Telegraful Roman, 1879 (Anul 27, nr. 1-152)

1879-08-07 / nr. 91.

Nr. 91 Si Min. Marţi, 7 August v. 1879. Anul XXVII. TELEGRAFUL ROMAN. \ . _ ; • : -t * . • ■) . : • 1 ■ '■» $/: : t ■ .... . L Apare Marţia, Joia şi Sâmbăta. ABONAMENTUL: Pentru Sibiu­l pe an 7 fl., 6 luni 3 fl. 50 er., 3 luni 1 fl. 75 er. Pentru monarchie pe an 8 fl., 6 luni 4 fl., 3 luni 2 fl. Pentru străinătate pe an 12 fl., 6 luni 6 fl., 3 luni 3 fl. Pentru abonamente şi inserţiuni a se adresa la: Administraţiunea tipografiei archidiecesane, Sibiiu, strada Măcelarilor 47, şi la espediţiunea de inserţiuni Adolf Steiner în Hamburg (Germania). Corespondenţele sunt a se adresa la: Redacţiunea „Telegrafului Român“, strada Măcelarilor Nr. 37. Epistole nefrancate se refusă. — Artieuici nepublicaţi nu se înapoiază. INSERŢIUNILE: Pentru odată 7 cr., — de doue ori 12 cr., — de trei ori 15 cr. rândul cu litere garmond — şi timbru de 30 cr. pentru fie­­­care publicare. Retragerea contelui Andrássy şi diarele nemţesci. Oficioasele din Viena au fost la început reservate faţă cu afacerea re­­tragerei contelui Andrássy. Abia în­­tr’un târziu a întrerupt „ Fremden - Blatt“ tăcerea spre a descoperi ca lu­cru hotărît, că in cercurile din apro­pierea lui Andrássy se soia încă din primăvară, că are de gând a se re­trage din causa sănătăţii sale sdrun­­cinate. S’ar pute aşa dară, Alice „Fremden-Blatt“, că din aceeaşi causă să simtă şi astăzi lipsa unei recreări mai îndelungate. „Presse“ s’a mărginit la început nu­mai pe lângă înregistrarea celor pu­blicate de „P. Lt.“ fără a le comenta şi fără a le deminţi. Mai târziu ea ri­dică meritele contelui pentru Austro- Ungaria, în care a întărit dualismul aşa de tare, încât nu mai poate fi pus în discuţiune şi pe care cu mijloace relativ puţine o a îmbogăţit cu două ţări mai bune decum sânt stâncile ar­­menesci şi rovinele basarabiane, pen­tru care Rusia a jertfit atâta sânge şi bani. Atâta oficioasele. „N. fr. Presse“ încheie contem­plările sale asupra acestei afaceri ast­­fel cu:­pilele cele mai de aproape ne vor smulge din nesiguranţa, dacă An­drássy cade în adevăr sau nu cade. Noi aşteptăm cu multă indiferenţă constatarea sau deminţirea oficială. Noi şi scriea din „P. Lt.“ am cetit-o în cea mai mare linişte, pentru că sân­­tem convinşi că noi, că constituţiona­lii şi liberalii nemţi austriaci nu a­­vem nici o causă de-a fi mişcaţi de­osebit, căce Andrássy se retrage. Noi nu putem jeli pe un ministru, care dela început a păşit nepretinesce în contra partidei constituţionale, opi­­niunea publică cu nobleţă n’a consi­derat-o şi în delegaţiuni, deşi n’a ful­gerat, dară din când în când era cu biciuşca de cai în gură, nu vom de­plânge pe bărbatul de stat, care s’a făcut instrument la esecutarea unei politici, considerată de noi fatală și stricăcioasă. Nu ne putem însă nici bucura, pentrucă stim prea bine că politica combătută de noi a aventuri­lor, a superiorilor armatei, a poveri­lor apăsătoare și a deficitului nu dis­par împreună cu dânsul, ci se vor continua şi mai încolo. El e răspun­­­­ătoriu de această politică, dară cu toate că se laudă bucuros cu dânsa nu este opera lui.“ „Vaterland“ organul feudalilor scrie : Andrássy a fost în adevăr bărbatul de stat al erei nenorocoase, al „m­arş­­rutei legate.“ Dară n’a ales-o el, nu el a destinat staţiunile marsrutei: referenţele cele foarte grele şi peri­culoase au împus contelui Andrássy cu sila marsruta legată. Depunând a­­cum contele Andrássy oficiul seu cel bogat de griji şi îngreunat cu o res­ponsabilitate înăduşitoare, de aceasta ne bucurăm, nu pentru că se duce ministrul, a cărui măsuri au fost de atâtea ori opuse convingerilor noas­tre — acest antropomorfism ar presu­pune vederi minuţioase politice — ci ne bucurăm că pentru Austro-Ungaria a trecut timpul, care se pare că pre­tinde un ministru cu marşrută legată, în politica internă şi externă situaţiu­­nea s’a schimbat norocos şi promite cele mai bune speranţe. Periculul im­minent, care ameninţă imperiul despre nord-est şi sud cu putere aproape ire­­sistibilă, care impuse bărbatului de stat datorinţa de­ a evita cu îngrijire ori­ce conflict, ba a face în afară şi concesiuni, cari au atins dureros pe patrioţii austriaci, periculul acesta a perdut considerabil din intensitatea sa în punctele cele mai esenţiale. Fie si­­tuaţiunea încă ori­cât de dificilă, în ceea ce priveşte politica esternă, mo­narchia este redată iniţiativei sale proprie.“ „Deutsche Zeitung“ scrie: „Cele din urmă remăşiţe ale mini­­steriului numit Auersperg se gătesc de-a peri şi cu ele se pare că a bă­tut şi oara din urmă a carierei mi­ci. La Bugaciu : „Am două ocne (mine) una de aur, alta de argint, dar mi le a închis cineva, de nu pot scoate nimica din ele. b) La Novac­e, că isvorul din care se adapă toată cetatea, a secat. c) La Pavel Giuca și I. Olariu încă, împărăteasa a pornit grea, dar nu poate să nască. d) La d-na Mileticiu nu e figura a­­ceasta. 3. în recst împăratul Roşu cu mărul. a) La Novac şi Cojan e păr, şi nu face pere. b) La Ivaşco, lipsesce partea aceasta. 4. In tecst e fata cântăreaţă de mare.­­ a) La d-na Mileticiu. Şi ajunse Pe­­tru la o apă vie ca d­e f­o­c; aci era o fată mare, paza apei, carea de sute de ani pazia apa, şi cum vo­la pe Petru îi­­lise: „Vină să te înec!“ Dară P. o atinse cu brâul, şi o îmblânzi, şi apoi fata îi mai­­lise. Te trec dincolo, dacă întrebi pe îm­păratul păseresc că pentru ce m’a pus pază şi când voi scăpa. b) La Novac: Ieşi din apa mare o fată bătrână etc. apoi întrebarea e: Cine e misteriate a lui Andrássy. El s’a fo­losit de Reichsrath, Reichstag, delega­­ţiune, de partida Deák, constituţională, de Auersperg, Tisza, în scurt de ener­gie şi stăruinţă încât se vede că ur­mează esemplul lui Bismarck. El s’a jucat cu diplomaţia, parlamentarismul şi militarismul, însă a soitit să sucească tot­deauna lucrurile aşa că el a fost tot învingător. El s’a folosit de în­crederea de care se bucura la popo­rul maghiar şi de bunăvoinţa Nem­ţilor din Austria, ca un risipitor care nu se mulţămesce cu rentele unei a­­veri colosale, ci atacă chiar şi capi­talul; tot omul însă are un noroc ul­tim şi o zi ultimă. „Soartea“ zh­e Shakespeare, „aduce în legătură oameni în mod straniu“, şi în momentul, când cad miniştrii cislautani, cari s’au jert­fit pentru Andrássy, se pare că va cade şî el.“ „Cause, cari ar putea provoca re­tragerea contelui Andrássy sânt des­tule, între aceste cause cea mai prin­cipală este perderea încrederei coroa­nei. Noi sântem de părere, că minis­trul se folosesce de liniştea ce s’a făcut prin retragerea Ruşilor, în cestia orientală, pentru de-a face loc unui ur­maş, care să fie mai puţin angajat. Aceasta o vom şi privi ca motivul cel mai principal al retragerei lui, retrăgându-se în adevăr. Ce e drept poate să fi înfluinţat şi alte lucruri, diferenţe de natură personală, consi­­deraţiunile asupra nouălor combinaţiuni ministeriale cislau­ane, consideraţiunile asupra ministeriului lui Tisza, subjugat mai de tot de nepopulari­tate, care nu mai poate ţine pe contele Andrássy şi nu mai poate fi ţinut de el. Causa principală a căderei lui nu o căutăm în singuratice episode, ci în situaţiunea generală. „Contele Andrássy cade din causa că el singur a tăiat ramurile arbore­lui pe care se suise treptat. El cade pentru că a sciut perde încrederea co­roanei precum și a parlamentului; el cade, pentru că a sciut să -și facă ca inimici mai întâi partida constituție­­i renduit să rămână straje la apă în locul meu ? c) La Bugaciu, Ivașco, Cojan, nu e fată, ci numai apă limpede şi bună, P. o lăudă că e bună, dar apa se plânge că n are peşte. Trecerea e aşa că apa se des­parte în doue, şi P. trece pe uscat. Dar în locul apei şi feţei, în locul a­­cestei forme de pericul la trecere, este şi altă figură, altă ilustraţiune. ■ La d-na Mileticiu se află şi aceasta. Şi ajunse P. într’un codru de nu putea trece de desimea lui. O bală de babă se repezi asupra lui ca să’l omoară, dar P. o atinse cu brâul şi o îmblânzi şi o rugă să’l treacă. Baba îi răspunse: „Te trec, dacă întrebi pe împăratul păseresc, că pentru ea m’a pus să fiu Paza Codrilor, şi de sute de ani nu mă mai schimbă. La I Cojan e astfel: şi ajungând P. într’o pădure mare, înoptează în ea, dar vă­­dănd că licuresce o lumină s’a dus după ea, şi atunci venlu un om mare groaznic şi urît cu barba lungă, şi P. îl cunoscu că e Tata Pădurii, şi îl întrebă: Aci eşti tată?“ Eară Tata pădurii îi răspunse: „Ai avut no­roc, că ’mi-ai­­fis tată, căci altcum era rău de tine! —Muierea lui aurind vorbă a ve­nală, apoi cea militară, partidele libe­rale unite din Ungaria, pe anecsio­­nişti şi antianecsionişti. Sântem con­vinşi că deşi poate nu se va adeveri pentru moment scriea adusă de „Pes­ter Lloyd“, contele Andrássy totuşi va trebui să se retragă in curând de­oare­ce situaţia generală a devenit în o ast­fel de criză. „Pentru politica mare internaţio­nală, este neînsemnată dispariţia pose­sorului castelului din Terebeş. Devie cine­va deveni ministru de eesterne, el va fi ca şi cel de până acuma , mai mult un împlinitor al planurilor im­puse de o autoritate mai mare decât el. Şi de aici încolo ca şi pănă aici, alianţa cu Germania va fi basa între­­gei noastre politice eesterne şi mai departe se va cerea sistemul unei ba­lanţe între Rusia şi Anglia în ceea ce privesce afacerile orientale. Politica esternă a imperiului nici o dată n’a fost supusă controlului parlamentar, ci totdeauna s’a lucrat afară de sfera corpurilor legiuitoare. Va se­plică este tot una, ori cine ar fi ministru de cesterne. Derby, Salisbury, Gran­ville pentru Anglia nu sunt numai neste nume, căci fie­care representă o sistemă- Dacă s’ar înlocui atliWad­­dington prin Fournier, Cairoli prin Marquete, Visconti-Venosta,oricine din Francia sau Italia ar sei ce însem­nează aceasta. Austria înse n’are un ministru de cesterne în înţelesul în care îl are Anglia, Francia sau Italia, ea are — întrebuinţând un titlu din Fran­cia înainte de revoluţie — num­ai un „secretaire des commandements“. O politică nouă esternă a Austriei ar fi ceva important, ceva mare. De aceea alegerea unui ministru este pentru Austria un ce indiferent.“ FOIȚA. Soran sau împăratul corbilor. (A XIV-a poveste poporală românească, esplicată). (6 Urmare.) Note la povestea publicată de Dr. A. M. Ma­­rienescu. La partea II-a a povestei 1. în test e împăratul Alb cu fata morboasă carea zace de boală. a) La Bugaciu: Am o fată mare, şi am ţinut-o sub m­aga (sticlă) ca să nu vină nime la ea, dar veni cine veni şi rupse o parte din trup, şi fata rămase jumătate să­nătoasă şi jumătate putredă. b) La I. Novac: împăratul însuşi e beteag de nu se mai vindecă. c) La Ştefan Ivaşco: împăratul are o fată frumoasă, dar nu se poate mărita. d) La Cojan: Sânt 2 fete mari ce nu se pot mărita. 2. In teest e împăratul Verde cu vacile. (Va urma). Convocare *) în înţelesul disposiţiunei §­lui 17 din statutele reuniunei învăţătorilor *) Celelalte onorabile redacţiuni sânt I rugate a publica şi în foile sale această con-­­ vocare şi programă. „Red.“ nu­ şi ea — şi atunci zise Tata pădurii: „să în­trebi Petre până când mai trebuie se stau straje în pădure ?“ şi trămise pe Mama pădurii ca să arete calea lui Petru pen­tru că ea o scia mai bine. (Dispariţiunea peştilor dintr’un rîu). Unul din rîurile cele mai avute în pesce din Anglia, Dee nu are acum cel mai mic pesce într’o întindere de patru pănă la cinci le­ghe. Un mare număr din fabricile așe­zate de-a lungul acestui curs de apă fiind inundate în urma unei ploi fur­tunoase, substanțele chemice din fa­brici au fost luate de valuri şi îndată s’au văzut mii de pesci morţi plutind de­asupra apei. Acei ce au putut scăpa s’au scoborît în massă compactă spre mare. într’un loc unde rîul Dee îşi schimbă nivelul şi unde apele sale for­mează o cădere, pescii se aruncau în cataractă spre a fugi de apa otrăvită, care -i urmăria.

Next

/
Thumbnails
Contents