le-au aşteptat la Aeroportul Otopeni, tovarăşi din conduce­rea C.N.E.F.S., reprezentanţi ai federaţiei, ai cluburilor, ai marii mase de suporteri, rude şi prieteni. Florile, îmbrăţişări­le, emoţia reîntitoirii şi spe­ranţele pentru miine ale celor veniţi la marea poartă aeriană erau, de fapt, ale noastre, ale tuturor, care am aşteptat, şap­te zile şi şapte seri, veşti de la „Sportcsarnok“, spre a ne bucura cu adevărat la afla­rea lor, pentru că, iată, Nadia şi fetele din generaţia Nadiei au, incontestabil, urmaşe dem­ne. Componentele unei echipe care e a doua în lume au de­venit, nu-i aşa, vrednice vedete ale sportului. Dar, văzîndu-le sau revăzîndu-le acum, la Otopeni, Ecaterina Szabó, Lavinia Agache, Laura Cutina, Mirela Barbălată, Mihaela Stănuleţ şi Camelia Benciu au, pe figurile lor candide, mai degrabă aerul unor copii as­cultători, mai puţin siguri cînd se află în centrul aten­ţiei şi în focul reflectoarelor decit atunci cînd execută — cu uşurinţa cu care alţii merg — Tsukahara, salt şurub, atî­­tea şi atitea elemente ce taie respiraţia privitorului nea­vizat. Obişnuite, de mici, cu munca — pentru că în gim­nastică se munceşte pe rupte ! —, aceste fete sunt vedete spor­tive fără a-şi pierde însă su­perba modestie şi candoarea adolescentină... Fotografii, microfoane şi bloc­notesuri, înregistrăm ginduri, speranţe. Cu silueta-i gin­gaşă, cu zulufii ei jucăuşi, cu faţa numai zimbet, marea cam­pioană Cati Szabó priveşte înapoi cu mincine, ştiind, tot­odată, că din colecţia ei de ti­tluri — naţionale, europene, de junioară sau senioară, şi acum cel mondial —­­i lipseşte unul singur : ,,Bucuria mea şi a colegelor mele e mare acum. Intr-un concurs foarte greu, de înaltă valoare, am putut ţine sus steagul gimnasticii româneşti, prin efortul nos­tru şi al antrenorilor noştri, prin atenţia cu care sintem­ înconjurate, avînd cele mai bune condiţii de pregătire pen­tru sport şi pentru viaţă. Dar, oricît de frumoasă, ma­rea competiţie de la Budapesta trece acum în amintire. De mîine trebuie să începem mun­ca pentru viitoarele bătălii pe aparate, mai cu seamă la bimă, unde intr-o clipă neîn­semnată de neşansă am pier­dut, şi eu, şi Lavinia, ocazia unui bilanţ şi mai strălucitor. Sper — cred cu întreaga fiinţa — ca Imnul României să ră­sune in vara viitoare şi la Los Angeles“. Ieri, lingă Nadia a fost Teodora, apoi alte campioane ________________Geo RAEŢCHI (Continuare in pag a t­a) Ecaterina Szabó, Lavinia Aga­che şi medaliie lor străluci­­­­toare. A doua echipa din lume, tînăr­ă şi talentată, o echipă pentru Azi şi pentru... Miine ! Foto : Dragoş NEAGU Start în Super-cupa campionilor morwifci şi olimpici la handbal . ASTĂZI, UN MECI DE MARE ATRACJIE: ROMÂNIA-U.R.S.S. DORTMUND. 31 (prin tele­fon). Organizată între campio­natul mondial si Jocurile Olim­pica. Super-cupa campionilor mondiali şi olimpici la handbal masculin capătă semnificaţia celui mai înalt vîrf al sezo­nului. La această a treia ediţie a întrecerii, care reuneşte eli­ta handbalului, grupul partici­pantelor s-a mărit, faţă de edi­ţiile anterioare, de la 6 la 8. în primul rînd, a intrat între performerele invitate formaţia R. D. Germane, campioană o­­limpică în 1900, şi — din ne­cesităţi de echilibrare numeri­că a grupelor — echipa secun­dă a R. F. Germania. Astfel, începind de miine (n.r. astăzi) îşi vor disputa cea de a treia cunună de învingători selecţio­natele României. Uniunii So­vietice. R. D. Germane. R. F. Germania B (grupa A), Iugo­slaviei. R. F. Germania, Ceho­slovaciei şi Suediei (grupa B). enumerare­a partici­pantelor atestă că aici, la Dortmund, se află nu numai performerele trecutelor ediţii ale mondialelor şi olimpiade­lor, ci şi pretendentele autori­zate la titlul olimpic ce se va conferi anul viitor la Los An­geles. în mod sigur, tehnicienii îşi testează în acest turneu al sumumului valoric garniturile cu care vor încerca cucerirea laurilor olimpici şi, în acelaşi timp, estimează valoarea princi­palilor adversari, înregistrează atuurile şi carenţele lor, pentru Programul de astăzi, din Westfalenhalle Dortmund: Ora 16: Iugoslavia - Ceho­slovacia; 17,30: R.D. Germa­nă - R.F. Germania­­; 20,30: România — Uniunea Sovietică; 22: R.F. Germania - Suedia, a-şi orienta pregătirile. Sunt toate acestea, desigur, şi inten­ţiile antrenorilor reprezentativei României: Nicolae Nedef, Ra­du Voina şi Cornel Penu. So­siţi la Dortmund, ei îşi conti­nuă pregătirile cu echipa, dar — în acelaşi timp — cercetea­ză cu atenţie listele cu com­ponenta selecţionatelor partici­pante la Super­cupă asistă, cînd este posibil la antrenamentele partenerelor. Fireşte Sm­er­cuna nu este o competiţie oficială. Ea nu con­feră nici medalii de campioni olimpici, nici de campioni mon­diali. Ea este asa cum arătam, o întrecere de tranzitie între mondiale si Olimpiadă, un mij­­loc de testare, de pregătire in condiţii de concurs. Reunind însă elita ea devine, pentru fie­care echipă, pentru fiecare sportiv şi antrenor o chestiu­ne de orgoliu. De altfel Nicolae Nedef ne întărea convingerea, spunîndu-ne . ..Prezentarea la startul unei întreceri implică dorinţa rezultatului. Si Dentiu Hristache NAUM (Continuare In pag. a 4-a) Dinamo pleacă astăzi la Hamburg DRUM BUN SI MULT SUCCES ÎN TENTATIVA CALIFICĂRII IN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E.! In cursul acestei dimineţi Di­namo pleacă la Hamburg, în vederea meciului-retur, din tu­rul al doilea al C.C.E., cu Ham­burger S.V., lidera campionatului vest-german si deţinătoarea tro­feului celei mai bune echipe de club din Europa. Jucătorii di­­namovişti pornesc la drum cu un moral fortificat după splen­dida victorie cu 3-0 obţinută în seara zilei de 19 octombrie. Programul de pregătire al di­­namoviştilor a urmat un curs ascendent.’obişnuit marilor con­fruntări, aşa cum se anunţă cea de mîine seară, de pe Volk­sparkstadion. Adică a cuprins absolut tot ce stă la îndemina fotbalului modern (instruire şedinţe tehnico-tactice teoretice studierea adversarului cu mij­loace video), în aşa fel ca la ora meciului toţi cei 11 jucători care vor intra pe teren să se a­­fle in plenitudinea forţelor, să abordeze partida la cotele unei maxime forme sportive. Dumi­nică, Dinamo a susţinut un joc­­şcoală pe stadionul din soseaua Stefan cel Mare, avînd ca ad­versară de Flacăra Moreni li­dera seriei a VI-a a Diviziei „C“. A fost un util joc de ve­rificare în care au fost rulaţi toţi jocătorii dinamovişti (mai puţin Toma şi V. Radu care nu vor efectua deplasarea la Hamburg) Flacăra Moreni fiind un sparring-partner potrivit, ca­re a ştiut să respecte unele sarcini de joc cerute de antre­norii dinamovisti Teri focătorii pregătiţi de Dumitru Nicolae Nicuşor si Cornel Dinu au mai efectuat un antrenament com­plex, urmînd ca un altul sa Gheorghe NERTEA (Continuare in vag 2-3) Divizia „A" de fotbal, etapa a 11-a ÎN CENTRUL ATENŢIEI, DERIVUL DE CLASAMENT: F. C. BIHOR - STEAUA . In Dealul Copoului, ie­şenii pot urca şi mai sus . La Baia Mare, exame­nul il susţin... gazdele . La Bucureşti, pe „Republi­cii”, Rapid va juca şi cu gindul la meciul cu F. C Bihor . La Rm. Vîlcea, U­­niversitatea Craiova faţă in faţă cu echipa lui... Oble­­menco @ O ultimă încer­care pentru Petrolul ? ® C. S. Tîrgovişte - F. C. Ar­geş, un derby pentru su­pravieţuire ® La Slatina, Halagian — atent la şutai Tui Avndinei I 5 4 ...............................X CLASAMENT Căţoi respinge un balon in faţa lui M. Sandu. Bumbescu. FL Grigore şi Hagi (cu spatele) urmăresc faza cu atenţie. (Secvenţa din meciul Sportul studenţesc — F.C. Olt). Foto : N. DRAGOŞ A\mmm\\W PROGRAMUL JOCURILOR 1 laşi : POLITEHNICA­­ A.S.A. TG. MUREŞ \ % Baia Mare : FOTBAL CLUB - SPORTUL STUDENŢESC 5 s Bucureşti : RAPID - DUNAREA C.S.U. GALATI 5 5 (stadionul Republicii) $ 2 Rm. Vilcea : CHIMIA - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 î Ploieşti : PETROLUL - JIUL PETROSANI ; î Tirgoviste : CLUBUL SPORTIV - F.C. ARGES ? : Slatina : F.C. OLT - S.C. BACAU­­ î Oradea : F. C. BIHOR - STEAUA 1 0 * 1 Meciul Dinamo - Corvinul Hunedoara a fost aminat. ; \ Toate partidele vor începe la ora 14. ■' ? 1 STEAUA 10 7 1 2 23- 7 15 2. Sportul stud. 10 7 1 2 1»- 7 15 3. F.C. Bihor Ifr 5 3 2 17-12 13 4. Politehnica 10 4 5 1 10- 5 13 5. F.C. OU io 3 5 2 »- 7 II 6. A.S.A Tg Mures 10 4 3 3 13-13 11 7. S.C Bacău 10 5 1 4 11-15 11 8­ 9. Dinamo 8 4 2 2 12- 6 10 Universitatea 9 4 2 3 14- 8 10 10. Jiul 10 4 2 4 9-12 10 11. Rapid 10 3 3 4 10-11 0 12. Chimia 10 3 3 4 9-13 9 13. F.C Baia Mare 10 3 3 4 11 0 14. Corvinul 10 2 3 5 11-14 7 15. Dunărea C.S.U. 10 1 5 4 2- 8 7 16. F.C. Arge» 9 3 0 « 10-13 • 17. C.S. Tîrgoviște 10 1 4 5 6-14 0 18. Petrolul 10 1 1 7 8-21 4

Next