Telegraful Roman, 1907 (Anul 55, nr. 1-142)

1907-01-02 / nr. 1

ABONAMENTUL. Pentru Sibiiu pe an 14 C., 6 luni 7 C., 3 luni 3 C. 50 fii. Pentru monarhie pe an 16 C., 6 luni 8 C., 3 luni 4 C. Pentru străinătate pe an 24 C., 6 luni 12 C., 3 luni 6 C. iile TJÜLinl­lVAJUL HUM­AJ Apare Ifariia, Joia și Sâmbăta. ABWAmentfull și inserțiunile să se adreseze Administrației tipografiei arhidiecezane, Sibiiu, str. măcelarilor 45. Corespondențele să se adreseze Redației „Telegrafului Român“, strada măcelarilor nr. 45. Epistole nefranca­ti se refuză. Articoli nepublicați nu se înapoiază. INSERȚIUNILE. Pentru odată 14 ail., — de două ori 24 fil., — c rândul cu litere garmond. Nou abonament deschidem cu 1 Ianuarie v. 1907 la ziarul „Telegraful Român“ cu prețurile indicate în fruntea foii, și anume: pe un an 16 coroane, pe șase luni 8 coroane, pe trei luni 4 coroane. Programul ziarului nostru e bine cunoscut publicului cetitor român, prin urmare e de prisos a-1 mai schiță de nou. Rugăm pe vechii a­­bonați să grăbească cu renoirea a­­bonamentelor, și să stăruiască pen­tru lățirea ziarului și în cercurile amicilor și cunoscuților lor. Abonamentele se fac prin man­date poștale, trimițându-se prețul înainte. Numele abonatului, împreună cu locuința și cu poșta ultimă, să fie scris corect și legibil, pentru ca la poștă să nu se facă greșeli. Banii de abonament se trimit „Admini­­strațiunii tipografiei arhidiecezane în Sibiiu (Nagyszeben) strada Măcela­rilor nr. 45. Administrația. La Începutul anului 1907, Veacuri nouăsprezece strecu­­ratu­ s’au în noianul veciniciei de când membrul sinedriului iudaic Gamaliel, „învățător de lege, cinstit la tot norodul“, rostit-a caracteri­­sticele cuvinte: „lăsați pe oamenii aceștia (pe apostoli), pentru că dacă învățătura lor va fi dela oameni se va nimici de sine, iar de va fi dela Dumnezeu — și așa nu veți putea-o nimici“. Și temerile lui Gamaliel s’au realizat. Luptă crâncenă s’a început contra doctrinei „Celui­ ce pace și bunăvoire“ a rostit între oameni — dar totul a fost în zadar, pentru că doctrina întruchipată în peștera dela Vifleem n’a fost dela oameni — ci dela Dumnezeu. Pusu­ s’a vechea Romă cu toată furia să întunece razele blândeței smeritului Galilean, dar în zadar! Neputincioasă s’a arătat doamna lumei în fața adevărului și luminei, venit prin peștera de la Vifleem. Povoiul de sânge al martirilor face să încolțească sămânța creștină, pentru că doctrina profesată de cei­­ce la apostolat au fost chemați, nu eră dela oameni. Roma veche, pe timpul lui Con­stantin cel mare a depus armele și s-a închinat bisericii, iar caracteri­stica luptei bisericei creștine contra oricărui dușman, judecând după un trecut de două mii de ani este bi­ruința. Intre asemenea împrejurări, când creștinismul primia botezul de sânge,­­ pe pământul vechei Dacii se ză­mislește din autohtonii Daci și ele­mentele aduse de Traian în Dacia, viața unui nou popor, a poporului­­Qi român, care deodată cu existența sa și-a primit și religiunea. Nori grei ridicatu-i­au asupra tinărului popor. Mulțime de năca­zuri și greutăți veniră peste capul lui. Su poartă perioada mvasiunilor barbare, împlinindu-și în acele tim­puri de grea restriște misiunea sa culturală pe un teritor­­ie care mul­țime de alte popoare și-au aflat mormântul. Faptul acesta este dovadă, că în poporul nostru este m­ultă putere de viață, multă trăinicie; iar acea­­stă putere de viață și această trăi­nicie resultă d­in două momente și anume: din legea strămoșească și din vechea cultură romană adusă de înaintașii noștri din patria mamă. Față de momelile și cursele ce i s’au pus în ded­res#a veacurilor pentru a-și părăsi legea strămoșască, poporul român își jusțfie libertatea și independența în alei sufletului­, în ale religiunii. Supoarti iobăgia se­culară, dar legea nu­ și-o dă în schimb pentru nimic. Iar celor ce se încearcă a-i abate de­ legea stră­­moșască le răspunde cu o resolu­­țiune, pe care o găsim numai la martirii creștinătății ,in veacurile dintâi: „puteți să-n ii luați țundra și cămașa de pe idile, vă dau și corpul meu, dar pe ea]sufletul meu poruncește numai uum­nezeu“. Zilele­­ negre, mu­te peste capul nostru le s’ sportam­ leu deplină re­­signațiune. Vevend |pe un lung timp împilați­ și lefiț­i­ de glia stră­­moșască, nutivrăn purt­urea vie spe­ranță în o soari' și <­j­ o stare mai bună, ramânându-Uie mânțâierea în acea icoană a s-tei Născăti,aie> c are n’a lipsit nici odată din scasa Ro­mânului și pe care „în orice goană a sorții“ o am chemat î ntr’ajutor, păstrându-ne limba și log­ia strămo­șească, datinile religioasei Si națio­nale, firea și virtuțile fr­ ămoșești. Dar după atâtea zile de jale și amar, după ce pentru perseverarea în credință dat-am și martirb — un soare mai cald, un soare N de primă­vară, arătatu-s’a și pe orizontul bi­sericei și poporului nostru din a­ceastă țară „Trimis a fost om d­e la Dumne- Marele Andreiu­s­i cel întâi zeu" chemat“, carele ca odhi­oara Moise, așa a scos pe fiii săi credincioși la limanul vieții sale culturale și reli­gioase. J Un „Lighion“ era lipsele și tre­buințele poporului și bise­riei noastre la ivirea lui în mijlocul nostru ; iar el „nu avea unde săși aplece capul său“.­­ I Ridic­at-a bisericii înființat­a școale, reorganizat-a institutul pe­­dagogic-teologic, și su­­ccesu-i-a — după mari lupte și josteneli — a reînființa vechea noastr­ă metropolie autonomia, dându-i o organizație în sensul sfintelor canon.] Cu­­ privire la aut­onromia și or­­ganizmuil autonomiei noastre biseri­cești, profundul cugetător al nea­mului n/iostru, dnul Alexandru Mo­­csonyi­­­ se pronunță « următor­ul mod: „Ca și o piramidă puternică pe baze largi, așa se ridică organizmul acestei autonomii, pe­­ bazele cele mai late ale sinodalității în treptata sa clădire, și un spirit blând, spi­ritul vechiu creștinesc, spiritul pa­triarhal, încălzește întreg acest or­­ganizm de jos pănă sus, în culmea sa. Clerul și poporul, preoți și mi­reni, stau pe toate punctele în con­tactul cel mai intim unii cu alții, și prin necontenita cooperare a a­­cestor două elemente constitutive ale bisericii, decurge întregul ei pro­ces vital. In această autonomie ve­dem spiritul modern democratic cu spiritul vechiu creștinesc patriarhal, spiritul libertății cu spiritul autori­tății, spiritul progresului pe toate terenele cu spiritul unui conserva­­tivism înțepenit în toate așezămin­­tele nestrămutabile ale bisericei, — aici vedem toate aceste principii și direcțiuni, la aparență atât de con­trare, într’o legătură atât de fericită cum ca mai fericită nici că s’ar mai putea închipui, și cum ea de fapt, nu se poate, găsi la nici o altă bi­serică“. In urma acestei organizațiuni realizat-am în anii din urmă în bi­serică, în școală și în societate în­semnate progrese: despărțirea ierar­hică de sârbi, introducerea vieții constituționale bisericești, sporirea numărului școalelor și organizarea lor conform trebuințelor timpului, fundațiunile de stipendii și ajutoare, sporirea averilor bisericești, etc. * Trecând la timpul mai recent ținem să costatăm ridicarea clerului și învățători­­ei noastre la un nivel cultural corespunzător exigențelor timpului, și ridicarea Sionului romă­nesc în centrul Metropoliei noastre Dar precum nu i-a fost dat lui David să ridice templul din Ierusa­lim, ci a rămas aceasta în grija fiului său Solomon — tot asemenea nu i a fost dat nici fericitului Andreiu să ridice­s­­a catedrală, ci rămas-a aceasta ferbinte dorință, cu carea s’a dus în mormânt — succesorilor lui în apostolat. Și precum odinioară David zi­cea cătră popor: „Eu după toate pu­terile am făcut pregătiri pentru casa lui Dumnezeu în aur, argint.......Cine dintre voi este gata a jertfi de bu­­năvoie Domnului? Și aduseră capii sămințiilor, mai marii și poporul, care ce avea și putea. Și poporul se bucură, căci de bună voie și din toată inima dăruiau Domnului.“ Tot asemenea s’a adresat feri­citul Andreiu, și în timpul nostru I. P. S. D. Archiepiscopul și Metro­­politul loan cătră „capii semințiilor, mai mari și popor“. Și poporul s’a bucurat și din toată inima a dăruit Domnului. In șapte ani a zidit Solomon, „fiul pe care și­ l-a ales Domnul“, casa Domnului Iară când a fost gata a adunat la Ierusalim pe băr­bații lui Israil, și preoții ridicând sicriul legii l-au dus și l-au așezat în templu în Sfânta Sfintelor. După ...aceea binecuvântă Solomon toată adunarea și stând înainte și-a ridicat mânile spre cei „Doamne Dumnezeul la cultă strigarea și rugăciui se roagă robul tău înainte Fie ochii Tăi deschiși spi ceasta ziua și noaptea Tale să asculte rugăciun vor face în locul acesta“ In șapte ani a zidit pe care și l-a ales Dom Domnului. Iar când a fost mut­a în Ierusalimul roi archiereii Nicolae și Ioai pe toți fii credincioșii di lie. Și încunjurând de 3 îl sfinți pe el. Și binecurâi adunarea, și stând în anii lui și-a ridicat mânile s se rugă, cătră Tine mă­ri­nezeul părinților noștri, unul născut fiul tău Don Isus Christos ne-ai încre toți cei ce te caută, Ti că celor ce bat le vei descr­ie cer le vei da“, cerân­du-te ferbinte să primeș fiii tăi zmeriți, modestul la zidirea acestei sfinte­­­nite a educă un popor ti­na credință, un popor progres și de ordine... 1 ferbinte Te rog să faci aci biserică, pentru toți, înc­ere noue de bine și si faci izvor nesecat de cr< du-i aceea putere neînv­oiat-o și modestelor bise cui, să o faci adăpost sicriului sfânt, care ne ce mai prețioase tesaure păr dința și limba strămoș faci făclie luminătoare cele întunecoase ale ace să asculți și să împlineș­tile, ce ți­ se vor aduce ] și noaptea“. Și arhiereii, și preot poporul s’a rugat lui Di s’a făcut sărbătoare m<­du-se ridicată pompeai Domnului, umplându-se inimele tuturora, și în si arhiepiscopului și metroi­stru loan, căruia rezerv dela provedința divină și piatra fundamentală, să ț fie bisericei, să conduc pănă la sfârșit, și prin î sfințirii s’o predeă sfint­ști națiuni.* Tot la acest loc ține tim și de congresul naț­­cesc al provinciei noastr­uitane, ținut în toamna care ne despărțim. Acest congres a­re cele mai productive ciei­­rea vechei noastre meri­turul corp a rezolvit, pe­ i­dele curente, avizate de m fi­stru organic la compete semnate chestiuni de or mânat cu un pas înainte înființării noilor episco noul regulament pentru a introdus în mod provi­dentul disciplinar, fiind­­ în multe privințe antigu­ sând în noi convingerea,

Next