Telegraful Român, 1960 (Anul 108, nr. 1-48)

1960-01-01 / nr. 1-2

2 4. Părerile savanţilor lumii şi ale presei despre invenţiile sovietice. Astronomul Dr. Gerhard Shilling de la Oficiul naţional de cercetări ale spaţiu­lui cosmic din S.U.A. a declarat că lan­sarea staţiei automate interplanetare re­prezintă: „începutul zborurilor cosmice”. Zborurile similare zborului efectuat de „Lunik-3” reprezintă una din pregătirile necesare în vederea trimiterii, în ultima instanţă a unor nave cosmice pilotate sau nepilotate spre suprafaţa Lunii. Directorul Observatorului astrono­mic din Tokio, Miadzi, a spus: „Lansarea acestei Staţii cu aparataj ştiinţific, consti­tuie o uriaşă realizare în opera de studiere a Cosmosului”. Ziarul japonez „Jomiuri” scria în 5 oct. 1959: „Se pare că omenirea a avan­­sat cu vreo 40 de ani întrînd în secolul al XXI-lea. Acesta este sentimentul care te cuprinde cînd te gîndeşti că Uniunea So­vietică a lansat în cosmos o staţie auto­mată interplanetară”. Presa franceză spu­nea la 6 oct. că lansarea Staţiei este un eveniment senzaţional. Astfel ziarul „Combat” scrie: „Savanţii sovietici au dovedit odată mai mult că ei se află cu mult înaintea progresului repurtat în acest domeniu în celelalte ţări. Savanţii sovie­tici au demonstrat încă odată întregii lumi ceea ce înseamnă folosirea în scopuri paşnice a cuceririlor ştiinţei şi tehnicei. Sîntem bucuroşi că asistăm astăzi la ex­perienţe care sunt puse nu în slujba dis­trugerii omului, ci în slujba cunoaşterii spaţiului cosmic”. „Les Echos”, ziarul cer­curilor financiare franceze spune: „Noua victorie repurtată de Uniunea Sovietică este cel mai remarcabil succes din dome­niul tehnicii, mai ales dacă se ţine cont de eşecurile înregistrate de S.U.A. acum cîteva zile în lansarea unei rachete cosmice spre Lună”. Ziarul „Le Figaro” scrie: „Lansa­rea celei de-a treia rachete cosmice repre­zintă un mare succes al ştiinţei şi tehnicei sovietice. Victoria Uniunii Sovietice în ceea ce priveşte tehnica rachetelor poate fi considerată ca definitivă”. Iar „France Soire” relatează: „Un eveniment cu totul senzaţional. Se poate spune cu certitudine că într-un viitor foarte apropiat va putea fi realizată trimiterea unui om în cos­mos”. La fel de elogioase sunt opiniile altor ziare şi savanţi din Anglia, Germania, ţă­rile Nordice, etc. în frunte cu presa S.U.A. care prin ziarul „New­ York Times” recu­noaşte că „cu greu poate fi pus la îndoială faptul că ultimele două realizări sovietice în domeniul rachetelor dovedesc că în ex­ploatarea spaţiului şi în construirea de rachete continuăm să fim cu mult în urma Uniunii Sovietice”. 5. U.R.S.S. în fruntea ştiinţei, a progre­sului şi a luptei pentru existenţa paş­nică în lume. Declaraţiile premierului N. S. Hruşciov în S.U.A. Este semnificativ faptul că toate ma­rile invenţii din ultimii doi ani care au fost făcute cu scopul de a cuceri cosmosul şi­­au luat zborul de pe pămîntul Uniunii So­vietice. Tocmai lumea cea nouă, lumea so­cialismului creator, născută în focul Re­voluţiei din octombrie 1917, croeşte drum către aştri. Această lume deschide întregii omenirii o eră nouă, aceea a zborurilor de pe pămînt către alte planete. Măreţele vic­torii ale ştiinţei şi tehnicii sovietice, care au uimit lumea sînt dovada strălucită a forţei biruitoare a ştiinţei sovietice, do­vada superiorităţii orînduirii socialiste în cadrul căreia munca şi realizările tehni­cienilor, ale muncitorilor şi ale oamenilor de ştiinţă cu geniul lor creator cunosc o înflorire de neconceput în orînduirea ca­­pitalisă. Aceste realizări tehnico-ştiinţi­­fice oglindesc avîntul multilateral al for­ţelor de producţie în U.R.S.S., uriaşa ei forţă economică şi dezvoltarea neţărmu­rită a ştiinţei şi învăţămîntului, cu un cu­­vînt întreg progresul societăţii sovietice în domeniul politic, economic, social şi cultural. Uniunea Sovietică stă în fruntea şti­inţei mondiale. Ea a întrecut în lupta pen­tru spaţiul cosmic S.U.A. o ţară cu o mare dezvoltare industrială. Cei 2 ani care au trecut de la 4 oct. 1957 arată că Uniunea Sovietică a luat-o înainte şi se menţine la o distanţă mare faţă de cuceririle din S.U.A. Dacă comparăm datele ştiinţifice din S.U.A. vedem că ele nici pe departe nu au atins succesele realizate în U.R.S.S. încărcătura sateliţilor lansaţi de S.U.A. în cosmos n-a atins niciodată greutatea celui de al treilea sputnik sovietic, iar în­cercarea făcută în S.U.A. de­ a lansa o ra­chetă în lună nu a reuşit. Cu toată superioritatea pe care o are în domeniul tehnicii şi ştiinţii, U.R.S.S luptă statornic pentru coexistenţa paşnică în lume. Ea a pus şi pune la dispoziţia oa­menilor de ştiinţă din lumea întreagă toate cercetările oamenilor de ştiinţă, cu condiţia ca ele să fie folosite numai pentru scopuri paşnice şi nicidecum pentru dis­trugerea omenirii prin război. U.­R.S.S. se situiază pe poziţia că în toate dome­niile care separă cele două sisteme ale lumii, socialist şi capitalist, trebuie să aibă loc o întrecere paşnică, iar invenţiile şi descoperirile să slujească progresului şi binelui omenirii. In această privinţă sînt Au trecut unsprezece ani de cînd popo­rul muncitor a înlăturat monarhia, întru­chipare a regimului burghezo-moşieresc, şi a proclamat Republica Populară Ro­­mînă, stat al oamenilor muncii de la sate şi oraşe. Ziua de 30 decembrie 1947 este o zi însemnată: ea a dat posibilitate oa­menilor muncii să păşească cu hotărîre pe calea construirii socialismului în ţara noastră. De aceea cei 11 ani de republică sînt ani de avînt în muncă, de mari reali­zări, prin care poporul muncitor şi-a fău­rit o viaţă nouă, o patrie nouă. Ştiind că el e stăpîn în ţara sa, că munceşte pentru sine şi pentru îmbunătăţirea vieţii lui, poporul muncitor şi-a desfă­şurat toate forţele, toate talentele, tot entuziasmul, şi a muncit cu drag, a muncit cu spor pentru ca patria lui iu­bită să fie tot mai bogată, tot mai puter­nică, tot mai frumoasă. Astfel dintr-o ţară agricolă înapoiată am devenit o ţară in­­dustrial-agrară înaintată, dintr-o ţară cu foarte mulţi analfabeţi am devenit o ţară de cultură avansată, lumina cărţii pătrun­­zînd pretutindeni; dintr-o ţară măcinată de boli, cu o mortalitate ridicată, am de­venit o ţară cu un nivel sanitar asemă­nător celor mai avansate state şi cu o mor­talitate scăzută, dintr-o ţară în care mi­zeria, şomajul, subnutriţia făceau victime numeroase, am devenit o ţară cu un nivel de trai, material şi cultural, foarte ridicat, cît se poate de clare şi convingătoare cu­vintele rostite de N. S. Hruşciov, Premie­rul U.R.S.S.-ului la sosirea la Washing­ton în 15 sept. 1959, care a exprimat în­crederea că „oamenii de ştiinţă, inginerii şi muncitorii din Statele Unite ale Ame­ricii, care lucrează în domeniul cuceririi cosmosului, vor aduce şi ei fanionul lor pe Lună. Fanionul sovietic ca vechi locui­tor al Lunii, va saluta fanionul dumnea­voastră şi ele vor trăi în pace şi prietenie, tot aşa cum noi şi dumneavoastră trebuie să trăim în pace şi prietenie pe pămînt”. Odată cu lansarea atîtor invenţii în cos­mos, a devenit limpede pentru oamenii cu judecată sănătoasă, că în faza actuală a dezvoltării ştiinţei şi tehnicii, omenirea n-are în faţa ei altă posibilitate înţeleaptă decît aceea de a convieţui paşnic. Acest adevăr se impune tot mai mult în viaţa internaţională. Vizita lui N. S. Hruşciov în S.U.A. între 15—28 sept. 1959 a însemnat un în­ceput de destindere în rela­ţiile internaţio­nale. Ea a deschis perspective favorabile pentru întărirea păcii şi a colaborării in­ternaţionale pe baza încrederii­ reciproce. Dacă aceste sforţări vor fi făcute de oa­menii cu răspundere din toate ţările, cauza păcii şi progresul omenirii vor cîştiga foarte mult. Secolul nostru este secolul unei dez­voltări şi înfloriri nebănuite a tuturor pu­terilor de muncă şi a talentelor cu care­ Dumnezeu a înzestrat pe om. Pas cu pas el supune forţele naturii voinţei sale şi se sileşte să servească progresului societăţii şi fericirii fiecăruia în parte. Prin lupta tuturor popoarelor, vremea noastră trebuie să devină aşa cum spunea N. S. Hruşciov în vizita sa în S.U.A. „vremea înfăptuirii marilor idealuri, vremea păcii şi a progre­sului”. — Noi credem în acest ideal şi lup­tăm ca el să devină realitate. S. Radu Aşa ştie poporul să muncească şi să făp­­tuiască pentru patria sa, pe care a cuce­rit-o prin lupte şi jertfe, pe care o întăreşte prin muncă şi dragoste. Politica de industrializare a făcut ca industria socialistă să constituie baza con­struirii socialismului în ţara noastră. Pe cînd înainte de 1944 industria creştea anual cu 4%, după 1944 ritmul de creştere a industriei a fost de 16% ,adică de 4 ori mai repede. Produsele industriei noastre satisfac nevoile economiei şi populaţiei şi sînt preţuite pe piaţa internaţională. Ast­fel am ajuns să exportăm tractoare, strun­guri, utilaj petrolifer, ş. a. In agricultură sectorul socialist dă posibilitatea să se fo­losească pe tarlale întinse mijloacele agro­tehnice cele mai avansate. De aceea sec­torul socialist — care cuprinde peste 70% din suprafaţa arabilă şi din numărul gos­­podăriilor ţărăneşti — recoltează mul mai multe produse agricole decît sectorul individual şi ridică nivelul de trai, mate­rial şi cultural, al ţăranilor muncitori. Circa 40.000 tractoare brăzdează ogoarele ţării — şi numeroase alte maşini agricole — toate fabricate la noi, scoţînd din pă­mînt recolte bogate. Cultura a devenit un bun al maselor populare. Ziarele, revistele, cărţile se tipă­resc în milioane de exemplare. Căminele culturale răspîndesc lumina ştiinţei, lite­ 30 Decembrie TELEGRAFUL ROMÍN Nr. 1—2

Next