Sportul, iunie 1988 (Anul 44, nr. 11955-11980)

1988-06-01 / nr. 11955

Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT I ANUL XLIV - Nr. 11 955 1­4 PAGINI - 50 BANI­­ Miercuri 1 iunie 1989 } In Divizia A de handbal masculin 11N DERBY ONORAT: STEAM-H C. NINAUR 29-26 In meci restanţă contînd pentru etapa a XXI-a a Divi­ziei A la handbal masculin, marţi după-amiază s-au întîl­­niit, în Sala Floreasca, două dintre fruntaşele campionatu­lui: STEAUA şi H. C. MIN­AUR BAIA MARE. La capătul unei partide de un bun nivel tehnic şi spectacular, bucureştenii au cîştigat cu scorul de 29—26 (16—12). Elevii antrenorilor Radu Voina şi Ştefan Birtalan , şi-au onorat astfel cu o nouă victorie, a 20-a în actualul campionat (şi două înfrîngeri), titlul de campioni ai celei de-a XXX-a ediţii a Campionatului Naţional. Spectatorii prezenţi un număr destul de mare au a­­sistat la faze de un bun nivel tehnic şi spectacular, cu...­­„mult handbal, aşa cum s-a vă­zut destul de rar în ultimul timp în sălile noastre. Meciul a fost echilibrat în prima sa parte (de şapte ori egalitate pînă în minutul 11: 7—7). Din acest moment, steliştii apasă pe accelerator, pofta de gol a lui Vasile Stingă este din ce în ce mai evidentă, portarul Nicolae Munteanu oferă garanţie şi ta­bela de scor consemnează 14—9, min. 22. La reluare, jo­cul are acelaşi aspect, diferen­ţa mărindu-se­: 13—12, min., 33, 20—14, min. 39, 22—13, min. 44. Cu victoria ca şi asigurată, bucureştenii îşi permit momen­te de relaxare, prematură însă în faţa unei formaţii cîştigă­­toare a „Cupei I.H.F.“, care nu se lasă prea mult invitată şi reduce din handicap, dar nu are forţă să întoarcă rezultatul. Ar fi fost poate nedrept, Steaua dovedind că este aceeaşi for­maţie puternică, echilibrată pe posturi, cu un randament spo­rit datorat în special forţei de aruncare de la distanţă, unde alături de Stingă, Marian Du­mitru rămîne acelaşi om de bază. De la băimăreni, o fru­moasă impresie a lăsat tînărul Liviu Pavel, un jucător de reală perspectivă, deloc com­plexat de adversarii renumiţi pe care îi avea în faţă. Marca­tori: Stingă 12, Dumitru 8, Berbece 4, Mirică 2, Ştoi 2 şi Niculae 1 pentru învingători, respectiv Voinea 10, Pavel 8, Covaciu 4, Porumb 3 și Andro­­nic 1. Au condus bine: Gh. Sandor si N. Iancu. Mihail VESA Marian Dumitru aruncă la poartă, făcînd inutil blocajul lui Măricel Voinea (9), şi înscrie un nou gol Foto : Aurel D. NEAGU Astă-seară, la Amsterdam, în meci amical de fotbal OLANDA - ROMÂNIA UN TEST UTIL PENTRU „TRICOLORI“ AMSTERDAM, 31 (prin te­lefon de la trimisul nostru special). Echipa României sus­ţine, miercuri, un­ examen di­ficil în faţa puternicei forma­ţii a Olandei, care se pregă­teşte intens pentru startul în turneul final european. Dumi­nică echipa lui Rinus Michels a susţinut un joc amical cu Ajax, pe care l-a cîştigat cu 3—1. Golurile naţionalei olan­deze, care a rulat nu mai pu­ţin de 20 jucători, au fost marcate de Gullit, Wouters şi Bosman. Lotul nostru este gata de joc, în cursul după-amiezii de marţi, „tricolorii“ s-au antre­nat pe Stadionul Olimpic în condiţii destul de grele, deoa­rece aici, la Amsterdam, plouă neîntrerupt, în rafale. Antrenorii Effl, Jenei şi C. Drăguşin­u internţionează să prezinte următoarea formaţie : Lung — Varga, Bumbescu, I­elodedici, Rotariu — Sabău, Hagi, Bölöni, Klein — Lăcătuș, Cămătaru. Să subliniem faptul că titu­larul Iovan nu este refăcut după întinderea suferită în cursul meciului cu Rapid, iar Belodediei acuză o ușoară en­torsă — sperăm trecătoare. Cum privesc „tricolorii“ aceas­tă partidă cu Olanda ? Portarul Silviu Lung speră că echipa, care s-a reunit pentru prima oară după o pauză îndelungată, va face un meci bun, la înălţimea repu­tatului său adversar. „Acest meci cu Olanda — subliniază Lung — este unul foarte bine­venit pentru verificarea po­tenţialului nostru real şi pen­tru perspectiva preliminariilor din toamnă“. De aceeaşi păre­re este şi tînărul Belodediei, care adaugă : „Jucăm în com­pania unei echipe pe care o consider ca fiind una dintre cele mai bune din lume. Sper să prindem o zi bună şi să ne păstrăm cota europeană“. Ioan CHIRILA (Continuare in pag. 2-3) Adnotări după recentul­­eşec de la Campionatele Europene JUDOUL ARE RESURSE PENTRU A­ IEŞI DIN IMPAS înaintea Campionatelor Eu­ropene de judo din Spania, am fost — cum se obişnuieşte — la cîteva antrenamente ale lo­tului reprezentativ, în sala de la Stadionul „23 August“ din Capitală. Toţi judoka — după nelipsita încălzire — finalizau, aproape sincronizat, o întreagă suită de procedee tehnice. Cînd şi cînd antrenorul principal, Constantin Niculae, sau se­cundul­­său, Ioan Petrof, in­­terveneau cu unele­ corecţii. Au avut şi aşa-numitele ran­­duri — în fapt nişte meciuri cu mai mulţi adversari — la finele cărora cei vizaţi de se­lecţie s-au impus —­ mai greu sau mai uşor — dar au cîş­­tigat. Am fost tentaţi, de fie­care dată, pentru un reportaj, eventual şi cu o fotografie, aşa cum se face înaintea ori­cărei mari competiţii. Ceva însă — n-am putea spune ce anume — ne-a determinat să amînăm mereu. Să facă ei treabă bună la Pamplona, gîn­­deam, și ne-am repara în vreun fel „omisiunea“. Numai că, din păcate, la recentele întreceri continentale sportivii români s-au împovă­rat cu un nou eșec, după cel asemănător, din toamna trecu­tă (19—22 noiembrie), la CM, de la Essen (R.F.G.). Credeam — eram îndreptăţiţi să cre­dem — că antrenorii şi spor­tivii lotului au reţinut pînă la ultimul amănunt aspra lecţie primită la „mondiale“, cînd — reamintim, cu părere de rău — concurenţii români (excep­­tîndu-l pe Mihai Cioc) au fost eliminați după primul sau cel Costin CHIRIAC (Continuare în pag. a 4-a) ll IUNIE-ZIUA COPILULUI :: Aceste gingaşe flori ale vieţii... Aveţi, dragi prieteni tineri şi copii, condiţii pe care nu le-au avut ţi nu la puteau avea niciodată copiii ţării in trecut, in vechea orinduire bazată pe asuprire ţi exploatare. Folosiţi acesta minunate condiţii pentru a învăţa, a învăţa ţi iar a învăţa, pentru a fi cit mai folositori ţării, avind permanent in faţă înaltul exemplu al clasei noastre muncitaore, al ţărănimii ţi intelectualităţii, care, intr-o strinsă unitate, sub conducerea partidului, înfăptuiesc neabătut hotăririle Congresului al Xlll-lea ţi ale Conferinţei Naţionale a*e A.?r*'^u'u’’ privind dezvoltarea economico-socială a ţării, ridicarea ei pe culmi tot mai înalte de ci­vilizaţie ţi progres. (Din mesajul tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU adresat pionierilor şi şoimilor patriei, tuturor copiilor ţării, întregului tineret cu prilejul zilei de 1 Iunie) C­opiii şi florile vieţii ! Făpturi gingaşe, pure, fericite astăzi, în patria noastră socialistă. Aproape 5 mili­oane de fiinţe, descifrind cu isteţime şi încredere temerare drumuri spre cutezătoare împliniri, şi întilnim oriunde, în pasionanta şi statornica lor prietenie cu spor­tul, pe marile stadioane şi în sălile moderne, ca şi pe te­renurile de la sate. A intrat în tradiţie ca 1 Iunie, Ziua Copilului, să repre­zinte un fel de trecere în revistă a acţiunilor sportive la care iau parte cei mai mici cetăţeni ai ţării, primii bene­ficiari a tot ce se înfăptuieşte, prin grija părintească a partidului şi statului, pentru dezvoltarea multilaterală a unor generaţii sănătoase, optimiste, pline de vigoare. Copilăria fericită pe care o trăiesc fiii şi fiicele Româ­niei moderne, condiţiile de sănătate, învăţătură şi instruire constituie expresia cea mai elocventă a grijii părinteşti a partidului, a secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a tovarăşei Elena Ceauşescu, faţă de tânăra generaţie, pentru a se bucura de tot ceea ce a realizat şi realizează societatea noastră. Iar copiii folosesc orice îm­prejurare spre a-şi exprima recunoştinţa fierbinte faţă de partid şi conducătorul său iubit. Ne bucurăm cu toţii, părinţi şi educatori, să-i vedem pe copii crescînd sub ochii noştri, frumoşi şi puternici. Din rîndul lor s-au ridicat, s-au modelat şi s-au afirmat, de-a lungul anilor, marii campioni români , olimpici si mondiali. Ei sunt totodată aceia care stabilesc aproape toate recor­durile de participare la viaţa sportivă a ţării. Succesele competiţiei nationale DACI­ADA sint, in primul rind, suc­cesele lor, ale acestor minunaţi copii care cresc sub soa­rele luminos al socialismului. ...Ne amintim bine : înaintea acestor peste patru decenii de istorie nouă, educaţia fizică însemna o dexteritate alături de muzică şi lucru manual —, era un fel de cenu­­şereasă între obiectele de invăţămint, irlasată undeva la periferia materiilor cuprinse in program­me^ara. Aceasta era „condiţia“ educaţiei fizice, ca jjil:::a*­SB8BKe'or C!tera sute de profesori de sport, cai Bri si ci ca un fel de intruşi in sistemul 171 pes,'e 11009. cv. toţii preţuiţi, slim ai, munca şi spiritul lor de dăruire, pentru Viţţeagostea,grinţare cresc tinerele mlădiţe. Sportul a devenit realmente — in noastră so­cialistă — un obiect, o materie importantă in pregătirea co­piilor noştri. In pregătirea lor fizică, dar şi în cultivarea unor alese însuşiri morale şi patriotice, în pregătirea lor prin muncă şi pentru muncă. In pregătirea lor pentru viaţă ! După etapa a ll-a a „Cupei Prietenia“ la automobilism AVANTAJUL „TERENULUI PROPRIU“ - BINE VALORIFICAT Aşteptată cu mult Interes, e­­tapa a Il-a a „Cupei Priete­nia“ la automobilism viteză a dat un răspuns afirmativ mul­tor speranţe şi strădanii, me­­ritînd calificative superioare, atît ca nivel calitativ al în­trecerilor, cit şi ca organiza­re. Poate că nici un alt gen de întreceri nu comportă un angrenaj organizatoric atît de complex, de vast, ca un cir­cuit de automobilism, şi ne face plăcere să­ începem prin a afirma că eforturile conju­gate ale FADR, CJAR şi ale factorilor locali, au condus la o deplină reuşită. Despre concursul propriu-zis, am putea afirma că, vorbind prin prisma rezultatelor obţi­nute de reprezentanţii noştri, au existat... două concursuri total diferite : unul la grupa A, în care s-a dovedit că avem şi piloţi şi maşini care pot fi competitive pe plan internaţio­nal, un altul la grupa E, a „easter“-urilor cu caroserie tip-formulă, în care decalajul valoric observat între fruntaşii clasamentelor şi piloţii noştri trebuie să constituie un subiect de reflecţie. Aşadar, grupa A, creditat cu o senzaţională victorie in urmă cu doi ani, la Re­şiţa, Nicu Grigoraş a făcut tot posibilul să-şi reediteze per­formanţa. Maşina preparată special pentru „Cupa Priete­nia“ părea să fie şi ea în „formă maximă“, dar motorul a cedat la ultimul antrena­ment cronometrat. în aceste condiţii echipa tehnică a cam­pionului nostru a lucrat toată noaptea pentru a o readuce rapid în stare de concurs : s-a pus un motor nou, dar insufi­cient rodat, acesta n-a dez­voltat aceeaşi putere cu cel iniţial. Cu atît mai meritorie ne apare, deci, cursa de mare Sorin SATMARI (Continuare în vap a 4-a) Nicu Grigoraş a demonstrat din, nou talentul său de pilot şi dis­ponibilităţile tehnice ale Daciei 1310 SUCCESE ALE TINERILOR NOŞTRI LUPTĂTORI IN POLONIA La Varşovia a avut loc Tur­neul internaţional de lupte gre­­co-romane pentru tineret al Poloniei, la care au participat concurenţi din Bulgaria, Ceho­slovacia, Danemarca, RD­G, România, Ungaria şi Polonia (cu mai mulţi sportivi la fie­care categorie). Mircea Con­stantin a ocupat locul I la „68 kg“, iar Petre Onciu s-a situat pe locul 2 la „62 kg“. CAMPIONATELE REPUBLICANE ŞCOLARE DE ATLETISM In organizarea M.E.I., C.C. al U.T.C. şi C.N.E.F.S. (prin feder­­aţia de specialitate), sîmbăta şi duminică se va desfăşura e­­tapa finală a Campionatelor Re­publicane ale liceelor şi şcoli­lor profesionale. Astfel, pe sta­dionul „23 August“ din Capita­li vor evolua din nou marea majoritate a juniorilor­­, inclu­­siv selecționabilii care vizează participarea la C.M.

Next