Sportul, octombrie 1985 (Anul 41, nr. 11131-11157)

1985-10-01 / nr. 11131

Divizia „A“ de handbal masculin PRIMUL TUR­ ÎN AJUNUL FINIŞULUI CLUJ-NAPOCA, 30 (prin te­lefon). Cea de a doua etapă a turneului de handbal masculin, Divizia „A“, pe care o găzdu­ieşte Sala sporturilor de pe ma­lul Someşului, a oferit specta­torilor prezenţi în tribune par­tide de mare luptă, precum si meciuri in care favoritele s-au detaşat net. INDEPENDENŢA CARPAŢI MIRŞA — UNIVERSITATEA CRAIOVA 17—16 (10—9). Intil­­nire de mare luptă, echilibra­tă, in care Independenţa şi-a asigurat golul victoriei abia în ultimele secunde. Studenţii cra­­ioveni conduceau cu 16—15 în min. 59, au fost egalaţi in a­­celaşi minut, pentru ca atunci cind mai erau doar citeva cli­pe pină la fluierul final elevii antrenorului Olimpiu Savu să Înscrie şi să ciştige. Golurile au fost marcate de : Tătaru 5, Paraschiv 4, Cornea 3, Omer 2, Becicheri 1, Cojocaru 1, Tîlvîc 1 — pentru Independenţa Gar­­paţi Mirşa, Frică 4, Dumitru 4, Dobeanu 4, Neagu 3 şi Marian 1 — pentru Universitatea Cra­iova. POLITEHNICA TIMIŞOARA — BELON SAVINEŞTI 34—19 (17—6). Marcatori : Fölkér 12, Nagy 5, Matei 5, Giurgea­­5, Janto 4, Dobrescu 1, Iancovici 1 şi Ionescu 1 — pentru Poli­tehnica Timişoara. Condur 6, Roşescu 6, Zaharia 4, Iurea 2 şi Lămăşan 1 — pentru Belon Savineşti. H.C. MINAUR BAIA MARE — METALUL BISTRIŢA 36— 22 (19—9). Golurile au fost marcate de: Măricel Voinea 11, Covaciu 6, Stamate 6, Pavel 4, Boroş 3, Marta 2, Mironiuc 2, Popa 1 şi Nicolae Voinea 1 — pentru H.C. Minaur Baia Mare, Lupui 4, Irimieş 3, Dan 3, Avram 3, Cojocaru 3, Ţetcu 2, Termure 2, Sinai 1 și Feier 1 — pentru Metalul Bistriţa. DINAMO BUCUREȘTI — CONSTRUCTORUL ARAD 31— 22 (15—10). Realizatorii goluri­lor: Mocanu 8, Dogărescu 7, Bedivan 4, Grabovachi , Jia­­nn 2, Zaharia *• Antonescu­­ Oprea 1 şi Simion 1 — pen­tru Dinamo Bucureşti, Vasila­­che 12, Robu 3, Ionescu *, Crivăţ 2, Jenes 1, Măcinic 1, Soki 1 — pentru Constructorul Arad. STEAUA — ŞTIINŢA BA­­CAU 36—27 (22—16). Au în­scris : Stingă 10, Drăgăniţă 9, Dumitru 5, Mihai­l Mirleă 4, Ghimeş 2, Berbece 1 si Petre 1 — pentru Steaua. Chirilă 8, Uzura 7, Bondar 5, Gerhardt 4, Vasilca 2 si Zamfir 1 — pen­tru Stiinta Bacău. DINAMO BRAȘOV — CON­STRUCTORUL ORADEA 15—18 (7—10). Meci tensionat, în care Constructorul a con­dus cu 12—8 in min. 35, dar a fost egalată la 13 în min. 49. Jucind bine. ludd, or­ganizat in finalul partidei Constructorul Oradea si-a asigurat un succes meritat si prin aceasta un loc în grupa de elită a campionatului. Au marcat : Andreescu 6, Min­tiei 4, Nicolescu 3, Donca 1 si Pantilimon 1 , pentru Dina­mo Brasov. Cristache 7, Ka­­polnay 5, Porumb 3, Halma­­gyi 1, Vranău 1 si Rusz 1 — pentru Constructorul Oradea. Marţi (n.r. astăzi) se dispută etapa a IlI-a a turneului campionatului masculin de handbal, Divizia ,A“, pe care-l găzduieşte Sala sporturilor din Cluj-Napoca. Este, d­e alt­fel, ultima etapă a turului I al celei de a 28-a ediţii a cam­pionatului. Iată programul : Ora 10 : Politehnica Timi­şoara — Universitatea Craio­va ; 11.15 : H. C. Minaur Baia Mare — Constructorul Arad ; 14.30 : Constructorul Oradea — Dinamo Bucureşti ; 15.45 : Steaua — Belon Săvineşti ; 17 : Ştiinţa Bacău — Indepen­denta Carpati Mirşa­­ , 18:15 : Dinamo Braşov — Metalul Bistriţa. Nuna DEMIAN — coresp. NOUL AN SPORTIV ȘCOLAR (Urmare din pag. 1) nefamiliste al Întreprinderii, o­­bișnuite ca zilnic să ia o „pri­ză“ de aer curat, prin mişcare, pe arena de sport. Sărbătoarea sportivă de la F.R.B. a conti­nuat toată după-amiaza. Nu putem să nu amintim, din pro­gram, amplul cros al copiilor — ca întotdeauna frumos. (Viorel TONCEANU). BOGAT PROGRAM SPORTIV Ne aflăm la Şcoala nr. 148, gazda festivităţii de deschidere a anului sportiv şcolar pentru elevii din Sectorul 5. Ambianţă foarte plăcută, multă veselie In rindul tuturor participanţi­lor, copii şi tineri din cele 24 de şcoli şi 9 licee. In programul sportiv, atle­tism, handbal, tenis de masă, şah, fotbal şi badminton. Atle­tismul, reprezentat prin probe de cros, a evidenţiat ambiţia micilor alergători Costel Pur­­caru — Şcoala 147 şi Paula Astroiu — Şcoala 128. La hand­bal, cu virtuţi deosebite ni s-a părut echipa Şcolii 114, care a Copii şi tineri din toate uni­tăţile de învăţământ ale Sec­torului 4 al Capitalei au fost prezenţi pe cocheta bază de at­letism şi „jocuri“ a Şcolii ge­nerale nr. 190 la festivitatea de deschidere a noului an spor­tiv. Atmosferă antrenantă, în­sufleţită, ca in toate ocaziile în care la... ordinea de zi este exerciţiul fizic, cu multitudinea sa de exprimări, prin con­cursuri sau competiţii de masă, prin întreceri care vizează per­formanţa. Elevii din acest sector şi-au manifestat din nou bucuria pentru faptul că atletismul ră­­mîne sportul nr. 1. Sutele de concurenţi in probele de cros au „semnat“ o prezenţă entu­ziastă in întrecere, iar instigă­­torii (Camelia Lungoci — Şcoa­la 99 şi Matei Cimpoeru — Şcoala 194 la clasele a V-a; Maria Garoafă — Şcoala 165 şi George Ciprian — Şcoala 194 la clasele a Vl-a ; Niculina Bucur — Şcoala 120 şi Gabriel Iordănescu — Şcoala 93, cla­sele a Vil-a şi a VIII-a, Eli­­sabeta Dobre — Şcoala 93 şi Valeriu Frumuz — Lic. ind. 1 I.M.G.B. la nivelul liceelor), reprezintă o primă promisiune că se vor repeta. Suita de con­cursuri pe care le va iniţia Şcoala 190 (în cadrul căreia funcţionează şi un club de at­letism pentru elevi) constituie o invitaţie. Atletismul va ră­­mîne în actualitate, în Sectorul 4, pe toată durata anului de cîştigat întrecerea la categ. 11—14 ani. Fotbalul, după o partidă echilibrată, a dat ciştig de cauză elevilor de la „Gheor­­ghe Lazăr“. In fine, notaţii bune şi pentru tenis de masă (câştigători: Teofil Stoian — Şcoala 197, Camelia Dragnea — Şcoala 114 şi Jean Pasejaketalo — Şcoala 115) şi şah (Lauren­­ţiu Marin — Şcoala 126 şi Cristina Butucea — Şcoala 121). Sport mai tînăr in sector, bad­­mintonul a relevat frumoasele calităţi sportive ale elevilor Georgeta Tache — Liceul 35 şi Hie Paul — Lie­ ind. Autobu­zul. (Iorgu BĂNICA), învăţământ, „Indiferent de se­zon şi de starea vremii“, ne a­sigură apreciatul animator al acestui sport olimpic, prof. Gh. Teşu. Deschiderea oficială a activi­tăţii sportive a elevilor din Sectorul 4 a consemnat toto­dată frumoase evoluţii ale handbaliştilor de la „98“ (an­trenor, prof. Marin Savu) pre­cum şi a baschetbalistelor de la „190“ (prof. Lucica Constan­­tinescu). Două „jocuri“ care — după cum ni s-au dat asigu­rări , vor căuta să se afirme şi mai convingător in noul an şcolar, chiar şi la nivelul mu­nicipiului. Apropo de afirmare şi am­biţii in noul an sportiv, am dori ca alături de unităţi de învăţămint cu o rodnică­ acti­vitate în cadrul „Daciadei“ (190, 104, 98, 93, 99, 102) pe municipiu şi chiar pe ţară şi altele, datoare la acest capitol (165, 133, liceele „Ion Creangă“, industrial de metrologie, indus­trial­­), să forţeze ieşirea din anonimat. Este foarte bine că profesorii de educaţie fizică din aceste unităţi caută să a­­sigure o cut mai mare eficien­ţă lecţiilor, unele modele în materie, dar în aceeaşi măsură se cuvine ca „viaţa“ asociaţii­lor sportive din şcolile respec­tive să nu sufere, să nu întîm­­pine nici un obstacol. Aceasta cu atît mai mult cu cit există condiţii optime (săli, spaţii pentru exerciţiul fizic) pentru desfăşurarea continuă a unei activităţi la nivelul dorinţelor şi aspiraţiilor tuturor copiilor şi tinerilor... (Tiberiu STAMA) file tinerilor şi tinerelor din P.T.A.P., de la liceele 2, 13, 28 şi „Tudor Vladimirescu“, care vor prezenta o reuşită ştafetă aplicativă. Un semnal muri­cal şi gazonul a fost inundat de eleve de la şcolile 157 şi 197, cu un încîntător ansamblu de gimnastică ritmică. Apoi, locul micilor gimnaste a fost luat de reprezentanţii clubului sportiv Şcolar Energia. Prin­tr-o suges­tivă alegorie au fost eviden­ţiate citeva din „secretele“ judo-ului, scrimei, luptelor şi ale altor ramuri de sport. Dintr-un asemenea program sportiv, deosebit de bogat, nu putea lipsi crosul, cu reuşite pentru Luminiţa Ion — Şcoala 157 şi Daniel Uşurenu — Şcoa­la 121, mezinii întrecerilor. In acelaşi timp pe terenurile de „jocuri“ au avut loc meciuri de volei şi handbal, iar pe „centralul“ Complexului au e­­voluat formaţiile de fotbal ale liceelor ind. 13 şi „Tudor Vla­­dimirescu“. In toate cazurile, o reuşită, cu merite şi pentru „eroii“ în­trecerilor, dar şi pentru das­călii de sport ai elevilor," cei care ii îndrumă şi îi modelea­ză cu atîta dragoste ! (Paul IOV­AN). AFIRMĂRI ŞI AMBIŢII PENTRU NOUL AN SPORTIV, DAR... REUŞITE PENTRU ELEVI, DAR Şl PENTRU DASCĂLII LOR Duminică dimineaţă, un ma­re număr de pionieri şi şco­lari din Sectorul 6 al Capitalei au fost prezenţi pe Complexul sportiv URBIS. Tinereţe, voio­şie, bună dispoziţie, o impre­sionantă manifestaţie prilejuită de deschiderea anului sportiv şcolar. Ora 9,30, începe programul întrecerilor, totul desfăşurin­­du-se intr-o ordine şi o dis­ciplină perfecte. Pe gazonul terenului de fotbal şi-au făcut apariţia ansamblurile şcolilor 193, 142, 174 şi 156 cu exerciţii de gimnastică zilnică, excelent prezentate. Apoi, in frumoa­sele lor uniforme albastre, trec prin faţa spectatorilor grup.­ Vor reuşi, oare, să urnească uriaşa F.R.B. O minge aruncată pe gazonul de la Foto : Romică MIHAESCU Turneul de Dasehel (1) din Capitală VOINŢA -OLIMPIA (86-76). 6 FINALĂ REUŞITĂ Miercuri, meciul Voinţa — Iskra Ljubliana, In cadrul „Cupei Liliana Ronchetti* Finala turneului de baschet fe­minin, organizat O. C. S. Voinţa, la sala Floreasca, a oferit o disputa echili­brată, şi spectaculoasa catre Voinţa şi Olimpia, victoria reve­nind primei echipe cu #6—76 (42—10. 70—70). Cu acest prilej şi-a făcut reintrarea Roxana Şte­fan, a cărei prestaţie a contri­buit in mare măsură la succesul formaţiei Voinţa. Tinera sporti­vă, tacă junioară, a înscris 24 de puncte, dintre care 5 aruncări de cite 3 puncte (4 la momen­tele decisive ale întrecerii). De altfel, elementele tinere (alături de Ştefan s-au aflat Rodica Ju­­gănaru, Elena Vasile, Anamaria Gera şi Gabriela Pandrea) au susţinut greul partidei, din mi­nutul 30 şi la prelungiri. Olim­pia a dat o replică dîrză (a fost chiar la un pas de victorie : la scorul de 61—61 a avut posesia mingii, dar a ratat ultimra a­­tac, de 30 de secunde), contri­buind la buna verificare a echi­pei Voința, care va juca miercuri (ora 18) în sala Floreasca cu Likia Ljubljana, la primul tur al „Cupei Liliana Ronchetti“. Au marcat : Ștefan 24, Pan­drea 12, Borş 11, Filip 9, Gera 8,­­Tugănaru 6, Ugrodi 6, Vasile 4, Grecu 6 pentru învingătoare, respectiv Bădinici 22, Marinache 21, Stingă 12, Cristea 9, Simioa­­nă 10, Vîlceanu 2. Au condus foarte bine G. Chiraleu și M. Oprea. Clasament final şi alte rezul­tate : 1. Voinţa (106—45 cu Rapid) 6 p, 2. Olimpia (71—59 cu Poli­tehnica) 5 p, 3. Politehnica Spor­tul studenţesc (85—50 cu Rapid) 4 p, 4. Rapid 3 p. • Cele 12 echipe masculine di­vizionare ,,A“ au susţinut exame­nul normelor şi probelor de con­trol şi vor participa, de joi pină duminică, »,la sala Floreasca, la meciurile primului turneu al Campionatului naţional. „ Echipele feminine din Di­vizia ...“ Îşi vor disputa turneul inaugural al Campionatului na­ţional între 17 şi 20 octombrie în Capitală (şi nu la Rîmnicu Vâlcea, după cum se programase iniţial). . ASTAZI, MARŢI 1 OCTOM­BRIE, este ULTIMA ZI pentru procurarea biletelor la tragerea obişnuită PRONOEXPRES de mîine. Procuraţi-vă din vreme biletele !­­ Duminică 6 octombrie, A.S. Loto-Pronosport organizează cea de a doua tragere SPECIALA LOTO 2 din acest an. In cadrul celor 7 extrageri la 3 faze, cu un total de 32 numere extrase, participanţilor li se oferă alte noi posibilităţi de a putea intra în posesia unor importante câşti­guri în AUTOTURISME „DACIA LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 1300“, mari sume de bani la va­loare de 25 000 lei, 5 000 lei etc., precum şi excursii la R­ P. Un­gară. Cîştigurile se acordă pe 18 categorii. Extrageri legate“ la cad­rul fiecărei faze. Important este că la acest gen d de trageri se atribuie câştiguri şi pentru 2 numere din 6 extrase. Consultaţi prospectal tragerii şi jucaţi din timp numerele «tv. preferate 1 9 CÎŞTIGURILE TRAGERII PRONOEXPRES DIN 25 SEPTEM­BRIE 1985. Cat. 1 : 1 variantă 100% Autoturism Dacia 1300 (70.000 lei) ; cat­. 2 : 1 variantă 100% a 40.721 lei și 4 variante 25% a 10.180 lei ; cat. 3 : 9,75 a 8.353 lei ; cat. 4 : 71,75 a 1135 id; cat. 5 : 223 a 357 lei ; cat. 6 : 5.651,75 a 40 id ; cat. 7 : 125,50 a 200 lei ; cat. 8 : 2.442,25 a 40 tel. Report cat. 1 : 88.506 lei. Autotu­rismul Dacia 1300 a fost obţinut­­de TRANDAFIR MIHAI din Bucureşti. In Divizia „A“ de popice GLORIA BUCUREŞTI Şl AURUL BAIA MARE - PERFORMERELE ETAPEI In etapa a IIl-a a campionatu­lui Diviziei »A" 4« popica douft echipe s-au evidenţiat la mod deosebit, GLORIA BUCUREŞTI (f) şl AURUL BAIA MARE (m), care au practicat un Joc «flcace, clş­­t­gind In deplasare la faţa unor formaţii puternice, cum­utat Vo­inţa Ploieşti şi, respectiv, Meta­lul Hunedoara. Dar MA ^filmul* etapei : FEMININ • VOINŢA PLOIEŞTI — GLORIA BUCUREŞTI 14»—246* p.d. (scor individual I—I). Par­tidă deosebit de disputată, la care victoria a revenit bucureş­­ten celor, care au format o e­­chi­pa mai omogenă. Principalele realizatoare au fost Constanţa Constantin — 444 şi, respectiv, Ana Petrescu — 441. (O. Bălteanu — coresp.). 9 RAPID BUCU­REŞTI — VOINŢA CONSTANŢA 2401—2244 (S—1). Joc fruimos la care gazdele s-au impun de la Început. Cele mai mari rezul­tate le-au obţinut : Elena Gâman — 414, Elisabeta Cobanu — 432 de la feroviare şi Adriana Filote — 393 de la Voinţa­ (D- Brănoiu — coresp.). 9 ELECTROMUREŞ TG. MUREŞ — VOINŢA ORA­DEA 2464—2420 (3—3). Echipa campioană a ţării, care a câşti­gat pe merit după un joc atrac­tiv, a avut la Aurelia Şerdean performera reuniunii — 454 p. S-au­ mai remarcat Doina Ţegean — 412 (E' Silvia Berinde — 428 şi Ibolya Mathe — 425 (V). (I. Păuş — coresp ). 9 VOINŢA TI­MIŞOARA — U.T. ARAD 2398— 2323 (5—1). Principalile realiza­toare au fost Sanda Costandache — 427 şi, respectiv, Emilia Bre­­ban —­413 (C. Creţu — coresp.). 9 LAROMET BUCUREŞTI — O­­LIMPIA BUCUREŞTI 2603—2425 (5—1). Un meci cu cite­va rezul­tate de valoare cum au fost, de pildă, cele obţinute de Rodica — 460 de la Învingătoare şi Elena Pădureţu — 453, Florica Lucan Luca — 443. (N. Costache — co­­resp.). 6 VOINŢA CRAIOVA — C.S.M. REŞIŢA 2263—2332 (2—4). VOINŢA TG. MUREŞ — HIDRO­MECANICA BRAŞOV 2455—2321 (6—0) . VOINŢA BUCUREŞTI — METROM BRAŞOV 2413—2375 (3—3). 9 Voinţa Galaţi — Petro­lul Băicoi Joc Întrerupt d­ în mo­tive tehnice. MASCULIN 9 PETROLUL CIM­­PINA — CONSTRUCTORUL GA­LAŢI 4983—5044 (3—3). Echipa cimpineană, care la campionatul trecut s-a numărat printre frun­taşe, se află acum la a treia ra­­tr­agere consecutivă. Explicaţia nu poate fi alta decit slaba pre­gătire pentru noul sezon. Cele mai multe popice le-au doborî! Ivan — 886 de la oaspeţi şi Oan­­cea — 873. (E. Stroe — coresp.). 9 UNIC SATU MARE — INDUS­TRIA SlRMUI ClMPIA TURZII 4938—4850 (4,5—1,5). JOC frumos, sătmărenii au dominat eiști gin­d pe merit. Cel mai eficace jucă­tori au fost Ardelean — 864 și, respectiv, Dudas — 857. (Z. Ko­vács — coresp.). 9 METALUL ROMAN - LAROMET BUCU­REȘTI 5111—5063 (4—2). De la Metalul s-a impus la mod deose­bit Tiron — *23 p.d., iar de la bucureşteni Pop — 887 (de men­ţionat că in etapa trecută, la Bucureşti, Pop a doborît 983 de popice, iar acum...!). (I. Vega coresp.). 9 METALUL HUNE­DOARA — AURUL BAIA MARE 5105—5283 (2—4). Băimărenii au Întrecut orice aşteptări, ei au fost de la Început şi pină la ul­timul schimb al* superiori. Au­rul a avut la Gergoly — MS. I. Bice — W3 şi Naszódi — M3 principalii realizatori. De la Me­talul s-a evidenţiat ţm singur Jucător — Tâ­nar — m­p. grad — coresp.­ 9 OLIMPIA BUCU­REŞTI — RULMENTUL BRAŞOV 1188—5027 (5—1). Performerul reu­niunii a fost veşnicul tin fir Io­sif Tismfinar, din sextetul bra­şovean, care a realizat Ho­p, de departe cel mai bun rezultat al Intîlnirii. Alte difre care me­rită amintite '■ 904 — Betivacă, 903 — Tudor de la Olimpia și 843 — Mag­i de la Rulmentul. (N. Ştefan — coresp.). 9 CHI­MICA TIRNAVENI _ VICTORIA TIMIŞOARA 5137—4968 (5—1) 9 CONSTRUCTORUL TG. MUREŞ _ C.F.R. TG. MUREŞ 5123—5070 (3—3). 9 C.F.R. CONSTANŢA — CARPAŢI SINAIA 4969—4912 (3—3). Partida Gloria Bucureşti — Chimpex Constanţa s-a jucat in cursul săptămînii și a fost câștigată de gazde : 5256—5139. CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CICLISM (Urmare din pag. 1) ultimul — C. Paraschiv (Dinamo) — câștigătorul de anul trecut al probei. Du­pă parcurgerea turu­lui întîi cele mai bune rezultate erau realizate de M. Romașeanu (Dinamo) — 26:18, O- Cell* 3 (Steaua) — 26:20 Gh. Kleinpe­­ter (Dinamo) — 26:26, C. Paras­chiv — 26:32, C. Popa (Steaua) — 26:34 şi V. Constantines­cu (Di­namo) — 26:56 ; între primii zece ciclişti seniori s-a intercalat, spectaculos, singurul junior par­ticipant la această Întrecere — D. Răcăşan (Muscelul), care cu 27:20 figura pe poziţia a şaptea. Diferenţele foarte mici, în se­cunde, între fruntaşii cursei a­­nunţau o luptă destul de strîn­­să, spre satisfacţia numeroşilor spectatori şi aşa aveau să se desfăşoare lucrurile, clştigătorul fiind cunoscut numai după so­sirea ultimului ciclist plecat, la cursă. A cîştigat M. Romaşeanu la o diferenţă de numai 8 se­cunde față de al doilea a tlasat,­ tinărul O. Celea. Clasament final : 1. C. RO­­MAȘCANU (Dinamo) — 52:55, medie orară 46,370 km — tam­pion republican şi c ciştigător al „Daciadei“. 2. O. Colea­ (Steaua)­­ — 53:03, 3. Gh. Klem­peter (Di­namo) — 53:21, 4. V. Constanti­­nescu (Dinamo) — 53:47. 5. C. Pa­raschiv (Dinamo) — 53:50. 6. C. Popa (Steaua) — 54:03. Semifondul cu adiţiune de puncte, cea mai spectaculoasă probă a campionatelor, s-a de­rulat în faţa unei asistenţe deo­sebit de numeroase, pe un cir­cuit în lungime de 2 000 m, ame­najat în centrul orașului, care a fost parcurs de 30 d­e ori, cu sprint la câte două ture (punc­taj : 5 p — locul 1 ; 3 p — lo­cul 2 ; 2 p —locul 1 ; 1 p — lo­cul 4). Primul sprint a fost câș­tigat de O. Mitran, al doilea de O. Turi­orache, iar sprinturile 3 și 4 au revenit lui Al. Ion, care a mers lansat după sprintul 4. În­cercând să se desprindă. El a fost urmat de alţi 4 ciclişti,­­care şi-au meat un avans de 35 sec. faţă de pluton Impărţindu-şi punctele pină la sprintul cu nr. 10, când plutonul l-a ajuns. După parcurgerea a 22 de ture pe pri­mele 2 locuri se aflau Al. Ion — 31 p şi V. Constantinescu — 25 p. Sprintul final revine lui P. Mitu, urmat de A. Nagy (Vo­inţa Cluj-Napoca) şi Al. Ion, şi astfel, in urma unei evoluţii re­marcabile tînăml ciclist de la Steaua (antrenor I. Stoica) Îşi adjudecă la mare luptă primul său titlu de campion naţional de seniori. Clasament final : 1. AL. ION (Steaua) — 38 p , 1 :27,13 — me­die orară 41 400 km, 2. V. Con­­stantinescu (Dinamo) — 32 p, 3. Gh. Lăutaru (Dinamo) — 15 p, 4. O. Celea (Steaua) — 10 p. Astăzi are loc ultima probă — fond, 118 km, pe traseul câmpu­lung — Bran și retur. FORMAŢIA M. DUMITRU - IN PRIM PLAN In reuniunea de duminică, for­maţia antrenată de M. Dumitru a reuşit trei victorii, una mai frumoasă ca alta, adiucîndu-şi aminte că a fost cândva o mare speranţă. Cate trei victorii au fost obţinute de Hipolit, în cursa de viteză Stînca, o mînză ce promite şi Viviana, in revenire de formă. R. I. Nicolae a reuşit să cîştige două alergări, cu Cor­­nişon, scăpat in handicap, şi cu Arsene în cursa rezervată ama­torilor, N. Nu­ţă egalîndu-l astfel în fruntea clasamentului pe ex­perimentatul B. Manea, care însă beneficiază de un lot mult mai valoros. Severin, lansat din start şi minat excelent de V. Moise, n­u a dat speranţă lui Ra­­rău, care nu Înţelegem de ce este alergat în mod eronat. REZULTATE TEHNICE : Cursa I : 1. Viviana (Dumitru) 1:35,0, 2. Marcela. Cota : cîşt. 2,40. Cursa a H-a : 1. Severin (Moise) 1:36,5, 2. Rarău. Cota : cîşt. 1,60, ev. 22. Cursa a III-a : 1. Arsene (Niţă) 1:28,2, 2. Focşa, 3. Krauss. Cota : cîşt. 2,40, ev. 14, ord. triplă 148, triplu I—n—III 435. Cursa a IV-a: 1. Feh­er (M. Ştefănescu) 1:28,5, 2. Străina 3. Satim. Cota : cîşt. 3, ev. 10, ord. triplă 361. Cursa a V-a : 1. Hipolit (Dumitru) 1:29,0, 2. Suditu Cota : cîșt. 2,20, ev. 15. Cursa a Vl-a : 1. Comison (R I. Nicolae) 1:29,0, 2. Simena, 3. Soneta. Cota : cîșt. 3, ev. 5 ord. triplă 283. Cursa a Vil-a : 1. Hemograma (N. Nicoale) 1:28,6, 2. Janeta 3. Ruibist. Cota: cîșt. 2,60, ev. 10, ord. triplă 50. Cursa a VIII-a : 1. Kalin (Sol­­can) 1:31,2, 2. Daciana, 3. Orani­­ţa- Cota : cîşt. 5, ev. 15, ord. tri­plă 75, triplu V—VI—VII 73. Cursa a IX-a : 1. Stînca (Dumi­tru) 1:35,5, 2. Sadovan. Cota : cîşt. 6, ev. 55, ord. 40. Pariul aus­triac s-a ridicat la suma de 26.669 lei şi a fost câştigat de 4 buletine cu 7 cai a 3330 lei şi 16 combinaţii la 6 cai a 830 lei. A. MOSCU SERIA I Carpaţi Gălăneşti — Construc­torul Iaşi 1—0 0—0), Beflonul Să­vineşti — Electro-Luceafărul Bo­toşani 1—0 (1—0), Cetatea Tg. Neamţ — Minerul Gura Humoru­lui 0—1 (0—1), Laminorul Roman — Metalul Rădăuţi 4—0 (1—0), C.S.M. Bucecea — Danubiana Ro­man 4—0 (0—­0), Siretul Paşcani — Avântul Frasin 6—0 (3—0), Zimbrul Siret -­ Celuloza-Bradul Roznov 1—0 (1—0), Explorări Cîmpulung — Cristalul Dorohoi 4—0 (0—0) Pe primele locuri la clasament, după etapa a 7-a • 1* SIRETUL PAȘCANI 19 p (17—3), 2. Minerul Gura Humorului 18 p (8 2), 3. Laminorul Roman 13 p (10—3) ... pe ultimele locuri : 15. Avântul Frasin 4 p (5-»­). «■ Luceafărul Botoşani 3 p (5-8)* SERIA A H-a Unirea-Dinamo Focşani —­ yi®S­toria Gugeşti Petrolistul Ria Sărat Meca­nica Vaslui 1—2 Moineşti — Luceafărul Adjud 1—0 (0—0), Inter Vaslui — Unirea Ne­greşti 4-1 (-0)­.F^tiza^l Ba­cău - Construct rul-Flacăra O­dobeşti 5-1 (1-1). nica Huşi — proletarul 3—0 (0—0). Minerul C.S.M. Borzeşti »'f (0 -1). Tex­tila Buihuşi - Chl^ Marave?ti 1-0 (0—0) . 1. C.S.M. Pe primele 2, unirea BORZEŞTI 13 p penali-Focşani 13 P vaslui 13 p dată cu 2 p, 3­ , ele locuri : 15. * P GO-srs'wăt.*“•stot s p (5—10) ■ SERI* A 111-11 — Laminorul VI- Chimia Brăilta 74 Bîrlad — Arrubium «r _ petrolul S.N.-C.S.S. Tot petrolul Berea Lunca 1-0 1-0 (1-0). — Victoria 1 Aramb­ul Baba-A.S.A. Buzău ^COT& Galați - daB 3—0 (3—_«_a «1—0). D.VA.-Perfcul Galați — Carpați Nehoiu 3—1 (1—1). Chimia Buzău — Metalul Buzău 1—1 (0—1). Pe primele locuri :­­ CHIMIA BRAIL­A I6 p (12—5), 2. Petrolul Berea 13 p (13—5), 3. Petrolul Ian­ca 13 p (11—7)... pe ultimele locuri : 15. A.S.A. Buzău 5 p (9—9^ 15. Laminorul­ Viziru 5 p (7-15). SERIA A IV-a Viitorul Chirogă — Marina Mangalia 3—1 (1—0), Olimpia Slo­bozia — ISCLP Ulmeni 0—1 (0—1), S.N. Olteniţa — Victoria Ţăndărei 3—1 (2—1), Unirea Slo­bozia — Cimentul Medgidia 3—1 (2—0), F.C.M.­Dunăreana Giurgiu — Portul Constanţa 1—1 (1—1), I.M.U.-C.S.S. Medgidia — Elec­trica Constanţa 4—0 (4—0), Vo­inţa Constanţa — Sportul ,,10 Decembrie“ 0—0. Metalul Manga­lia — Unirea Urziceni 3—4 (1—0). Pe primele tixruri :­­ PORTUL CONSTANŢA 15 p (13—3), 2. U­­nirea Slobozia 15 p (15—6), ISCIP Ulmeni 14 p (8—4), pe ultimele locuri : 15. Electrica Constanţa 3 p (4—12) 16. Marina Manga­lia 3 p (6—20). SERIA A V-a Tehnometal Bucureşti — Danu­biana Bucureşti 6—1 (3—0), Con­structorul I.A.C-P.B. Giurgiu — Cimentul Fieni 3—1 (3—0), Voinţa Bucureşti — Visconl Bucureşti 4—0 (1—0), Chimia Găeşti — Me­talul Mija 2—2 (1—0) Electrica Tiltu — I.U.P.S. Chitifla *1—4 (0—3), Abatorul Bucureşti — Metalul Bucureşti 1—0, Flacăra roşie Bucureşti — Autobuzul Buccureşti 0—2 (0—1), MECON­ Bucureşti — Avicola Crevedia 4—0 (3—0). Pe primele locuri : L MECON BUCUREŞTI 16 p (13—5), 2. Au­tobuzul Bucureşti 14 p (15—2), 3. IUPS Chitila 14 p (11—6)... pe ultimele locuri : 15. Constructorul I.A.C.P.R. Giurgiu 6 p (7—10), 16. Electrica Titu 5 p (6—12), SERIA A VI-a CJ.R. Craiova — Viitorul Scor­ni­ceşti 2—1 (0—0), Progresul Bâi­­leşti — Progresul Corabia 5—1 (3—0), Dacia Piteşti — Textila Roşiori 2—0 (1—0), Automatica Alexandria — Recolta Stoicâneşti 1—0 (1—0), Electronistul Curtea d­e Argeș — Metalul Alexandria 2—0 (1—0), Sportul muncitoresc Caracal - Constructorul T.C.I. Craiova 5—0 (2—0), ROVA Roşiori — Viitorul Drăgășani 2—0 (1—0), Armata Craiova — Chimia Tr. Măgurele 4—2 (1—1). Pe primele locuri : 1. ROVA ROŞIORI 19 p (21—8), 2. Auto­matica Alexandria 16­ P (13—1), 3. constructorul Craiova 13 p (15—11)... pe ultimele locuri : 14. Recolta Stoicănești 6 p (6—10), 15. Textila Roșiori 6 p (8—15), 16. C.F.R. Craiova 5 p (4—10). SERIA A VH-aî. Minerul Anina — Forestierul Băbeni 6—0 (3—0), Jiul Rovinari — Gloria­ Pandurii Tg. Jiu 1—5 (1—2) — s-a jucat la Tg. Jiu, Minerul Motru — Gloria Reşiţa 1—6 (0—0) Metalul Oţelul Roşu — Minerul Moldova Nouă 1—3 (0—1), Minerul Mâtăsari — Chi­mistul Rm. Vâlcea 2—0 (2—0), Petrolul Ţicleni — Clerna Orşova 2—0 (1—2), Min­eru­l­­ Mecan­i­zato­rul Şimian — Armătura Strehaia 4—6 (2—0), Metalurgistul Sada — Minerul Oraviţa 3—0 (2—0). Pe primele locuri : L PANDU­RII TG. JIU 18 p (18—2), 2. Mi­nerul Anina 13 p (17—7), 3. Mi­nerul Motru 13 p (12—3), 4. Cism­­­a Orşova 13 p (11—15)... pe ulti­mele locuri : 14. Metalurg Oţelul Roşu 7 p (8—15), 15. Jiul Rovi­­nari 7 p (7—15), 16. Minerul Mă­tăsari 6 p (6—N­). SERIA A VIII-a Unirea Tomnatic — Şolm­il Li­­pova 4—0 (1—11), Victoria Călan — C.S.M.­­Caransebeş 3—0 (2—0), Minerul-Ştiinţa Vulcan — Mine­rul Certej 3—0 (1—0), Unirea Sîn­­nicolau — Rapid Arad 2—0 (1—0), Sferuingurl. Chişineu Criş — U.M. Timişoara 3—0 (1—0), Obi­­lici Sînmartiaiu Sârbesc — C.S.M. Lugoj 3—1 (1—0), C.F.R.­Victor­ia Caransebeş — Dacia Orâştie 1—1 (0—0), Minerul Paroşeni — C.F.t. Simeria 6—1 (3—0). Pe primele locuri : 1. STRUN­GUL CHIŞINEU CRIŞ 15 p (11—6), 2. Minerul Paroşeni 14 p (17—7), 3. Victoria Călan 13 p (8—13)... pe ultimele locuri : 15. C.S.M. Caransebeş 6 p (7—13), 16. Unirea Tomnatic 5 p (6—11). SERIA A IX-a Recolta Salonta — Metalul Aiud 3—1 (1—0) Gloria Beiuş — Oţe­lul Or. dr. Petru Groza 0—0, Vii­torul­ I .R. A. Cluj-Napoca — Metalurgis­tul Cu­gir 1—0 (0—0), Minerul Or. dr. Petru Groza — Unirea Valea lui Mihai 2—0 (2—0), Industria sârmei Cîmpia Turzii — Mecanica Alba Iulia 3—1 (3—0), Voinţa Oradea — E­­tectro metal Cluj-Napoca 1—0 (0—0), Steaua-C­F.R. Cluj-Napoca — Sticla - Arieşul Turda 1—2 (0—1), Olimpia Gherla — Mine­rul Şuncuiuş 3—1 (2—0). Pe primele locuri : 1. STICLA TURDA 15 p (22—11), 2. Viitorul Cluj-Napoca 15 p (11—9), 3. Me­talurgistul Cugir 13 p (16—6),, 4. Voinţa Oradea 13 p (9—5)... pe ultimele locuri : 14. Minerul Şun­­cuiuş 6 p (8—8), 15. Electrome­­tal Cluj-Napoca 6 p (8—21), 16. Recolta Salonta 4 p (6—18). SERIA A X-a Someşul Satu Mare — Energia Beclean 2—0 (2—0), CUPROM Baia Mare — Bradul Vişeu 2—0 (1—0), Minerul Băiuţ — Minerul Bălţag 1—0 (1—0), Unic Satu Mare — Minerul Sărmăşag 5—0 (1—0), Chimia-Victoria Zalău — Chimia Tăşnad 1—0 (0—0), Victoria Cărei — Oaşul Negreşti 3—0 (3—0), Chimforest Năsălud — Minerul Baia Sprie 3—1 (1-1), Minerul Rodna — Lăpuşul Tg. Lăpuş 2—0 (1—0). Pe primele locuri : L­UNI : SATU MARE 15 p (21—7), 2. Mi­nerul Băiuţ 13 p (8—9), 3. Vic­toria Cărei 12 p (14—6), 4. Chim­­forest Năsăud 12 p (11—8)... pe ultimele locuri : 14. Someşul Satu Mare 8 p (8—6), 15—16. Mi­nerul Baia Sprie 8 p (4—8), Mi­nerul Rodna 8 p (6—10). SERIA A XI-a Unirea Cristuru Secuiesc — Vi­itorul Gheorgheni 0—1 (0—0), Mi­nerul Baraolt — Inter Sibiu 0—0, Oţelul Reghin — Minerul Bălan 0_0 (3—0),, Unirea Ocna Sibiului — Carpaţi Agnita 1—0 (0—0), Metalotehnica Tg. Mureş — Mu­reşul Topliţa 2—1 (2—0), C.S.U.­Mecanica Sibiu — Electro­mureş Tg. Mureş 2—0 (6—0), Mureşul Luduş — Lacul Ursu Sovata 2—0 (0—0), Metalul Sighişoara — Progresul Odorheiu Secuiesc 1—1 (0—0). Pe primele locuri : 1. METALO­TEHNICA TG. MUREŞ 16 p (20—10), 2. Inter Sibiu 14 p C34—1), 3. C.S.U.­Mecanica Sibiu 12 p (13—9)... pe ultimele locuri ; 15. Minerul Baraolt 6 p (2—9), 16. Mureşul Topliţa 5 p (7—14). SERIA A XTI-a Utilajul Făgăraş — LP.T. In­to­rsura Buzăului 2—0 (2—0), Mo­bila-Măgura Codr­ea — Nitramo­­nia Făgăraş 2—2 (1—1), Poiana Cîmpina — Electro Sf. Gheorghe 1—0­ (0—0), Cimentul Hoghiz — Precizia Săcele 1—0 (1—0), Chimia Brazi Ploieşti — Metalul Tg. Se­cuiesc 1—1 (1—0), Metrom Bra­şov — Victoria Floreşti 0—0, Pe­trolul F.S.H. Binh­oi — Minerul Filipeşti de Pădure 2—0 (0—0), Carpaţi Sinaia — Torpedo Zăr­­neşti 1—0 (1—0). Pe primele locuri : L POIANA CÎMPINA 15 p (10—7), 2- Nitra­­monia 14 p (14—3), 3. Minerul Fiti peşti 13 p (10—8)... Pe ulti­mele locuri : 15. Precizia Săcele 7 p (8—10) 16. Utilajul Făgăraş 5 p (6—14). Rezultatele ne-au fost transmise de corespondenţii noştri volun­tari din localităţile respective. K­VSZIA X“-REZULTATELE ETAPEI A Vila I­S­ MONE ŞI JOI, RETURUL „EUROPENELOR" (Urmare din pag. 1) de campionat, din cauza me­ciului Iugoslavia — R.D. Ger­mană, care a atras atenţia a­­supra sterilităţii deosebite a „plavilor“, lucru de luat în considerare în cazul unei echi­pe care trebuie să joace la ciştig, pe teren propriu, Universitatea Craiova a su­ferit două înfrângeri in două zile, plus — fapt mai neplăcut — accidentarea lui Cămătaru. Sigur că acel 2—0 de la Mon­te Carlo devine un handicap şi mai dificil în aceste condiţii. A.S. Monaco a jucat cu Marseille, în deplasare, şi a marcat două goluri (2—2), ceea ce probează o capacitate ofen­sivă reală pe teren străin şi confirmă creşterea de formă a echipei lui Amoros şi Gen­­ghini. Dar meciul depinde în primul rînd de puterea de mobilizare a craiovenilor, care au găsit — nu o dată — for­ţe nebănuite în situaţii ca şi compromise. Aşadar, chiar cu handicapurile existente, Craio­va e din nou „sub sărutul fot­balului“, aşa cum s-a scris nu de mult în cadrul fructuosului serial craiovean in cupele eu­ropene. Aseară au sosit in Capitală fotbaliştii de la A­S. Mona­co. Ei se vor deplasa in cursul dimineţii de astăzi, cu auto­carul, spre Craiova. In sfîrşit, Sportul studenţesc reprezintă — sintem­ siguri — mult mai mult decit acest 0—3 cu Xamax. E adevărat, echi­pa elveţiană se fortifică de la un meci la altul, pătrunzînd In grupul restrâns al fruntaşe­lor elveţiene de tipul Gras­shoppers sau Servette, acum e şi lider (în etapa a noua, 1—0 cu Aarau in deplasare), dar asta nu este decit un început de... premisă. Sportul studen­ţesc, echipa care porneşte cu cel mai greu handicap, poate fi — nu e un paradox — „bo­xerul“ cu varianta k.o.-ului. De fapt, acest meci cu Xamax este aşteptat cu un Interes foarte mare, deoarece, dincolo de rezultatul bătăliei pentru calificare, el poate da un răs­puns în legătură cu capacita­tea reală a fotbaliştilor noştri de a depăşi varianta jocului doar bine gindit. O eventuală victorie a alb-negrilor ar pu­tea să ne sugereze că Hagi, Coraş, Iorgulescu şi nu numai el pot forţa o redută cu ela­nul unei ofensive generoase. Dacă Steaua este favorită, Sportul trebuie să fie mesa­gerul resurselor (încă) ascun­se ale fotbalului nostru. CARABAGEAC Şl LINIA SA DE MIJLOC Chimia Rm. Vocea a jucat la Braşov cu 0 dezinvolturi rar văzută, întreaga echipă a avut 0 preţpefime fizică care i-a permis numeroase demarcări fi 0 circulaţie « balonului purtată In mare viteză, ceea ce a pus me­reu In derută linia de fun­daşi braşoveani, lentă ţi neinspirată. De fapt, toţi ju­cătorii echipei F.C.M. Bra­şov au avut o prestaţie mult sub turaţia unei partide de Divizia „A". Jocul static, fără nerv, lipsit de... de­maraj la finalizare a con­venit echipei pregătită de Marcel Pigulea, necruţătoare în aplicarea unui marcaj „om la om“ care a stopat din faşă orice încercare de pătrundere spre poarta lui Pavel. „Cheia­ succesului formaţiei vîlcene a repre­zentat-o, în primul rună, ex­celenta prestaţie a liniei de mijloc, compartiment in care a excelat Bica (autorul pri­mului gol şi coautor la al doilea), printr-un mare tra­valiu, şi Carabageac, exce­lent conducător de joc, care a trecut cu mare uşurinţă de doi-trei adversari, ser­­vindu-şi echipierii ca nume­roase mingi de contraatac. Aşa s-a „născut” golul al trilea, marcat de Deacones­­cu. In minutul 39, la capă­tul unei acţiuni de mare fi­neţe, avindu-l un prim plan pe Carabageac. Succesul Chimiei mai are o explica­ţie şi anume faptul că toţi componenţii echipei au avut o poftă de joc care le-a permis să zburde pe teren, imprimind jocului un tempo susţinut. Referitor la braşo­veni, trebuie să spunem că improvizaţiile in alcătuirea formaţiei (cauzate şi de ac­cidentări), cu Mandoca fun­daş stingă (mereu depăşit de Verigeanu), cu Bălan fundaş de marca­ (surprins deseori de combinaţiile In viteză ale înaintaşilor vil­­ceni) sau cu Batacliu şi Ţăl­­nar sub orice critică (înlo­cuiţi, de altfel), echipa de sub Tîmpa a ...trăit practic doar prin eforturile solitare ale lui Şoarece şi Barbu. Or, numai cu două flori... Gheorghe NERTEA PRIVIRI SPRE EŞALONUL SECUND Politehnica Iaşi - Oţelul Galaţi 2-1 (2-0) PE MUCHIE Un stadion arhiplin — cu peste 20.000 de spectatori (re­cord in ultimii ani), dintre care 4000 de gălăţeni (veniţi special, in excursie) — a găz­duit o partidă palpitantă pină in ultimul minut de­­oct Pal­pitantă pentru că aproape în­treaga repriză a doua „a ţinut de un fir de păr“, jocul evo­luând — dramatic — pe mu­chie de cuţit. Dominînd teri­torial majoritatea timpului, ceea ce a produs o puternică impresie in tribune, gălăţenii au fost surprinşi­­de citeva Altădată o întilnire intre AS. Drobeta Turnu Severin şi Flacăra Automecanica Moreni erau departe de a avea impli­caţii In lupta pentru primele locuri ale clasamentului. In acest sezon, însă, cele două formaţii, mult schimbate in bine, se numără printre frun­taşele seriei a doua şi privesc spre... Divizia „A“. In aseme­nea condiţii, este explicabil in­teresul cu care a fost aştep­tată această confruntare, atît la Drobeta Turnu Severin, cit şi la Moreni. Partida n-a fost atît de echi­librată cum s-ar fi crezut şi cum s-ar putea presupune după scorul înscris la sfirşitul celor 90 de minute. Problema învingătorului nu s-a pus nici un moment, gazdele avind su­perioritatea în joc in majori­tatea timpului. Aceasta a fost prima înfrângere a liderului în acest sezon și ea este intr-o măsură și urmarea faptului că a crezut prea mult in varian­ta lui 0—0, organizîndu-și jo­cul în acest scop. Prima repri­ză n-a oferit prea multe fa­ze spectaculoase, publicul avînd însă satisfacţia că echipa fa­vorită a intrat — în pauză, la cabine — cu avantaj pe tabe­la de marcaj: în minutul 41, PALEA a reluat cu capul, din apropiere, un balon centrat de pe partea dreaptă, șutul devi­ind din bară în plasă. Cel de al doilea act al în­tâlnirii avea să ofere mult mai multe momente de fotbal bun, meritele revenind în principal formaţiei locale, care ar fi pu­tut majora scorul în citeva rânduri. In contul oaspeţilor n-am reţinut decit şutul foar­te periculos al lui Ștefănescu, din min. 54, cind portarul Tu­­ligă a respins în „transversa­lă“. Figura centrală a partidei a fost ex-rapidistul Paraschiv, care, profitînd de marcajul a­­proximativ al adversarului DE CUTIU­M „contre“ foarte hotărâte ale gazdelor (o frumoasă combina­ţie „în trei“ la o lovitură li­beră bine calculată, executată şi fructificată matematic, şi o ţîşnire irezistibilă la un semi­­luft al lui Anghelinei) care au produs impresia dorită asu­pra... tabelei de marcaj. In ambele situaţii (min. 10 şi min. 41) explozivul DAMAS­­CHIN a „executat** sec o apă­rare surprinsă copilăreşte. Conduşi cu 2—0 la pauză, oas­peţii reiau dominarea lor teri­torială (un plus la „Impresia direct, a impulsionat în perma­nenţă jocul gazdelor, deschi­­zîndu-le drumul spre victorie. Arbitrul I. Ghergheli (Baia Mare) a condus bine formaţiile: A.S. DROBETA, Tu­ligă — Dumitrăşcuţă, CALIN, David, Circiumaru — BRIHAC (min. 88 Marcoci), Mişu, PARAS­CHIV, Adil — PALEA, Pavel. FLACARA AUTOMECANI­CA: Nedea — MATEESCU, Năstase, BADEA, SCURTES­­CU — Cojocaru, Nistor, Ni­colae — Stoiciu, Mihăescu, Ştefănescu. Artistică“), reuşesc chiar să educă scorul prin LALA («lin »enalty, in min. 56). Si lasă mai impresia că pot egala. . impresie care nu-si va ieși corespondent faptic, a- i arar­ea ieșeană (dominată de Agachi, un atlet su­perb, cu o mare rază de ac­­țiune; din păcate, cam dur, uneori) ieşind inteligent din „clinciuri“, gazdele fiind chiar la un pas de a majora sextrul prin Radu şi acelaşi Damas­­chin, „atacantul care trece prin­­id“, cum îl caracteriza plastic un spectator.­­ Concluzia meciului: unii (oaspeţii) au dominat, ceilalţi (gazdele) au cîştigat, pentru :„ Simionaş, fostul elev al an­trenorului gălăţean Costica Ră­­dulescu, a găsit „cheia“ jocu­lui. Evident că lupta pentru promovare continuă, mai pa­sionantă ca oricînd. Admirabi­le, foarte sportive cele două galerii — cea ieşeană şi cea gălăţeană —, excelent arbitra­jul lui Mircea Salomir (Cluj- Napoca) . POLITEHNICA IAŞI: DO­HOT — Duşmanu, ANTON, AGACHI, Frîncu — Paveliuc (min. 85 Gheorghiu), CIOCIR­­LAN, Burdujan — Radu M. (min. 60 Mihalcea), DAMAS­­CHIN, Filip. OŢELUL GA­LAŢI: Călugăr­u — C. Stan, Bejenaru, Anghelinei, POPES­­CU — M. STAN, Rotaru (min. 65 Antohi), BURCEA — Vaiş­­covici (min. 67 Timofte), Lala, Stamate. Marius POPESCU A. S. Drobeta — Flacăra Moreni 1-0 (1-0) LIDERUL N-A PUTUT EVITA INFRINGEREA Mihai CIUCA Jiul — F. C. Maramureş 0-0 REPLICĂ DÎRZĂ A BĂIMĂRENILOR Derbyul seriei a IlI-a a Di­viziei „B“, disputat duminică la Petroşani, a atras in tribu­nele frumosului stadion local peste 12.000 de spectatori, semn că suporterii Jiului s-au­ strâns mai mult decit de obi­cei în jurul echipei lor favo­rite in încercarea acesteia de a reveni cît mai repede în „A“. Dar formaţia gazdă nu le-a putut oferi acestor supor­teri satisfacţia unei victorii, deşi a trecut în câteva rinduri pe lingă ea. Mai ales in re­priza secundă, cind fiul (lip­sită, totuşi, de preţiosul aport al antrenorului-jucător Mul­­ţescu, suspendat pentru acu­mularea a două cartonaşe gal­bene, precum şi cel al lui Stana şi P. Grigore — accidentaţi) a avut perioade de domi­nare insistentă şi cinci — sub impulsul neobositului Bă­­cuţă —, atacind pe un front larg, şi-a creat bune situaţii de a deschide scorul. Insă portarul băimărean Mia s-a remarcat prin excelentele sale intervenţii p­in minutele 70 (la o lovitură liberă splendid e­­xecutată de Băluţă) şi 79 (la şutul înşelător al fundaşului V. Popa), iar alteori a avut şansă, cu deosebire în minute­le 77, 80 şi 84, cînd mingile trimise cu capul de Szekeli şi, respectiv, Neagu au trecut de foarte puţin pe lângă poar­ta oaspeţilor. Gazdele au re­clamat şi un penalty, in ulti­mele minute de joc, la o pă­trundere a lui Lasconi in ca­reul advers, dar arbitrul — aflat foarte aproape de locul cu pricina — a apreciat că nu a fost vorba de fault. Nouă, din tribună, faza ni s-a părut cam neclară şi e greu de spus de partea cui a fost dreptatea. Dacă scorul a rămas alb , pină în final, aceasta se dato­­rește — în mare măsură — replicii deosebit de dîrze date de F.C. Maramureş. Băimare­­nii au dovedit că şi-au însuşit foarte bine lecţia acestui difi­cil meci in deplasare, apărîn­­du-se cu fermitate şi contra­­atacînd destul de periculos. Ei şi-au creat, La rindul lor, cite­va bune ocazii de gol, printre care cele din min. 2 (cind Szekeli s-a opus in extremis şutului lui Năprădean, şi — mai ales — 88 (cînd acelaşi Năprădean, la o gravă greşea­lă a fundaşului V. Popa, a trimis mingea în bară!). Deşi au pierdut un punct preţios pe propriul teren, petroşenenii rămîn în continuare cu bune şanse în disputa pentru pro­movare şi — aşa cum ţinea să sublinieze noul preşedinte al secţiei de fotbal de la Jiul, Petre Libardi — vor lupta în vederea fructificării lor. Arbitrul M. Constantinescu (ajutat la linie de L. Pantea şi P. Balaş) a condus, în ge­neral, bine următoarele for­maţii : JLUL : TOMA. V. Popa. NEAGU, Buzduga, B. Popescu — SZEKELI, Găman (min. 60 M. Răducanu), Dosan — BA­­LUŢA, Sălăjan (min. 60 .Pa­­chiţeanu), Lasconi ; F. C. MA­RAMUREŞ :. MIA — Laiş, BO­­LOŞ, TATARAN, Buzgău — Condruc, SABAU, Mureşan, Năprădean — D. Moldovan (min. 83 Lucaci), Roznai (min. 85 Cristea). Constantin FIRANESCU DE LA CLUBUL SPORTUL STUDENŢESC Biletele pentru meciul din „Cupa U.E.F.A.“, dintre echipele Sportul studenţesc şi Neuchâtel Xamax, care va avea loc joi 3 octombrie a.c., de la ora 14, pe stadionul din „Regie", s-au pus în vin­za­re la casele obiş­nuite. In ziua partidei nu se vor vinde bilete la casele stadionului. Sunt valabile legitimaţiile-a­­bonament roşii şi verzi emise de C.N.E.F.S. Ac­cesul pe stadion va fi permis începând de la ora 11.

Next