Sportul, februarie 1984 (Anul 40, nr. 10617-10641)

1984-02-01 / nr. 10617

Sub semnul „Daciadei" _________ ■ —^ FINALELE PE TARA ALE UNOR COMPETIȚII DE MASĂ REPREZENTANȚII HARGHITEI­­ PE PRIMUL LOC IN „CUPA U.T.C." LA PATINAJ VITEZĂ Pista naturală de 400 m din Miercurea Ciuc a găzduit, timp de două zile, finalele pe tară ale „Cupei U.T.C.“ la patinaj viteză, întreceri rezervate ti­nerilor de 14—15 ani, organi­zate de C.C. al U.T.C. Ediţia din acest an (a VI-a) s-a bucu­rat de o frumoasă participare (au lipsit doar reprezentanţii judeţelor Argeş, Vrancea, Să­laj, Mehedinţi şi Olt), majo­ritatea concurenţilor prezentîn­­du-se intr-un evident progres, cu o pregătire mult superioară faţă de anul trecut, fapt con­firmat de altfel şi de arbitrul principal al competiţiei, prof. Florin Gămulea, încă din prima reuniune s-au impu­­s atenţiei celor prezenţi reprezentanţii judeţelor Har­ghita, Sibiu şi Mureş, care, după o luptă foarte strînsă, au reuşit să ocupe primele locuri în clasament. Menţionăm, insă, că aproape de podiumul­ de premiere s-au aflat şi patina­torii din judeţele Timiş, Su­ceava, Braşov, Caraş-Severin, Galaţi şi Covasna. Rezultate : FETE (două man­şe X 100 m) : 1. Csila László — Harghita (13,9+14,2). 2. E­­niko Kakasi — Mures (14,2 + 14,1). 3. Camelia Bratu — Sibiu (14,3+14,1) . BĂIEŢI : (două manşe X 200 m) : 1. Gabor Veres — Harghita (21,7+22,1), 2. Romeo Szilli — Timis (23.2 + 23,3). 3. Herman Kircoer — Si­biu (24,1+23,8). Clasament general pe judeţe : 1. Harghita. 2. Sibiu. 3. Mureş- Vaier PAŞCANU — coresp. IEŞENII ŞI GORJENII S-AU IMPUS in „FESTIVALUL PIONIERESC DE GIMNASTICĂ" In Sala sporturilor din Tg. Jiu s-au desfăşurat, sâmbătă şi duminică, finalele celei de a II-a ediţii a „Festivalului pio­nieresc de gimnastică“, orga­nizat de C.N.O.P., pentru elevii claselor II—IV. O întrecere frumoasă (remarcabil sprijinul organelor locale), in cadrul că­reia s-au remarcat reprezenta­tivele judeţelor Iaşi si Gorj (surprinzător sportivii acestui din urmă judeţ i-au întrecut pe cei ai Bucureştiului şi pe alţii din judeţe cu tradiţie în gimnastică­­). O menţiune cri­tică : de la aceste întreceri au lipsit — fără a avea vreo scuză — foarte multe echipe. La bă­ieţi au participat doar 11 an­sambluri, iar la fete 31. Iată şi rezultatele tehnice : BĂIEŢI — individual : 1. Ma­rian Cirje (Bucureşti). 2. Gică Anton (Caraş-Severin). 3. Iosif Tacacs (Bihor) ; ansambluri : 1. Gorj, 2. Caraş-Severin, 3. Ma­ramureş ; clasament general pe judeţe: 1. Caraş Severin, 2. Gorj, 3. m. Bucureşti. FETE — indi­vidual : 1. Mihaela Ionel (Iaşi), 2. Ornela Rujănescu (Gorj), 3. Luminiţa Iosif (Constanţa) ; an­sambluri : 1. Iaşi, 2. Gorj, 3. m. Bucureşti. Clasament gene­ral pe iutiete : 1. Iaşi, 2. Gorj, 3. m. Bucureşti. Ciştigătorilor acestor finale ale „Festivalului pionieresc de gimnastică" li s-au oferit, de către organizatori, cupe, di­plome si diferite premii in ma­teriale sportive. BUCURIA ÎNTRECERILOR ŞI A JOCURILOR PE ZĂPADĂ A nins in munţi, a nins pe dealuri şi peisaje feerice îi cheamă pe iubitorii sporturilor albe pe pirtii. E vremea între­cerilor in etapa de iarnă a „Daciadei“, la schi, la sănduş, la patinaj, e vremea jocurilor cu zăpadă dătătoare de sănă­tate. Şi mulţi copii şi tineri nu scapă prilejul s-o facă. Din corespondentele sosite la re­dacţie vă prezentăm două fru­moase exemple. La SACELE. Comitetul oră­şenesc U.T.C. în colaborare cu C.O.E.F.S. i-a invitat pe iubi­torii de sport in Poiana Săce­­lelor, la întreceri de slalom şi sanie. Şi — după cum ne re­latează corespondentul nostru V. Secăreanu — au răspuns prezent peste 150 de partici­panţi, elevi din şcolile oraşului şi oameni ai muncii din între­prinderi. Au urcat, de aseme­nea, în Poiană şi peste 2 000 de spectatori pentru a-i încu­raja pe sportivi. La capătul unor dispute de toată frumu­seţea au urcat pe podium, în aplauze, Romeo Şuflete (Şc. gen. nr. 7), Andrei Cîmpulun­­geanu (Şc. gen. nr. 7) şi Andrei Nilă (Electroprecizia) — la sla­lom, iar la sanie pe primele locuri s-au situat Florian Bu­­tucar, Andrei Bartoş (ambii de la Şc. gen. nr. 7), Nicolae Mi­­hai (Electroprecizia), Adela Vi­­talar si Gabriela Kocsis (am­bele de la Şc. gen. nr. 7). In altă parte a tării, LA SOVEJA, in splendida Poiană „Punga“ au urcat în aceste zile peste 300 de copii, unii veniţi tocmai de la Bucure pentru a gusta bucuriile jocu­rilor pe zăpadă. Cei care n-au avut la indemînă nici schiuri şi nici săniuţe s-au luat la în­trecere la alergări prin Poiană, sub conducerea profesorilor care i-au însoţit, aşa cum se poate vedea în imaginea de jos, surprinsă de tînărul nostru co­respondent Liviu Axente din Focşani, care îi Înfăţişează pe copiii de la Tenis-Club Bucu­reşti şi „Unirea“ Focşani. WOIFTAS; DIN TOATE TABU t VA ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT ANUL XL­­ Nr. 10 617­­­4 PAGINI - 50 BANI­­ Miercuri 1 februarie 1934 S a Încheiat competiţia de poliatlon a seniorilor GABRIELA VOINA ŞI DEZIDERIU JENEI, CAMPIONI ABSOLUŢI LA PATINAJ VITEZĂ MIERCUREA CIUC, 31 (prin telefon). Reuniunea finală a campionatelor naţionale de po­­liatlon, rezervate patinatorilor de viteză seniori, a început marţi dimineaţă pe patinoarul natural din localitate, pe o vre­me închisă, la -4 grade, şi s-a încheiat la 0 grade, pe o ghea­tă cu un coeficient corespunză­tor de alunecare. In consecin­ţă, rezultatele înregistrate de cei aproape 40 de concurenţi au fost superioare zilei anterioare, în programul ultimei zile au figurat probele de 1 000 si 3 000 m — fete, 1 500 şi 10 000 m — băieţi. Angajaţi din start în lupta pentru un loc pe podium, tinerele si talentatele alergă­toare Mihaela Timiş, Gabriela Voina şi Cerasela Hordobeţiu, printre care s-a intercalat si braşoveanca Mihaela Dascălu (14 ani) şi-au disputat întîie­­tatea cu ardoarea virstei lor, fiind despărţite de zecimi de secundă în clasamente. La 1 000 m, titlul a revenit clujencei Mihaela Timiş. La 3 000 m, bra­şoveanca Gabriela Voina şi-a dozat bine efortul, mtrecînd-o — în cursă directă — pe si­­bianca Cerasela Hordobețiu și reușind să meargă pe graficul celorlalte favorite. Ea s-a im-Traian IOANIȚESCU (Continuare in pag 2-3) In derbyul campionatului Diviziei „A“ de hochei STEAUA ŞI SPORT CLUB M. CIUC LA EGALITATE GALAŢI, 31 (prin telefon). Ultima etapă a turneului desfă­şurat în localitate, penultimul al campionatului, a fost domi­nată de derbyul dintre frunta­şele hocheiului nostru, Steaua şi S.C. Miercurea Ciuc. La ca­pătul unei partide echilibrate, aprig disputate, jocul s-a înches Călin ANTONESCU (Continuare In pag 2­ 3) Fotbaliştii noştri In turnee de pregătire MECI ALGERIA - ROMÂNIA, LA 7 FEBRUARIE Astăzi, la Budapesta: Újpesti Dózsa - Lotul olimpic Continuîndu-şi turneul de jocuri de pregătire. Lotul nos­tru reprezentativ de fotbal, care a susţinut 5 meciuri în Ecuador şi Brazilia, va disputa la 7 fe­bruarie un meci amical cu re­prezentativa Algeriei. Este po­sibil ca fotbaliştii noştri să mai susţină, tot în Algeria, o a doua partidă în compania se­lecţionatei ţării gazdă. Lotul olimpic al României, care a evoluat în două partida în R.D. Germană, întîlneşte, as­tăzi, la Budapesta, cunoscuta e­­chipă Újpesti Dózsa. MARIA MACOVEI: „DEOCAMDATĂ ÎNVĂŢ CUM SĂ CÎŞTIG CONCURSURILE CU MIZĂ“ — Cum îţi merge, Maria Ma­­covei, la acest început de an ? — Nici mai bine nici mai rău ca in alte sezoane. Multă pregătire fizică, alergări zilnice prin parcul nostru de la Di­namo. E minunat să respiri aer curat în efort. Şi apoi, mai e şi tirul cu arma cu aer com­primat. Acum, in aceste săptă­­mîni, ne reacomodăm cu tra­gerea in sală. Nu avem fixate obiective stricte şi nu se lu­crează la parametri de intensi­tate mare, aşa că n-aş zice ci n-ar fi şi puţin distractivă această perioadă de pregătire. Nu înseamnă insă că mă joc la antrenamente, sau că nu fo­losesc din plin orele rezervate fiecărui capitol al pregătirii, intr-un ciclu de 6 luni orice fapt are importanţa lui, devine o rotiţă din angrenajul imens care duce, in final, la marele rezultat. — Asta nu înseamnă, insă, că viaţa ta înseamnă numai tir... — Desigur, nu ! Mai e­­ şi serviciul, mai e şi gospodăria. Cu atit mai mult, cu cit ne-am mutat de curind in casă nouă... — „Ne-am mutat“ ? — Da, acum locuiesc intr-un apartament cu sora mea, Elena. — Sora cea mai mică, Felicia, face şi ea tir . Nu de alta, dar fratele cel mai mare, George, a practicat pistolul liber. Ele­na, ce să mai vorbim, a urcat pe podiumul „europenelor“ din toamnă la pistol standard ju­nioare, iar tu eşti dublă cam­pioană europeană, cu echipa țării, in 1981, şi la individual, în 1983... — Nu, sora mea cea mai mică nu e sportivă. A preferat ar­­tele, urmează Liceul „Tonitza“, se pare că e şi foarte talentată. — Din cite ştiu, ai pictat şi tu, în... tinereţe ? ! — Am avut, e adevărat, un tablou intr-o expoziţie pe Ca­pitală. Profesorul mi-a selecţio­nat lucrarea, dar — din ferici­re pentru... tir ! — nu m-a dus niciodată s-o văd expusă pu­blicului. Poate că dacă vedeam atunci expoziţia aceea, lăsam pistolul standard de-o parte !... — Și n-ar fi ajuns acum in postura de candidată româncă la podiumul de la Los An­geles ! Dar, relativ la asta. Radu TIMOFTE (Continuare in pag a 4-a) ZONA BISTRIŢA — VATRA DORNEI - HARGHITA, UN NOU SI BOGAT IZVOR DE TINERE TALENTE PENTRU SCHIUL DE FOND Deosebit de plăcută a fost surpriza oferită de bistriţeni cu ocazia primului campionat na­tional pentru junioare organi­zat in judeţul lor ! Relatam de la fata locului că acest examen — deloc uşor, deloc la îndemî­­na oricui — a fost trecut cu brio, chiar şi scepticii, destul de numeroşi înainte fiind ne­voiţi să recunoască meritele organizatorice, competenţa şi omogenitatea corpului de arbi­tri, ale secretariatului de con­curs (în componenţa căruia a figurat, pentru o mai sporită precizie a calculelor, şi o... contabilă­, ale directoratului de concurs. De fapt, nu a fost o con­statare neaşteptată. Să nu ui­tăm că judeţul Bistriţa-Năsăud, oferă în momentul de faţă cî­­teva dintre componentele lo­tului naţional de junioare care se pregătesc pentru apro­piatul „Concurs Prietenia“, că Ileana Hangan a figurat chiar in lotul olimpic lărgit, pregă­tit in vederea participării la Olimpiada de la Sarajevo, şi că, în fine, însuşi antrenorul lotului de­­perspectivă, Ştefan Berbecaru, este localnic. Adău­gind preocuparea pentru disci­plina alergării pe zăpadă a preşedintelui C.J.E F.S., Con­stantin­ Sănduţă, si a secreta­rului Vasile Moldovan, poate fi alcătuită o caracterizare aproape completă a schiului de fond, in varianta lui feminină, aflat în progres pe plaiurile si mai ales pe înălţimile bistri­­tene. Opinăm însă că aceasta a fost doar prima etapă a dezvol­tării schiului-fond feminin in nordul Carpaţilor răsăriteni. Acest adevărat ..ra" al alergă­rii pe schiuri" care este Pia­tra Fîntînele (Înălţime medie ). RADU (Continuare in pag 2-3)

Next