Sportul, iulie 1987 (Anul 43, nr. 11670-11696)

1987-07-01 / nr. 11670

Nu încape nici o îndoială că intre materiile de invăţămint, educaţia fizică se situează prin­tre cele mai indrăgite de către elevi. „In cazul Liceului Meca­­nic-Minier din Horezu — Vilcea de către TOŢI elevii", ţine să facă precizarea directorul aces­tei unităţi de invăţâmint, pro­fesorul de matematică Ion Bru­­taru. Şi ne explică şi de ce: „Pentru că — în primul rind — liceul nostru dispune de un colectiv de cadre didactice de specialitate aliat trup şi suflet lingă elevi, profesori de educa­ţie fizică receptivi la toate ini­ţiativele pornite din rindul be­neficiarilor lecţiilor de sănătate. Au dorit elevii să fie organi­zate concursuri de atletism? Nici un fel de obstacol! Toate clasele, de la a V-a şi pină la a XII-a, au fost prezente la a­­lergări de cros, la întreceri pentru stabilirea campionilor la sărituri şi aruncări. La fel s-au petrecut lucrurile si in ca­zul jocurilor sportive, handba­lul, voleiul si fotbalul constitu­ind disciplinele prioritare in li­ceu. Merită să fie cunoscuti si profesorii aflaţi nemijlocit lingă elevi, în dorinţa si ambiţia lor de a desfăşura o bogată activi­tate sportivă de masă. Constan­tin Davidescu, Gheorghe To­mescu şi Grigore Băluţă...“ Cum am aflat, fiecare cu un stagiu de aproape 20 de ani în acest liceu. Un amănunt în plus, care spune ceva! Spune şi faptul că la Liceul Mecanic­ Mi­nier din Horezu noţiunea de scutit medical la lecţiile de sport este necunoscută de mai bine de un deceniu! A doua explicaţie a fluxului spre exerciţiu fizic al elevilor de aici este legată de condiţiile create pentru invăţămîntul de educaţie fizică, amenajări pen­tru atletism şi sporturi pe echi­pe, pentru tenis, o sală (30X16) care asigură permanenţa activi­tăţii indiferent de sezon. Direc­torul, modest, n-a mai spus-o, am aflat noi însă că inventarul sportiv al liceului (baza mate­rială şi stocul de echipament) s-a realizat prin înţelegerea şi sprijinul conducerii acestei u­­nităţi de învăţămînt, a secreta­rei de partid, profesoara Dori­na Bârdaşu, a multor cadre di­dactice care îndeplinesc si funcţia de profesori-diriginti (Gh. Agapii si I. Jidoveanu — matematică, Ana Georgescu — limba română etc.), totdeauna gata să încurajeze elevii cu re­zultate meritorii in concursurile si competiţiile Daciadei, aşa cum a fost de curînd întrece­rea dotată cu „Cupa Ceramistu­­lui“. Reprezentanţii liceului ho­­rezean s-au aflat printre câşti­gători în multe discipline sau au avut o contribuţie remarca­bilă la reuşitele înregistrate. Este cazul Anei Popescu şi Mi­­haelei Tibrea, al lui Dorel Con­­stantinescu şi Dorel Sache, handbaliştii de frunte ai liceu­lui, al fotbaliştilor Nicolae Iloantă, Dănuţ Loghin şi Cătă­lin Covrescu. Şi, nota bine, la întrecere au fost prezenţi, ală­turi de elevii din Horezu, tineri reprezentînd Clubul Sportiv Şcolar — Universitatea Craiova, cel din Drobeta-Turnu Severin şi liceele energetic din Rm. Vilcea şi agro-industria­ din Drăgăşani. Urmează, acum, o dată cu a­­propierea bilanţului pe anul şcolar în curs, alte acţiuni sportive la care elevii Liceului Mecanic­ Minier din Horezu vor avea ca adversari alţi şi alţi colegi de la unităţi de invăţă­mint din judeţ (din comunele Berbeşti, Vaideeni, Mateeşti, Costeşti) şi din diferite oraşe­­ ale ţării. „Altfel spus, elevii noştri caută necontenit să asi­gure o armonie intre învăţătură şi sport, ca o condiţie a formă­rii lor temeinice pentru viitoa­rele profesiuni, de lăcătuşi me- I canici, sudori, mecanici de mi- I nă, tineri cu o bună calificare, I apţi să facă faţă cerinţelor pro­ducţiei, acolo unde vor fi re­partizaţi, cu predilecţie în uni­tăţile din bazinul carbonifer al Vîlcei“. Concluzia exprimată de direc­torul liceului apare firească­­ pentru un colectiv angajat să asigure o reuşită deplină in toate activităţile legate de obi­ectivul major al învăţămîntu­­lui: formarea pentru muncă şi viaţă a tinerei generaţii. Tiberiu STAMA CUPA CONSTRUCŢIA A REVENIT PUGILIŞTILOR METALIURGISTI Cu­pa Construcţia la box, desfă­şurată pe parcursul a două reu­niuni, s-a bucurat de o asistenţă numeroasă şi de meciuri de bun nivel tehnic. Cei mai aplaudaţi pugilişti au fost : Marian Popa, Alexandru Pavel, Vasile Dincă şi Octavian Stoica. In clasamen­tul pe echipe : 1. Metalul (an­trenor X. Nicolae), 2. Construc­ţia (Gr. Iliescu), 3. Mecanică fină (C. Foia). Rezultate tehnice, ju­niori : M. Creangă (Construcţia) b.p. M. Stoica (Mec. fină), A. Alexandrescu (IMUC) b.p. I. Ol­­teanu (IMUC), C. Dumitrescu (Construcţia) b.p. Fl. Simion (IMUC), C. Stoica (Construcţia) b. ab. 3 M. Amza (IMUC) ; se­niori : M. Popa (Autobuzul) b.p. Gh. Mirea (IMUC), G. Petre (Me­talul) b. ab. 1 G. Pavel (Mec. fină), Al. Pavel (Metalul) b.p. C. Zoi­ăreanu (Mec. fină), N. Ciobanu (Metalul) b. ab. 3 C. Nae (Gr. Roşie), V. Dincă (Maşini Unelte) b.p. M. Osman (Mec. fină), E. Dinu (Construcţia), b. ab. 3 I. Ripă (IMUC), Al. Dinu (Metalul) b.p. A. Gretzi (Maşini unelte), G. Barbu (Metalul) b. ab. 2 E. Ion (Autobuzul), N. Domiloiu (Autobuzul) îl întrece la puncte pe Ion Orzoi in cel mai disputat meci al galei finale și O. Stoica (Construcția)­­,p. I. Baciu (IMGB), D. DIACONESCU — coresii. Campionatul Republican de automobilism ÎNTRECERI ATRACTIVE La Liceul Mecanic­ Minier din Horezu I PE ŞOSELELE MARAMUREŞULUI PRIN SPORT, LA FORMAREA PENTRU MUNCĂ ŞI VIAŢĂ Au fost aproape 60 la număr piloţii veniţi să participe aici, in Maramureş, la două etape (viteză în coastă şi viteză pe circuit­ ale Campionatelor Re- I publicate de automobilism. Privim sala în care, în pre­ziua primei curse, s-a organi­zat, şedinţa cu concurenţii. Ia­­tă-l pe Nicu Grigoraş, multi­plul campion al întrecerilor de viteză, pe Aurel Ţuţuianu, ve­nit cu rînduri mari din Moldo­va Nouă , ceva mai încolo îl vedem pe Ștefan Iancovici, care nici la cei peste 50 de ani nu se îndură să părăsească pistele de concurs și care, după aceea, avea să ne declare: „Mă simt admirabil. De vreo zece zile sunt și bunic“... Nu lipsesc din sală nici Eugen Peteanu, cam­pionul întrecerilor cu maşini de formulă, nici Werner Hirschvogel, un fost motociclist virtuoz, care, de cîtva timp, co­chetează cu succes cu volanul de curse, nici consacraţii Vic­tor Nicoară şi Petre Cojocaru, nici „veteranii“ Gheorghe Mo­­rassi şi Laurenţiu Borbély. GUTII — etapa de viteză în coastă. Pe şoseaua care duce spre Sighet, la începutul pri­melor serpentine, maşini multi­colore s-au oprit de o parte şi de alta a benzii de asfalt. în­­tr-un splendid decor, piloţii şi mecanicii fac ultimele pregătiri. Punctul acesta se numeşte Poia­na Şuior. De aici şi pînă sus, la Hanul Pintea Viteazul, unde s-a instalat linia de sosire sunt peste 7 km, cu 36 de viraje. Timp de 4 ore pădurea şi văile se umplu de duduitul motoare­lor. 4 ore de întrecere reuşită, în care nu s-au înregistrat sur­prize. Iată clasamentele: grupa A, cl. 2: 1. A. Ţuţuianu (C.J.A.R. Caraş-Severin); 2. P. Cojocaru (Oltcit); 3 S. Dinu (Alfa-F.E.A. — Bucureşti); gru­pa C, cl. 6: 1. V. Nicoară (I.A.P.); 2. Gh. Preoteasa (C.M.A.R. — I.D.M.S. — Bucu­reşti); 3. Şt. Iancovici (I.A.P.); grupa C, cl. 7: 1. N. Grigoraş (I.A.P.); 2. W. Hirschvogel (C.J.A.K. Caraş-Severin); 3. Gh. Ana (I.T.A. — Argeş); gru­pa E; 1. E. Peteanu (C.J.A.K. Caraş-Severin); 2. Gh. Cioacă (I.T.A. — Argeş); 3 .W. Kulpin­­ski (Motorul-Oradea); echipe: 1. I.A.P.­Dacia; 2. C.J.A.K. Ca­raş-Severin;­ 3. I.T.A. Argeş. BAIA MARE — etapa de vi­teză pe circuit. Mii de băima­­reni, autentici iubitori ai auto­mobilismului competiţional, au urmărit acest concurs, desfăşu­rat în centrul frumosului lor oraş, pe un traseu de 2 km. Vremea admirabilă şi organi­zarea pe măsură­­asigurată de Clubul judeţean de automobi­lism şi karting — Maramureş. Cu largul sprijin al organelor locale) au făcut ca acest con­curs să se constituie, ca şi cel de pe Gutîi, într-o reuşită. Cla­samente: grupa A. cl. 2: 1. O. Mazilu­ (I.A.P.); 2. S. Dinu; 3. T. Gheorghe (C.M.A.R. — I.D.M.S. București): grupa C. cl. 6; 1. V. Nicoară; 2. Şt. Ian­covici; 3. Gh. Preoteasa: grupa C. cl. 7: 1. N. Grigoraş; 2. Gh. Ana; 3. D. Mojilian (I.A.P.): grupa B: 1. E. Poleanu; 2. W. Kulpinski: 3. T. Gedeon (C.J.A.K. Caraş-Severin): echi­pe: 1. I.A.P. Dacia; 2. C.J.A.K. Caraş-Severin: 3. I.T.A. Arges. Modesto FERRARIN­­A. CRIŞAN. coresp. FINALELE LA TIR (Urmare din pag 1) Crăciun 667,8 p, 3. Roxana Cre­­ţu Lămăşan 667,4 p (toate A.S.A. Metalica Oradea) ; echi­pe : 1. A.S.A. Metalica Oradea 1719 p, 2. Olimpia 1665 p, 3. Dinamo Bucureşti 1663 p ; puş­că standard 60 f c. individual : 1. Roxana Creţu Lămăşan 591 p, 2. Constanţa Drăguceanu (C.F.R. Arad­) 588 p, 3. Olim­pia Brînduș 587 p ; echipe : 1. A.S.A. Metalica Oradea 1763 p, 2. Steaua 1743 p, 3. I.E.F.S. 1741 p; trap 150 talere individual: 1. Elena Ujeniuc 108 t, 2. Doina Apetroaiei 81 t, 3. Mihaela To­­mițoiu 76 t (toate Olimpia) ; echipe : 1. Olimpia 163 t ; skeet 150 talere individual : 1. Lucia Moldovan (C.S. Arad) 133 t, 2. Lia Mihaiu (C.S. Baia Mare) 109 t, 3. Maria Andrei (C.S. Constanţa) 89 t . MASCULIN, pistol viteză 60 t. individual : 1. Corneliu Ion 692 p, 2. Gra­­ţian Calotă 691 p (ambii Stea­ua) 3. Gabriel Cristache (Di­namo) 689 p ; echipe : 1. Steaua I 1779 p, 2. Dinamo 1765 p, 3. Steaua II 1751 p . pistol liber 60 f. individual : 1. Sorin Ba­bii (Steaua) 656 p, 2. Petru Ilie (Olimpia) 652 p, 3. Li­viu Stan (Steaua) 651 p ; echipe : 1. Steaua I 1672 p, 2. Olimpia 1635 p, 3. Letca Bacău 1633 p . pușcă liberă 40 f. genunchi in­dividual : 1. Constantin Stan (Steaua) 390 p, 2. Paul Gruia (C.S. Teleorman) 389 p, 3. Eu­gen Antonescu (Dinamo) 388 p ; echipe : 1. Dinamo 1152 p, 2. Steaua 1151 p, 3. I.E.F.S. 1129 p ; pușcă liberă 40 f. picioare, individual : 1. C. Stan (Steaua) 381 p, 2. Ion Joldea (Dinamo) 38­ Kp, 3. C. Opriș (C.S.U. Ora­dea) 375 p ; echipe : 1. Dinamo București 1127 p, 2. Steaua 1110 p, 3. I.E.F.S. 1084 p ; pușcă li­beră 60 f. culcat individual : 1. Mircea Ilea (C­F.R. Arad) 700,6 p, 2. C. Stan (Steaua) 697.8 p, 3. F. Cristofor (Steaua) 696.8 p ; echipe : 1. Steaua 1775 p, 2. Universitatea Cluj- Napoca 1765 p, 3. I.E.F.S. 1758 p ; pușcă liberă 3440 t indivi­dual : 1. C. Stan (Steaua) 1257 p, 2. E. Antonescu (Dinamo) 1251 p, 3. Ion Joldea (Dinamo) 1153 p ; echipe 1. Dinamo Bu­curești 3457 p, 2. Steaua 3444 p 3. I.E.F.S. 3401 p ; trap 200 talere individual : 1. Florin Baban 184 t, 2. Mihai Ispasiu 181 t, 3. Titu Vlădoianu 178 t (toţi Olimpia) ; echipe 150 ta­lere : 1. Olimpia 406 t, 2. Stea­ua 332 t, 3­­.S. Teleorman 314 t ; skeet 200 talere indivi­dual : 1. Stelian Sîrbu (Vînă­­torul Timişoara) 191 t, 2. Ion Opriş (Steaua) 189 t, 3 Marin Nicolae (Unirea Joita) 189 t ; echipe 150 talere : 1. Steaua 421 t, 2. Vînătorul Timișoara 417 t, 3. Unirea Joița 413 t. AZI PROMOVAŢI, MIINE... UITAŢI ! Aflate în vîrful piramidei Diviziei A de popice, Electro­­mureş Tg. Mureş, Voinţa Bucureşti şi Rapid Bucureşti, la feminin. Aurul Baia Mare Electromureş Tg. Mureş şi Gloria Bucureşti la masculin sunt sigure de mai multă vre­me pe locurile lo­r, mureşen­­cele reuşind să devină pentru a treia oară consecutiv cam­pioane ale ţării, iar băimăre­­nii pentru a opta oară în ulti­mii 11 ani, împărţite în cî­­teva grupe valorice, celelalte echipe divizionare bat însă pasul pe loc : o serie de sex­tete se angrenează anual în lupta pentru calificare in tur­neul final, dar nu emit pre­tenţii la un loc pe podium • unele formaţii se zbat din răsputeri în confruntările pre­liminare pe etape ca să ră­­mînă pe prima scenă compe­­tiţională ; cam aceleaşi forma­ţii fac mereu schimburi de locuri din Concursul Republi­can de calificare în Divizia A şi viceversa. Nici actualul sezon nu s-a abătut de la regulă, aceleaşi echipe care au mai trecut prin eşalonul fruntaş revenind in Divizia A : Olimpia Bucu­reşti, Carpaţi Sinaia, U.T. A­­rad, Voinţa Craiova la femi­nin, Laromet Bucureşti (pen­tru a opta oară !), Construc­torul Galaţi, Tehnoutilaj Odor­­heiu Secuiesc şi Metalul Hu­nedoara la masculin, ceea ce îndreptăţeşte afirmaţia că prea puţine noutăţi apar in campionatele noastre. In pofida unor succese in­ternaţionale de anvergură, elo­giate la vremea cuvenită, cam­pionatul divizionar şi mai ales Concursul Republican de cali­ficare se confruntă cu unele dificultăţi (antrenori, arbitri, arene, bile, popice, echipa­ment). Dar principala cauză care contribuie la blocarea sau încetinirea ascensiunii e­­chipelor este legată de pro­cesul de instruire şi depistare a cadrelor de perspectivă. Să concretizăm. Odată promovate, echipele divizionare sunt obli­gate, conform regulamentului, să introducă în formaţii cite doi sportivi de vîrsta juniora­tului. Din păcate, deseori a­­ceste echipe n-au putut rezis­ta mai mult de un sezon, da­torită in special comportării necorespunzătoare a celor mai tinere jucătoare şi jucători, dintre care — vai ! — la mulţi s-a renunţat cu uşurinţa cu care au fost selecţionaţi pen­tru întrecerile seniorilor. Şi astfel semnele de întinerire apărute in Divizia A dispar in Concursul Republican de cali­ficare, unde retrogradatele apelează iarăşi la serviciile u­­nor popicari experimentaţi in tentativa de revenire in pri­mul eşalon. Fiind cunoscută această stare de lucruri, tragem nă­dejdea că biroul federal va îmbunătăţi sistemul de califi­care, introducind şi aici obli­gativitatea celor doi juniori. Şi încă ceva : se impune li­mitarea vîrstei de participare (după actualul regulament sunt acceptaţi şi popicari peste 55 de ani), deoarece se simte nevoia acută a unei infuzii de tineret in secţiile de perfor­manţă. In aceste condiţii, s-ar putea ca echipele vizate să nu mai fie doar pasagere In prima divizie a ţării. Traian IOANIŢESCU mmmmn .»«■■■■ ».WWW.WWtfWWWwyLT.tJL o­pi fORMUIA A PRIMII DIVIZII ÎN VUM × HM Di IM) Viitoarea ediţie a campionatu­lui Diviziei A va avea o nouă formulă : prima serie valorica va cuprinde echipele clasate pe locurile 1—12 în ediţia 1986—87, iar în a doua serie, celelalte 8 divizionare A şi cîştigătoarele subgrupelor din eşalonul secund vor fi împărțite în două grupe de cite 8 formații. In ,,B“ vor fi patru serii, după criteriu­ geografic. „TOP 12“ PENTRU JUNIORI II­ LA TENIS DE MASĂ In sălile de tenis de masă ale C.S. Arad — subliniem foarte buna organizare a clubului gaz­dă — s-a desfăşurat cea de a Il-a ediţie a „Topului 12“ pen­tru juniori III, la care au luat parte fruntaşii celei mai mici generaţii de jucători. Partidele au fost, in general, de bun ni­vel, pe locul întîi situîndu-se Simona Savu (Juventus MILMC Bucureşti) şi Răzvan Creţu (Pionierul Craiova). Dacă în­­vingătoarea d­in competiţia fe­minină s-a desprins in cîştigă­­toare fără să cunoască infrin­­gerea, la băieţi, în schimb, de­partajarea intre Răzvan Creţu şi loan Chiciudean (la ediţia trecută, pe primul loc) s-a fă­cut în urma rezultatului direct dintre cei doi, craioveanul avînd ascendentul victoriei.­CLASAMENTE : masculin — •1. Răzvan Creţu (Pionierul Cra­iova), 2. loan Chiciudean (C.S.S Gloria Arad), 3. Marius Danciu (Gloria), 4. Lucian Ru­­su (Ştiinţa C.S.S. IJPIPS Con­stanţa), 5. Irinel Căldăruşe (Pionierul), 6. Iulian Marcu (Geamul Scăeni) ,7. Andrei Fi­­limon (Ştiinţa), 8. Liviu Nicoli (Pionierul), 9. Marcel Seft (CSS Tg. Mureş), 10. Bogdan Dumi­tru (Ştiinţa), 11. Ştefan Dumi­tru (Gloria), 12. Adorjan Duk­­­as (Gloria), feminin­­ .1. Si­mona Savu (Juventus MILMC), 2. Georgeta Cojocaru (CSS IPC Slatina),­­3. Ramona Filip (CSM Cluj-Napoca), 4. Geanina Că­­praş (CS Arad), 5. Gina Petrea (Voinţa Galaţi), 6. Loredana Bălaşa (CSS Metalul Rm. Vil­cea), 7. Ana Gogoriţă (Voinţa). 8. Daniela Terz­ea (Constructo­rul TAGCM Craiova). 9. Elena Că­tur (Metalurgistul Cugir). 10. Adriana Berbecaru (Ştiinţa). 11. Oana Stanoiu (Ştiinţa). 12. Tmerim­ Arde­onu (CS Arad). 13. Arabela Sabău (Ştiinţa). 14. Cornelia Secui (CSS Rm. Să­rat). REZULTATE MERITORII Marea căldură la sfîrşitul ul­timei săptămîni a lui „cireşar", drept pentru care cele două „zone centrale“ * ale etapei a Vll-a a Concursului Republi­can al juniorilor II (de la Bu­cureşti şi Piteşti) s-au desfăşu­rat în cele mai bune condiţii... atmosferice, tinerii competi­tori avînd create toate premise­le unor evoluţii bune. In continuare, am selectat cele mai bune rezultate înre­gistrate la cele două concur­suri : Stadionul „23 August” din Capitală : BĂIEŢI : 100 m : S.Pintea (CSS Lic. 37) 11.47 ; 800 m : A. Şerban (CSS 1 Gl.) 1 :54,94 ; 1500 m: O. Olteanu (CSȘ Luc.Bv.) 4 :01,00 ; 3000 m : L. Staicu (Farul C-ţa) 8:45,62 ; 110 mg (manual): V. Tănase (CSS M. Em­inescu Iaşi) 15,1 . 400 mg : Tănase 55,03 ; 1500 m­ obst. : Ion Muscă (CSS 2 C-ţa) 4:16,73 ; 10 km marş : R Mi­­halescu (CSM Suceava) 51:11,98 lungime : B. Tudor (CSS 5 Rapid) 6,91­ m; triplusalt : A. Boghez (CSŞ Luc. Bv.) 14,36 m; înălţime: C. Stroiescu (CSŞ Luc. Bv) 1,97 m; prăjină: A. Popovici (CSS. 5 Rapid) 4,20 m ; greutate : R. Osz (Cea­hlăul P. Neamţ) 14,23 m ; disc : S. Stănescu (Metalul) 47,22 m ; FETE : 200 m: Fănică Herescu (CSŞ 2 Gl.) 25,51 ; 800 m­ : Mi­­rela Tonaşcu (CSŞ Vaslui) 2:07,17 ; 1500 m : Ionaşcu 4:23 03 ; 3000 m : Iulia Pătrunşu­ (CSŞ Vaslui) 9:40,79; 100 mg : Marcela Bujoreanu (CSS 2 Gl) 14 69 ;3 km marş : Mioara Papuc’(Unirea CSŞ Focşani) 14 04 36; lungime: Rodica Pe­­trescu (CSS 4) 5,95 m: Nicole­­ta Filip (CSS 2 C-ţa) 5,90 m HC: Mi­rela Belu (CSŞ 3 Stea­­u­a d­­m disc : Nicoleta Grădinaru (CSS Roman) 46,56 m Stadionul „1 Mai“ din Tri­­vale : BĂIEŢI : 200 m : L. Imre (CSŞ Tg. Mureş) 22,83 ; 400 m: S. Tiulea (CSŞ Arad) 50,18 ; 5000 m: I. Drăgan (S.C. Mus­celul Cl. Muscel) 16,11,77 ; 110 mg. : M. Nicolaş (Poli. Tim.) 15,25 s : înălţime : G. Bicsök (C.F.R. Tim.) 1,97 m: Cs. Su­­kosd (CSŞ­­ Oradea) 1,97 m ; greutate : N. Dumitrescu (CSŞ CJ-Muscel) 14,24 m ; suliţă : F. Stridiika (CSŞ Tg. Mu­reş) 56,16 m ; ciocan : Z. Szabó (CSŞ Arad) 60,20 m; FETE : 100 m : Vasi­lica Vătăşoiu (CSŞ Aripi Pit.) 12,75 ; 400 m : Olimpia Stoica (CSSA Cj-Nap.) 57,21; 400 mg: Lorena Mojdrea (CSS Cl. Mus­cel) 1:02,00; lungime: Tamara Jude (Poli. Tim.) 6,00 m ; înălţime : Liliana Marin 1,65 m, Judith Bondor (ambele CSSA Cj. Napoca) 1,65 m ; greutate: Filofteia Bomboşi (CSȘ Cl. Muscel) 14,06 m ; suliţă: Sanda Rapolti (CSS­­ Baia Mare) 41,42 m Andi VILARA • La sfîrşitul acestei săptămîni se va desfăşura Zona centrală a juniorilor de cat. I. între­cerile vor avea loc tot la Bu­cureşti şi la Piteşti. In mod deosebit acest concurs este important mai ales prin aceea că reuneşte pe cei mai buni atleţi juniori, din rîndurile cărora, în primul rînd, vor fi selecţionaţi reprezentanţii a­­tletismului nostru pentru Cam­pionatele Europene de la Bir­mingham (6—9 august), ca şi pentru Balcaniada de juniori pe care o găzduieşte România între 25 şi 26 iulie ALE JUNIORILOR ATLEŢI DE CAT. & 11-3 MHINISWUIA D1 S1A1 1010 PRONGSPORI IWORNIĂZĂ • Tragerea obișnuită PRONO­­EXPR­ES de astăzi, miercuri 1 iu­lie, va avea loc in București, in sala clubului din str. Doamnei nr. 2, încep­ind de la ora 15,50. Aspecte de la efectuarea tragerii vor fi transmise la radio, pe pro­­gramul I, la ora 16,15. Numerele extrase vor fi retransmise la ra­dio, potrivit programului pe care participanţii deja il cunosc. • Acţiunea deosebită a acestei săptămini este, aşa cum am mai anunţat, TRAGEREA LOTO 2 care va avea loc duminică, 5 iu­lie. Reamintim avantajele acestui gen de tragere, care creează per­spectiva atribuirii de ciştiguri și pentru două numere extrase. • Tot duminică are loc și U­L­­TIMUL CONCURS PRONOSPORT al sezonului fotbalistic, care, de­sigur, nu va fi mai prejos de ce­lelalte concursuri din ultima pe­rioadă. • Sezonul canicular poate sâ vă prilejuiască satisfacţii deose­bite şi la cel mai popular sistem, lozul în PLIC. După cum se şti-e. neriodic se l&n«e.nza emisiuni speciale limitate, cu o serie de ciştiguri suplimentare, din fondul special. O astfel de emisiune este LOZUL VACANŢEI, aflată in a­­ceste zile in vînzare la toate agen­ţiile şi vînzătorii volanţi din re­ţeaua Loto-Pronosport CÎŞTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 28 IUNIE 1989 Categoria I (13 rezultate) Categoria 2 (12 rezultate) variante 25% a 1.202 lei ; Categoria 3 (11 rezultate) variante 25% a 132 lei 5 variante 25% a 32.381 iei , 12 variante 100% a 4.009 Iei si 104 94 variante 100% a 528 lei si­­ 088 £Top0 0 ii_g c "naf tonalelor“ -----------------— WlĂRtjH SIrUSTI , ^,aza b‘P*că din Lugoj a găz­­etanp1 a !pCerile celei de a Il-a de călărieamis ionatului Na'iona) pentru1 senin^sa^ ?i obstac°le. pentru seniori, la startul că­rora s aU prezentat Sp0rtjvj tjjn lnC, n 01 «socialii. La ca­m'n •!!r-(Jrî°r dlsPute Strînse în majoritatea probelor, dispute înfluenţate de temperatura ca­­meulara, in pdm-plan s­au si­de la Steaua, care au obţinut victoria în 5 din Cele 6 probe înscrise in pro­­gra­mj mai menţionăm ala­turi de reprezentanţii unor clu­­bri cu tradiţie si prezenţele notabile ale sportivilor de la Dumbrava Neamţ, AS Jegălia, Izvorul M, Ciu­c şi Timiş Izvin. 1­ună - toamnă, cînd vor avea loc Campionatele Balcani­ce (la Plovdiv), Concursul In­ternaţional al României (Lugoj) şi finalele Campionatelor Na­ţionale la toate categoriile (Lu- Koj şi Sibiu), în programul că­lăreţilor mai figurează doar în­trecerile din Cupa României şi etapa a II-a la concurs com­plet (Miercurea Ciuc, 24 iulie — 3 august). REZULTATE TEHNICE — ob­stacole : cat: uşoară (96 concu­renţi) : 1. T. Rădueanu (Steaua) REVIN ÎN PINIM PIAN cu Plai­u p (30,5 s), 2. M. Neagu (Steaua) cu Begu 0 p (31,1), 3. I. Tincu (Dinamo) cu Mangalia 31,4 ), 4. A. Mocanu (C.S.M. Lu­goj) cu Pagu 0 p (34,6), 5. A. Preda (Olimpia) cu Rică 0 p (36,1), 6. A. Biro (Izvorul M. Ciuc) cu Mindru 0 p (38,3) — d.b. ; cat. mijlocie (30 concurenți) : 1. G. Deac (C.S.M. Sibiu) cu Olac 0 p Cristina Ciocan (C.S.M. Sibiu) cu Vircolac 0 p (84,2), 3. M. Feraru (Dinamo) cu Nimic 0 p (100,3), 4. Cristina Ciocan (C.S.M. Sibiu) cu Radiana 0 p (101,3), 5. G. Deac cu Erasmus 6 P (102,9), 6. Al. Bo­­zan (C.S.M. Sibiu) cu Răsad 3 p; cat. dificultate progresivă (25 concurenţi) : 1. M. Neagu cu Va­nadium 10 p, 2. Fl. Georgescu (Petrolul) cu Mult Iubit 13 p, 3. M. Neagu cu Begu 2 p — d.b., 4. Ioana David (Dinamo) cu Schija 34 p, 5. M. Iavorovschi (Timiş Izvin) cu Hanibal 33 p, 6. G. Deac cu Olac 31 P ; cat. semigrea (14 concurenţi) : 1. M. Neagu cu Vise 6 p, 2. M. Feraru cu Nimb 4 1/4 p, 3. R. Ilici cu Vircolac 12 p ; echipe (13 participante) : 1. Steaua 8 1/4 p, 2. Dinamo 12 p, 3. C.S.M. Sibiu 16 p ; dresaj­ă­cat. uşoară (13 concurenţi) : 1. R. Marcoci (Steaua) cu Lorrado 657 p, 2. I. Molnar (Olimpia) cu Igor 643 p, 3. P. Mazilu (Dumbrava Neamţ) cu Sultan 610 p, 4. I. Bucur (Dinamo) cu Liliac 609 p, 5. T. Comănescu (A.S.A. Jegălia) cu Resort 603 p, 6. A. Lăpăduș (C.S.M. Sibiu) cu Rond 585 p. AL DOILEA START (Urmare din pag .­­zinul din Sibiu in 1969 (cel din­ţii antrenor: Nicolae Dembiţchi) spre a trece mai apoi la Dina­mo, la antrenoarea emerită Cristina Şoplerian, a sunat deunăzi ceasul retragerii din înalta performanţă. Conducerea C.N.E.F.S., federaţia şi clubul bucu­reştean, foştii colegi sau... viitorii colegi — vom vedea imediat care — au marcat acest moment de emoţie cu o Diplo­mă de onoare, numeroase cupe şi multe, foarte multe flori. Prin perdeaua de lacrimi, o mare campioană abia prididea să mulţumească tuturor... Carmen Bunaciu nu va mai răspunde la comanda .Luaţi locurile“ de pe b&c-start. Dar ea ramîne liniă- bazin, pe mar­ginea lui,­ cu cronometre în mîini, începe un nou drum pentru o tînără antrenoare, pentru absolventa (10 la Exa­menul de Stat) Institutului de Educaţie Fizică şi Sport. Cum e acest al doilea start? „Cum să fie, spune Carmen, decit cu entuziasm, dar şi cu oarecare teamă de ineditul situaţiei. Un început al rgarii dorinţe de a face ceva uici, deosebit. încerc să Ie transmit sportivilor am­biţia de a trece nes(­* orice greutate sau monotonie a an­trenamentelor de zi cu zi, să-i ajut in corectarea unor greşeli de tehnică, să-i susţin moral — ceea ce nu înseamnă cumva că nu-i cert cind e cazul. Prea simplu nu e acum, sunt încă o colegă, sunt Carmen pentru ei...“. Ce zici de actualul mo­ment al înotului românesc, de perspectiva lui? „E un moment extrem de favorabil, avem mari campioane ca Tamara Costache, Noemi Lung, Anca Pătrăşcoiu, Stela Pura, altele încă şi e cert, susţin eu, că tradiţia medaliilor de bronz la „europenele“ de seniori (Cristina Balaban-Şop­­ter­an şi... Carmen Bunaciu) va fi una mult mai frumoasă din această vară. Cred într-un nu­măr mare de medalii mai strălucitoare. Actuala generaţie are vreme bună înainte in ma­rea performantă, iar foarte ti­nerii sportivi de azi promit cu adevărat să poată prelua si duce mai departe ştafeta la momentul oportun. Să dau un exemplu de la noi, de la Di­namo — pe Carmen Georgescu, aflată în progres continuu —, altul de la Sibiu (iertaţi nos­talgia începuturilor!) — pe Lia­na rumân, al treilea din Brăila — Alexandrina Croitoru. O con­curentă la... succesiunea u­­nuii procedeu forte (spate) al înotului nostru, care va mai conta pe o Diana Ureche, pe un Marius Crişan. Şi aşa mai departe. Putem privi cu încre­dere înainte“, îţi mulţumim Carmen. Şi mult succes! REGULAMENTUL DE TRANSFERARE A JUCĂTORILOR IN ANUL COMPETIȚIONAL 19871988 Art. 1. Jucătorii de toate categoriile se pot transfera la alte cluburi (asociaţii), Intr-un an competiţional in perioadele cuprinse in­tre datele de 6—25 iulie 1987 şi 5—20 ianuarie 1988. Art. 2. Transferarea jucătorilor se face nu­mai cu acordul de transfer (tip F.R. Fotbal) al clubului (asociaţiei) la care sunt legitimaţi valabil în anul în care se eliberează, însoţit de actele prevăzute de acest regulament. Art. 3. In vederea redării unor jucători, cluburile (asociaţiile) divizonare „A”, „B” şi „C“ pot transfera, intre 6—25 iulie 1987 sau 5—29 ianuarie 1988, jucători pe perioade limitate, de cel puţin 1 (un) an, la şi de la alte cluburi (asociaţii), cu respectarea preve­derilor din prezentul regulament şi specifi­carea perioadei respective pe acordurile de transfer eliberate jucătorilor, după care a­­ceştia revin din oficiu la cluburile (asocia­ţiile) de unde au fost Împrumutaţi. Jucătorii care se transferă pe perioade li­mitate trebuie in mod obligatoriu să fi ju­cat cel puţin 2 (idoi) ani in echipa de ju­niori a clubului (asociaţiei) de la care se transferă şi să nu depăşească virsta de 25 de ani (născuţi în anul 1962 cei care se transfe­ră in luna iulie 1987 şi, respectiv, in anul 1963 cei care se traf­sferă in luna ianuarie 1988). Jucătorii pot fi transferaţi pe perioade li­mitate de cel mult două ori, iar cei transfe­raţi în aceste condiţii nu mai pot fi re­­imprumutaţi de către echipele la care au fost transferaţi pe timp limitat. Transferările efectuate se vor înscrie în fi­şele personale şi în carnetele de legitimare ale jucătorilor cu culoare roşie, cu specifi­carea datei cînd începe şi cînd expiră îm­prumutul. Art. 4. Jucătorii de fotbal încorporaţi pen­tru satisfacerea stagiului militar şi cei care devin studenţi în anul I la cursuri de zi şi cursuri serale ale institutelor de învăţământ superior se pot transfera in condiţiile pre­văzute de art. 2 numai pe perioada stagiului militar şi, respectiv, în perioada studiilor, în termen de 45 de zile de la data încorporării sau de la intrarea în facultate. Jucătorii în­corporaţi, transferaţi în perioada stagiului militar, revin din oficiu la cluburile (aso­cia­­ţiile) sportive de origine după trecerea lor in rezervă. Jucătorii de fotbal care au absolvit un in­stitut de învăţământ superior, cursuri de zi sau serale, şi sunt repartizaţi prin hotârîre guvernamentală se pot transfera in condiţiile art. 2 la cluburile (asociaţiile) din localitatea (judeţul) unde au fost repartizaţi numai la anul absolvirii. Jucătorii juniori care sunt selecţionaţi pen­tru a face parte din centrele naţionale „olim­pice“ de pregătire a juniorilor primesc drept de joc din oficiu la aceste unităţi, pe pe­rioada activităţii în cadrul acestora, chiar dacă nu obţin acordul de transfer de la clubul (asociaţia) la care sunt legitimaţi — exceptînd secţiile divizionare „A". După ter­minarea activităţii, ca juniori, în cadrul uni­tăţilor sus-menţionate, sport­ivii respectivi re­vin în mod obligatoriu la cluburile de la care au provenit. Art. 5. Transferarea jucătorilor de fotbal se efectuează pe baza următoarelor acte : a) cerere de transfer (tip F.R. Fotbal) com­pletată şi semnată de jucător şi clubul (aso­ciaţia) care îl solicită ; b) „Acordul scris“, de culoare roşie (tip F.R. Fotbal) al clubului (asociaţiei) la care jucătorul este legitimat, valabil pe anul ca­lendaristic in care acesta se eliberează, pe care să fie aplicată ştampila clubului (aso­ciaţiei), cu avizul Biroului Executiv al Con­siliului judeţean pentru educaţie fizică şi sport in evidenţa căruia se află sportivul (fotbalistul) respectiv. In aviz se va menţio­na data şedinţei Biroului Executiv a­ C.J.E.F.S. in cadrul căreia s-a aprobat acor­darea dezlegării în vederea transferării spor­tivului (fotbalistului) şi va fi semnată de preşedintele C.J.E.F.S. c) carnetul de legitimare a jucătorului, iar in caztul cind clubul (asociaţia) refuză să cedeze carnetul, F.R. Fotbal va primi actele de transfer şi va elibera duplicat, pe baza unei cereri adresate F.R. Fotbal ; d) consimţământul scris al părinţilor (tuto­rilor) pentru jucătorii juniori şi copii ; e) fişa personală aflată în evidenţa comi­siei judeţene de fotbal (municipiul Bucureşti), dacă se solicită transferarea de la cluburi (asociaţii) din campionatul judeţean (munici­piul Bucureşti) pentru echipe din diviziile „A“, ,,B“, „C“ şi campionatul republican al juniorilor ; f) chitanţa de depunere a taxei de trans­fer de către clubul (asociaţia) care a soli­citat-o ; g) adeverinţă de încadrare în producţie, iar pentru juniori adeverinţa de şcolarizare ; h) jucătorii care se transferă pentru pe­rioada stagiului militar vor prezenta, în afa­ra actelor de transfer, şi o adeverinţă eli­ Derată de centrul militar judeţean (munici­piul Bucureşti) sau unitatea militară respec­tivă, din care să rezultate data încorporării şi a trecerii în rezervă. Datele transferării se vor scrie in carnetul de legitimare cu cu­loarea roşie. Transferarea acestora se va efectua numai cu avizul organelor competen­te din Ministerul Apărării Naționale sau Mi­nisterul de Interne ; i) pentru jucătorii care solicită transferul ca urmare a absolvirii cursurilor de zi sau serale ale învățăm­în­tului superior se va fie- NOTÄ --------------------------------­ zenta și o copie legalizată de pe repartiţia guvernamentala (pentru anul competiţional in curs), iar pentru cei care sunt admişi la cursurile de zi sau serale ale înv­ăţămîntu­­lui superior se va prezenta act doveditor. Actele de transfer ale jucătorilor vor fi prezentate la F.R. Fotbal pe bază de borde­rou şi adresă semnată de conducerea clubu­lui (asociaţiei) solicitatoare. Art. 6. Actele de transfer pentru jucătorii cluburilor (asociaţiilor) care activează în di­vizia naţională „A“ se vor DEPUNE DIRECT LA F.R. FOTBAL, iar pentru jucătorii clu­burilor (asociaţiilor) de diviziile ,3“ şi „C“, juniori republicani şi copii, printr-un delegat al consiliului judeţean pentru educaţie fizică şi sport, care în prealabil le va controla dacă acestea sunt complete, dacă respectă preve­derile prezentului regulament, precum şi le­galitatea transferărilor prezentate. Actele depuse prin poştă nu vor fi luate în considerare. Actele de transfer pentru jucătorii din cam­pionatele judeţene (municipiul Bucureşti) se depun la comisiile judeţene de fotbal, respec­tiv la comisia municipală Bucureşti. Federaţia Română de Fotbal nu va primi acte incomplete şi nici acte care prezintă ştersături, corecturi sau modificări. Cluburile (asociaţiile) care dau mai multe acorduri de transfr aceluiaşi jucător vor fi sancţionate cu interzicerea de a beneficia de transferări de jucători pînă la următoarea perioadă de transfer stabilită de F.R. Fotbal. Jucătorii care semnează două sau mai mul­te cereri de transfer, indiferent de modul de soluţionare a acestora, vor fi sancţionaţi cu ridicarea dreptului de joc pe o perioadă de la 6 (şase) luni la 1 (un) an. Aprobarea transferurilor şi îndeplinirea formalităţilor cerute de acestea sunt de com­petenţa Federaţiei Române de Fotbal pentru toţi jucătorii care solicită transferarea la unul din cluburile (asociaţiile) care activea­ză în diviziile „A“, „B“, „C“ şi în campio­natul republican al juniorilor şi a comisiilor judeţene de fotbal (municipiul Bucureşti) pentru celelalte categorii. Art. 7. Cluburile (asociaţiile) participante în cupele europene pot transfera pe întrea­ga perioadă cit participă in aceste competiţii, respectând termenele de legitimare prevăzu­te în regulamentele internaţionale jucători în condiţiile art. 2. Potrivit art. 5 aliniatul „b“ din Regulamentul de transferare a jucătorilor de fotbal pe anul 1987 — 1988 acordul scris al clubului (asociaţiei) la care jucătorul este legitimat este valabil numai pentru anul calendaristic pentru care acesta se eliberează. Pentru perioadele de transferări 6—25 iulie 1987 şi 5—25 ianuarie 1988 sunt valabile nu­mai acordurile scrise pe formulare tip F.R. Fotbal de culoare roşie. Cluburile (asociaţiile) care au obţinut deja, pină la data de 30 iunie a.c., acorduri scrise pentru jucători de la alte cluburi şi asociaţii pe formulare tip F.R. Fotbal de culoare albă, pe care se va lua şi avizul C.J.E.F3, în evidenţa căruia se află jucătorul ce solicită transferarea, se pot prezenta la F.R. Fotbal pentru preschimbarea acestora în acorduri scrise ti­p F.R. Fotbal de culoare roşie, valabile pentru anul competiţional 1987—1988, pînă la data de 1 iulie inclusiv. Se atrage atenţia că nu vor fi primite acte de transfer decit în condiţiile prevăzute de regulamentul publicat mai sus, respectiv cuprinzînd acordul scris pe formulare tip F.R. Fo­bbal, de culoare roșie. ŞTIRI •ŞTIRI• ŞTIRI • TURNEUL CENTRELOR O­­LIMPICE. In aceste zile se des­făşoară faza de zonă a Turneului centrelor olimpice Viitorul. Rea­mintim grupele. La Tîrnăveni se întîlnesc echipele centrelor Tg. Mureş, Bacău, Hunedoara şi Bra­şov. La Timişoara , Arad, Ora­dea, Alba Iulia şi Timişoara. La Craiova — Bucureşti, Buzău, Pi­teşti şi Craiova. Se califică echi­pele clasate pe primul loc, plus o a patra formaţie cu cel mai bun rezultat din cele trei grupe zo­nale. Grupa finală va fi organi­zată la Bucureşti, între 3 şi 5 iu­lie. • FAZA FINALA LA JUNIORI II. Peste puţin timp se va da startul şi în turneul final al Cam­pionatului Republican de juniori H, întrecere la care s-au aliniat echipele divizionarelor C. Gru­pele „zonelor“ au următoarea al­cătuire : Constructorul Iaşi, Chi­mia Buzău, ş.N. Olteniţa şi Elec­tromureş Tg. Mureş — la Urzi­­ceni , Metalul Bucureşti, Muscelul Cîmpulung, Minerul Motru şi U.M. Timişoara — la Bucureşti, pe stadionul Metalul , Industria Sirmei Cîmpia Turzii, Minerul Baia Sprie, Torpedo Zărneşti şi Proletarul Bacău — la Odorheiul Secuiesc. Partidele se vor juca în perioada 3—5 iulie. Şedinţa tehnică , la 3 iulie, ora 9.30. SPttlNIlR Dt PRIMĂVARĂ 'Urmare din pag. 1) merg bine la actuala noastră reprezentativă. Si avem în ve­dere in primul rînd starturile de partidă, care au fost ezi­tante in ambele situaţii, si cu Turcia, si cu U.R.S.S. Unele circumstanţe atenuante există, insă problema în discuție ră­­mîne. De aceea trebuie insistat mai mult în această privinţă, incit randamentul pe ansamblul timpului de joc să aibă ace­eaşi cotă, una cit mai compe­titivă. Numai astfel echipa noastră îşi poate continua dru­mul spre calificare aşa cum l­a început. Posibilităţi există, ju­cători de valoare la fel, repri­za secundă a meciului cu U.R.S.S. fiind o probă care tre­buie confirmată şi în stagiunea de toamnă, dominată de im­portantul meci din deplasare cu formaţia sovietică. Un joc-cheie care trebuie pregătit încă de pe acum La încheierea întrecerii in Divizia A DOUA CLASAMENTE SI MAI MULTE CONCLUZII Luni, o dată cu restanţa Steaua — universitatea Craiova şi ulti­mele două echipe au trecut linia de sosire în recent încheiata edi­ţie a Diviziei A. Ordinea celor 18 participante este de acum cunos­cută. Să vedem însă cum au punctat ele în cele două clasa­mente parţiale — „acasă“ și „de­plasare“. ACASA 1. STEAUA 17 16 1 0 57- 4 33 2. Victoria 17 14 2 1 31-12 30 3. Rapid 17 13 2 2 31-12 28 4. Corvinul , 17 13 1 3 53-21 27 5. „U“ Cluj-N. 17 12 3 2 42-10 27 6. S.C. Bacău nr 11 5 1 30- 9 27 7. Dinamo 17 11 4 2 51-16 26 8. Univ. Craiova 1­7 9 8 0 29- 8 26 9. F.CJ­I. BV. 17 12 2 3 24- 9 26 10. Flacăra 17 12 2 3 26-13 26 11. Sp. Stud. 17 11 3 3 44-23 25 12. Oțelul 17 11 3 3 32-14 25 13. F.C. Argeș 17 10 5 2 20- 7 25 14. F.C. Olt 17 11 3 3 24-10 25 15. Jiul 17 9 5 3 34-16 23 16. Petrolul 17 6 11 0 17- 6 23 17. Gloria 17 9 4 4 23-15 22 18. Chimia 17 6 6 5 20-19 18 Cîteva constatări la o rapidă trecere in revistă : • Atra în mod deosebit aten­ția procentajele realizate de e­­chipa campioană, Steaua : 97 la sută pe teren propriu (o singură „remiză“) și 76 la sută în depla­sare. • Pe cele două podiumuri doar Steaua este prezentă, d­e fie­care dată în „fotoliul“ de lideră. • Echipele Gloria şi Chimia o­­cupă aceleaşi poziţii — 17 şi, res­pectiv, 18 — in ambele clasamente. Apropo de constanţă, însă la altă „cotă“, echipa Flacăra se situează in cele două ierarhii pe locul 10. • O­­topie fidelă a subsolului clasamentului general este oferită de ordinea locurilor 16, 17 şi 18 din ierarhia în deplasare : Jiul, Gloria şi Chimia. • Comportare diametral opusă a echipei Petrolul : locul 3 în deplasare, locul 16 acasă. • Doar trei echipe invincibile pe teren propriu : Steaua, Uni­versitatea Craiova şi Petrolul. De altfel, steaua a reuşit performan­ţa de a termina întreg „parcur­sul“ fără înfrângere. • Tot trei formaţii n-au cu­noscut gustul victoriei în depla­sare : Oţelul Corvinul şi Rapid. • Golaveraje pozitive în depla­sare înregistrează doar Steaua şi Dinamo, în timp ce Chimia este la un singur gol în plus faţă de „cota 0“ pe teren propriu. Magazinele auto I.D.M.S. livrează pină la 31 iulie 1987 auto-­­ turisme DACIA cumpărătorilor programaţi după cum urmează : $ Bucureşti pînă la nr. 18.900/1985 X Piteşti pînă la nr. 4.000/1985 ❖ Braşov pînă la nr. 1.200/1986 Y Bacău pînă la nr. 2.000/1985 X Baia Mare pînă la nr. 1.900/1985 Y Reşiţa pînă la nr. 1.300/1985 . ... . .. X şi 1.900/1985 pentru cumpărătorii din Y judeţul Hunedoara preluaţi X de la magazinul Timişoara X şi 1.200/1986 pentru cumpărătorii din Y judeţul Sibiu preluaţi de X la mag. Braşov. y­­ şi 1.900/1985 pentru cumpărătorii din Y judeţul Alba preluaţi de X la mag. Baia Mare. X Cluj pînă la nr. 100/1986 X Craiova pînă la nr. 1.900/1985 X Timişoara pînă la nr. 1.100/1935 Y Iaşi pînă la nr. 2.400 1984 X Brăila pînă la nr. 18.900/1985 pentru cumpărătorii din X judeţele Brăila, Tulcea, X Călăraşi, Prahova, Con-­y stanţa, Ialomiţa preluaţi de Y la mag. Bucureşti. X şi 2.000/1985 pentru cumpărătorii din If judeţele Galaţi şi Buzău Y preluaţi de la mag. Bacău. X Câştigătorii C.E.C. de la tragerea din trim. I 1987 se pot pre-­­ zenta pentru luarea în evidenţă în vederea ridicării autoturisme- X lor DACIA la magazinele auto I.D.M.S., conform arondării teri- X toriale comunicate prin sucursalele C.E.C. şi magazinele auto Y din ţară.­­ Vînzările se efectuează în funcţie de stocul de autoturisme şi Y capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin. X Informaţii suplimentare la telefon 11.39.50 int. 121 si 179. X Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au­­­ banii depuși la C.E.C. in cont pentru autotur­ism, astfel : x Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior datei de 30 Iunie 1986. | Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 30 sep- X tembrie 1936. | Autoturisme DACIA break — anterior datei de 31 iulie 1982. | 10 DEPLASARE 1. STEAUA 17 9 8 0 30-13 26 2. Dinamo 17 6 6 5 31-28 18 3. Petrolul 17 3 5 9 9-21 14 4. F.C. Arges 17 2 6 9 7-17 10 5. Sportul Stud. 17 3 4 10 11-23 10 6. F.C. Olt 17 4 2 14 12-33 10 7. Univ. Craiova 1­7 2 5 10 11-26 9 8. Victoria 17 1 6 10 11-26 8 9. Oțelul 17 0 7 10 5-22 7 10. Flacăra 17 2 2 13 14-32 6 11. Corvinul 17 0 6 11 10-35 6 12. F.C.M. BV. 17 2 2 13 9-37 6 13. „U“ Cluj-N. 17 2 1 14 11-37 5 14. S.C Bacău 17 1 3 13 15-44 5 15. Rapid 17 0 4 13 11-33 4 16. Jiul 17 1 2 14 8-33 4 17. Gloria 17 1 1 16 8-52 3 18. Chimia 17 1 0 16 10-53 2 DE LA I. D. M. S. I

Next