Sportul, ianuarie 1987 (Anul 43, nr. 11518-11542)

1987-01-03 / nr. 11518

Proletari din Ulte țăriU. «wfH-en­ ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT ANUL XLIII - Nr. 11 515 11 4 PAGINI - 50 BANI Simbata 3 ianuarie 1987 adresat întregului nostru popor, la posturile de radio şi televiziune, de Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, ". Am deosebita plăcere ca, in numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat al Guvernului, pre­cum şi al meu personal, să adresez tu­­♦­turor oamenilor muncii, întregului nos­tru popor, cu prilej­ul Anului Nou, cele­­,mai calde felicitări şi cele mai­­bune mirări. încheiem anul 1980 cu satisfacţia unor noi realizări pe calea dezvoltării economico-sociale a patriei, a făuririi societăţii socialiste multilateral dezvol­tate fi­n comunismului pe pămintul ro­mânesc. In condiţiile economica inter­naţionale grele, am reuşit, prin munca uoită a întregului popor, să realizăm o creştere a producţiei industriale de peste 7 la sută faţă de anul trecut, să obţinem progrese însemnate în sporirea productivităţii muncii şi ridicarea nive­lului tehnic şi calitativ al produselor,­in creşterea eficienţei economice şi a ve­nitului naţional. In agricultură am ob­ţinut cea mai mare recoltă de cereale din istoria ţării­­ de peste 28 milioane tone. Au echivrieui să se dezvolta In­­văţâmintul, ştiinţa, cultura, întreaga viaţă economică şi socială a ţârii. Toate aceste realizări evidenţiază ca putere justeţea politicii generale a partidului nostru, care, aplicînd in mod creator adevărurile şi legităţile obiecti­ve la realităţile şi condiţiile concrete din România, îşi îndeplineşte cu cinste misiunea istorică de a conduce naţiu­nea română pe calea socialismului şi comunismului, a independenţei, bună­stării şi fericirii. Privind retrospectiv activitatea desfă­şurată in acest an, putem aprecia că 1986 -* primul an al celui de-al 8-lea cincinal — a fost un an in care poporul nostru, constructor conştient al socia­lismului, şi-a demonstrat încă o dată, prin fapte, voinţa şi capacitatea sa de a învinge orice greutăţi şi de a asi­gura drversul neabătut înainte al socie­tăţii noastre pe calea dezvoltării sale materiale şi spirituale, a civilizaţiei so­cialiste. Pentru toate aceste mari realizări, a­­dresez, din toată inima, eroicei noastre clase muncitoare, ţărănimii, intelectuali­tăţii, tuturor oamenilor muncii, întregului nostru popor, cele mai calde felicitări şi urări de noi şi tot mai mari succese în activitatea viitoare consacrată progre­sului şi înfloririi patriei socialiste. Dragi tovarăşi şi prieteni, începem cel de-al doilea an al ac­tualului cincinal cu un­ program de lar­gă perspectivă, temeinic fundamentat, de muncă şi acţiune revoluţionară. In vederea realizării în cele mai bune con­­diţiuni a importantelor obiective cuprin­se­ în planul şi programele pe 1987 se impun măsuri organizatorice ferme pen­tru dezvoltarea intensivă a întregii eco­nomii, accentuarea puternică a laturi­lor calitative ale activităţii economice, promovarea in producţie a celor mai noi cuceriri ale revoluţiei tehnico-ştiin­­ţifice, creşterea productivităţii muncii şi sporirea eficienţei în toate sectoarele. Sunt n­ecesare măsuri hotărite pentru întărirea ordinii şi disciplinei, creşterea răspunderii şi spiritului revoluţionar în vederea înfăptuirii programelor de per­fecţionare a organizării muncii şi de modernizare a producţiei, de ridicare a nivelului tehnic şi calitativ al produse­lor, de aplicare a noului mecanism eco­nomic, a­ normativelor economic­o-finia­n­ciare, a autoconducerii şi autogestiuni L­iţiuRoitoreşti. Trebuie să perfecţionăm în continuare şi să folosim şi mai larg cadrul democratic care asigură partici­parea nemijlocită la organizarea şi conducerea producţiei, a întregii vieţi economico-sociale, a tuturor oamenilor muncii în calitatea lor de proprietari, producători şi beneficiari direcţi a tot ceea ce se realizează în societatea noastră. O preocupare de prim ordin trebuie să o constituie realizarea în cele mai bune con­diţiuni a producţiei de export, dezvoltarea activităţii de co­merţ exterior şi cooperare economică internaţională, a colaborării în C.A.E.R. pe baza Programului complex al pro­gresului tehnico-ştiinţific, pînâ in anul 2­000, sporirea participării României la schimbul mondial de valori. Dispunem de tot ce este­ necesar pentru înfăptuirea in bune condiţiuni a tuturor obiectivelor şi prevederilor în­scrise în planul de dezvoltare economi­că şi socială □ ţârii pe 1987. Să luăm toate măsurile pentru a asigură, chiar din primele zile, îndeplinirea exemplară a tuturor acestor prevederi ! Să ne an­gajăm în modul cel mai hotărît in lup­ta pentru ridicarea la un nivel superior de calitate şi eficienţă a întregii­ acti­vităţi din industrie, agricultură, din în­treaga economie ! Să desfăşurăm larg noua revoluţie tehnico-ştiinţifică, noua revoluţie agrară, noua revoluţie de dez­voltare a societăţii noastre socialiste ! Să facem astfel incit anul 1987 să mar­cheze, prin realizările ce Ie vom obţine in toate domeniile vieţii economice şi sociale, o etapă importantă pe calea înfăptuirii obiectivelor stabilite de Con­gresul al Xlll-lea al partidului privind trecerea României la un stadiu supe­rior de dezvoltare - ce de ţară socia­listă mediu dezvoltată -, realizarea unei noi calităţi a muncii şi vieţii întregului nostru popor !­ ­Dragi tovarăşi şi prieteni, In anul 1986, situaţia internc­ţională s-a menţinut deosebit de gravă şi com­­plexă. A continuat cursa înarmărilor, inclusiv a înarmărilor nucleare, s-au menţinut şi chiar "s-au amplificat o se­rie de conflicte şi focare de tensiune din diferite regiuni ale lumii, au avut loc noi manifestări ale politicii de for­ţe, de amestec in treburile intern ale altor state. Incălcîndu-se interesele de pace şi securitate ale popoarelor in Europa şi în alte părţi ale lumii s-au amplasat noi rachete nucleare şi arme de distrugere in masă, au continuat ex­perienţele nucleare şi acţiunile de ex­tindere a cursei înarmărilor în spaţiul cosmic. Norii ameninţători ai unui răz­boi nuclear pustiitor continuă să plu­tească la orizonturile planete noastre. În faţa acestor grave primejdii la a­­dresa vieţii şi civilizaţiei întregii omeni­ri, s-a intensificat lupta forţelor înain­tate, progresiste de pretutindeni, a tu­turor popoarelor, a opiniei publice mon­diale, pentru oprirea cursului periculos al evenimentelor spre încordare şi răz­boi, pentru afirmarea fermă a politicii de pace, de colaborare, de apărare a dreptului suprem al oamenilor, al na­ţiunilor - la viaţă, la pace, la exis­tenţă liberă şi demnă. Evenimentele anului 1986 au demons­trat încă o dată, cu putere, că proble­ma fundamentală a epocii noastre o constituie oprirea cursei, înarmărilor, trecerea la dezarmare, ln primul rind la dezarmarea nucleară, apărarea păcii şi vieţii popoarelor. Este mai necesar ca oricind ca popoarele lumii să-şi uneas­că eforturile, să conlucreze cit mai strîns pentru a determina să se treacă în mod real la soluţionarea probleme­lor dezarmării, îndeosebi nucleare. România a salutat şi sprijină propune­rile Uniunii Sovietice privind lichidarea, în mai multe etape, pină în anul 2000, a tuturor armelor nucleare şi consideră că trebuie depuse în continuare toate eforturile pentru ca, pornindu-se de la concluziile întîlnite sovieto-americane la nivel înalt din Islanda, să se ajungă, intr-un timp cit mai scurt, la înţelegeri corespunzătoare care să deschidă calea lichidării armelor nucleare şi a reduce­rii substanţiale a armelor convenţio­nale. Trebuie făcut totul pentru ca anul 1987 să fie un an în care să se treacă hotărît de la declaraţii, la fapte con­crete de dezarmare ! România apreciază că este posibil ca, in 1987, să se ajun­gă la un acord in problema rachetelor cu rază medie de acţiune In Europa. In mod deosebit considerăm că tre­buie Intensificată activitatea pentru în­cetarea experienţelor nucleare­­ ca un prim pas pe calea dezarmării, a elimi­nării pericolului nuclear. Prin votul său unanim, exprimat in cadrul referendumului naţional de la 23 noiembrie, poporul nostru a demonstrat că este hotărît să lupte pentru de­zarmare, pentru pace, România fiind prima ţară din cadrul celor doua blocuri militare care a trecut efectiv la reducerea cu 5 la sută a efectivelor, armamentelor şi cheltuielilor militare. Avem satisfacţia că această iniţiativă a poporului român a găsit un puternic ecou pe plan internaţional­­ şi ne ex­primăm Convingerea că ea va constitui un îndemn şi pentru alte state de a trece la măsuri reale de dezarmare. în viaţa internaţională sunt multe probleme complicate şi grele, care tre­buie soluţionate cu participarea activă a tuturor statelor, fără deosebire de mărime sau orinduire socială. Trebuie făcut totul pentru excluderea forţei şi ameninţării cu forţa din relaţiile inter­naţionale şi rezolvarea tuturor proble­melor litigioase dintre state numai şi numai pe calea paşnică, a tratativelor. De asemenea, se impune să fie intensi­ficate eforturile şi acţiunile îndreptate in direcţia lichidării subdezvoltării şi instaurării noii ordini economice mon­diale. Este necesar să crească şi mai mult rolul Organizaţiei Naţiunilor Unite, al altor organisme internaţionale în solu­ţionarea democratică, in spiritul păcii şi colaborării, a marilor probleme ce confruntă lumea contemporană. In ce o priveşte, România este hotă­­rita să întărească continuu conlucrarea cu toate ţările socialiste, cu ţările in curs de dezvoltare şi nealiniate, pre­cum şi cu statele capitaliste dezvoltate, în spiritul principiilor coexistenţei paş­nice. Situăm ferm - ca şi pină acum , la baza tuturor relaţiilor noastre cu ce­lelalte state, principiile deplinei egali­tăţi în drepturi, respectului indepen­denţei şi suveranităţii naţionale, nea­mestecului în treburile interne şi avan­­tajului reciproc. In spiritul şi pe baza acestor principii, vom conlucra larg cu toate popoarele şi ţările lumii, cu for­ţele iubitoare de pace de pretutindeni, pentru afirmarea fermă a politicii de dezarmare, de colaborare şi securitate internaţională, pentru o lume fără arme şi fără războaie, a păcii şi înţelegerii intre toate naţiunile planetei. Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Republicii Socialiste România a Re ca anul 1987 să reprezinte pen­tru poporul nostru un an de noi şi tot mai bogate realizări, de mari victorii in înfăptuirea hotăririlor Congresului al Xlll-lea, a măreţelor obiective ale edifi­cării socialismului şi comunismului pe pămintul României f­ie ca anul 1987 să aducă tuturor popoarelor lumii împlinirea năzuinţelor şi aspiraţiilor lor legitime de a trăi şi munci intr-un climat de înţelegere şi largă colaborare internaţională, depli­nă securitate şi pace ! Cu prilejul Anului Nou vă urez, din toată inima, dragi compatrioţi, succese şi realizări tot mai bogate pe calea progresului şi înfloririi patriei noastre socialiste, libere, independente şi suve­rane ! Vă urez, tuturor, satisfacţii depline în muncă şi viaţă, multă sănătate şi fericire ! LA MULŢI ANI ! DORINȚA UNANIMĂ DE A PREZENTA CU CINSTE SPORTUL ROMÂNESC, EXPRIMATĂ LA REVELIONUL SPORTIVILOR­­ .________________'■ _______ '' - ' -----------P­S. *­3) "

Next