Telegraful Roman, 1879 (Anul 27, nr. 1-152)

1879-08-07 / nr. 91

Nr. 91 Si Min. Marți, 7 August v. 1879. Anul XXVII. TELEGRAFUL ROMAN.­­ . _ ; • : -t * . • ■­ . : • 1 ■ '■» $/. : ț ■ .... . L Apare Marița, Joia și Sâmbăta. ABONAMENTUL: Pentru Sibiuu­ pe an 7 fl., 6 luni 3 fl. 50 er., 3 luni 1 fl. 75 er. Pentru monarc­ie pe an 8 fl., 6 luni 4 fl., 3 luni 2 fl. Pentru străinătate pe an 12 fl., 6 luni 6 fl., 3 luni 3 fl. Pentru abonamente și inserțiuni a se adresa la: Administrațiunea tipografiei archidiecesane, Sibiiu, strada Măcelarilor 47, și la espedițiunea de inserțiuni Adolf Steiner în Hamburg (Germania). Corespondențele sünt a se adresa la: Redacțiunea „Telegrafului Român“, strada Măcelarilor Nr. 37. Epistole nefrancate se refusă. — Articalii nepublicați nu se înapoiază. INSERȚIUNILE: Pentru odată 7 cr., — de done ori 12 cr., — de trei ori 15 cr. rândul cu litere garmond — și timbru de 30 cr. pentru fie­­­care publicare. Retragerea contelui Andrássy și diarele nemțesci. Oficioasele din Viena au fost la început reservate față cu afacerea re­­tragerei contelui Andrássy. Abia în­­tr’un târziu a întrerupt „ Fremden - Blatt“ tăcerea spre a descoperi ca lu­cru hotărît, că in cercurile din apro­pierea lui Andrássy se scia încă din primăvară, că are de gând a se re­trage din causa sănătății sale sdrun­­cinate. S’ar pute așa­dară,­­zice „Fremden­ Blatt“, că din aceeași causă să simtă și astăzi lipsa unei recreări mai îndelungate. „Presse“ s’a mărginit la început nu­mai pe lângă înregistrarea celor pu­blicate de „P. S1.“ fără a le comenta și fără a le deminți. Mai târziu ea ri­dică meritele contelui pentru Austro- Ungaria, în care a întărit dualismul așa de tare, încât nu mai poate fi pus în discuțiune și pe care cu mijloace relativ puține o a îmbogățit cu două țări mai bune decum sânt stâncile ar­­menesci și rovinele basarabiane, pen­tru care Rusia a jertfit atâta sânge și bani. Atâta oficioasele. „N. fr. Presse“ încheie contem­plările sale asupra acestei afaceri ast­­fel ru­­pilele cele mai de aproape ne vor smulge din nesiguranța, dacă An­drássy cade în adevăr sau nu cade. Noi așteptăm cu multă indiferență constatarea sau demințirea oficială. Noi și scirea din „P. LJ.“ am cetit-o în cea mai mare liniște, pentru că sân­­tem convinși că noi, că constituționa­lii și liberalii nemți austriaci nu a­­vem nici o causă de-a fi mișcați de­osebit, căce Andrássy se retrage. Noi nu putem jeli pe un ministru, care dela început a pășit nepretinesce în contra partidei constituționale, opi­­niunea publică cu nobleță n’a consi­derat-o și în delegațiuni, deși n’a ful­gerat, dară din când în când era cu biciușca de cai în gură, nu vom de­plânge pe bărbatul de stat, care s’a făcut instrument la esecutarea unei politici, considerată de noi fatală și stricăcioasă. Nu ne putem însă nici bucura, pentru că stim prea bine că politica combătută de noi a aventuri­lor, a superiorilor armatei, a poveri­lor apăsătoare și a deficitului nu dis­par împreună cu dânsul, ci se vor continua și mai încolo. El e răspun­­­zătoriu de această politică, dară cu toate că se laudă bucuros cu densa nu este opera lui.“ „Vaterland“ organul feudalilor scrie : Andrássy a fost în adevăr bărbatul de stat al erei nenorocoase, al „m­arș­­rutei legate.“ Dară n’a ales-o el, nu el a destinat stațiunile marșrutei: referențele cele foarte grele și peri­culoase au împus contelui Andrássy cu sila marșruta legată. Depunând a­­cum contele Andrássy oficiul său cel bogat de grigi și îngreunat cu o res­ponsabilitate înăbușitoare, de aceasta ne bucurăm, nu pentru că se duce ministrul, a cărui măsuri au fost de atâtea ori opuse convingerilor noas­tre — acest antropomorfism ar presu­pune vederi minuțioase politice — ci ne bucurăm că pentru Austro-Ungaria a trecut timpul, care se pare că pre­tinde un ministru cu marșrută legală, în politica internă și externă situațiu­­nea s-a schimbat norocos și promite cele mai bune speranțe. Periculul im­minent, care amenință imperiul despre nord-est și sud cu putere aproape ire­­sistibilă, care impuse bărbatului de stat datorința de-a evita cu îngrijire ori­ce conflict, da a face în afară și concesiuni, cari au atins dureros pe patrioții austriaci, periculul acesta a perdut considerabil din intensitatea sa în punctele cele mai esențiale. Fie si­­tuațiunea încă ori­cât de dificilă, în ceea ce priveșce politica esternă, mo­narh­ia este redată inițiativei sale proprie.“ „Deutsche Zeitung“ scrie: „Cele din urmă rămășițe ale mini­­steriului numit Auersperg se gătesc de-a peri și cu ele se pare că a bă­tut și oara din urmă a carierei mi­ci­ La Rugaciu : „Am două ocne (mine) una de aur, alta de argint, dar mi le a închis cineva, de nu pot scoate nimica din ele. b) La Novac­e, că isvorul din care se adapă toată cetatea, a secat. c) La Pavel Giuca și I. Olariu încă, împărăteasa a pornit grea, dar nu poate să nască. d) La d-na Mileticiu nu e figura a­­ceasta. 3. în tecut împăratul Roșu cu mărul. a) La Novac și Cojan e păr, și nu face pere. b) La Ivașco, lipsesce partea aceasta. 4. In te est­e fata cântăreață de mare. 1 a) La d-na Mileticiu: Și ajunse Pe­­tru la o apă vie ca d­e f­o­c, aci era o fată mare, paza apei, carea de sute de ani puria apa, și cum vé­ lú pe Petru îi­­ zise: „Vină să te înec!“ eară P­ o atinse cu brâul, și o îmblânzi, și apoi fata îi mai­­ lise. Te trec dincolo, dacă întrebi pe îm­păratul păseresc că pentru ce m’a pus pază și când voi scăpa. b) La Novac: Ieși din apa mare o fată bătrână etc. apoi întrebarea e: Cine e misteriale a lui Andrássy. El s’a fo­losit de Reichsrab­, Reichstag, delega­­țiune, de partida Deák, constituțională, de Auersperg, Tisza, în scurt de ener­gie și stăruință încât se vede că ur­mează exemplul lui Bismarck. El s’a jucat cu diplomația, parlamentarismul și militarismul, însă a sorut să sucească tot­deauna lucrurile așa că el a fost tot învingător. El s’a folosit de în­crederea de care se bucura la popo­rul maghiar și de bunăvoința Nem­ților din Austria, ca un risipitor care nu se mulțămesce cu­rentele unei a­­veri colosale, ci atacă chiar și capi­talul; tot omul însă are un noroc ul­tim și o zi ultimă. „Moartea“ Șh­e Shakespeare, „aduce în legătură oameni în mod straniu“, și în momentul, când cad miniștrii cislau­ani, cari s’au jert­fit pentru Andrássy, se pare că va cade șî el.“ „Cause, cari ar pute provoca re­tragerea contelui Andrássy sânt des­tule; între aceste cause cea mai prin­cipală este perderea încrederei coroa­nei. Noi sântem de părere, că minis­trul se folosește de liniștea ce s’a făcut prin retragerea Rușilor, în cestia orientală, pentru de-a face loc unui ur­maș, care să fie mai puțin angajat. Aceasta o vom și privi ca motivul cel mai principal al retragerei lui, retrăgându-se în adevăr. Ce e drept poate să fi înfluințat și alte lucruri: diferențe de natură personală, consi­­derațiunile asupra nouălor combinațiuni ministeriale cislatiane, considerațiunile asupra ministeriului lui Tisza, subjugat mai de tot de nepopulari­tate, care nu mai poate ține pe contele Andrássy și nu mai poate fi ținut de el. Causa principală a căderei lui nu o căutăm în singuratice episode, ci în situațiunea generală. „Contele Andrássy cade din causa că el singur a tăiat ramurile arbore­lui pe care se suise treptat. El cade pentru că a solut verde încrederea co­roanei precum și a parlamentului; el cade, pentru că a solut să -și facă ca inimici mai ântâi partida constituție­­i rânduit să rămână straie la apă în locul meu ? c) La Rugaciu, Ivașco, Cojan, nu e fată, ci numai apă limpede și bună, P. o lăudă că e bună, dar apa se plânge că n are pesee. Trecerea e așa că apa se des­parte în doue, și P. trece pe uscat. Dar în locul apei și fetei, în locul a­­cestei forme de pericul la trecere, este și altă figură, altă ilustrațiune. ■ La d-na Mileticiu se află și aceasta: Și ajunse P. într’un codru de nu putea trece de desimea lui. O bală de babă se repezi asupra lui ca să’l omoară, dar P. o atinse cu brâul și o îmblânzi și o rugă să’l treacă. Baba îi răspunse: „Te trec, dacă întrebi pe împăratul păseresc, că pentru ca m’a pus să fiu Paza Codrilor, și de sute de ani nu mă mai schimbă. La­r Cojan e astfel: și ajungând P. într’o pădure mare, înoptează în ea, dar vă­­dănd că licuresce o lumină s’a dus după ea, și atunci ve­lu un om mare groaznic și urît cu barba lungă, și P. îl cunoscu că e Tata Pădurii, și îl întrebă: Aci ești tată?“ Eară Tata pădurii îi răspunse: „Ai avut no­roc, că ’mi-ai­­ lis­tată, căci altcum era rău de tine! —Muierea lui auzind vorbă a ve­nală, apoi cea militară, partidele libe­rale unite din Ungaria, pe anecsio­­niști și antianecsioniști. Sântem con­vinși că deși poate nu se va adeveri pentru moment scirea adusă de „Pes­ter Lloyd“, contele Andrássy totuși va trebui să se retragă in curând de­oare­ce situația generală a devenit în o ast­fel de criză. „Pentru politica mare internațio­nală, este neînsemnată dispariția pose­sorului castelului din Terebes. Devie cine­ va deveni ministru de eesterne, el va fi ca și cel de până acuma , mai mult un împlinitor al planurilor im­puse de o autoritate mai mare decât el. Și de aici încolo ca și pănă aici, alianța cu Germania va fi baza între­­gei noastre politice eesterne și mai departe se va cerca sistemul unei ba­lanțe între Rusia și Anglia în ceea ce privesce afacerile orientale. Politica externă a imperiului nici o dată n’a fost supusă controlului parlamentar, ci totdeauna s’a lucrat afară de sfera corpurilor legiuitoare. Va se ati că este tot una, ori­cine ar fi ministru de eesterne. Derby, Salisbury, Gran­ville pentru Anglia nu sunt numai neste nume, căci fie­care representă o sistemă. Dacă s’ar înlocui ar fi Wad­­dington prin Fournier, Cairoli prin Marquete, Visconti-Venosta,oricine din Francia sau Italia ar sei ce însem­nează aceasta. Austria înse n’are un ministru de cesterne în înțelesul în care îl are Anglia, Francia sau Italia, ea are — întrebuințând un titlu din Fran­cia înainte de revoluție — num­ai un „secretaire des commandements“. O politică nouă esternă a Austriei ar fi ceva important, ceva mare. De aceea alegerea unui ministru este pentru Austria un ce indiferent.“ Convocare *) în înțelesul disposițiunei §­lui 17 din statutele reuniunei învățătorilor *) Celelalte onorabile redacțiuni sânt­­ rugate a publica și în foile sale această con­­­­vocare și programă. „Red.“ nu­ și ea — si atunci $ise Tata pădurii: „să în­trebi Petre până când mai trebuie se stau straie în pădure ?“ și trimise pe Mama pădurii ca să arete calea lui Petru pen­tru că ea o soia mai bine. FOIȚA. Soran sau împăratul corbilor. (A XIV-a poveste poporală românească, explicată). (­ Urmare.) Note la povestea publicată de Dr. A. M. Ma­­rienescu. La partea II-a a povestei 1. în test e împăratul Alb cu fata morboasă carea zace de boală. a) La Rugaciu: Am o fată mare, și am ținut-o sub m­aga (sticlă) ca să nu vină nime la ea, dar veni cine veni și rupse o parte din trup, și fata remase jumătate să­nătoasă și jumătate putredă. b) La I. Novac: împăratul însuși e beteag de nu se mai vindecă. c) La Stefan Ivașco: împăratul are o fată frumoasă, dar nu se poate mărita. d) La Cojan: Sunt 2 fete mari ce nu se pot mărita. 2. In te est e împăratul Verde cu vacile. (Va urma). (Disparițiunea peștilor dintr’un rîu). Unul din rîurile cele mai avute în pesce din Anglia, Dee nu are acum cel mai mic pesce într’o întindere de patru pănă la cinci le­ghe. Un mare număr din fabricile așe­zate de-alungul acestui curs de apă fiind inundate în urma unei ploi fur­tunoase, substanțele chemice din fa­brici au fost luate de valuri și îndată s’au văzut mii de pesci morți plutind de­asupra apei. Acei ce au putut scăpa s’au scoborît în massă compactă spre mare, într’un loc unde rîul Dee își schimbă nivelul și unde apele sale for­mează o cădere, pescii se aruncau în cataractă spre a fugi de apa otrăvită, care -i urmăria.

Next