Sportul, octombrie 1985 (Anul 41, nr. 11131-11157)

1985-10-01 / nr. 11131

S A DAT STARTUL ÎN NOUL AN SPORTIV ŞCOLAR Peshe tot p­rin interes pentru diversificarea activiâfii Raid-ancheta în 5 sectoare ale Capitalei Tineretul studios din Capitală a trăit duminică un eveniment aparte, prilejuit de deschiderea noului an sportiv şcolar şi de pregătire pentru apărarea pa­triei. In 5 sectoare (mai puţin sectorul 1, care va oficia eve­nimentul duminică 6 octom­brie), copiii, şcolarii şi tinere­tul din licee au inaugurat fru­moasele de întreceri sportive, promisiuni pentru o cât mai bogată activitate sportivă de masă (şi — în unele cazuri — chiar de performanţă) sub în­semnele mobilizatoare ale „Da­ciadei“. In grupajul de faţă, prezen­tăm câteva aspecte de la ac­ţiunile sportive care au punctat acest important moment din viaţa copiilor şi tineretului studiosu­rile de handbal, demonstraţiile de judo, de lupte libere, de­­crimă, ştafeta P.TA.P. Sunt prezenţa şi formaţii ale unor cluburi sportive din Capitală. Printre numeroşii spectatori din tribune se află şi tovarăşa secretară a Comitetului de Partid al sectorului 2, Ana Ban­ci­oda, mereu cu Inima ală­turi de sport, şi preşedintele asociaţiei sportive F.R.B., Ilie Stefanov şi preşedinta Comite­tului sindicatului, Ana Pătraş­­cu. In Întreceri sunt prezente şi multe fete din căminul de (Continuare in pag. 2—3) sportive de masa, sub însemnele „Daciadei’ VOINICII DE PE... „VOINICELUL" „Nu e soare, dar e bine...“ şi pe complexul Voinicelul, una din perlele salbei de amenajări destinate copiilor din Capitală, e numai voioşie ! Ambianţa marilor evenimente : deschide­rea anului sportiv şcolar. După ce cu puţină vreme în urmă clopoţelul i-a chemat pe şco­lari în clase, acum fluierul , „clopoţelul“ stadioanelor — a deschis arena întrecerilor. In­trăm în ambianţa reconfortantă a „Voinicelului“. Festivitate de deschidere, cu premierea for­maţiilor sportive campioane în acest an în întrecerile „Da­ciadei“. Este prima secvenţă a frumoasei sărbători din Sec­torul 3, după care urmează şi­rul de demonstraţii şi Între­ceri. „La noi, ne spune prof. Gh. Popa, se poate spune că n-a fost vacanţă sportivă.­ nici măcar mică. N-a fost deloc. Pentru că zilnic la secţia de karting am meşterit cu copiii la maşini, pe terenurile de sport au fost mereu pline“. Ii privim cu admiraţie pe micii sportivi In caruselul În­trecerilor şi demonstraţiilor, In vijeliosul raliu al karturilor. Sunt şi inimoşi, şi viguroşi, şi atât de frumoşi copiii noştri ! Dispută dirză in meciul feminin de handbal dintre echipele şcoli­lor 147 şi 132 din sectorul S Foto : Iorgu BĂNICĂ FRUMOASĂ SĂRBĂTOARE SPORTIVĂ LA F.R.B. La cocheta bază sportivă F.R.B. „ninge“ cu o ceaţă al­burie prin şirul de plopi ce o înconjoară. Pe teren, animaţie cum nu am văzut demult : sute de şoimi ai patriei, pionieri şi şcolari aflaţi la sărbătorescul eveniment din Sectorul 2, ma­joritatea lor elevi din şcolile cartierului Pantelimon. Tinărul preşedinte al Consiliului pentru educaţie fizică şi sport, Ion Radu, este prezent,­ peste tot. Şi spectacolul se deschide cu o demonstraţie deosebit de fru­moasă prezentată de fetiţele şi băieţeii profesoarei Rodica A­­păteanu, de la Clubul Dinamo — graţioase demonstraţii de gimnastică. Urmează la trece- Campionatele nationale de ciclism ÎNVINGĂTORI: M. ROMAŞCANU (contratimp) „ ŞI AL. ION (semifond) CÎMPULUNG, 30 (prin telefon). Cea de a doua probă a Campio­natelor naţionale de ciclism fond seniori (contratimp individual) a reunit la start 27 de participanţi. Plecarea s-a dat din minut un minut din faţa hotelului Musce­lul, cicliştii avtnd de parcurs — de două ori — tin circuit In lun­gime de 10 Ian. Primul plecat In această probă a adevărului a fost Gh Ostafie (Muscelul), iar Horaţiu SIMA (Continuare In pag. 2-3) A început campionatul republican de FĂRĂ SURPRIZE ÎN PRIMELE DOUĂ ETAPE Duminică — pe patimoarul ar­tificial din parcul sportiv „23 August“ din Capitală — s-a dat startul în ediţia numărul 58 a campionatului de hochei pe gheaţă. La Întrecere participă cele mai bune opt formaţii din ţară, care sunt angajate intr-um turneu de calificare. Jocurile disputate în primele două etape au relevat marea infuzie de tinereţe din loturile celor mai m­ultte formaţii. Din păcate, deşi este puţin cam devreme pentru aprecieri globale, pe planul ca­lităţii jocurilor nu am remarcat creşteri calitative faţă de edi­ţia trecută a campionatului. Să sperăm că următoarele etape — în care stat programate şi parti­­dele-derby între fruntaşe — vor aduce argumente care să ne contrazică... Rezultatele înregistrate in pri- hochei pe gheaţă cele două zile : Progresul M. Ciuc — Metalul Rădăuţi 22—1 (8_0; 4—1; io-o). Au marcat: Todor şi Sándor — cîte 3, Pe­­treş, Csedö, Peter, E. Antal şi Szentes — cîte 2, Csíki, Balogh, Kocsis, Salamon, Lămpi şi Z. Andi VILARA (Continuare In pag a 4-a) Proletari din toate ţările, uniţi­ vi 1 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE­­ZICA SI SPORT I ANUL XLI - Nr. 11 131 - 4 PAGINI - 50 BANI | Marți 1 octombrie 1985 La Campionatele balcanice de gimrUsticiSGu^iUReș ROMÂNCELE AU DOMINAT NET FINALEIT! • Rora­ nta - 25 de medalii : 10 de aur, 10 de argint și 5 de bronz • Ecoteria Szabó - patru locuri I, din patru posibile ! • La masculin, victorii pentru Marian Rizan, Valentin Pintea și Marius Gherman ATENA 30 (prin telefon). La capătul a patru zile de în­treceri dirz disputate, de bun nivel tehnic şi spectacular, cea de-a XVI-a ediţie a Campio­natelor balcanice de gimnasti­că s-a încheiat duminică seară cu finalele pe aparate în în­trecerile de „sportivă“ şi cu finalele pe obiecte la „ritmi­că“. A fost o reuniune deose­bit de interesantă, urmărită cu mare interes de publicul spec­tator, căruia i se oferea pri­lejul, de data aceasta, să vadă la lucru pe cei mai buni din­tre participanţii la Balcaniadă, primii opt clasaţi in fiecare probă şi la fiecare obiect (ma­ximum cite doi reprezentanţi de fiecare ţară). La feminin, aşa cum era de aşteptat, Ecaterina Szabó nu a lăsat prea mari speranţe ad­versarelor sale din finale, în­­tr-o singură probă, bírna, „ac­­ceptînd“ o egalitate pe prima treaptă a podiumului Aşadar, victorii pe toată linia pentru multipla campioană a Româ­niei!!), care îşi încununează astfel prezenţa la Atena cu cinci locuri I la individual, la care se adaugă, fireşte, şi po­ziţia I cucerită cu echipa femi­nină a României. Prin prisma apropiatelor Campionate mon­diale din Canada, aceste suc­cese trebuie să-i bucure pe iubitorii gimnasticii, pentru că ele reflectă seriozitatea şi gri­ja cu care această sportivă de frunte a ţării priveşte toate în­trecerile la care ia parte. Din­tre celelalte componente ale echipei noastre, în finale au mai fost prezente Daniela Sili­­vaş şi Celestina Popa, ambele clasate, de fiecare dată, pe podium. Iată primele trei in finale : săritori : 1. Ecaterina Szabó, 2. Celestina Popa, 3. Roriana Demireva (Bulgaria); paralele: 1. Szabó, 2. Daniela Silivaş şi Diana Dudeva (Bul­garia); bírna: 1. Szabó şi Du­deva, 3. Silivaş; sol: 1. Szabó, 2. Silivaş, 3. Demireva. In disputele băieţilor, trei dintre gimnaştii români au cîştigat medalii de aur: Ma­rian Rizan (cal cu minere), Valentin Pîntea (inele) şi Ma­rius Gherman (sărituri). Să subliniem că cele mai multe trofee le-a acumulat tin­arul (Continuare in pag. a 4-a) Miine şi joi, returul „europenelor“ de fotbal TOATE ECHIPELE SĂ-ŞI APERE ŞANSELE PÎNĂ LA CAPĂT Mi­ine şi joi, echipele noas­tre fruntaşe de club revin „in patru“, pe frontul „europene­lor“. Dacă la startul primei man­şe pronosticurile ţineau seama doar de şansa hirtiei — de atîtea ori infirmată — acum iubitorii fotbalului din ţara noastră au în faţă şi concre­tul rezultatelor din meciurile tur. Cei mai mulţi sunt de partea ordinii cvadruple 1. Steaua, 2. Dinamo, 3. Universitatea Craio­va, 4. Sportul studenţesc. Si­gur că „ordinea“ e tot un fel de... calcul al hirtiei, deoarece se pot intimpla multe. Cert e, insă, faptul că echipele de pe locurile trei și patru sunt gata să conteste plasarea lor in a doua jumătate, chiar dacă ci­frele pledează pentru amintita ordine. Dintre toate cele patru echi­pe, Steaua este, neîndoielnic, favorită, Vejie nu cuprinde prea mulţi internaţionali da­nezi, fundaşul dreapta Stve­­băk fiind singurul care a jucat recent la Moscova în partida cu echipa U.RS.S. Sigur ca prezenţa în lotul danez a ex­perimentatului Simonaen ar putea fi importantă in organi­zarea jocului, dar Steaua are destule variante tactice pentru a-şi valorifica avantajul de un... punct şi faptul că, oricum, are varianta victoriei la orice scor şi acel 0—0, consecinţă a golu­lui marcat de Radu II in ul­timele minute. Dinamo are o­ situaţie mai dificilă, chiar dacă porneşte cu avantajul victoriei. Marele atu al dinamoviştilor este — sau ar trebui să fie — cel al experien­ţei lor internaţionale, care poa­te să readucă echipa alb-roşilor în urna turului doi. Dinamoviştii au plecat ieri. La Skoplje, pe calea aerului, cu un lot complet. Adversarii lor, Vardar, nu au avut etapă Ioan CHIRILA (Continuare in pag. 2-3) ÎIM SĂPTAMÎNA INTILNIRII DIN „CUPA DAVIS“ - ANTRENAMENTELE DEVIN ADEVARATE... MECIURI! • Ilie Nastase, sosit la Bucuresti luni la prinz, va evolua in proba de dublii • Ieri dupa-amiaza au sosit tenismanii danezi La 4 august aveau loc ulti­mele schimburi de mingi, aici, la arena Progresul, între re­prezentativele de tenis ale României şi Egiptului, după exact două luni, la 4 octom­brie, echipierii noştri şi cei danezi — adică finaliştii Zonei europene „A“ — vor începe meciul lor de calificare in grupa mondială. Evident o partidă cu importanţă deose­bită. In prima zi a acestei săp­tămîni, cind se fac ultimele fi­nisări vizînd îndeplinirea unuia dintre principalele obiective ale anului pentru tenisul ro­mânesc, şi anume promovarea echipei reprezentative în Gru­pa mondială a „Salatierei“ — tenismanii pregătiţi de antre­norul emerit prof. Ştefan Geor­­gescu simt şi mai mult res­ponsabilitatea ce şi-au asuma­t-o. Atmosfera în echipă este dintre cele mai bune, antre­namentele decurgând cu inten­sitatea necesară. FLORIN SE­­GARCEANU, care a avut de suportat unele momente mai grele după eforturile făcute la „Universiada“ de la Kobe, de unde ne-a adus — împreună cu Daniela Moise şi Andrei Dirzu — o frumoasă colecţie de medalii, are poftă de joc, fiind dispus să se antreneze oricit. Despre acest talentat te­­n­is­man Ştefan Georges­cu ne spune : „Floria se gindeşte la intilnirea cu Danemarca încă de cind ne aflam împreună la Kobe, iar in discuţiile noastre despre tactica de joc din me­ciurile „Universiadei“ se stre­curau, deseori, păreri despre cum ar fi mai bine să evo­lueze in dificilele dispute cu danezii Bastiansen şi Morten­sen“. ADRIAN MARCU —care va evolua de asemenea în meciurile de simplu — nu este emoţionat pentru „premiera“ ce o va susţine în faţa spectatorilor din tribunele are­nei Progresul. Titlul de cam­pion national, cucerit nu cu mult in urmă, i-a dat aripi... Se făcuse ora 12, ora cinci la aeroportul internaţional Oto­­peni urma să sosească ILIE NASTASE, Dumitru Hărădău şi medicul echipă, dr. George Panaitescu, au plecat să-l în­­timpine, Ilie transmiţînd, de dimineaţă, prin telefon, de la Paris, că vrea să vină direct la teren. Aşa că băieţii, ca şi antrenorul Ştefan Georgescu, şi-au prelungit puţin progra­mul, aşteptind reîntilnirea cu Ilie. Dar pînă la sosirea aces­tuia antrenamentele nu au fost nici o clipă întrerupte, ele de­venind reale meciuri. Alături de lotul celor patru (Florin Se­­gărceanu, Adrian Marcu, Ilie Năstase şi Andrei Dîrzu), an­trenorul Ştefan Georgescu i-a solicitat, ca parteneri de an­ ion GAVRILESCU­ ­Continuare în pag . 4-a) Luni dimineaţă, înaintea începerii programului zilei, membrii echipei noastre de tenis au fost surprinşi intr-un instantaneu îm­preună cu partenerii de antrenament Foto : Aurel D. NEAGU

Next