Sportul, octombrie 1989 (Anul 45, nr. 12369-12394)

1989-10-02 / nr. 12369

VIZITA DE LUCRU A TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU ÎMPREUNĂ CU TOVARĂŞA ELENA CEAUŞESCU ÎN JUDEŢUL IALOMIŢA Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, a efectuat, dumini­că, 1 octombrie, o vizită de lu­cru în unităţi agricole şi in­dustriale din judeţul Ialomiţa. Desfăşurată în atmosferă de puternică efervescenţă politică generată de dezbaterea în în­tregul partid şi cu întregul po­por a documentelor programa­tice pentru Congresul al XIV- lea, de intensă muncă creatoa­re şi fermă angajare patrioti­că, revoluţionară, ce caracte­rizează această perioadă pre­mergătoare marelui forum al comuniştilor români, vizita a prilejuit o analiză cuprinzătoa­re a rezultatelor obţinute de oamenii muncii ialomiţeni in indeplinirea prevederilor de plan pe acest an şi pe intregul cincinal. Au fost examinate, in spiritul orientărilor şi indica­ţiilor secretarului general al partidului, la recenta şedinţă a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., acţiunile în­treprinse in vederea realizării exemplare a importantelor sar­cini ce revin judeţului Ialomiţa în agricultură, in industrie, in celelalte sectoare de ac­tivitate, stabilindu-se, tot­odată, măsurile ce se impun a fi luate pentru ridicarea la un nivel superior de calitate şi de­ficienţă a întregii activităţi, pentru înfăptuirea, în cele mai bune condiţii, a planurilor şi programelor de dezvoltare eco­­nomico-socială a ţării. Pretutindeni, pe parcursul vizitei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au fost în­conjuraţi cu multă însufleţire şi căldură de cooperatori şi mecanizatori, de muncitori şi specialişti, care au exprimat bucuria nemărginită de a-i a­­vea din nou în mijlocul lor, întreaga recunoştinţă pentru grija permanentă ce o poartă înfloririi necontenite a judeţu­lui Ialomiţa, a întregii ţări. Mîndri de tot ce­­s-a înfăp­tuit măreţ şi durabil în judeţul lor, care, asemenea tuturor zo­nelor ţării, a cunoscut în anii construcţiei socialiste, îndeosebi după Congresul al IX-lea al P.C.R., profunde prefaceri în­noitoare, rod al politicii ştiinţi­fice a partidului şi statului nostru de repartizare armonioa­să, echilibrată a forţelor de producţie pe întreg teritoriul patriei, toţi cei ce muncesc şi trăiesc în această parte a ţării au reafirmat, intr-o impresio­nantă unitate de gînd şi voinţă cu întregul popor, deplina a­­probare faţă de hotărîrea Ple­narei C.C. al P.C.R. privind propunerea de realegere a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, la cel de-al XIV-lea Congres, in suprema funcţie de secretar general al partidului, cu con­vingerea că aceasta constituie garanţia înaintării neabătute a scumpei noastre patrii pe dru­mul luminos al socialismului şi comunismului. Răspunzînd unei scrisori trimise de cooperatorii din comuna Gheorghe Doja, ca­re au adresat tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu invitaţia de a vizita lanurile de porumb ale COOPERATIVEI AGRICOLE DE PRODUCŢIE din localita­te, dialogul de lucru a inceput pe ogoarele acestei puternice unităţi din cîmpia Bărăganu­lui, care se prezintă, si de a- i ceastă dată, cu rezultate deose-­­ bite atît in cultura plantelor­­ de cimp, cit şi în zootehnie, in­­ celelalte ramuri de activitate,­­ Bucuroşi de a se in- j tîlni din nou cu tovarăşul : Nicolae Ceauşescu, cu tovarăşa : Elena Ceauşescu, mii de locui-­­ tori ai comunei, aflaţi pe cîmp. • la strîngerea recoltei şi la e-­­ fectuarea altor lucrări specifice­­ de sezon, au făcut o entu-­­ ziastă şi călduroasă primire.­­ Cooperatori şi mecanizatori, ti- • neri şi vîrstnici, cu emoţia re-­­ vederii, au ovaţionat îndelung­­ şi au scandat cu însufleţire­­ numele partidului şi al secreta-­­ rului său general. In această zi de octombrie insorit, ei au venit pentru a raporta secretarului general al partidului că, de la prima sa vizită din vara anului 1985, muncind ca dăruire­ si pricepe­re, cooperatorii din comuna Gheorghe Doja au sporit an de an producţiile obţinute, recol­tele din 1989 fiind cu mult su­perioare celor din anii prece­denţi, la nivelul obiectivelor noii revoluţii agrare. (Continuare in cap­ a 4-a) REZULTATE TEHNICE Partida Sportul Studenţesc - Univ. Craiova se va disputa în ziua de 18 octombrie. Meciurile Univ. Craiova - F.C. Bihor şi Sportul Studenţesc - F.C. Farul au loc in ziua de 25 octombrie. CLASAMENTUL In pag. 2—3, relatări de la meciuri F.C. Argeş - „Poli" Timişoara 1-0 (0-0) F.C. Inter - Petrolul 3-1 (2-0) F.C Farul - Steaua 0-1 (0-1) Dinamo - Corvinul 3-0 (2-0) Flacăra - S.C. Bacău 2-0 (1-0) „U" Cluj-Napoca - Jiul 1-0 (0-0) F C. Olt - Victoria 1-2 (0-1) F.C. Bihor - F.C.M. Braşov 6-0 (4-0) ETAPA VIITOARE (miercuri 4 octombrie) _­­ Dinamo S.C. Bacău _ „U“ Cluj-Napoca Victoria _ Flacăra Petrolul _ Steaua „Poli“ Timișoara - F.C. Inter UL -­F­C- Arte? F.C.M. Brașov - F.C.Olt 1. DINAMO 6 5 0 0 20- 1 12 2. Univ. Craiova 5 4 1 0 11-2 9 3. Steaua 6 4 1 1 11- 4 9 4. F.C. Bihor 6 4 0 2 18- 9 8 5. Petrolul 6 4 0 2 10- 8 8 6. F.C.M. Brașov 6 3 1 2 5-12 7 7. Victoria 6 3 1 2 7- 4 7 8. F.C. Inter 6 3 0 3 11-15 6 9­ 10. F.C. Farul 6 2 1 3 8- 8 5 F.C. Olt 6 2 1 3 7- 7 5 11. Jiul 6 2 1 3 5- 8 5 12. Flacăra 6 2 1 3 5- 8 5 13. Corvinul 6 2 1 3 4-11 5 14. S.C. Bacău 6 1 2 3 6-11 4 15. „U" Cluj-Napoca 6 1 2 3 5-12 4 16. „Poli“ Timişoara 6 1 1 4 8-10 3 17. Sportul Studenţesc 5 1 0 4 5- 6 2 18. F.C. Argeş 6 1 0 5 2-12 2 Proletari din toate Urile: m­td­ vS 1 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Sl SPORT I ANUL XLV - Nr. 12 369 | TpAgInTTIC* BANI I Luni 2 octombrie 1989 .ma•-■m — xaraeawm­a————pi—■■....... ■-----------|—i—i—îmi—mm­T—_m»..■­ .........ia TmTnimrirw.......................... mmu ik­r­i­n. STRĂLUCIT SUCCES AL SPORTULUI ROMÂNESC: MEDALIE DE AUR LA CM. DE BOX MOSCOVA,­­ (prin telefon,­­ de la trimisul nostru special).­­ Cea de a V-a ediţie a Campion­­­natelor Mondiale de box s-a­­ încheiat prin cele două gale , finale, disputate sîmbătă şi du­­­­minică, sala „Olimpiiski“, gaz- I­da competiţiei fiind arhi­­­­plină la ambele reuniuni. Sîm­­i bată seara, în faţa celor peste 1 15 000 de spectatori, s-a adău­■ gat încă o pagină glorioasă la­­ bogata istorie sportivă a pa­­­­triei noastre: boxerul român­­ Francisc Vaştag a cucerit titlul­­ de campion al lumii la cate­■ goria semimijlocie ! În acor­­­­durile Imnului de Stat al­­ României socialiste, tricolorul­­ nostru, triumfător ca de atî­­­­tea alte ori, a fost ridicat pe ■ cel mai înalt catarg. A fost­­ un moment aplaudat cu câl­dură de asistenţă şi urmărit de componenţii delegaţiei ţă­rii noastre La „mondiale“ cu lacrimile bucuriei în ochi, cu mindria şi sentimentul datoriei împlinite. Pentru prima dată în istoria acestei mari compe­tiţii, un reprezentant al şco­lii româneşti de box reuşeşte să cucerească medalia de aur, încă un succes de mar® pres­tigiu internaţional, care se a­­daugă altora, pe care sportivii români le obţin în întîmpina­­rea apropiatului Congres al partidului, succese posibile da­torită excelentelor condiţii de pregătire asigurate tuturor sportivilor de către societatea noastră socialistă. Paul IOV­AN (Continuare in pap. e­­­a) Fr. Vastag Tului ciclist al României, ediţia a 27-a START REUŞIT, RITM DE ALERGARE ALERT I­V O reuşită acţiune, întreprinsă din start, a decis soarta etapei şi, s-ar putea, chiar a întregii curse 1 . Primul purtător al „tricoului galben“ , I. Amenkin (U.R.S.S.) 1. Astăzi are loc etapa a doua (156 km) I BUZĂU, 1 (prin telefon).­­ După o foarte frumoasă festivi­­­­tate de prezentare a celor 10­­ echipe participante la cea de­­ a XXVII-a ediţie a Turu­­­­lui ciclist al României­­ , prestigioasă competiţie ci­­­­clistă internaţională, organi­­­­zatâ de F.R.C., A. S. Loto , Pronosport şi Ziarul Spor­­­­tul, tradiţională întrecere care,­­ de-a lungul anilor, a prilejuit­­ pasionante dispute pentru • intîietate — caravana mul-­­­­ticoloră a „micii bucle« s-a­­ îndreptat spre locul din care s-a dat startul tehnic al primei etape, km 11 al DN­1A. Se cu­vine însă, pină să începem re­latarea cursei, să vă prezen­tăm echipele : . U.R.S.S. (S. Blagov, A. Bocikov, L Amel­kin, L. Cepumov, A. Ostrov, S. Zarubin), Polonia (D. Grzyb, M. Raczyk, I. Naslos, W. Wisniewschi, K. Micota), Turcia (K. Salih, V. Yaner, E. Sirius, C. Met­in, Y. Tarhan, Y. Nadir), România A (V. Constantinescu, L. Kovács, W. Gross, D. Catana, A. Balasz, C. Crăciun). România B (St. Anton, C. Popa, V. Bodurat, M. Aldulea, Z. Lörincz, M. O­­rosz). Romania Tineret (V. Grosu, E. Mitrea, D. Irimiei, D. Trif. Fl. Toader, M. Pirlog). Selecţionata Bucureşti (M. Făgăraş, D. Vraciu, V. JInga, D. Chirilă, FI. Stoica, R. Ba­laján), Selecţionata Sindicală (P. Mitu, C. Ivancea, FI. San­du, G. Olteanu, C. Dumitra­­che-Ojogu, FI. Zorilă), Steaua — Dinamo (Al. Ion, V. Pavel, Cr. Neagoe, Al. Popovici, G. Nicolae, D. Răcuşan), Selecţio­nata Voinţa (P. Santa, N. Manolache, Gh. Nefcu, Gh. Mihaei, V. Gocan, A Naghi). Să mai consemnăm că delega­tul U.C.I. este reputatul arbi­tru internaţional Vasilî Mo­­rovici (Iugoslavia), iar ar­bitrul principal este Ion Flo­rian (România). Rezervindu-ne dreptul de a reveni cu alte amănunte pe parcursul viitoarelor noastre relatări, să consemnăm că prima etapă a debutat superb, cicliştii ţişnind, încă din start, ca din puşcă, viteza medie a primilor kilometri sărind pes­te 45 km la oră. Mai mult de­cit atît, în pofida unui vînt la­teral stingă, adică în condiţii total neprielnice unor vi­teze mari, un grup de 20 aler­gători apasă puternic pe pe­dale. ridică viteza la peste 1 9 km/h. și, pe parcursul a nu­mai ÎS km, înregistrăm os a­­vans de aproape 2 minute con­tra fugari Pluton«! fac® forturi disperate s& remon­teze. dar nu reuşește decât aâ­ea rupă la două. pentru ca. mal apel. si ss fârîmlţea® fa grupuri mai mari ees miei Sperta primă est© e© decisă, îs? fa grupai dia faţă eonsesmâsi prezenţa a emnel efeHsti savi®, fiel (lipsea dear A. Boefkovt. na poîoaes (W. Wisniewsch) precum și ua număr de ti alergători români s L Kovms, W. Gross, D. C&taaSL, A B*­­fass, Si. Anton. C. Pop», V. Buduroi E. Mitrea, D. Trif. BL Toader, Cr. Neagoe, AL Ton. C. Nicolae şi D. Râcosan. §© aleargă într-um ritm debor­dant, susţinut, rar întrlnît pe Victor NTTA Ieri, in Divizia A la fotbal, etapa a 6-a 0 „RUNDĂ“ CU REZULTATE, ÎN GENERAL, SCONTATE • Steaua şi Victoria, învingă­toare în deplasare . Liderul a mai adăugat o victorie . F.C. Argeş şi „U“ Cluj-Napoca, la primul succes Scorul eta­pei, la Oradea Lupu execută cu fentă lovitura de la 11 m. Ioniţă plonjează în dreap­ta, mina ea va intra în poartă prin stînga sa. Foto : Eduard ENEA (Continuare in pap­ a 4-a) In Divizia A I la hochei STEAUA - DINAMO 3-1, CU DOUĂ REPRIZE „ALBE“ In partidele-revanșă ale primei etape a Diviziei A, prima grupă valorică. Ia hochei s-au înregis­trat următoarele rezultate : STEAUA — DINAMO 1—1 (0—0, S—1, 0—0). Meci aprig disputat, ptnă la ultimul fluier de arbi­tru, numerosul public prezent in tribunele patinoarului „23 Au­gust“ din Capitală gustînd din plin frumuseţea partidei şi incu­­rajtndu-se cu ardoare favoriţii. Aflaţi cu puţin înaintea startu­lui ln C.C.E., antrenorii stelişti­­lor, I. Gheorghiu şi A. Crişan, au făcut numeroase schimbări in componenta liniilor de atac si a­­părare, căuttnd cele mai bune formule si au solicitat elevilor lor exersarea a diferite scheme tactice. Datorită acestui lucru si a faptului că Dinamo, ambiţio­nată de infrîngerea din ajun, a dat o replică mai consistentă, a rezultat o partidă ’ echilibrată dovadă al scorurile reprizelor I si m. steaua a dominat «­ da această dată locul şi ar f pu­tut cîştiga la o diferenţă mai mare, dar „paradele“ excelenta ale portarului dinamovist Oh. Huţan, pe de o parte si marea ratări (uneori din situaţii de „singur“ rar portarul“ — Gliga» a avut patru asemenea ocazii) au făcut ca scorul să fie des­chis abia In mln. S3, prin Antal, care a speculat prompt o mara greșeală a apărării dinamoviste. Apoi, Popescu a majorat dife­rența la î—* (mln. Sî). din paaa Iul Hălâucă. Păsăru a redus han­dicaps (mln. 33 — J—1), pentru ea In min. Sf. Voîcan «* stabi­lească rezultatul final de 3—1. Marian NEGOITA (Continuare te pag. a 4-a)

Next