Sportul, decembrie 1987 (Anul 43, nr. 11801-11827)

1987-12-01 / nr. 11801

. GRUPA 1-6 ACADEMIA MILITARĂ MECA­NICA FINA - RAPID 1—1, 97-92 şi 87—102 Evoluţii contradic­torii ale ambelor formaţii. Sîmbăta militarii au obţinut victoria In urma unei pres­taţii remarcabile. Feroviarii au condus majoritatea timpului de j­ c. II special M. Du­mitru şi Suciu nu au putut fi anihilaţi şi au înscria coş după coş, iar echipa lor a condus cu 25—16 (min 8), 31—20 (min. 10), 45—33 (min 15) dar la pauză a fost... 47—47. In repriza secundă, scorul a mers „egal“, nici una dintre combatante nereuşind să se desprindă pe tabelă: 63—63 (mim. 27), 76—76 (min. 33), 82—82 (min. 35' Din acest moment, Scarlat şi Panaitescu nu mai pot fi opriţi din acţiunile lor spec­taculoase şi formaţia lor a ob­ţinut o victorie absolut meri­tată. In partida de duminică, ra­­pidiştii s-au instalat la condu­cere după primul fluier al arbi­trilor şi au realizat o victorie la scor datorită în special evoluţiei bune a lui Marinache, Ghiţă şi Suciu. Au marcat: Frumosu 0­­-16, Zdrenghea 18+24, Scarlat 30+2, Bîrsan 0+2, Marinescu 6+10, Panaitescu 24+19, Oczelak 8+10, Neagu 11+0, Vilcinscni 0+4 pentru Academia Militară, respectiv G. Mihai 14+18, Mari­­nache 12+27, M. Dumitru 23+4, Ghiţă 9+27 Gh. Dumitru 1+4, Sipoş 4 – 0, Suciu ■ 29+24. Au ar­bitrat C. George — FI. Baloşes­­cu şi C. George — I. Antonescu. STEAUA — DINAMO I.M.P.S. ORADEA 2—0, 107—90 şi 108—74. Victorii scontate ale campioni­lor, în a căror echipă nu a evo­luat Căpuşan (accidentat). Ste-­iştii au practicat un joc spec­taculos, în faţa unei formaţii de la care am aşteptat mai mult deoarece dispune de baschetba­­lişti cu frumoase „cărţi de vizi­tă“: Rădulescu, Antohi, Flaun­­dra, Şarlă, Gellert, Rosa, pascu etc. Dar aceştia, deşi au posibi­lităţi şi cunoştinţe avansate, s-au mulţumit cu prea puţin in faţa steliştilor. Au înscris: Ermura­che 8+19, Ardelean 15+9, Reisen­­biichler 6+11, Cristescu 14+8, Cernat 25+12, Opşitaru 8+10, Ne­­toliţchi 11+14, Brănişteanu 14+13, V. loan 6+12, respectiv Pascu 9+7, Kosa 3+17, Fodor 10+4, Flaundra 17 + 18, Rădulescu 0+6, Antohi 1 +2, Gellert 6+4, şarlă 34+14, Szabó 0+2. Arbitri: FI. Ba­­loşescu — R- Stănciulescu şi C. Dumitrache — C. Comăniţă. (Paul IOVAN) DINAMO BUCUREŞTI — I.C.E.D. C.S.S. 4 BUCUREŞTI 2—0, 100—73 şi 109—81. Diferen­ţele de 27 şi, respectiv, 28 de puncte ilustrează fără echivoc superioritatea dinamoviştilor la toate capitolele, dar şi faptul (mai puţin lăudabil) că baschet­­baliştii de la I.C.E.D. au avut o prestaţie evident sub nivelul ce­lei din partidele anterioare sus­ţinute în faţa aceloraşi adversari. Din cele două meciuri (desfăşu­rate în sala Floreasca) s-au des­prins citeva constatări îmbucură­toare: evoluţia din ce în ce mai sigură şi mai eficientă a Junio­rului ..­ fii ai Sinevici (Dinamo) şi a tânărului Eugen Toader (I.C.E.D.). Primul s-a remarcat nu numai prin cele 50 de puncte înscrise nu două partide (dumi­nică a fructificat şase aruncări de la 6,25 m !) ori prin Inge­niozitatea paselor, ci şi prin faptul că s-a integrat deplin în jocul formaţiei Dinamo. Referitor la Toader, prestaţia lui mai bu­nă de la meci la meci demon­strează din nou că un jucător poate progresa numai partici­pând la meciuri, şi nu stînd pe banca rezervelor. Cele 363 de puncte ale întâlnirilor au fost în­scrise de Niculescu 27+29, Sine­­vici 23+27, Vinereanu 16+16, Hăl­­măgeanu 4+2 (un plus de încre­dere în propriile posibilităţi ar spori randamentul acestui dotat junior), Bărbulescu 7+3, V. Ia­­cob 10+15 Uglai 5+15, V. Con­stantin 8+2 pentru Dinamo, res­pectiv Pogonaru 23+31, Toader 11+20, Păsărică 2+6, Pintea 0+4, Popa 15+7, C. loan 9+6, Mădirjac 2+1, Costin 7+4, Grădişteanu 2+0 M. Iacob 0+2. Arbitri: I­­Antonescu — FI. Baloşescu şi Fl. Baloşescu — N. Constant­in eseu. (D. STANCULESCU) GRUPA 7-12 ELBA TIMIŞOARA — C.S.U. T.A.G.C. IND. BRAŞOV 2—0: 101—99 şi 96—86. Cosgeteri: Ba­brovschi 28+10, David 20+8, res­pectiv Tace 17+26, vasilică 27+14. (C. CREŢU — coresp.). BALANŢA C.S.U. SIBIU — PO­LITEHNICA C.S.S. UNIREA IAŞI 2—0: 101—76 şi 119—89. Cosgeteri: Dăian 21+28, Bretz 18+23, res­pectiv Moscalu 23+38, Bahrin 13+24. (I. IONESCU — coresp.). FARUL C.S.Ş. I CONSTANŢA — RAMIRA BAIA MARE 2—0: 95—82 şi 101—75. Cosgeteri: Băl­­teanu 46+44, Tecău 17+18, res­pectiv Natter 16+27, Mara 21+8. (Ch. GOLDENBERG — coresp.) 0. Săptămâna aceasta au loc următoarele meciuri în cadrul Diviziei A: marţi şi miercuri: ELBA Timişoara — Politehnica Iaşi (f. 7—12), C.S.U. Prahova Ploieşti — Mobila C.S.Ş. Satu Mare­ (f. 7—12); miercuri şi joi (sala Construcţia I.C.E.D., în fie­care zi la ora 17): I.C.E.D. C.S.S. 4 București — Academia Militară Mecanica' Fină București (nr. 1-6) ,_ « Pi Q fi '« In eta­pa a VlII-a a Diviziei A de baschet masculin 1 0 SINGURA REMIZĂ: ACADEMIA MILITARĂ-RAPID „ZIUA MĂRCII POSTAIE ROMÂNEŞTI“ (Urmare din pag. 1) pentru măreţele înfăptuiri din anii socialismului“. Cum spuneam, sportul s-a oglindit, la această expoziţie omagială, în peste 20 de pa­nouri. „Şi, fireşte, nu fără a obţine trofee“, ţinea să preci­zeze fosta atletă, maestra eme­rită a sportului Ioana Tinto­­rescu, secretara cercului filate­lic P.T.T din cadrul filialei A.F.R. Bucureşti. Astfel, expo­natul braşoveanului Mircea Cristea, intitulat „Itinerare tu­ristice româneşti“ (7 panouri) a primit din partea juriului di­ploma în rang de medalie de argint mare, iar cel al elevu­lui bucureştean Alexandru Ior­dan (clasa a VII-a, Şcoala 10), intitulat „Tineretul şi sportul în filatelia românească“ (6 pa­nouri), a obţinut diploma în rang de medalie de bronz. Tot exponate cu temă sportivă au mai prezentat Stan I. Stan din Giurgiu şi Teodor Zavidei din Botoşani. Şi ele frumoase, chiar dacă n-au„ urcat pe podium. Plăcută surpriză, la festivita­tea de închidere a palmaresu­lui, prezenţa în sala A.F.R. fi­liala Bucureşti, din Şoseaua Ştefan cel Mare, a unui grup de copii, viitori colecţionari. Dar despre această prezență, cu alt Prilej. VOINICII SATELOR (Urmare din pag. 2) Ursache (Constanţa) ; 62 kg: 1. I. Piluţa (Gorj), 2. L. Ghiu­­gan (Bistriţa-Năsăud), 3. P. Ceapă (Vaslui) ; 68 kg: 1. I. Olteanu (Tulcea), 2. I. Tomna (Dîmboviţa), 3. C. Puiu (Iaşi) ; 76 kg.: 1. M. Haroşa (Bistriţa- Năsăud), 2. M. Gorozel (Pra­hova), 3. G. Stancu (Sectorul Agricol Ilfov) ; 87 kg : 1. D. Co­­cîrlă (Mehedinţi),­­2. N. Şerban (Dîmboviţa), 3. M. Lăzărica (Gorj); +87 kg.: 1. Oct. Iancu (Argeş), 2. I. Manolache (Vran­­cea), 3. M. Pane (Gorj). In clasamentul general, pe locul I, s-au situat reprezen­tanţii judeţului Gorj („care promit să dea la iveală, din­tre ei, cit de curînd, în per­formanţă, cel puţin trei luptă­tori, în afara cîştigătorului la 62 kg, Ion Piluţă, pe Lăzărică — 87 kg şi pe Pane — ’ plus 87 kg“, Dumitru Secotă, pre­şedintele C.J.E.F.S.). I-au ur­mat, în ordine, cei din 2. Iaşi, 3. Vrancea, 4. Sectorul Agricol Ilfov, 5. Bistriţa-Năsăud. Spe­cialiştii federaţiei făceau men­ţiunea, însă, că foarte tineri luptători de la sate, cu per­spectivă în performanţă, sunt de semnalat şi în alte judeţe din ţară, de pildă in Satu Mare (cu un puternic centru în co­muna Odoreu), în Sălaj şi A­­rad. Reţine atenţia şi dorinţa celor din Argeş şi Mehedinţi de a se afirma în acest sport al voinicilor (pornind de la ni­velul satelor şi comunelor) : la actuala ediţie au trăit bucuria de a-şi vedea cite un repre­zentant pe prima treaptă a po­diumului, ceea ce este un ar­gument demn de luat in sea­mă , după cum faptul că ju­deţul Dîmboviţa a avut cei mai mulţi reprezentanţi în primele 6 locuri (4 !), doi pe locul se­cund, atestă grija factorilor lo­cali de a încuraja acest sport bărbătesc, cu multe satisfacţii pe plan internaţional pentru mişcarea sportivă românească. Felicitindu-i pe laureaţii ac­tualei ediţii a Campionatului Naţional sătesc de ţrintă, do­rim totodată să îi revedem, cit de repede, între tinerii care activează în secţiile de perfor­manţă ale unor asociaţii şi clu­buri din ţară, la fel de am­biţioşi ca şi la Tg. Jiu şi, de asemenea, pe primele trepte ale podiumului cu­ mai multor concursuri republicane. După ce îşi asigurase titlul de campion al anului 1987 încă din reuniunea anterioară, B. Manea a câştigat duminică şi „Premiul Amatorilor“ (de închidere), cea mai importantă alergare a anului rezervată acestei categorii de con­curenţi. El a reuşit, cu Sorel, o alergare de mare spectacol. In momentul pornirii la atac trecind ca o ghiulea pe lingă celalţi concurenţi. De remarcat din re­uniunea de duminică şi schim­barea de lider, în fruntea clasa­re en tit­lu treci­nd acum formaţia antrenată de N. Nicolae, care a reuşit două victorii, cu Melinte, în cursa de viteză a zilei, şi Su­­citu, aflat în totală transfor­mare, N. I. Nicolae junior adu­­cîndu-l cu precizie un învingător. Formaţia antrenată de G. Solcan a produs surprizele zilei, învin­­gind cu Pasagera, într-un nou record, şi cu Cosmetic, care do­vedeşte un progres de formă şi valoare. Un alt antrenor remar­cat este R. X. Nicolae, care a cîştigat cu Vers, unul din spe­cialiştii terenului moale, şi cu Feişa, care a început să confir­me originea sa selectă, ambii con­duşi de N Simiom. Au mai în­vins : Brădişor, care a reuşit un parcurs corect, C. Chiş strecu­­rindu-l cu abilitate la coardă, şi Odin, care a fost stâpinit de V. Moise în totalitate, noul său re­cord obligîndu-l la performanţe şi mai bune. REZULTATE TEHNICE : Cursa I : 1. Feisa (Simioo) 1:37,2. Cota: cîşt. 29. Cursa a II-a : 1. Pasa­gera (Popa) 1:35,7 ; 1. Sugativa­­, 3. Savai. Cota : cîşt. 28, ev. 140, ord. triplă 836. Cursa a IlI-a : 1. Sorei (B. Manea) 1:27,3. Cota: cîșt. 33, ev. 32, triplu I-n-in 1754. Cursa a Iv-a : in­vers (Simion) 1:30,8. Cota : cîșt. 1, ev. 15. Cursa a V-a : 1. Melinte (I. Crăciun) 1:26 5 ; 2. Harman ; 3. Ruibist . Cota : cîșt. 5, ev. 107, ord. triiplă 1037. Cursa a Vl-a : 1. Brădişor (Chiş) 1:29,9. Cota : cîşt. 80, ev. 125, triplu XH-V-VI 1199. Cursa a VII-a: 1. Cosmetic (V. Gavrilă) 1:29,9 ; 2. Onciica ; 3. Sonetist. Cota : cîşt. 73, ev. 28, ord. triplă 2160, triplu IV-V-VH îaio. Cursa a vl-a : 1. Sucatu (N. I. Nicolae) 1 :37,7 ; 2. Rondes ; 3. Porumbiţa. Cota : cîşt. 30, ev. 9, ord. triplă 450, triplu VI-VII-VIH 169. Cursa a IX-a : 1. Odin (Moise) 1:38,4 ; 2. Fiorinţa. Cota : cîşt. 26, ev. 12, ord. 70. Nu înţelegem de ce de la cursa a V-a nu s-au mai publicat pe panoul din faţa tribunei rezultate­le oficiale ale alergări'’«'«­. A. MOSCU „PREMIUL AMATORILOR" A REVENIT LUI B. MANEA MAI MULTĂ ATENŢIE UNEI COMPETIŢII MAJORE! Campionatele pe echipe la lupte libere şi greco-romane se apropie de sfîrşit. Amina­­tă in scopul respectării pro­­gramului de pregătire a lo­tului, ultima etapă a returu­lui a fost programată conco­mitent, la ambele stiluri, ma­joritatea formaţiilor tratînd competiţia cu toată seriozi­tatea. Echipe ca Dinamo­, Steaua, L.C. Dacia chiar dacă aveau asigurată calificarea în turneul final, au prezentat la «xmeurs for­maţiile de bază deşi ele pu­teau obţine succese şi cu sportivii de rezervă. Aşa cum am menţionat şi în cronica etapei, formaţia multiplă campioană a ţării, Dinamo, care dispune de un lot numeros (şi valoros), chiar şi în condiţiile în care în­tîlnirea două echipe ce nu puteau să-i ridice probleme (Electroputere Craiova şi Cri­­şi, Oradea) a aliniat cea mai puternică garnitură, din care n-au lipsit Sorin Herţea, Ion G­rigoraş, Petre Cărare, Constantin Uţă, Iulian Mavlea etc. Exemple asemănătoare au oferit­­­ celelalte echipe men­ţionate mai sus. Acesta este un mod pildui­tor de a aborda cea mai mare competiţie pe echipe a ţării. La polul opus s-a pu­tut cons­a­ta o prezenţă for­mală sau, noi grav, absenţe de L­ competiţie ale altor formaţii, cu citeva etape îna­inte de­ final a început seria n­eprezentărilor echipei Farul Constanţa care, ulterior, a anunţat că s-a retras din campionat . Intre timp, aflindu-se inten­ţia federaţiei de a modifica regulamentul de desfăşurare a acestei competiţii (se anti­cipează ca formaţiile clasate pe ultimele locuri să n­u mai retrogradeze) s-au constatat tot mai multe neprezentări la etapele primei divizii de gre­­co-romane. Exemplul con­­stănţenilor a fost urmat mai intci de Muscelul Cimpulung Uma­li?,n^ p,rlnz‘tor, 01 1,1 * HIRT I , p . el d( Metalul hVmTrfLVSOJ — ecMpă prove­­n Icî ,d ntr‘° localitate în care luptele reprezintă un sport foarte îndrăgit, nădăuţenii s-au prezentat la­­ competiţie pe o echipă de juLiofi, pier­­zmd la scoruri catego­rice... Indiferent de motivele (sau scuze­l) invocate la retrage­rea sau reprezentarea echi­pelor respective, restul lor reflectă neseriozitate. In fond, la înscrierea în întrecerea ce­lor mai bune echipe din ţară antrenorii şi con­duce­rile sec­ţiilor respective emit datori să cunoască posibilităţile teh­nice­ şi materiale ale echipe­lor lor, ca si obiectivitatea de a fi prezente in competi­ţie pînă la finalul acesteia. Avem convingerea că forul nostru de resort va analiza situaţia respectivă şi va stu­dia mai atent in ce măsură echipei'' care solicită înscrie­rea în campionat îndeplinesc toate condiţiile regulamen­tare. Mihai TRANCA Finalele pe ţară ale ,,Cupei CENTRUC00Pii DUBLU SUCCES LA TENIS DE MASA AL SPORTIVILOR DIN BIHOR La şah, pe locul I reprezentanţii judeţului Călaraşi (fete) şi ai Sectorului Agricol Ilfov (băieţi) Municipiul Constanţa a fost gazda a două atractive finale pe ţară sub genericul Dacia­dei : întrecerile la tenis de masă şi şah din cadrul „Cupei CENTROCOOP“. Competiţia de tenis de masă, anul acesta la a IX-a ediţie, a reunit în Sala Sporturilor­­în faţa unui pu­blic numeros şi destul de avi­zat, cu toate că această dis­ciplină sportivă nu are în lo­calitate tradiţia voleiului, fot­balului, luptelor sau rugbyu­­lui) pe campionii judeţelor, băieţi şi fete, „excelent pregă­tiţi, unii chiar cu veleităţi în performanţă“, cum apreciază delegaţii federaţiei de resort, Theodor Ghega şi Viorel Pău­­nescu. în întrecerea feminină, pe locul I s-a situat Adriana Băr­buţă, economistă din judeţul Bihor, în continuare s-au cla­sat : 2. Antonela Baciu (Arad), 3. Elena Pleşca (Bistriţa-Nă­­săud), care şi-a păstrat poziţia din ediţia precedentă, 4. An­toanela Molocea (Botoşani), 5. Roberta Toma-Kraus (Bucu­reşti). Băieţii şi-au desemnat cîştigătorul in persoana lui Du­mitru Daraban, tot un repre­zentant al judeţului Bihor, a­­nul trecut pe locul 3. In urma sa s-au situat : 2. Gh. Modîlcă (Călăraşi), 3. L Drăgoi (Bra­şov), cîştigătorul ediţiei pre­cedente, 4. Şt. Topologeanul (Călăraşi), primul la ediţia din 1985. Se înţelege limpede cît de disputată a fost întrecerea­­ în finala de şah (ediţia a II-a), competitorii prezenţi în sala de la Complexul sportiv „Dobrogea“ au... fixat urmă­toarea ierarhie : fete: 1. Ma­riana Iosif (Călăraşi), 2. I­onica Pană (Vaslui), cîştigătoarea primei ediţii, 3. Marioara Ena­­che (Giurgiu) , băieţi, 1. C. Zicu (Sectorul Agricol Ilfov), 2. D. Istrate (Mureş), 3. V. Mo­canu­ (Vaslui). La hochei pe gheață S.C. MIERCUREA CIUC, DOUĂ VICTORII LA DINAMO In etapele 17 şi 18 ale Diviziei A I la hochei s-au înregistrat următoarele rezultate: DINAMO — S.C. MIERCUREA CIUC 2—1 (1—1, 0—0, 1—3) și 4—6 (0—2, 3—1, 1—3). Cele două partide au avut cam acelaşi... storic, de fiecare dată decizia fiind dată în ultima trei­me de joc. Hocheiştii harghiteni, cu un lot mai omogen, mai bine pregătiţi fizic şi cu o mai mare dorinţă de a învinge, s-au im­pus în ambele dispute, adjude­­cindu-şi toate cele patru puncte puse in joc. Despre calitatea spectacolului sportiv oferit nu avem prea multe cuvinte de laudă, cele d­uă „tabere“ pre­­ocupîndu-se prea mult de plă­­tirea unor polițe. Cele 16 goluri ale dublei în­­tîlniri, conduse de brigada N. Enache — Fl. Gubernu, M. Pres­­neanu, au fost realizate de: D. Popovici (min. 13), Csata (min. 56) — Dinamo Bartalis (min. 9), B. Nagy (min. 421 Baricz (min. 52), Geréb (min. 56) — Sport Club. In primu’ meci, respectiv Z. Csíki (min. 23), Andrási (min. 29), Solyom (min. 37), Pisăru (min. 57) — Dinamo, Keresztes (min. 3), Demeter (min. 16 şi 45), Baricz (min. 24), Cs. Antal (min. 43 și 47) — Spor Club. (Andi VILARA) PROGRESUL MIERCUREA CIUC — DUNAREA GALATI 6—3 (2—1, 1—0, 1—2) şi 3—6 (1—0, 0—4, 2—2). Au fost două meciuri de mare luptă, dar rezultatele arată şi două moduri diferite de abor­dare a partidelor. Marcatori: Sándor 2+0, A. Csiki 2+0, Csedö X+1, Peter 1+0, Todor 0+2 pen­tru Pr­ogresul, respectiv E. Radu 1+1, Marcu 1+1 Geru 1+0, St. Zah­ar­ia 0+1, Fulga 0+1, Nuţu 0+1, Gherghişan 0+1. Au arbitrat St. Enciu — S. Dinu, Gh. Taş­­nadi. (Vaier PASCANU — co­resp.) C.S.M. VIITORUL GHEOR­­GHENI — STEAUA 6—8 (2—4, 1—1, 3—3) si 2—12 (0—3, 1—7, 1— 2). In pofida scorului, mai ales din cea de a doua partidă, gazdele s-au străduit să dea o replică drrză valoroşilor hoche­­işti militari. Marcatori: Ara­brus 3+0, Töke 1+0, Kolcso 1+0, Becze 1+0, Zsigmond 0+1, L. Csata 0+1 pentru Viitorul, res­pectiv Nistet­ 1+2, Dragomir 2- 1-0, V. Huţanu î+l, Burada 3+2, N, Alexe 1+0, Gliga 0+3, Popescu 0+1, Antal 0+1, Sofron 0+1, Horvath 0+1. Arbitri: Gh. Míeu — T. Szabó, Cs. Fodor. (Bela MALNASI — coresp.). CAMPIONATELE NAŢIONALE DE ŞAH bucureşti. Penultima rundă, a 14-a, a finalei feminine, s-a încheiat cu următoarele rezulta­te: Jicman — Murţşan 0—1, Stan­­ciu — Caravan 1—0, Ganţ — Kozma remiză, Boieu — Stanca remiză, Popescu — Ghindă g remiză, Bădulescu — Baumstark fl 1—0, Chiricuţă — Duminică re- ■ miză. In întrerupta anterioară, _ Ghindă — Boieu­i—0. In fruntea­­ clasamentului se află Eugenia g Ghindă și Margareta Mureşan 8 cu cîte 10 puncte urmate de Gabriela Stanciu 1,5 p, Gertrude Baumstark 9 p, Ugia Jicman 8,5 p. PREDEAL. In finala masculi- ■ nă s-a disputat runda a 15-a: g Ciolac — Stoica întreruptă, Ghin­­g­­ă — Nicolaide ;—0, Foișor — Ionescu remiză, Birlescu — Ghi­­o­tescu remiză, Traiatovici — Ar-­­­mas 0—1, Marin — Stefanov 0—1, g Șubă — Pavlov remiză, Gheor­­ghiu — Grunberg 1—0. Conduce Fl. Gheorghiu, cu 9,5 p (mai are o singură partidă de jucat), 2. Ov. Foişor 8,5 p, 6— 5. I. Armaş, P. Ştefanov şi El Ghindă 8 p, o 6—8. M. Şubă, M. Pavlov, C. Io- I­nescu 7,5 p, 9—10 S. Grunberg,­­ D. Dumit­ra­che 7 p, 11—12. Th. Ghiţescu şi M. Marin 6,5 p, 13— 14. v. Nicolai­de şi V. Stoica 6 p, 13—16. Gh. Ciolac, I. Biriescu 5,3 p, 17. M. Tratatdiaci 4,5 p. Mai sunt de tuei două runde. MULTE SURPRIZE (Urmare din pag. 1) acest eşec pe seama întîmplă­­rii — aşa e cîteodată în sport — mai ales că formaţia din­­Alba Iulia este una dintre divizionarele bine contate. Dar, în continuare, după ce a reu­şit să treacă de echipa giuleş­­teană (4—2, la capătul unor întăniri deosebit de aprige), de Independenţa Sibiu (4—3, in aceeaşi notă) şi de A.S.A. Tg. Mureş (5—1, mai lejer, după cum o arată şi scorul), a urmat ultima confruntare a sa, cu tînăra formaţie d­in Cluj- Napoca, aflată pentru prima oară în eşalonul de elită. „Sem­nalul de alarmă“ a fost tras chiar de la prima categorie, supersuroată, cînd orădeanul Mihai Ţuica, care cîştigase toa­te întîlnirile, a fost învins prin ippon(!) de Zoltán Kiss. Renun­ţăm la detalii, rezumîndu-ne să menţionăm că în final modesta echipă din Cluj-Napoca i-a servit o lecţie aspră formaţiei orădene învingînd-o cu 3—2 ! Dar şirul surprizelor nu s-a oprit aici. Independenţa Sibiu, prin poziţia sa în clasament, locul B, era clar favorită în partida cu A.S.A. locul 18. Cu toate acestea victoria, 3—3 (3—2 la tpponaveral), a revenit, pe deplin merit, echipei mu­reşene. In rindul rezultatelor nescontate trebuie să situăm şi victoriile categorice repurtate de Rapid Bucureşti, 6—1 cu Constructorul Alba Iulia şi tot 6—1 cu C.F.I. Universita­tea, precum şi succesele obţi­nute de C.F.R. Universitatea, 6— 0 cu Independenţa şi de­­A.S.A., 4—2 cu Constructorul Alba Iulia. In rest, epiloguri fireşti, Steaua, care se află în „dia­log la distanţă“ cu Dinamo Bucureşti, a cîştigat, aşteptat de altfel, pe linie, dar nu la scoruri care s-o scutească de emoţii : 5—2 cu A.S.A., 6—0 cu Independenţa, 6—1 cu C.F.R. Universitatea, 5—2 cu Con­structorul şi la limită: 4—3 cu Rapid Bucureşti! Celelalte re­zultate: Rapid Bucureşti —­­A.S.A. 4—3 şi Independenţa — Constructorul 5—2. Organizarea ireproşabilă şi arbitrajele corecte (uneori con­testate, dar fără acoperire) au contribuit la buna desfă­şurare a întrecerilor. Dintre ar­bitri s-au remarcat Viorel To­­sun, Constantin Golan şi Vio­rel Burlan (Bucureşti), Constan­tin Golăescu şi Vasile Fîlnzaru­ (ambii din Iaşi), BRAŞOV. Deşi lipsită de cel mai valoros judok­a, Mihai Cioc, accidentat la recentele Campio­nate Mondiale, echipa braşovea­­nă Dinamo a obţinuit victorii în toate partidele pe care le-a susţinut: 4—2 cu Strungul Arad, 7— 0 cu Carpaţi Mîrşa, 6—1 cu ADMINISTRAȚIA DE STAT 1000-PRONOSPORT INFORMEAZĂ CÂȘTIGURILE TRAGERII PRO­­NOEXPRES DIN 25 NOIEM­BRIE: cat. 1: 1 variantă 25% — autoturism „Dacia 1300“ (70.000 lei); cat. 2: 7 variante 25% a 5.003 lei; cat. 3: 20,50 a 1.708 lei; cat. 4: 77,25 a 453 lei; cat. 5: 168,00 a 208 lei; cat. X: 223,00 a 200 lei; cat. 7: 3.604,75 a 100 lei. Report la categoria 1: 18.862 lei. Participantul Turcov Narcis- Mih­ai, din Bucureşti, a cîştigat un autoturism „Dacia 1300" (70.000 1e’). • Acţiunea care reţine atenţia in mod deosebit in această săp­tămînă este TRAGEREA EXCEP­ŢIONALA LOTO de duminică, 8 decembrie, care este şi ULTIMA TRAGERE DE ACEST FEL A A­­NU­LUI ce ne apropie de final. Desigur că participanţii vor în­cerca şi de data aceasta satis­facţia unor importante cîştiguri, constînd în autoturisme „DACIA 1300“, sume de bani de diverse valori şi excursii în U.R.S.S. TRAGEREA EXCEPŢIONALA LO­TO se dovedeşte avantajoasă şi atractivă şi prin formula sa teh­nică, reamintim, în acest sens, că se efectuează 7 operaţiuni de extragere, in 2 faze, cu un to­tal de 66 de numere. Extragerile fiind grupate cîte două sau cîte trei, există posibilitatea de a se cîștiga și cu 1 numere din 18 sau 14 extrase. Vinzarea bilete­lor, care a început deja de luni, 30 noiembrie, continuă pînă sîmbătâ, 5 decembrie.­­ Pentru amatorii de PRONO­­EXPRES reamintim că, m­îine, mie­curi 2 decembrie, va avea loc tragerea obișnuită a sâptă­­minii la sistemul respectiv, ast­fel că ASTA ZI ESTE ULTIMA ZI pentru procurarea de bilete cu ARBITRI! ETAPEI A 14-a A DIVIZIEI A MIERCURI 2 DECEMBRIE A.S.A. Tg. Mureş —■ Petro­lul : M. Constantinescu ; D. Ma­nole (ambii din Bucureşti) şi C. Corocan (Reşiţa). Dinamo — Steaua : I. Crăciu­­nescu (fim. Vîlcea) ; Ad. Po­rumbei­u (Vaslui) şi G. Ionescu (Bucureşti). C.S.M. Suceava — Corvinul : Fl. Popescu (Ploieşti) ; D. Bu­­ciuman (Timişoara) şi D. Vă­­tran (Arad). F. C. Argeş — Sportul Stu­denţesc : A. Moroianu , I. Coţ (ambii din Ploieşti) şi N. Geor­­gescu (Constanţa). Univ. Craiova — Oţelul Ga­laţi : O. Streng (Oradea) ; C. Gheorghe (Suceava) şi A. Ni­­colescu (Piteşti). Flacăra Moreni — Politehni­ca Timişoara : I. Velea (Cra­iova) ; M. Niculescu (Bucu­reşti) şi G. Pîrvu (Constanţa). „U“ Cluj-Napoca — Rapid : C. Teodorescu (Buzău) ; V. Curt (Constanţa) şi I. Vereş (Sf. Gheorghe). S. C. Bacău — F. C. Olt : M. Salomir (Cluj-Napoca) ; N. Voinea (Bucureşti) şi I. Nicu­­liţov (Focşani). JOI 3 DECEMBRIE Victoria Bucureşti — F.C.M. Braşov , V. Titorov, C. Ol­teanu (ambii din Drobeta Tr. Severin) şi Al. Mustăţea (Pi­teşti). Toate meciurile vor începe la ora 13. I­I­I­I 1­I Minerul Cimpulung Muscel, 5—1 cu C.S.M. Oţelul Tîrgovişte şi 4—1 cu Politehnica Iaşi. Mai tre­buie să remarcăm buna evoluţie a formaţiei din Iaşi. Politehnica, în palmareisul căreia au fost înscrise primele victorii la ac­tuala ediţie : 4—2 cu Nik­amo­­nia Făgăraş (una dintre sur­prizele grupei din localitate), 4— 3 cu Minerul, 3—3 (3—2) cu Oţelul şi 3—4 cu Strungul. Ce­lelalte rezultate: Nitramoma cu Oţelul 3—2, cu Strungul 3—4 (altă surprinză), cu Carpaţi 2—5 (1) şi cu Minerul 5—2; Carpaţi cu Strungul 3—4, cu Minerul 5—2 şi cu Oţelul 3—3 (3—2); Strungul — Oţelul 3—4. Carol GRUIA, coresp. ORADEA. întrecerile din lo­calitate au fost dominate cu autoritate de multipla campioa­nă a ţării, Dinamo Bucureşti, care a obţinut victorii cu sco­rul maxim, 7—0, în toate me­ciurile, cu Petrochimistul Pi­teşti, C.S.M. Borzeşti, Con­structorul Miercurea Ciuc, Da­nubiana Bucureşti şi cu Rulmentul Bîrlad. Tot cu 5 victorii a încheiat competiţia şi formaţia locală T.C.I.: 6—0 cu Danubiana, 4—1 cu C.S.M. Borzeşti, 4—1 cu­ Petrochimis­tul, 4—3 cu Constr. M. Cine şi 5— 2 cu Rulmentul. Celelalte rezultate: C.S.M. Borzeşti , cu Rtulmentul 4—2, cu Danubiana 6— 0 și cu Petrochimistul 4—3; Constructorul cu Rulmentul 5—2, cu Petrochimistul 2—5 și cu Danubiana 4—3; Rulmentul cu­ Petrochimistul 4—2. Ilic GIN­SA, coresp. I ■ I­I­I DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A XIV-a Duminică se va disputa ultima etapă a turului campionatului SERIA I Carpaţi Gălăneşti — A.S.A. Explorări Cimpulung Moldove­nesc 1—3 (0—1), Avîntul Frasin — Minerul Gura Humorului 2—1 (2—1), I.T.A. Celuloza P. Neamţ - Metalul Rădăuţi 3—0 (1—0), Aurora Tg. Frumos — Belonu­ Săvineşti 3—0 (1—0), Constructo­rul Iaşi — Electro Botoşani 2—0 (1—0), Steaua Minerul Vatra Dornei — Cetatea Tg. Neamţ 3—0 (1—0), Chimia Fălticeni — Zim­brul Siret 8—0 (5—0), Metalul Botoşani — TEPRO Iaşi 3—1 (1-1). P­e prunele locuri în clasament, după etapa a XIV-a: 1. EXPLO­RĂRI CIMPULUNG 37 p (41—8), 2. Chimia Fălticeni 28 p (38—11), 3. Constructorul Iași 26 p (26— 18). . . pe ultimele locuri! 15. Mi­nerul Gura Humorului 13 p (21—20) — penalizată cu 1 p„ 16. Electro Botoșani 9 p (8—26). SERIA A II-3 Moldosin Vaslui — Aripile Ba­cău 2—3 (1—3), Textila Buhuşi — Steaua Mecanica Huşi 0—2 (0—2), Partizanul Bacău — Minerul Co­măneşti 2—0 (0—0), Foresta Gu­­geşti — Mecanica Vaslui 1—0 (1—0), Laminorul Roman — Lu­ceafărul Adjud 9—0 (4—0), Pro- t­etanii Bacău — C.S.M. Borzeşti 2—1 (0—1), MECON Mun. Gh. Gheorghiu-Dej — Constructorul Hidrotehnica Focşani 3—0 (2—0), Unirea Negreşti — Petrolul Moi­­neşti 2—1 (2—0). Pe primele locuri: 1. ARIPILE BACAU 34 p (28—9), 2. Meca­nica Vaslui 26 p (24—18), 3. Pe­trolul Moineşti 25 p (29—14), 4. Mecanica Huşi 25 p (24—16) — din 13 jocuri, ...pe ultimele locuri: 15. Constructorul Focşani p (an—si), 16. Moldosin Vaslui 9 p (17—40) — din 13 locuri. SERIA A IH-a Metalul Mangalia — Victoria I.R.A. Tecuci 4—1 (1—9), Portul Constanţa — Cimentul 4-1 (2-0), I.M.U.-C.S.S. Med­gidia - Dunărea C.S.U. Ga- Uiţi 0-0. C.S. Progresul Brăila - CONPREF Constanţa__2—1 (1—1), Gloria Galaţi — Brăila 3-0 (0-0), D.V.A. Portul curaţi — Arrubium Măcin 3—0 (2—0), Progresul Isaccea — Mi­norul Mahmudia 6—0 (2—0), C.S.S. Tulcea - Laminorul Vi­­ziru 1—0 (0—0). Pe primele locuri: 1. META­LUL MANGALIA 38 p (33—9), 2. Dunărea-Galaţi 26 p (37—15), 3. Constanta 15 p (18—26), 16. Mine­rul Mahmudia 4 p (7—39). SERIA A IV-a Dunărea Călăraşi — Unirea Ur­­ziceni 1—0 (1—0), Olimpia Slobo­zia — F.C.M. Dunăreană Giurgiu 3—0 (0—0), A.S.A. Buzău — ISCIP Ulmeni 5—0 (3—0), S.N. Oltenniţa — Viitorul Chirnogi 2—1 (0—0), Utilaje Grele Giurgiu — Petrolul Berea 2—1 (1—1), Victo­ria Munteni Buzău — Chimia Bu­zău 1—0 (0—0), Carpaţi Nehoiu — Metalul Buzău 2—1 (1—1), Vic­toria Ţăndărei — Petrolul Roata de Jos 2—0 (1—0). Pe primele locuri: 1. DUNĂ­REA CALARASI 37 p (45—8), 2. Unirea Urziceni 30 p (33—15), 3. S.N. Olteniţa 23 p (27—19), 4. U­­tilaje Grele Giurgiu 23 p (23—20) ...pe ultimele locuri: 15. Dună­reană Giurgiu 12 p (14—26), 16. Metalul Buzău 10 p (9—18). SERIA A V-a 1UPS Chitila — Automatica Bucureşti 0—0, Metalul Mija — Avicola Crevedia 2—0 (1—0) — s-a jucat la Floreşti, Abatorul Bucureşti — MECON Bucureşti 1— 0 (1—0), Electrica Titu — Teh­nometal Bucureşti 4—3 (1—2), Mi­nerul Şotînga — Chimia Găeşti 3—0 (2—0), Viscofil Bucureşti — C.F.R.-B.T.A. Bucureşti 3—2 (2—0), Cimentul Fieni — Danubiana Bucureşti 2—1 (1—1), I.M.G. Bucureşti — Petrolul Tirgovişte 2— 0 (1—0). Pe primele locuri: 1. META­LUL MIJA 29 p (25—12), 2. Au­tomatica București 28 p (35—14), 3. IUPS Chitila 23 p (26—19), 4. Viscofil București 23 p (22—19) ... pe ultimele locuri: 14. Danubi­ana București 14 p (21—24), 15. Cimentul Fieni 14 p (13—30), 16. Tehnometal București 9 p (10—26). SERIA A VI-a I.O.R. Balş — Dacia Piteşti 0— 0, Progresul Corabia — Elec­tronistul Curtea de Argeş 2—1 (0—1), Viitorul Drăgăşani — ROVA Roşiori 1—0 (0—0), Unirea Piteşti — Dacia Metalul Rm. Vil­­cea 6— 1 (3—0), Textila Roşiori — Automatica Alexandria 1—0 (0—0), Recolta Stoicăneşti — Chimia Tr. Măgurele 3—0 (2—0), C.F.R. Craiova — Progresul Băltești 1— 0 (1—0), Muscelul Cimpulung — Constructorul T.C.I. Craiova 2— 0 (0-0). Pe primele locuri: 1. DACIA PITEŞTI 32 p (33—9), 2. Auto­matica Alexandria 27 p (18—5), 3 Muscelul Cimpulung 22 p (21— 14), 4. Textila Roşiori 22_ p­ns_nj ...pe ultimele locuri: 15. ROVA Roşiori 14 p (11—12) — din 13 Jocuri, 16. C.F.R. Craiova 14 p (11—21). SERIA A VII-a Minerul Anina — Minerul Mo­­tru 4—0 (4—0), C.F.R. Victoria­­Caransebeş — Automecanica Re­şiţa 2—0 (2—0), Minerul Mătă­sari — C.S.M. Lugoj 1—0 (0—0), Minerul Moldova Nouă — Cierna Orşova 3—1 (1—0), Mecanizatorul Şimian — C.S.M. Caransebeş 1—0 (0—0), Termoconstructorul Dro­­beta Tr. Severin — Minerul Ro­­vinari 3—1 (1—0), Metalurgistul Sadu — Metalul Oţelu Roşu 2—0 (0—0), Minerul Oravita — Petro­lul Ţicleni 2—0 (1—0). Pe primele locuri: 1. MINERUL SIOTRU 31 p (34—10), 2. Minerul Moldova Nouă 26 p (21—14), 3. C.S.M. Caransebeş 25 p (25—14) ...pe ultimele locuri: 1. Metalul Oţelu Roşu 15 p (15—16), 15. Mi­nerul Rovinari 15 p (13—26), 16. Metalurgistul Sadu 12 p (9—20). SERIA A VIII-a Unirea Tomnatic — C.F.R. Timişoara 0—2 (0—0), Oţelul Dr. d­r. Petru Groza — Şoimii Lipo­­va 2—0 (2—0), A.S. Sânmartinul Sîrbesc — Strungul Chişineu Criş 5—3 (3—0), Unirea Valea Iul Mi­hai — Vagonul Arad 1—0 (0—0), Auto Vulcan Timişoara — înfră­ţirea Oradea 3—0 (1—0), Motorul I.M.A. Arad — Unirea Sînnicolau 3—0 (1—0), Recolta Salonta — Gloria Beiuş 1—1 (1—1), U.M. Ti­mişoara — Minerul Şunculuş 4—0 (0-0). Pe primele locuri: 1. UNIREA TOMNATIC 28 p (31—23), 2. C.F.R. Timişoara 27 p (32—10), 3. Vagonul Arad 27 p (25—16) ...pe ultimele locuri: 15. Unirea Valea lui Mihai 16 p (14—29), 16. Mine­rul Şunculuş 15 p (18—30). SERIA A IX-a Oaşul Negreşti — Minerul Cav­­nic 1—0 (1—0). Industria Sîrmei Cimpia Turzii — Olimpia Gherla 8—1 (2—1). Motorul I.R.A. Cluj- Napoca — Minerul Borşa 3—0 (0—0). Someşul Satu Mare — CUPROM Baia Mare 4—0 (2—0). Laminorul Victoria Zalău — Chi­mia Tăşnad 3—2 (1—0), Minerul Taxţ — IZOMAT şimleul silvaniei 1—0 (0—0), Minerul Băluţ — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 1—2 (0—0), Minerul Sărmăşag — Mi­nerul Bălţa 1—0 (0—0). Pe primele locuri: 1. MINERUL CAVNIC 32 p (27—8), 2. Indus­tria Sirmei C. Turzii 30 p (33—12), 3. Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 27 p (29—12) — penalizată cu 1 p ...pe ultimele locuri. 13. Minerul nr.«ia 1.1 n (18—30). 14. CUPROM Etapa s-a încheiat, comentariile continuă ■■ “ iLrgumript, tm , „­ RAPIDITATEA... RAPIDULUI Cronica meciului nr. 1 al e­­tapei (Rapid — Dinamo) a sub­liniat virtuţile lui. De data asta aşteptările au fost confir­mate, întrecerea a fost domi­nată de un deplin spirit de sportivitate, prezent in ambele tabere. Iar jocul a avut toate atributele veritabilului specta­col: tempou susţinut, faze dra­matice la ambele porţi, parti­turi tactice bine studiate şi a­­plicate. Dinamo a ştiut să va­lorifice experienţa superioară a­ tuturor jucătorilor, a pasat cînd a trebuit, l-a lansat insis­tent şi, cum s-a văzut, fruc­tuos, pe Cămătaru (cel mai bun jucător al său în această intîlnire) şi, în final, a avut capacitatea să apere minima diferenţă de pe tabelă, cu gîn­­dul, fireşte, la derbyul de mîi­­ne. Aportul lui Moraru la ob­ţinerea ambelor puncte nu tre­buie neglijat, ne gîndim mai ales la intervenţia salutară la şutul lui Drăghici, din ultime­le secvenţe ale partidei. Feroviarii au făcut, credem, una dintre cele mai bune par­tide din campionat şi, în ciu­da înfrîngerii, pot privi cu în­credere înainte, chiar dacă si­tuaţia „ din clasament spune altceva. Ne permitem să reafir­măm că „ul“-le din Giuleşti cu­prinde un grup de jucători în vizibilă ascensiune, jucători de talent care pot da (şi vor da) mult mai mult. Pentru noi, cu­plul Tănase—Drăghici a repre­zentat o revelaţie. Iată un punct de plecare pentru giuleş­­teni în „campania de recupera­re“ care poate şi trebuie să se declanşeze cu rezultate mai simţite pentru „clasamentul a­­devărului“. Modul cum a evo­luat Rapid în faţa unei echipe ca Dinamo a constituit, după opinia noastră, cel mai edifi­cator test al posibilităţilor e­­chipei, care dispune de un ele­ment ce nu poate fi obţinut chiar printr-o instruire exem­plară: VITEZA DE JOC, asi­gurată de calităţile majorităţii componenţilor formaţiei de ba­ză, rapizi, ca şi numele echipei lor. Cu rapiditatea sa caracte­ristică... Rapid are argumente spre a demara de pe actuala poziție. Gloria Galați 25 p (23-14) ... pe ..........i: POMPREP I 1. Dtnamo Buc. 13 15 • 105- 0 15 2. Steaua 15 U • 90-11 15 3. D imuno Bv. 15 14 1 78-20 14 4. Rapid Sinteza 15 13 Í 67-24 13 5. T.C.l. Ora«lca 15 It 1 66-27 12 6. Rapid Buc 15 12 3 59-37 12 7. Constr. Alba I. 15 9 * 41-45 9 8. Nitramonia 15 I 1 49-43 8 9. Strungul 14 4 8 43-51 6 10. C.S.M. Borzești 15­­ 3 39*30 6 11. Cons. M. Cluj 15 6 9 39-58 6 12. Carpați Mîrșa 15 6 9 39-60 6 13. Independența 15 6 9 39-61 6 14. C.F.R. Univ. 15 5 10 33-59 5 15. A.S.A. Tg. M. 14 4 10 32-57 4 16. Danubiana 15 4 11 29-61 4 17. Rulmentul 14 4 10 28-62 4 18. Petrochim. 14 3 11 30-57 3 19. Otelul 14 3 11 29-58 3 20. Poli. Lasi 15 3 12 30-66 3 21. Minerul 15 0 15 19-73 0 1 I I I I I I I Eftimie IONESCU O nouă fază fierbinte in careul echipei oaspete, asa cum au fost ■ mai mereu in timpul partidei Steaua — C.S.M. Suceava (5—0) Foto: Nicolae PROFIR DE CE NUMAI DUPĂ PAUZĂ ? Cînd în min. 9 al meciului de la Braşov, în urna unei acţiuni-şnur Kramer — Avă­­danei — Terheş, acesta din ur­mă a ajuns nemarcat în apro­pierea punctului de la 11 m (şutind însă în portarul Hris­­tea), piteştenii şi-au strîns şi mai mult rîndurile în jurul propriului careu, pînă şi Radu II părăsindu-şi postul de virf avansat pentru a veni în sprijinul „redutei“. Doar mij­locaşul Fană, investit, se pare, de antrenorul Halagian cu ro­lul de „cercetaş“, mai ieşea în avanposturi, ajungînd chiar în minutele 18 şi 19 în excelente situaţii de gol (datorită pozi­ţiilor ofensive ale fundaşilor adverşi) pe care le-a ratat, însă, ca un începător. Şi d­upă ce Hristea s-a opus cu succes deschiderii scorului în perioa­da cea mai densă a atacurilor braşovene (între min. 25 şi 35), n-a mai putut-o face înaintea încheierii primei reprize, chiar dacă în careul mic se alia mai mult de jumătate din e­­chipa argeşeană. Mirajul lui 0—0 dispărând, F. C. Argeş a revenit in te­ren după pauză cu cealaltă partitură, atacul. Şi a arătat că o cunoaşte, dar nu o interpre­­teaza decit la... nevoie. Însăşi înlocuirea lui Pană cu Băluţă, jucător cu recunoscută capa­citate constructiv-ofensivă, do­vedeşte mutaţia tactică a an­trenorului piteştean, în timp ce elevii lui Ştefănescu (care, gripat, n-a putut intra, şi un teren) pierdeau, o dată cu ini­ţiativa în joc, şi capacitatea fizică a unei replici pe măsu­ră. Atunci cînd în locul lui D. Zamfir (nici in vervă, dar nici bine servit de coechipieri) a intrat Gheoacă, fluxul ofen­siv al oaspeţilor a atins un voltaj şi mai ridicat, care, cu­rînd a şi scurt-circuitat apă­rarea lui F.C.M. Braşov, Ra­du II înscriind cu dezinvoltură şi restabilind egalitatea. Aces­ta a fost punctul de fortissimo al partiturii argeșene, pentru că după gol s a continuat o piano, în ultimul minut Ilris­­tea apelînd la... ultimele re­surse pentru a evita un gol decisiv. în această repriză gaz­dele mai mult au sperat în­tr-un penalty care n-a venit. Pou! SLAVESCU JOC FRUMOS PE ATAC, DAR.. La Slatina, F. C. Olt şi A.S.A. Tg. Mureş au ofe­rit o partidă dintre a­­celea care rămîn în me­morie. La sfîrşit, desigur, deza­măgire în rîndurile oaspeţilor, care au fost atit de aproape de un rezultat de egalitate, în replică, învingătorii, mai a­­les antrenorii şi conducătorii clubului, spuneau: „Dacă ai două meciuri ca acesta, faci in­farct, nu altceva“. Pentru un... neutru, meciul a fost frumos, cu cele cinci goluri, cu răstur­nările de scor, cu tot drama­tismul lui. 1—0 pentru A.S.A. ; 1—1, 2—1 pentru Olt ; 2—2 în min. 83 ; victorie în min. 89, practic în min. 90, pentru că după golul lui Eftimie meciul a mai fost prelungit un minut. Şi au mai fost marile ocazii, mai ales a lui Ciorceni! Mureşenii erau supăraţi. Această echipă joacă frumos, curat, înscrie go­luri în deplasare (e depăşită la eficacitate doar de pa­tru formaţii — Steaua, Di­namo, Corvinul şi Victo­ria), dar primeşte goluri multe, 30, cele mai multe d­in Divizia A, compartimentul de­fensiv, culmea, cel mai ex­perimentat, greşind mult, la care s-au adăugat şi gafele portarului Vodă, vinovat de greşeala (necunoaşterea regu­lamentului !?!) care a stat la baza golului doi şi neatent la voleul lui Eftimie, care a con­semnat victoria. Iar F.C. Olt, suportînd randamentul mai modest al lui Laurenţiu, Leţa sau Dudan şi şocul de la pri­mirea golului doi în min. 83 (la greşeala lui Ciurea, care pînă atunci scosese trei goluri ca şi făcute) a avut forţa şi tăria morală să joace pînă la fluierul final, să creadă în şan­sa sa şi să obţină o victorie atît de preţioasă. Şi la echipa gazdă am înregistrat marile ratări ale lui Pena şi Turcu, dar totul e bine cînd se ter­mină cu bine. Şi în cazul Ol­tului golaverajul (18—25) a­­trage atenția că se primesc multe goluri. Constantin ALEXE Baia Mare 13 p (16—29), 15. Mi­nerul Bălţa 13 p (20—34), 16. Mo­torul Cluj-Napoca 11 p (15—22). SERIA A X-a Minerul Lupeni — Unirea Al­ba Iulia 0—0, Textila Cisnădie — Automecanica Mediaş 3—0 (1—0), Metalurgistul Cugir — C.S.U. Me­canica Sibiu 3—0 (0—0), Mecani­ca Alba Iulia — C.F.R. Simeria 1—1 (0—0), Mureşul Deva — Carpaţi Mîrşa 3—1 (2—0), Mine­rul Ştiinţa Vulcan — Nitramonia Făgăraş 3—0 (2—0), I.P.A. Sibiu — Aurul Brad 2—1 (1—0), Meta­lul Aiud — Timovele Blaj 1—0 (1-0). Pe primele locuri: 1. UNIREA ALBA IULIA 37 p (38—10), 2. Mureşul Deva 32 p (22—10), 3. I.P.A. Sibiu 25 p (23—16), 4. Mi­nerul Vulcan 25 p (25—16) ...pe ultimele locuri: 14. Mecanica Al­ba Iulia 12 p (17-28), 15. C.S.U. Mecanica Sibiu 12 p (11—24), 16. Timovele Blaj 10 p (17—28). SERIA A XI-a Progresul Odorheiu Secuiesc — Oţelul Reghin 4—2 (2—1), Meca­nica Bistriţa — Metalul Reghin 7—1 (2—1), Metalotehnica Tg. Mureş — Laminorul Beclean 5—1 (2—1), Minerul Rodna — Minerul Bălan 4—0 (2—0), Metalul Sighi­şoara — Viitorul Gheorgheni 2—0 (0—0), Lacul Ursu Sovata — Mu­reşul Luduş 4—1 (2—1), Avintul Reghin — Chimforest Năsăud 5—1 (3—0), Hebe Singeorz Băi — Unirea Cristuru Secuiesc 2—0 (1-0). Pe primele locuri: 1. PROGRE­SUL ODORHEI 33 p (35—15), 2. Mecanica Bistrița 32 p (38—11), 3. Avîntul Reghin 29 p (32—11) ... pe ultimele locuri: 15. Chimfo­rest Năsăud 15 p (20—21), 16. Laminorul Beclean 11 p (14—31). SERIA A XII a Electro Sf. Gheorghe — Victo­ria Floreşti 2—0 (2—0), Precizia Săcele — Metalul Tg. Secuiesc 4—3 (1—2), Montana Sinaia — A.S.A. Chimia Ploieşti 1—0 (1—0), Carpaţi Covasna — Mobila Mă­gura Codlea 4—1 (2—0), Mine­rul Filipeştii de Pădure — Car­paţi Sinaia 5—0 (1—0), Minerul Baraolt — Poiana Cîmpina 0—1 (0—0), Unirea Cîmpina — Cimen­tul Hoghiz 3-0 (1-0), Petrolul Băicoi — IMASA Sf. Gheorghe 1-0 (1-0). Pe primele locuri: 1. ELECTRO SF. GHEORGHE 31 p (31—7), 2. Poiana Cîmpina 23 p (24—0) — penalizată cu 3 p, 8. Victoria Floreşti 23 p (23—19) —­mele locuri: 15. Chimia Ploieşti 15 p (17—20), 16. Carpaţi Sinaia 12 p (12-34). • Rezultatele ne-au fost transmi­se de către corespondenţii noş­tri voluntari din localităţile res-

Next