Telegraful Român, 1957 (Anul 105, nr. 1-48)

1957-01-01 / nr. 1-2

ANUL 105 . SIBIU. 1 ianuarie 1957 Din viaţa bisericească a Arhiepiscopiei Sibiului — Vizita P. S. Episcop Andrei al romînilor ortodocşi din America. — Vizitafie canonică la Alba-Iulia. — 8 ani de la reîntregirea bisericească a romînilor din Ardeal. — Oaspeţi bisericeşti din Danemarca. — Acum 6 ani, P. C. Protopop Andrei Moldovan a fost ales şi întărit Episcop al românilor ortodocşi din cele două Ame­­rici, în mijlocul cărora ostenea de decenii ca păstor duhovnicesc. Hirotonit întru Arhiereu la Sibiu, de către răposatul Mi­tropolit Nicolae Bălan, în cadrele unor festivităţi bisericeşti stră­lucite, Prea Sfinţitul Episcop Andrei s-a înapoiat apoi în Statele Unite ale Ame­rica. In toam­na aceasta, însoţit de consi­lierul eparhial dr. Alexandru Suciu, P. S. Episcop Andrei a revenit în ţară, spre a avea un schimb de vederi cu Prea Fericitul Patriarh Justinian şi cu I. P. S. nostru Mitropolit Iustin. Cu acest prilej, P. S. Sa a vizitat şi oraşul de reşedinţă al Mitropoliei Ardealului. La intrarea în Arhiepiscopie, sîmbătă 20 octombrie 1956, P. S. Sa a fost în­­tîmpinat în Oraşul Stalin de preoţii pa­rohi, în frunte cu P. C. vicar arhiepisco­­pesc Traian Belaşcu, delegatul I. P. S. nostru Mitropolit Iustin. In drum spre Sibiu, P. S. Sa s-a abătut pe la Sfînta Mănăstire C. Brîncoveanu de la Sîmbăta de sus, spre a se ruga pentru odihna su­fletului Mitropolit­ului Nicolae Bălan. La Sibiu a fost întîmpinat în faţa reşedinţei mitropolitane de rectorul Insti­tutului Teologic Universitar, consilierii arhiepiscopeşti, profesorii de teologie şi alţi slujitori bisericeşti. Corul studenţilor a intonat imnul arhieresc. La recepţia care a avut loc în sa­loanele Reşedinţei mitropolitane, P. S. Sa. a fost salutat cordial de I. P. S. nostru Mitropolit Iustin. A răspuns P. S. Epis­cop Andrei, tălmăcind simţămintele de dragoste şi respect ce le nutreşte faţă de Arhipăstorul nostru. Duminică 21 octombrie — dată la care se împlineau 8 ani de la săvîrşirea solemnă a actului reîntregirii bisericeşti a românilor ardeleni —­­. P. S. nostru Mitropolit Iustin a făcut o vizitaţie cano­nică în Alba-Iulia. Intîmpinat cu dragoste şi respect de către P. S. Episcop Poli­car­p Moruşca, I. P. S. Sa — împreună cu P. S. Episc­op­­ Valerian al Oradiei, Andrei al Americii şi Policarp — a să­­vîrşit S­fînta Liturghie arhierească în Catedrala Reîntregirii Bisericeşti şi a pre­dicat despre unitatea Bisericii lui Hristos, subliniind în cuvinte potrivite însemnăta­tea Albei-Iulia în istoria bisericească a romînilor ardeleni şi dînd preţioase în­drumări de actualitate clerului şi credin­cioşilor aflaţi acolo la rugăciune. O săptămînă mai tîrziu, la altarul Catedralei mitropolitane din Sibiu, I. P. S. Mitropolit Iustin, împreună cu P. S. lor (Continuare în pag. 4) I. P. S. Mitropolit Iustin Nr. 1—2 FOAIE RELIGIOASĂ EDITATA DE ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMINA DE ALBA-IULIA ŞI SIBIU Abonamentul Pe un an: 24 lei Pe 6 luni : 12 lei Pe 3 luni: 6 lei Articolele şi corespondenţa se adresează REDACŢIEI Telegrafului Român, Sibiu, str. 1 Mai 35. — Articolele nepublicate nu se înapoiază. — Scrisorile nefrancate se refuză. Preţul­­aserţiunilor an cm.2 60 Bani pentru odată; dacă se publică de mai multe ori se dă rabat corespunzător. Inserţiunile se adresează ADMINISTRAŢIEI Tele­grafului Român, Sibiu, strada I Mai Nr. 35 Alegerile din februarie In ziua de 3 februarie 1957 au loc alegerile de deputaţi pentru Marea Adu­nare Naţională a Republicii Populare Române. In timpul campaniei electorale oa­menii muncii au arătat marile realizări ale regimului de democraţie populară. Ei au propus candidaţi pe liste dintre cei mai buni şi mai vrednici fiii ai po­porului, cetăţeni care sunt fruntaşi în agricultură, în fabrici, în instituţii de cultură etc. Aceşti candidaţi pot repre­zenta cu cinste poporul muncitor şi vor fi realizatori ai marilor planuri de pro­păşire a ţării noastre, de ridicare a ni­velului de trai şi cultural al oamenilor muncii, de luptă pentru pace şi muncă pentru o viaţă mai bună. De aceea candidaţii Frontului Demo­craţiei Populare sunt candidaţii poporului. ■Reprezentind diferite organizaţii de masă, membrii de partid şi oameni ai muncii fără partid, ei sunt muncitori, ţărani şi intelectuali legaţi de popor şi de năzu­inţele lui. Cu­ dezmăţ era la alegerile de altă_ dată! Zeci de partide cereau votul aler­gătorilor, căutînd să-i cîştige cu făgă_­dueli, cu băutură, cu ciomagaşi electorali, cu jandarmi. Dar toate partidele nu ur­măreau binele poporului, ci numai căpă­tuirea politicienilor. Dreptul de vot era mărginit, unele partide erau interzise şi unii cetăţeni nu-şi puteau spune cuvîntul. Azi toţi cetăţenii au drept de vot. Candidaţii sunt oameni ai muncii, care întruchipează vrerile poporului şi lucrea­ză pentru binele obştesc. De aceea ziua alegerilor este ca o zi de sărbătoare, în care poporul îşi arată drag­otea faţă de viaţa cea nouă, faţă de cauza păcii şi hotărîrea de a munci şi a lupta cu puteri sporite pentru înflorirea patriei şi biruin­ţa păcii în lume. Credincioşii Bisericii noastre sunt cetăţeni, care muncesc şi luptă alături de oamenii muncii pentru propăşirea patriei. Ei se bucură de libertatea reli­gioasă, pe care o asigură regimul de de­mocraţie populară. De aceea credincioşii sunt pentru candidaţii Frontului Democraţiei Populare. Ei votează, împreună cu oamenii muncii, pentru viața cea nouă, pentru pace.

Next