Sportul, iulie 1986 (Anul 42, nr. 11361-11387)

1986-07-02 / nr. 11362

„JOCURILE OLIMPICE REPREZINTĂ, ACUM, UN VERITABIL AL DOILEA CAMPIONAT MONDIAL!“ Interviu cu MIRCEA LUCESCU, directorul tehnic al echipelor naţionale de lotbal . Nici nu se încheiase Mon­­dialul mexican când, la Ciu­dad de Mexico, s-au tras la sorţi grupele preliminare ale Jocurilor Olimpice ’88. Cum priveşte acest eveniment Mir­­cea Lucescu, directorul tehnic al echipelor naţionale ? — în primul rînd aş remar­ca recordul reprezentativelor înscrise la aceste preliminarii olimpice, 116, semn că parti­ciparea internaţională joacă un rol deosebit. Jocurile Olimpice se desfăşoară la doi ani după Campionatul Mondial şi, după opinia mea, reprezintă un ve­ritabil al doilea campionat mondial, deoarece acum nu s-a mai limitat virata, nu s-au mai introdus restricţii in par­ticiparea celor care au jucat în preliminariile mondiale, ci numai a celor prezenţi la tur­neul final din Mexic, pot evo­lua jucătorii profesionişti. Toa­te acestea argumentează că există o înlănţuire a competi­ţiilor internaţionale, iar prin Jocurile Olimpice, în noul lor statut de calificare, F.I.F.A. vrea să aducă în prim-plan noi valori, echipe şi jucători, la doi ani după Mundial, între F.I.F.A. şi U.E.F.A. s-a de­clanşat, parcă, o întrecere, cu un scop bine definit, acela de a dinamiza fotbalul, de a sti­mula valorile. Pentru că, să nu uităm, in iunie ’88 se va desfăşura turneul final al Campionatului European, iar in septembrie ’88, cel al Jo­curilor Olimpice ! — Reprezentativa României face parte din grupa I preli­minară, alături de echipele olimpice ale R. F. Germania, Poloniei, Danemarcei și a în­vingătoarei din partida Grecia — Cipru. Primele trei au partici­pat la turneul final recent în­cheiat în Mexic, semn că ele vor trebui să alinieze alte gar­nituri... — Să nu avem falsa impre­sie că, dacă R.F. Germania, Danemarca și Polonia nu vor Mirean M. IONESCU (Continuare in pag. 2—3) După un meci spectaculos de handbal feminin ȘTIINJA BACAU—SELECJIONATA S.P. CHINEZE 26-21 BACAU, 1 (prin telefon). Se­lecţionata feminină de handbal a R. P. Chineze a susţinut ultimul său meci din cadrul turneului întreprins in tara noastră jucînd în compania echipei locale Ştiinţa, finalistă a C.C.E. Cei aproape 2000 de specta­tori au asistat la un meci spectaculos, cu multe faze de poartă majoritatea finalizate, ambele formaţii străduindu-se să aibă o evoluţie cât mai bună, pe măsura valorii de­monstrate cu alte prilejuri. A rezultat, astfel, o partidă inte­resantă, care a reţinut atenţia prin dinamismul acţiunilor, întrecerea a fost echilibrată p­rnă in min. 40 (scor: 15—15), după care băcăuancele şi-au valorificat superioritatea teh­nică tactică şi fizică obţinînd victoria cu scorul de 26—21 (14—12). Oaspetele au lăsat o bună impresie, datorită în spe­cial vitezei de acţiune şi in­­deminării în minuirea mingii. Au marcat : Danilov 7, Lunca 6, Tîrcă 5, Niţoiu 5, Butnăraşe 2, Popa 1 pentru învingătoare, respectiv Sun Xiulan 4, Zhang Hong 4, Zhu Juefeng 2, Zhang Ling 2, He Jianfping 2, Chen Zhen 2, Li Jie 2. Wang Mingxing 2, Li Lirong 1. Meciul a fost arbitrat bine de T. Curelea și St­ Sorban (ambii din București). Hie IANCU —­ooresp. Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT ANUL XLII - Nr. 11 362 | 4 PAGINI - 50 BANI | Miercuri 2 iulie 1986 | Pe Stadionul Me­talul „FESTIVALUL TINEREŢII" - „ FRUMOASA MANIFESTARE CULTURAL-SPORTIVĂ A SECTORULUI 3 AL CAPITALEI Duminică, pe Stadionul Me­talul din Capitală, sute de ti­neri din cartierul Pantelimon au ţinut să fie prezenţi la o amplă manifestare cultural­­sportivă : „Festivalul Tinere­ţii“. Acţiunea, dedicată Anului Internaţional al Păcii, a fost organizată de Comitetul U.T.C. al Sectorului 3, C.E.F.S., in colaborare cu ceilalţi factori cu atribuţii in sport din acest sector. După ultimul schimb de ştafetă, Mesajul Păcii al tinerilor — muncitori de la marile întreprinderi „23 Au­gust“. ..Republicam. „Timpuri Noi“ ş.a., elevi, studenţi , a fost citit de canotoarea frun­taşă Anişoara Oprea de la clubul sportiv Metalul. Prin­tr-o suită de frumoase reprize, tinerii şi tinerele care au um­plut stadionul şi-au exprimat recunoştinţa, bucuria de a trăi, învăţa şi munci in aceşti ani luminoşi ai patriei pe care cu mindrie îi numim „EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU“. Programul sportiv a cuprins întreceri de volei, tenis de cimp, handbal (pe terenurile mereu pline din jurul stadio­nului), jocuri sportiv-distracti­­ve, o partidă de fotbal feminin (Spartac — Flacăra Roșie), alte concursuri deosebit de atrăgă- Vasile TOFAN (Continuare in pag. 2-3) O repriză de gimnastică executată de tinerii întreprinderilor din Sectorul 3 al Capitalei Foto : Aurel D. NEAGU La încheierea Diviziei A de baschet (masculin) STEAUA, CÎŞTIGĂ­TO­ARE A TITLULUI, POATE SĂ „URCE“ ŞI ÎN C. C. E. Echipa STEAUA s-a impus in ediţia a 37-a a Campiona­tului Naţional de baschet nu atât prin victoriile obţinute in toate meciurile susţinute — pe teren — in faţa formaţiilor cla­sate de la locul 3 in jos (ceea ce a mai făcut ,şi altă dată), ci pentru că a realizat scorul de 5—2 în partidele directe cu Dinamo Bucureşti, alături de care Îşi dispută de mai mult de trei decenii, locul I, în cea mai importantă competiţie internă Spre deosebire de alte ediţii (inclusiv cele din anii 1983, 1984 şi 1985), cind primul loc a fost decis de ulti­ma întâlnire din­tre stelişti şi dina­­movişti, acum e­­chipa antrenată de Mircea Cîmpeanu şi Nicolae Pîrşu şi-a asigurat (practic) cucerirea titlului încă dinaintea in­­ceperii turneului final, datorită : spiritului de echi­pă (mai evident decit in trecut), respectării disci­plinei de joc, plu­sului de prospeţi­me şi vioiciune în joc, valorilor rea­le din cadrul for­maţiei, în primul rind a lui Roman Opşitaru, Florentin Ermurache, Costel Cernat, Sorin Ar­­delan, Anton Ne­­toliţchi, Petre Bră­­nişteanu, Virgil Căpuşan si Vio­rel loan, dintre ca­re primii cinci au fost componenţă de bază ai reprezen­tativei României care a promovat, in primăvara a­­cestui an, in grupa A a Campionatului European. Calităţi­le jucătorilor, tes­tate cu succes in grupa B a „eu­ropenelor“, dovedesc ca echipa Steaua are posibilităţi de afirmare nu numai în Di­vizia A, ci­­i in „Cupa Cam­pionilor Europeni“, competiţie din care, în mod regretabil, a fost eliminată (de regulă) din primele tururi. Avem insă în­crederea că, printr-un efort mai mare decit pină acum, prin deplină seriozitate şi dăruire, baschetbaliştii de la Steaua vor fi în stare să de­păşească bariera prelimina­riilor şi vor promova în elită, aşa cum au făcut cinci au ju­cat sub culorile reprezentativei ţării. Pe locul secund s-a clasat DINAMO BUCUREŞTI (antre­nori : Gheorghe Novac şi Va­­sile Popa), formaţie ai cărei componenţi au încercat să va­lorifice avantajul de +2 punc­te (in clasament) cu care au început campionatul (Steaua a pierdut un meci cu 0—2), dar Dumitru STĂNCULESCU (Continuare in pag 2—3) Roman opsitoru (In acţiune cu mingea), pri­mul nostru pivot-gigant (2,10 m), prin vechi­me şi, mai ales, prin valoare. Foto: Iorgu BAJTOCA LA C.S.M. IAŞI. O BAZĂ TRAINICĂ PENTRU OBŢINEREA UNOR REZULTATE SUPERIOARE In ziua vizitei noastre, la se­diul Clubului Sportiv Municipal Iaşi se adunaseră cîteva zeci de tineri şi tinere. Aveam să aflăm imediat că sunt „candi­daţii“ la marea performanţă, veniţi de Prin toate colţurile judeţului la primul test pentru un „loc“ în secţiile de canotaj şi caiac-canoe. Şi, astfel, am făcut­­ primul pas în căutarea răspunsului la întrebarea : Cum se în­deplinesc obiectivele pla­nului de performanţă ? Cîteva cifre pot oferi, pentru la început, un bun argument in ceea ce priveşte evidentul salt calitativ al activităţii clubului : în 1981 (anul de înfiinţare) — 7 secţii; în 1986 — 10 secţii ; in 1981 — o singură bază spor­tivă, în 1986 — 5 baze proprii. „Sportul de performanţă — ne spune Florin Isopovici, pre­şedintele clubului — domeniu in care lucrăm cu tineri de di­ferite vîrste şi profesii, ridică multiple probleme, sunt condi­ţionate de numeroşi factori : condiţii organizatorice, bază materială, capacitatea profesio­nală a cadrelor tehnice, tehno­logia antrenamentului, o sus­ Cum vă îndepliniţi obiectivele de performanţă ? ţinută muncă de educaţie. In ceea ce ne priveşte, dispunem de condiţii corespunzătoare, de antrenori tineri, cu posibilităţi de creştere printr-o perfecţionare continuă, dindu-ne garanţia saltului calitativ al muncii de selecţie şi al procesului in­­structiv-educativ, care să asigure realizarea şi depăşirea indicatorilor stabiliţi“. Astfel a fost posibilă promo­varea în loturile de seniori sau juniori a unor sportivi talen­taţi : Geani Gogol, Sorin Ti­­mofte, Viorel Chirilă (box), Liliana Geneş, Elena Pintilie, Elena Preşca (canotaj), Radu Ungureanu, Mihaela Cuzum, Liliana Damian (caiac­­canoe), Florin Iliescu, Mihaela Puiu (tir cu arcul), Dan Rotariu (atletism) ş.a., ca urmare a unui minuţios proces de selecţie, continuat printr-o serioasă pregătire în cadrul secţiilor. Re­­ferindu-ne la acţiunile de selecţie la care au luat parte peste 15 000 de tineri, remarcăm pe cele întreprinse de­­antre­norii de la canotaj, caiac-canoe, tir cu arcul, tenis de masă. box Emanuel FÂNTÂNEANU (Continuare in vag 2—3) Canotorii, şi canoiştii ieşeni se pregătesc pentru un nou antrenament Toto : Aurel D. NEACU IN CUPRINSUL ZIARULUI • Juniorii la porţile afirmării • Regulamentul de transferare a jucătorilor de fotbal • Carnet de re­porter­i Post-scriptum la El Mundial

Next