Sportul, iulie 1986 (Anul 42, nr. 11361-11387)

1986-07-01 / nr. 11361

ZECE ANI SAU... ŞTAFETA GENERAŢIILOR Clubul Sportiv Şcolar Loco­­motiva Bucureşti a împlinit 10 ani, timp in care a obţinut multe, foarte multe satisfac­ţii, reuşite. Actul său de naş­tere e semnat in 1976. După un an, primul titlu de cam­pioană de juniori la rugby. Apoi altul, altele, intr-un de­ceniu de cvasiinvicibilitate In rugbyul juvenil românesc, singura dată cînd remarcabi­la consecuţie a suc­ceselor s-a între­rupt fiind In 85, cind tinerii fero­viari au venit „nu­mai“ pe locul doi, după C.S.S. 2 Constanta (revanşa am con­­semnat-o deunăzi; Il In ce manieră: 41—4 .'). Dar mai presus de cele nouă titluri, de Izbinzile In 40 de Intllniri internaţionale — inclusiv In Marea Britanie —, de altele încă, se află numărul mare de sportivi promovaţi In lo­turile naţionale: 35 in selec­ţionate de Juniori, 7 in prima reprezentativă (Lungu, L. Con­stantin Giucăi, T. Coman, Be­­zuşcu, Rădoi, Cr. Răducanu — acesta din urmă căpitan al ce­lei mai proaspete echipe cam­pioane de juniori). Iar dacă so­coteala cunoscutului antrenor prof. Vasile Constantin fi a mai tânărului coleg Nicolm Manolache este exactă, să mai reţinem şi numărul de 40 de sportivi care au „urcat“ de la C.S.Ş. Locomotiva pe sce­na Diviziei A, în multe din­tre echipele noastre de frunte. Zilele trecute, intr-un su­gestiv dialog al generaţiilor, două formaţii ale foştilor rug­­byşti s-au alăturat campioa­nei en titre al oaspeţilor de la Lokomotiv Leipzig, la tur­neul din Parcul Co­pilului. A fost un specta­col cu a­­plauze „la scenă deschisă“ pentru reuşitele juniorilor de ieri, dar şi ale celor de (pină) azi — Gurânescu, Iosef, Domni­ţa n. Roşoagă, Popişteanu şi ceilalţi confirmlndu-şi... pro­misiunile şi prin acel conclu­dent 28—9 CU XV-K­ din R.D Germană. ...Ca la orice aniversare, s-au spus multe cuvinte cal­de. Iar gindurile celor de la C.S.S Locomotiva București — grupare ce activează pe lin­gă Liceul Industria nr. 10 „Au­rel Vlaicu*, fortul tutelar : M.T.Tc. — au părut şi mai Îndrăzneţe pentru anii ce vin, doriţi mai prolifici pentru rugbyul românesc, cu mai mulţi tineri ceferişti nu repre­zentativi. (G. H.) STELIŞTII CONDUC ÎN „CUPA FEDERAŢIE!“ LA MOTOCROS 1 77 ! Bine întreţinută, frumoasa bază de motocros a A.S. Auto­­mecanica Moreni (preşedinte — Gh. Lupea, antrenorul secţiei moto — T. Bălănoiu) a găzduit prima etapă a „Cupei Federa­ţiei". La start s-au aliniat spe­cialişti ai genului de la ITSAIA Timişoara, Steaua, IPA Buzău, Poiana Câmpina, IRA Tg. Mureş, Locomotiva Ploieşti, Steagul Roşu Braşov, Tor­edo Zărreşti, Electro Sf. Cfterighe­ şi alte secţii. . — datorită organizatorilor — au benevciat de condiţii o­pti­me de concurs. Cor.fox.ai regulamentului, r.­­-ruh­aisie înregistrate au con­tat doar in clasamentul pe e­­chipe, actual’ ediţie a compe­­tif­ ci­i­.’ir.a a arut să ilustreze potenţialul secţiilor de moto­cros. După cum se anticipa, steliştii — care au avut repre­zentanţi la toate clasele — şi-au confirmat valoarea. In cursele rezervate seniorilor şi tineretului, elevii maestrului emerit al sportului Gh. Ioniţă au dominat copios ambele manşe, campionul ţârii, E. Miil­­ner (care şi-a etalat cunoştin­ţele tehnice, cîştigînd clar am­bele manşe), şi mai tinerii lui coechipieri, Fl. Pop, P Schmidt şi M. Ferar ,c’ucind „'■?)«» mai multe puncte. Motoci­cl­iş: ‘ din Zărneşti, Braşov, Cîmpina şi Moreni au dat o puternică replică steLiş* tilor, aruneînd in luptă lot ’ar­senalul lor fizic şi tehnic. Ti­nan! şi talan latul I Bogdan s-a impus si in ambele manşe la ou cmc, iar B. Dră-.y ghici, S. Cirtoaje, Z. Ferenczi, V. şi I. Mărgărit, E. Moaşa, C. Duţă şi Tr. Cîmpan au pi­lotat aproape de nivelul supe­rior al posibilităţilor. învingătorii etapei: E. Mili­­ner (Steaua) 40 p — la 250 cmc, FI. Pop (Steaua) 37 p — la 125 cmc, S. Cirtoaje (Poia­na Cîmpina) 35 p — la 50 cmc şi I. Bogdan (Torpedo Zărneşti) 40 p — la 80 cmc. Clasamentul pe echipe: 1. Steaua 180 p, 2. Steagul Roşu Braşov 174 p, 3. Torpedo Zăr­neşti 143 p, 4. Poiana Cîmpina 114 p, 5. ,Automecanica Moreni 70 p. Etapa a II-a va avea loc duminică, pe un traseu în pre­mieră, ales la marginea oraşu­lui Odorheiu Secuiesc. Traian IOANIŢESCU BOGATĂ ACTIVITATE LA HOCHEI IN S~~UM­I 1986.87 (Urmare din pag. 1) Prima competiţie va fi „Cu­pa 23 August" (turneu dublu), organizată la Gheorgheni, în­tre 10 şi 17 august, la care vor lua parte echipele din prima grupă valorică a Diviziei A, adică Steaua Bucureşti, cam­pioana ţării şi câştigătoarea »Cupei României", Sport Club Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu­reşti şi Dunărea Galaţi (pro­movată în elita hocheiului nos­tru, luînd locul formaţiei Pro­gresul Miercurea Ciuc, retro­gradată în a doua grupă va­lorică datorită locului IV ocu­pat la finele campionatului tre­cut), întrecerea echipelor din prima grupă valorică a Divi­ziei A va debuta la Bucureşti (21—24 septembrie) cu un tur­neu simplu, după care, ca şi anul trecut, cele patru com­petitoare se vor întrece în şa­se etape sistem divizie (între 27 septembrie şî 18 noiembrie), competiţia continuînd cu încă un turneu simplu la Bucureşti (15—18 noiembrie) şi trei tur­nee duble (Galaţi, 7—14 ianua­rie 1987; Miercurea Ciuc, 25 ia­nuarie — 1 februarie; Bucu­reşti, 12—19 aprilie). De remar­cat că încheierea campionatu­lui mondial nu va mai însem­na totodată şi... finalul sezo­nului intern pentru echipele de seniori. De data asta, jucătorii internaţionali sunt chemaţi să participe cu echipele lor de club la un turneu dublu pro­gramat la Bucureşti, in perioa­da 12—19 aprilie 1987, deci du­pă încheierea C.M. (Copenha­ga, 20—29 m­artie). în sfirşit, intre 28—29 aprilie, la Gheo­r­­gheni se va disputa — sub ge­nericul Daciadei — „Cupa României", la care vor lua par­te şase echipe. în urma aces­tui bogat program competiţio­nal, formaţiile din Divizia A — grupa I vor avea la activul lor 47 de jocuri, deci mai mul­te decit la ultima ediţie, cînd s-au disputat doar 31 (înţele­­gind şi cele şapte partide dis­putate în turneul de calificare pentru Divizia A). Dar şi celelalte eşaloane îşi încep activitatea mai devreme: Divizia A II (participă: Pro­gresul Miercurea Ciuc, Viito­rul Gheorgheni, IMASA Sf. Gheorghe, ASE Sportul Stu­denţesc Bucureşti sau Metalul Rădăuţi, în funcţie de rezulta­tul celor două meciuri de ba­raj, împreună cu echipele lo­turilor de tineret şi de juniori) , 8 turnee (6 simple şi 2 duble) la Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Bucureşti şi, probabil, Galaţi, activitatea întinzîndu-se de la 13 septembrie 1986, pînă la 17 martie 1987 Sezonul va­r în­cheiat de „Cupa 1 Mai", dis­putată tot în cadrul Daciadei, la Miercurea Ciuc (13—15 a­­prilie). Divizia A III­­participă: Me­talul Rădăuţi sau ASE Sportul Studenţesc Bucureşti, Tîrnava Odorhei, Electromureş Tg. Mu­reş, Petrolul Braşov, CSM Su­ceava şi Unirea Tg. Secuiesc) prevede turnee simple la Gheorgheni, Suceava, Poiana Braşov, Tg. Mureş, Sf. Gheor­ghe şi, probabil, Bucureşti, în­tre 27 octombrie şi 21 martie. O deosebită atenţie se acordă în continuare competiţiilor pen­tru Juniori. Cei mari vor lua parte la Campionatul Republi­can (CSŞ Gheorgheni, CSŞ 2 Galaţi, CSŞ Miercurea Ciuc, Triumf-Steaua Bucureşti fac parte din grupa I valorică: CSŞ Sf. Gheorghe, Petrolul Ploieşti, CSŞ Odorhei, IMATEX Tg. Mureş, CSŞ Tg. Secuiesc şi Petrolul Braşov sau CSŞ Su­ceava vor activa In gr. II va­lorică) şi la „Daciadă" juniori­lor (participă reprezentativele judeţelor Prahova, Galaţi, Har­ghita, Suceava, Covasna, Mu­reş, Braşov şi a municipiului Bucureşti). Juniorii mici vor lua parte la Concursul Repu­blican rezervat acestei catego­rii de vîrstă (C.S.Ş. Gheorgheni, CSS 2 Galaţi, CSŞ Miercurea Ciuc, Triumf-Steaua Bucureşti — gr. I valorică, CSŞ Rădăuţi, CSŞ Sf. Gheorghe, CSS 2 Bucu­reşti, CSŞ Suceava, CSŞ Tg. Mureş, Petrolul Braşov — gr. II valorică). ADMINISTRATIVI DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ CISTIGURILE TRAGERII MUL­TIPLE PRONOEXPRES DIN 22 IUNIE 1986. FAZA I: Cat. 2: 6 variante 25% a 4.822 lei; cat. 2: 7,90 a 3.857 lei; cat. 4: 35,50 a 815 lei; cat. 5: 134,50 a 215 lei; cat. 6: 3.357,50 a 40 lei; cat. 7: 101,25 a 200 lei; cat. 8: 1.574,00 a 40 lei. FAZA a II-a: Cat. A: 1 variantă 25% — Autoturism „Dacia 1300“ (70 000 lei); cat. E: 2 — 100% a 39 175 lei tei cadrul căreia o excursie de 2 locuri în R.p. Ungară și dife­rența în numerar și 4 25% 9.809 lei; cat. C: 14,25 a 6.611 lei; cat. D: 77,75 a 1.282 lei; cat. E: 203,00 a 464 lei; cat. F: 6.882,50 a 40 Iei; cat. G: 192,00 a 200 lei; cat. K. 3.272,00 a 40 lei. Report la cate­goria 1: 173.049 lei. Autoturismul „Dacia 1300“ (70.000 lei) a fost cîştigat de Gheorghe Moh­aci din Braşov iar câştigurile de catego­ria B, (100%) în valoare de 39.475 iei, fiecare, au revenit participanţilor: Ion Constantin din Bucureşti şi respectiv Ştefan Bolchiş din Baia Sprie.­­ După încheierea oficială a sezonului fotbalistic Intern (ul­tima etapă a campionatului di­viziei naţionale B avind loc, după cum se ştii, duminică 29 iunie) pînă la reluarea campionatului diviziei naţionale A (prima eta­pă disputîndu-se la 17 august) nu se desfăşoară nici o com­petiţie oficială internă sau in­ternaţională cu caracter de re­gularitate, angrenînd echipe cu­noscute de certă valoare. In con­secinţă, A. S. Loto-Pronosport este pusă în situaţia de a nu mai organiza concursuri Prono­sport cu programe atractive, la nivelul cerinţelor masei de par­ticipanţi, pînă la începerea cam­pionatului naţional, ediţia 1686— 1987. Cu convingerea că această scurtă pauză nu va afecta cu nimic interesul pronosportiştilor faţă de sistemul preferat, ii in­vităm să participe la toate ac­ţiunile care vor fi organizate în această perioadă la Pronoexpres, Loto şi Loz In plic. In care sens le u­râm tutu­ror S­U­CCES ! Noile echipe feminine de handbal promovate In Divizia A — I iiaaa————i^ CONSTRUCTORUL BAIA MARE După unele fluctuaţii de com­portament, care au avut drept rezultat şi citeva „navete“ in­tre diviziile A şi B, formaţia feminină de handbal Construc­torul Baia Mare a păşit din nou, in acest an, în primul e­­şalon valoric. Putem numi spectaculoasă această promo­vare, din moment ce handba­listele antrenate de Gavrila Mureşan şi Constantin Nica au înregistrat, de-a lungul între­gului campionat recent Înche­iat, 18 victorii, fără a cunoaş­te înfringerea, două meciuri terminîndu-le la egalitate. Preşedintele secţiei de hand­bal a Asociaţiei sportive Con­structorul, Dumitru Ciobănes­­cu, ne spunea că promovarea formaţiei în Divizia A este ur­marea muncii serioase, dăruirii exemplare a jucătoarelor pen­tru culorile asociaţiei, spriji­nului primit de-a lungul mul­tor ani de activitate. Trebuie remarcat faptul că echipa are în componenţă numai jucă­toare din judeţul Maramureş, propria pepinieră asigurîndu-i, astfel, schimbul necesar de va­lori. Junioarele II care acti­vează — după stagii speciale de pregătire — In echipa Con­structorul sunt formate la C.S.S. nr. 1 Baia Mare (antrenoare V. Nicoară). Andrei CRIȘAN — coresp. Lotul echipei Constructorul Baia Mare DUPĂ „CUPA F.R.A." DE LA PITEŞTI (Urmare din pag. 1) Mihai Zaharia, de la Rapid, a şi imputat cronicarilor de atle­tism că „văd" doar rezultatele alergărilor de semifond şi fond...) va trebui ca şi după concursul de la Piteşti să începem sub­linierile noastre tot cu aceste curse Şi nu atît pentru per­formanţele învingătoarelor (in fond, Vali Ionescu, trecind iar peste pragul celor 7 m, cu reale resurse de creştere a ci­frei, după cum s-a văzut, are cotă internaţională), cît, mai ales, pentru cifra medie ridi­cată a „plutonului" performe­relor. La 800, 1 500 şi 3 000 m, alături de consacratele Doina Melinte, Elena Fidatov, Maria­na Stănescu, Margareta Keszeg, care pot lupta cu şanse in multe întreceri internaţionale, au fost de această dată în prim­­plan şi cele mai bune junioare — Ana Pădurean (17 ani), Si­mona Staicu (15), Cleopatra Pă­­lăcian (18), toate de la C.S.Ş. Cetate Deva, Adriana Dumitru (C.S.M. Piteşti, 18 ani), Dorina Calenic (C.S.Ş. Tulcea, 17), De­­nisa Zăvelcă (C.S.Ş. Voinţa Sla­tina, 16). Şi tot aci este cazul să consemnăm succesul net al tinerei timişorence Mihaela Ene (pregătită acum de antrenorul N. Mărăşescu) la 800 m, după un „transfer", se pare bine gin­­dit, de la 400 m. Alături de Vali Ionescu şi Mirela Belu (Steaua, 16 ani, 6,54 m — nou record naţional de junioare II la săritura II, lungime) la Piteşti s-a relevat şi altă săritoare, Alina Astafoi (Steaua, 17 ani), la Înălţime, constanţa ei din acest sezon (acum 1,88 m) acreditînd-o pen­tru „mondialele" de la Atena, ca de altfel şi pe colegul ei de probă Sorin Matei (C.S.M. Uni­versitatea Craiova, 2,24 m) pen­tru "europenele" de la Stutt­gart La aruncări, la cei doi poli, Mihaela Loghin (Steaua, cu 20,62 m la greutate, din nou in topul internaţional) şi cvarte­tul discobolilor (Costian, Len­gyel, Crăciunescu, Andruşcă) sub mult promisa cifră de 70 m, iar la mijloc, recordul (cu noua suliţă) al lui Nîcu Roată (C.S.U. I.E.F.S. Bucureşti) — 75,04 m. in rest, mai nimic. Deci, să oferim cititorilor (pentru sta­tistici comparative !) doar ci­frele învingătorilor de la Pi­teşti : Feminin: 100 m — Mihaela Chindea (St­r. Braşov) 11,97; 200 m — Elena constantinescu (Viitorul Buc.) 24,06; 400 m — Lăcrămioara Andrei (CSS Roman) 53,17; 800 m — Mihaela Ene (Poli. Tim.) 2:01.00; 1500 m — Doina Melinte (Sf. CFR Bacău) 3:59.25; 3000 m — Paula Ivan (Ol. Buc.) 9:01.38; 10.000 m — Georgeta Sta­te (Viit. Vaslui) 34:55;25 ; 5 km marș — Mihaela Dăogăroiu (Uni­rea Alba Iulia) 23:25,8; 100 m.g. — Daniela Bizbac (Vict. Buc.) 13,55; 400 m.g. — Nicoleta Căru­­țaşu (Din. Buc.) 57,05; lungime — Vali Ionescu (Rapid Buc.) 7,10 m; înălţime — Alina Astafoi (Steaua) 1,88 m; greutate — Mi­­haela Loghin (Steaua), 20,62 m; disc — Daniela Costian (Din. Buc.) 66,74 m; suliță — Daria Dumitru (Met. Buc.) 55,56 m; heptatlon — Petra Văideanu (Da­­c­a Pit.) 6133 p. Masculin; — 100 m— I. Sandu (Constr. Arad) 10,78 ; 200 m — V. Chiriac (Din. Buc.) 21,77; 400 m — M. Rădos (Din. Buc.) 48,61; 800 m — P. Drăgoescu (Jiul Petr.) 1 :48,86; 1500 m — C. Roșu (Steaua) 3:46,18; 3000 m — S. Tipu (Viil. Vas.) 8:31,06; 5000 m — N. Dumi­­trașcu (Rapid Buc.) 14:17,13; 10.000 m — D. Mihály (Gl. Bistr.) 29:58.25; 16 km marş — L. Teo­­dorescu (Muşc. CI. Muşc.) 44:59;3; 110 m; — I. Oltean (St. C-ţa) 13 90; 400 mg — C. Irimescu (St. CER Bac.) 51.90; 3000 m obst. — A. Barbe (Steaua) 8:47.85; lungi­me — V. Dima (Steaua) 7,67 m; t­rl plus alt — M. Ene (Constr. Al.) 16,14 m; înălțime — S. Matei (CSM Univ. Cv.) 2,24 m; prăjină — R.­­Enescu (Steaua) 5,00 m; greutate — S. Tirichiţă (Met. Buc.) 19,11; suliţă — N. Roată (TEFS Buc.) 75,04 m; disc — I. Zamfirache (Din. Buc.) 61,10 m; ciocan — N. Bîndar (Met. Buc.) 75,56 m; decatlon — A. Aştilean („U" CSSA Cf.-Nap.) 7324 p. PENTRU CLUBURILE SPORTIVE ŞCOLARE ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ŞI RESTAURANTE — BUCUREŞTI organizează, pentru cluburile sportive şcolare din Bucureşti, cantonamente pe litoral, in serii complete de 7 sau 14 zile d­in staţiunea Saturn. • Cazarea se asigură în căsuţe, camere de două locuri, cu apă curentă, grup sanitar comun, cu dușuri cu apă caldă permanent. O Masa la restaurant-pensiune de categoria I, la tarife avantajoase. • Seriile încep la următoarele date : 2, 9, 16, 23 si 30 iulie ; 6, 13, 20 si 27 august. Tarife estimative : cu transport CFR fără transport CFR — serii de 7 zile 762 lei 659 lei — serii de 14 zile 1414 lei 1310 lei Informaţii suplimentare şi înscrieri la agenţia de turism a întreprinderii de turism, hoteluri şi restaurante — Bucu­reşti din bd. Republicii nr. 68, telefon 14.08.00. Lotul echipei C.S.M. Sf. Gheorghe C.S.M. Sf. Gheorghe După ce a mai activat un an în prima Divizie a ţării, echi­pa feminină de handbal C.S.M Sf. Gheorghe a trebuit să se.. retragă in eşalonul secund, pen­tru a-şi întări forţele. Realizat acest obiectiv, formaţia antre­nată de Ecaterina Marian şi Ioan Vlădescu a încheiat se­zonul competiţional 1985—1986 cu promovarea In Divizia A Rodul unei armonioase şi efi­ciente conlucrări Intre antre­nori şi jucătoare, al sprijinu­lui acordat de organele de partid şi de stat, de conduce­rea întreprinderii textile „Ol­tul", performanţa apare cu atît mai valoroasă, cu cît ea a fost obţinută de o echipă în care ma­rea majoritate o constituie ju­cătoarele crescute la C.S.S. Sf. Gheorghe şi C.S.S. Tg. Secu­iesc. Echipă tînără (media de virs­­tă 21,7 ani), C.S.M. Sf. Gheor­ghe şi-a adus ani de-a rîndul o contribuţie de seamă la al­cătuirea echipelor naţionale de junioare, tineret sau senioare.. Este suficient să amintim, în acest sens, pe Maria Török- Verigeanu şi pe sora sa Edil Török, cunoscute în lumea handbalului feminin mondial, componente de bază ale repre­zentativei ţării. Anamaria Ra­­duly şi Adina Ion au fost co­optate, în acest sezon, în lotul lărgit de junioare al ţării. Liviu BRIOTA — coresp GIMNASTICA. LA LOCUL DE MUNCĂ (Urmare din pag. 1) inte lucrul reîncepe cu şi mai multă însufleţire. Feţele mun­citoarelor sunt destinse, mîinile acţionează­­cu un plus de pros­peţime şi de rapiditate. După-amiază, la ora 18, în cadrul schimbului II, am ur­mărit pauza de gimnastică la Atelierul 3 A. Aceeaşi caracte­ristică, aceleaşi rezultate. Efect salutar pentru sănătate, pentru procesul de producţie. Ortansa Darie, preşedinta a­­sociaţiei sportive, aflată şi ea printre participante, afirma­ că „gimnastica practicată aici, chiar la locurile de muncă, ne-a intrat un reflex, nu obiş­nuinţă“. Este o realitate, care ţine de tradiţie. Pentru că gim­nastica la locul de muncă se efectuează încă de la înfiinţa­rea întreprinderii. Iniţial, în­­tr-o etapă experimentală, acum în toate atelierele. „Este o ac­tivitate care a creat dragoste pentru sport multor muncitoa­re. Pentru că pornind de aici am ajuns la echipe de hand­bal fruntaşe pe judeţ şi pe ţa­ră, în cadrul Ministerului In­dustriei Uşoare, am pus bazele unui club de şah la căminele de nefamiliste, după cum cău­tăm să extindem aria ramuri­lor, a disciplinelor practicate, incluzînd şi voleiul. Iar băr­baţii se străduiesc să pună ba­zele unei secţii de fotbal". înţelegem din spusele pre­şedintei asociaţiei sportive cu bucuria de a face mişcare In mod sistematic, organizat,­a trăiesc tot mai multe angaja­te, îndeosebi acum, şi, desigur, în continuare, o dată cu darea in folosinţă a amenajărilor sportive, acţiune pe cale de materializare RECORD DE EXCEPŢIE AL LUI EXCELENT Condus de G. Tănase ca in zi­lele lui de glorie, Excelent şi-a adjudecat cursa de viteză a lo­tului naţional, realizînd un re­cord de excepţie (1:21,3/km) şi devenind astfel campionul tur­­fului, performanţă ce promite o evoluţie bună la apropiatul mi­ting de la Moscova. De altfel, reuniunea de duminică a fost dominată de noi recorduri va­loroase, precum sunt cele reali­zate de Soneta (6:26,2), Ruibist (127,3), Orac (122,3) şi Ghirlan­da (1:31,2). Toţi aceştia au fost şi victorioşi In cursei In care au concurat, victoria ultimei fi­ind însă speculată de iniţiaţi cu promptitudine, fap­t ce trebuie analizat de cei cu drept, mai ales după măsurile luate de con­ducerea hipodromului, care au fost salutate de publicul specta­tor. După cum anticipam în a­­vancronica noastră, Turba şi-a dominat copios adversarii, lar Strada şi-a dovedit calităţile de trăpaşă, devenind o speranţă a generaţiei. Pentru ameliorarea eficienţei economice a curselor, propunem introducerea In program a unei alergări In care driverii să fie comunicaţi înaintea alergării, aşa cum s-a mai procedat In trecut. De asemenea, propunem reintro­ducerea în program a cursei re­zervate amatorilor, care a dus la frumoase dispute sportive, cu noi recorduri, realizate de N. Niţă, I. Alexandrescu, H. Şer­­ban şi alţii­REZULTATE TEHNICE: Cursa I: 1. Tufaron (Sandu) 1:49,2. L Stretean. Cota­­cist. 2. Cursa a n-a: 1. Ioneta (Sandu) 1:26,2; 2. Suditu. Cota: cist. 1 ev. 5. Cursa a vi-a: 1. Turba (Dumi­­trescu) 1:31,7) 1. Valea; 3. Hăl­­maș. Cota: cist. 2,46, ev. 5, ord. triplă 101­. Cursa a IV-a: 1. Ghirlanda (Marciu) 1:31,2; 2. Ja­­neta; 2. Vers. Cota: cist. 1, ev. 2, ord. triplă 312. Cursa a V-a: 1. Excedent (Tănase) 1:211 ,3; 2. Toporaş. Cota: cist. S. ev. 9. Cursa a VI-a: 1. Ruibist (S. Io­­nescu) 1:27,3; 2. Verigariu: I. Rama Cota: cist. 1,60, ev. 7, ord. tripoă 113, triplu II—IV—VI 45. Curea a vi-a: 1. Formidabil (Grigore) 1:27,3; 2. Sugiuc: L Oranița. Cota: cist 2,20. ev. ,1 ord. triplă 22, triplu v-vi-vn 70. Cursa a VXI-a: 1. Samba­n; 2 Deda; S. Aga. Cota: cist. 4. ev. 8, ord. triplă 160. Cursa • nr „« j 1 stiT^vdA (Mari­ne­scu) 1*38 4* 2 Lanterna; 2. Ager. Co­ta* etet »• ord- trlPlus 77* 1­ Ora-o (ÎN. Nico­,C P , -Z, 1- 1 Briza. Cota: cist. lae) 1:32,3, *• . 2.40. ev. 12. old. « A. MOSCU II Retrospective la campionatul Diviziei A V ------------------------ --------------------- -| ....................■mii ■ I­I -­TOT „CVARTETUL“ A IMPUS TEMPOUL... Cu puţin timp in urmă s-a Încheiat a 68-a ediţie a cam­pionatului primei noastre divi­zii. Au urmat, intr-un interval scurt, semifinalele şi finala „Cupei României“, competiţia desfăşurată sub însemnele Da­ciadei. Pe cea mai mare arenă a sportului nostru, stadionul „23 August", a fost desemnată — tot la mijlocul săptămînii trecute — şi a 43-a campioană de juniori a ţării. Iar cu două zile în urmă, pe alte 27 stadi­oane, s-au disputat meciurile ultimei etape din eşalonul se­cund (Divizia C şi-a desemnat cîştigătoarele şi retrogradatele cu o săptămînă mai înainte). Aşadar, s-a lăsat cortina peste sezonul competiţional al pri­măverii — 1986, sezon Început pe zăpadă, la sfîrşitul lunii fe­bruarie, şi încheiat in ultimele zile ale lui iunie, pe căldură. Ca o constatare de ordin ge­neral, e interesant să subliniem faptul, oarecum inedit, că, dacă ÎNVINGĂTOARELE din marea majoritate a acestor competiţii au fost cunoscute cu citeva etape înainte de final, RETROGRADATELE — cele mai multe — au putut fi aflate abia după scurgerea ultimelor minute de joc. Aşa s-au petre­cut lucrurile în Divizia A, in seriile I şi a II-a ale Diviziei B, în şapte din seriile Diviziei C. Au existat şi citeva echipe care au pierdut de mult con­tactul cu plutonul, resemnîn­­du-se : F. C. Bihor (in Divizia A), Minerul Vatra Dornei, ICSIM Bucureşti, Minerul Lu­­peni şi Înfrăţirea Oradea (în Divizia B) şi destule in eşalo­nul trei. Sigur că fiecare dintre echipele detaşate in câştigătoare, sau fiecare dintre cele care n-au mai reuşit să ţină pasul cu celelalte poate constitui un subiect de analiză atentă, care — şi intr-o situaţie, şi nu alta — să evidenţieze cauzele care au generat victoriile sau eşecu­rile. Vom efectua şi astfel de retrospective. De astă­ dată, în­să, să aruncăm o privire ge­nerală doar asupra primei sce­ne, Divizia A. ?i care ar fi cei dinţii concluzie ? „CVARTETUL" A ATACAT DIN START. Cele patru echipe fruntaşe, Steaua, Sportul Stu­denţesc, Universitatea Craiova ,şi Dinamo (în ordinea clasării finale) au pornit tare încă de la primul fluier, au accelerat etapă de etapă şi, astfel, am consemnat o diferenţă mai mare de puncte între „cvartet" şi ce­lelalte 14 echipe decit in ediţia trecută. Care despre acest as­pect s-a mai scris­­şi probabil se va mai scri să notăm doar că, la sfîrşitul campionatului 1985/1986, cele patru echipe au realizat 197 puncte, faţă de 193 in ediţia 1984/1985. Anul trecut, Intre echipa de pe locul 4 şi cea de pe locul 5 au existat cinci puncte. Anul acesta, di­ferenţa aproape că s-a dublat (9 puncte). Unde vom ajunge, oare, dacă decalajul acesta va­loric se va mări şl In conti­nuare ? Un răspuns la obiect nu ni-l pot da decit celelalte 14 echipe, tehnicienii lor, con­ducătorii acestor cluburi. Din „cele 14“ se desprind însă... ...DOUA URMĂRITOARE. Es­te vorba de Corvinul și F. C. Argeş. Aceste echipe au căutat să iasă din anonimatul întrece­rii și au izbutit, fiecare in felul ei, Corvinul prin imbatabilita­­tea pe teren propriu, reuşind o performanţă destul de rară: aceea de a ciştiga totul acasă. Mai mult, doar intr-un singur meci, ultimul, cu Dinamo (2—1), nu şi-a îndeplinit „norma" de trei goluri. Remarcabilă aceas­tă eficacitate, in contrast evi­dent, insă, cu comportarea e­­chipei in afara Hunedoarei. Cealaltă formaţie, F. C. Argeş, s-a evidenţiat exact prin ceea ce­­ a rămas datoare Corvinul , printr-o evoluţie mult mai bună în deplasare decit acasă, con­traatacul echipei lui FI. Hala­­gian şi L. Ianovschi funcţionînd eficace pe terenurile din Capi­tală, la Tg. Mureş, Slatina, Ti­mişoara, Oradea. Imbunătăţin­­du-şi mereu jocul şi dorind mult mai mult decit în ulti­mele ediţii ale Diviziei A — fosta campioană a ţârii (F. C. Argeş) şi una dintre cele mai eficace echipe ale fotbalului nostru (Corvinul) POT emite pretentii la... intrarea in zonele înalte ale clasamentului. Şi, la rîndul lor, să mărească dis­tanţa de celelalte... ...12 ÎN DISPUTA PENTRU EVITAREA RETROGRADĂRII! O înfrîngere pe teren propriu a unei echipe din acest grup in faţa alteia, aflată in ime­diata sa apropiere, Înseamnă o alunecare serioasă pe toboganul retrogradării. Iată doar două exemple. F. C. Bihor a cedat pe teren propriu în faţa „ll"-uri din Tg. Mureş în etapa a 11-a a turului şi, de atunci, cu toate eforturile făcute, nu s-a mai putut redresa. „Poli" Timişoara a pierdut (cum, nu discutăm acum­ meciul cu „U" Cluj-Na­­poca şi, astfel, cele două punc­te ratate au aruncat-o din nou în zona celor —5 sau —7 la „adevăr", în timp ce invingă­­toarea a risipit toate emoţiile suporterilor ei, navîgînd liniş­tită spre finalul Întrecerii. A­­eeste exemple sunt dit se poate de edificatoare pentru ceea ce se intîmplă în campionat cu cele 12 echipe. Singurul lor ţel rămîne acela de a CIUPI un punct sau două „cvartetului" şi de a NU PIERDE pe teren pro­priu în faţa celor din acelaşi grup. Prea puţin. Este şi aceas­ta o cauză a nivelului tot mai scăzut al campionatului, reali­tate pe care factorii implicaţi au datoria s-o analizeze cu toa­tă răspunderea. Pentru că, nu trebuie să se uite, în toamna recentului campionat încheiat s-a ratat calificarea la turneul final al C. M., producind o imensă amărăciune, estompată apoi, în primăvară, doar de frumoasa strălucire a Stelei în Cupa Campionilor. Dar, asupra campionatului, a întregului se­zon de primăvară, vom mai, avea prilejul să revenim. Laurenţiu DUMITRESCU • Corvinul şi F.C. Argeş evidenţiate prin realizările de „acasă“ (hunedorenii) şi „deplasare" (piteştenii) • Un „subsol” cu 12 echipe care fug de retrogradare! • Nivelul scăzut al întrecerii impune o analiza atentă și măsuri eficienti Campionatul republican de juniori II UNIREA-DINAMO FOCŞANI, CHIMIA SA EŞTI SI INTER SIBIU S-AU CALIFICAT IN TURNEUL FINAL La Focşani, Tg. Jiu şi Năsăud s-au disputat partidele celor trei „zone“ ale turneului fin­al al Campionatului republican de Ju­niori I. Iată rezultatele Înregis­trate, autorii golurilor şi clasa­mentele finale: focşani Metalul Buzău — Constructorul Iaşi 0—2 (0—0). Golurile au fost marcate, de Pavăd (1). ISCIP Ul­­meni , unirea Dinamo Focşani 0—4 (0—2). Au Înscris: Argeşanu, P. Ioan şi Saragea (2). Unirea­ Dinamo — Constructorul Iaşi 2—1 (0—0). Au marcat: Argeşanu, Dragu, respectiv Condurache. Me­talul Buzău — ISCIP 1—2 (0—0). Golurile au fost înscrise de Du­ra (2) şi Belu. ISCIP — Construc­torul 0—0. Unirea Dinamo Foc­şani — Metalul Buzău 8—1 (5—0). Au marcat: Manta (2), Argeşa­nu (2), Caragea (2), Munteanu, Britaxu, respectiv Ghiţă. CLASA­MENT:­L Unirea-Dinamo S­p. 2. ŞTIRI 9 ŞTIRI 9 ŞTIRI 6 SELECŢII LA STEAUA. Cen­trul de copil şi Juniori al Clu­bului Steaua organizează o nouă acţiune de selecţie. Ea va avea loc în această săptâmină. In zi­lele de joi, vineri şi sîmbătă, la Complexul Sportiv Steaua, între orele 8 şi 12. Selecţia este des­chisă copiilor născuţi Intre 1971 şi 1978. 9 BARAJUL PENTRU PRO­MOVAREA IN DIVIZIA C. Du­minică 6 iulie, de la ora 18, şi duminică 11 iulie, de la ora 17, va avea loc barajul pentru pro­movarea In Divizia C, la care vor participa cîştigătoarele cam­pionatelor judeţene şi al Muni­cipiului Bucureşti, Constructorul 2 p; 3. ISCIP 2 p; 4. Metalul 0 p. TG. JIU Chimia Găeşti — Gloria Pandurii Tg. Jiu 1—8 (0—0). Gol marcat de Georgian. UJW. Timişoara — Progresul Corabia 5—0 (3—0). Au înscris : Lobonea (2), Trandu (2) , Deac. Gloria — U.M.T. 2—­3 (1—1). Golurile au fost marcate de Pop (2), Dumitru, respectiv Lobonea. Chimia — Progresul 7—0 (4—0). Au Înscris: Am­tone­s­­cu, Georgian (2), Barbu și Rădo­ (3) . Progresul — Pandurii 2—12 (1—2). Golurile le-au Înscris: Du­mitru (4), Răzniceanu (3), Ore­­toiu (2) Șuteu (2), Budescu, respectiv Dantus (2), Chimia — U.M.T. 3—2 (2—0). Golurile au fost marcate de Rădoi, Ele, Zam­fir respectiv Niţă şi Lobonea. CLASAMENT: 1. Chimia 6 p; 2. Pandurii 4 p; 3. U.M.T. 2 p; 4. Progresul 0 p.NASAUD Inter Sibiu — Nitramonia Fă­găraş 3—0 (2—0). Au marcat: Preda­tu, Munteanu şi Stanca. Voinţa Oradea — Chimforest Nă­săud 0—1 (0—0). Gol Înscris de Amdronesei. Chimforest — Inter 1—0 (1—0). A marcat: Cotul. Ni­tramonia — Voinţa 2—1 (1 1). Au înscris: Neamţu, Şerban, res­pectiv Pop. Nitramonia — Chim­forest 3—2 (2—1). Golurile au fost marcate de Dobai, Şerban, Răduleţ, respectiv Hedeş şi O­­lari. Voinţa — Inter 1—3 (1—2). Au marcat: Fumtaş, respectiv Cadar, Stanca şi Mitiţă. CLASA­MENT: 1. Inter 4 p; 2. Chimfo­rest 4 p; 3. Nitramonia 4 p; 4. Voinţa 0 p. Pentru turneul final, care se va desfăşura la Buşteni Intre 3 şi 5 iulie, s-au calificat, aşadar, Unirea-Dinamo Focşani, Chimia Găeşti şi Inter Sibiu. * ■ Lii 4" .6 UROi'tL 4WL TEODOR CUli:: S. preşedintele clubu­lui Olimpia Satu Mare, se confesa înaintea jocului cu Jiul Petroşani : „Es­te o Intilnire de or­goliu pentru nnL Am învins, acasă, toate fostele divi­zionare A, Inclu­siv pe F. C. Mara­mureş Baia Mare. Acum, a venit bia­dul petroşenenilor, cei care sunt ca şi promovaţi In eşalo­nul numărul unu al fotbalului nos­tru..." Şi sătmăre­nii au cîştigat, de­taşat, In final, în faţa „alb-negrilor", mai ales sub rapor­tul cifrelor tehnice 1 cornere : 11—3, şu­turi : 18—5 ! Corul de Divizia A— 9 Kalzer, „roşcatul", la cei 33 de ani pe care îl are, a e­­voluat ca In tine­reţe In partida cu Jiul. Joc de antici­paţie, deposedări „curate“, pase ca la carte. Cineva din tribună completa : „Normal să-l ţină curelele pe Lajoş, viaţa lul sportivă e­­xemplară Işi spune cuvîntul". • La una din „liniile­ parti­dei de la Satu Ma­re o ultimă prezen­ţă a arbitrului divi­zionar C, ploieştea­nul Aurelian Vasile cu 991 de jocuri la activ, din care a­­proape 110 la Divi­zia C (la centru), nenumărate „linii" la eşalonul secund, nici o suspendare sau un calificativ slab. Iată un final frumos al acestui:A fost „cavaler al flu­ierului“ din Ploieşti. 9 MECIUL MECA­NICA FINA STEA­UA BUCUREŞTI — MUSCELUL CÎMPU­­LUNG a decis, du­pă cum se ştie, una din formaţiile care au părăsit eşalonul secund, aceasta fi­ind echipa oaspete. Ambele formaţii, spre lauda lor, au jucat curat, fără du­rităţi, arbitrul acor­­dînd doar un car­tonaş galben (Iul I Mluţu — Muscelul) pentru „tragere de timp“. 9 La capito­lul finalizare, insă, echipele au rămas datoare, deoarece în repriza secundă bucureştenii au şu­tat doar de două ori pe spaţiul por­ţii, iar oaspeţii nici măcar o dată ! 9 Apropo de retro­gradare . Muscelul a părăsit Divizia B cu 1 4 în „clasamen­tul adevărului“, iar In Divizia A au râ­ma Divizia B meciului că nu a intrat şi el in joc, măcar pentru câte­va minute. Era Insă încrezător, sperînd să Îşi vadă reali­zate ambiţiile în se­zonul viitor. • ABSENŢA DIN FORMAŢIA FERO­VIARILOR DIN PAŞCANI a celor 4 „piese“ de bază, Cărpuci, Botez, Pa­­nait — suspendaţi, şi Ursu — acciden­tat, a scăzut mult pel. Tinerii lor În­locuitori, Irimia, C. Ionescu şi Toma, s-au comportat sub aşteptări în meciul de duminică, aşa că antrenorul L. An­­tohi avea dreptate să fie supărat la sfîrşitul partidei. 9 In echipa Olimpia Rm. Sărat, doar doi jucători s-au deta­şat faţă de ceilalţi coechipieri, funda­şul Roşea şi mijlo­caşul 8. lonescu, care au luptat e­­xemplar In ambele faze ale Jocului. 9 DUELUL DE LA DISTANTA PEN­TRU PROMOVA­REA TN DIVIZIA A dintre Jiul Petro­şani şi F. C. Ma­ramureş Baia Mare a continuat pînă în ultima etapă. Feli­­cit­ari se cuvin re­Hegheduş (Mecanică Fină Steaua) a şutat puternic şi a făcut astfel inutil plonjonul portarului Popa, înscriind golul victoriei echipei sale. (Fază din meciul Mecanică Fină Steaua Bucureşti — Muscelul Cimpu­­lung 2—1) Foto: Aurel D. NEAGU şi chiar cu —6 In acelaşi clasament ! • CHIAR IN ZIUA MECIULUI DE LA REGHIN, arbitrul de centru Ion Tom­a din Piatra Neamţ a împlinit 33 de ani. Şi a ţinut să-şi o­­noreze aniversarea printr-o prestaţie Ireproşabilă,­ eloc­vente In acest sens fiind cuvintele con­ducătorilor de la Progresul Vulcan, care ne spuneau după meci că ar vrea să aibă mereu astfel de arbitraje In deplasare. 9 A­­semenea colegilor săi de generaţie — D. Georgescu, Du­mitru, Ispir, Marcu — şi Iuliu Hajnal a rămas acelaşi fot­balist pe care îl priveşti Întotdeauna cu plăcere. 9 Tînă­­rul fotbalist bucu­­reştean Eugen Sto­­ian, component al selecţionatei de Ju­niori U.E.F.A. ’87, regreta la sfîrşitul dresate atît echipei Jiul Petroşani (care revine după o ab­senţă de numai un an pe prima scenă fotbalistică a ţării), cit şi formaţiei băi­­mărene care a con­tinuat să creadă în şansa sa . Nemul­ţumiţi de faptul că a fluierat cu 3 mi­nute mai devreme terminarea partidei Minerul Lupeni — F. C. Maramureş (scor 1—2), cîţiva huligani au Încer­cat să-l lovească pe arbitrul braşo­vean Radu Petres­­cu. Prompte, orga­nele de ordine i-au liniştit repede pe aşa-zişii suporteri şi, astfel, brigada de arbitri a putut să părăsească sta­dionul fără Inci­dente. 9 SIMBATA şi DUMINICA in ex­celenta ORGA­NIZARE a C.S.M.­­ului, la Suceava, s-a disputat a 4-a edi­ţie a „Cupei su­ceava“ la mini-fot­­bal. Au participat echipe de copii (12 şi 13 ani) din Cra­iova, Iaşi, Focşani şi Suceava. Au cîş­tigat Universitatea Craiova şi Politeh­nica Iaşi. In pauza meciului de Divizia B C.S.M. , Poli­tehnica Iaşi a avut loc o frumoasă fes­tivitate, In care ce­lor mai merituoşi 11 s-au Inmînat cupe şi diplome. 9 Poli­tehnica Iaşi n-are de ce să fie satis­făcută după pres­taţia de la Sucea­va. O echipă cu pretenţii de promo­vare n-a reuşit de­cit 4 şuturi la poar­tă, fiind dominată categoric. 9 La Su­ceava, antrenor este Vasile Simionaş, cel care a jucat ntîni vreme şi a fost şi antrenor la Politeh­nica Tasi După despărțire Simjo- 73^9 î ~ t P~) o i­­­n­imoasă revanșă Subiecte de actualitate GOLGETERII ŞI MĂRILE LOR OBLIGAŢII... ...La ora actuală, cind se vorbeşte­ despre noua campi­oană a lumii, nu se omite nici titlul de golgeter al Mundia­­lului mexican cîştigat de en­glezul Lineker, cu 6 goluri, ur­mat de Maradona, Butragueno şi Careca cu cite 5 goluri fie­care. Deci, şi acum, titlul de golgeter s-a cîştigat cu o cifră mică, ca şi în Spania, unde Rossi a cucerit cununa efica­cităţii tot cu 6 goluri. Şi, vrînd, nevrînd, tema golgeterului im­plică şi fotbalul nostru. ...Hagi a cîştigat titlul de golgeter al ţării cu 31 de go­luri, urmat de Piţurcă cu 29 de goluri. E o cifră mică, e o cifră mare . Trecind în revistă câţiva golgeteri europeni ne pu­tem face o primă impresie. Astfel, Lineker este golgeterul Angliei, cu 30 de goluri mar­cate in 42 de meciuri ; campio­natul francez îl are ca lider al golgeterilor pe senegalezul Bocandé, cu 23 de goluri In 38 de partide ; în Italia, Pruzzo, cu 19 goluri în 30 de meciuri; în Belgia, Van den Berg cu 27 de goluri ; In R. F. Germania, Kunz cu 22 de goluri in 34 de partide ; In Portugalia, Fernan­dez, cu 30 de goluri ; în Unga­ria, Detari, cu 27 de goluri, in 30 de meciuri ; în Polonia, Zgutczynski, cu 20 de goluri în 30 de întîlniri ; în Bulgaria. Pasev a realizat 30 de goluri, iar la „cota minimă" il găsim pe golgeterul campionatului R. D. Germane, Stresser, cu 14 goluri. Nu putem omite nici „cota maximă", atinsă in ulti­ma stagiune de olandezul Van Basten, cu 36 de goluri, el fiind urmat de sovieticul Protasov cu 35 de goluri şi austriacul Polster cu 33 de goluri. între aceste cifre trebuie să­­ găsim răspunsul : e bună ,cota 31“ atinsă de Hagi ? • ...Lupta pentru podiumul gol­geterilor noştri a înregistrat, indiscutabil, un progres, avind in vedere că atît golgeterul Hagi, cit şi învinsul lui, Piţur­­că, intră in „lumea bună" a marcatorilor europeni. Şi chiar dacă în ultima etapă apărările au fost cam... fragile în faţa celor doi care se duelau pen­tru titlul de golgeter, nu putem omite, totuşi, saltul pe scara golurilor marcate. In acest sens edificator ni se pare o compa­raţie a podiumului ultimelor trei ediţii de campionat, cişti­­gate toate, de un jucător al... Sportului Studenţesc : 1981 : 1. Coras 20 de goluri 2. Cămătaru 17 goluri 3. Augustin şi Dragnea 15 goluri (In acel an, Piţurcă termina pe locul 7, iar despre Hagi şi Bicu nici nu se discuta ca des­pre posibili „oameni de gol"). 1985 : 1. Hagi 20 de goluri 2. Piţurcă 19 goluri 3. M. Sandu şi Cămătaru 17 goluri 1986 : 1. Hagi 31 de goluri 2. Piţurcă 29 de goluri 3. Bleu 25 de goluri Concluzia­­este clară. Efica­citatea a crescut. Anul trecut, in iulie, Piţurcă declara in ziarul nostru : „Il provoc pe Hagi la un nou duel pentru titlul de golgeter !“ Piţurcă s-a ţinut de cuvînt. Mai mult, n-a mai fost un duel ci... un tur­nir. La început, în toamnă, a dominat hunedoreanul Petcu, insă acesta n-a avut respiraţie pentru o cursă lungă. Piţurcă a condus pînă in finalul sta­giunii de vară, cînd Hagi l-a întrecut pe linia de sosire. Un final care obligă, insă, golge­­terii noştri la un sprint euro­pean. Faptul că Piţurcă este şi vicegolgeter al Cupei Campio­nilor Europeni, cu 5 goluri, după suedezul T. Nilsson, cu 6 goluri, reprezintă o premisă pentru o toamnă europeană bună. Atît la echipele de club, in campionat şi în cupele euro­pene, cit şi în echipa naţională. Adevăraţii golgeteri se văd pe plan internaţional. Lineker a demonstrat-o !... Mircea M. IONESCU

Next