Telegraful Român, 1966 (Anul 114, nr. 1-48)

1966-01-01 / nr. 1-2

ANUL 114 Sibiu, 1 ianuarie 1966 Nr. 1­2 Telegraful Român FOAIE RELIGIOASĂ EDITATĂ DE ARHIEPISCOPIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DE ALBA IULIA ŞI SIBIU­PREŢUL INSERŢIUNILOR. Un cml 60 bani pentru odată; dacă se publică de mai multe ori se dă rabat corespunzător, inserţiunile se adresează ADMINISTRAŢIEI Telegrafului Român, Sibiu, strada 1 Mai nr. 85. ARTICOLELE ŞI CORESPONDENŢA ABONAMENTUL : se adresează REDACŢIEI Telegrafului Român, Sibiu, str. 1 Mai 35. — Articolele nepublicate nu se înapoiază. — Scrisorile nefrancate se refuză. Pe un an: Pe 6 luni. Pe 3 luni : 24 lei 12 lei 6 lei ­tei perspective de progres La sfîrşitul anului 1965 şi începutul anului 1966 poporul nostru face bilanţul realizărilor din anul trecut şi proiectează noi planuri de realizări pentru anul ce a sosit. Privirea aceasta de ansamblu asu­pra realizărilor din anul 1965 şi a pers­pectivelor anului 1966 a fost săvîrşită — în numele poporului întreg — la­ a patra sesiune a Marii Adunări Naţionale din 20—22 decembrie 1965, de către condu­cătorii iubiţi ai patriei noastre şi de către deputaţii poporului. In „Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe a­­nul 1965 şi cu privire la planul de stat pe anul 1966“, prezentată de dl Ion Gheorghe Maurer, preşedintele Consiliu­lui de Miniştri, au fost prezentate însem­natele progrese realizate de ţara noastră şi noile perspective de propăşire ale Re­publicii Socialiste România. Acestea pot fi concentrate în cuvintele: anul 1965 este anul de încheiere a planului sesenat (1960—1965), perioadă de mari realizări în toate domeniile; anul 1966 este cel din­tii an al noului cincinal (1966—1970), „menit să ridice patria noastră pe o treaptă mai înaltă de înflorire şi pro­gres“. De pe temeliile puse de planul se­senat, poporul nostru se avîntă spre noi culmi de civilizaţie în viitorii cinci ani. Dăm numai cîteva date despre realiză­rile anului 1965 şi despre perspectivele anului 1966. Prevederile planului de stat pe 1965 au fost realizate şi depăşite. Producţia in­dustrială a fost cu „circa 13 la sută mai mare decît în 1964, depăşind prevederile planului cu peste 1,3 miliarde de lei“. In ramurile industriale de bază creşterea producţiei a fost mai accelerată, s. ex.: producţia energiei electrice a crescut cu 24 la sută, producţia industriei chimice cu 22 la sută, iar producţia industriei con­structoare de maşini a ajuns să acopere „în cea mai mare parte necesităţile ac­tuale de utilaje pentru industria petrolu­lui, minieră, lemnului, cimentului, pentru transporturi şi agricultură“. In agricultură s-a realizat „o creştere a producţiei în ansamblu, mai ales a pro­ducţiei de grîu, care depăşeşte cu două milioane tone recolta medie din anii 1961 —1964. A crescut şi numărul de ani­male, obţinîndu-se sporuri de carne, lapte, lînă, etc. Pentru finanţarea acţiunilor social-cul­­turale s-au alocat 22 miliarde lei, cu 7,4 la sută mai mult ca în 1964. S-a dezvol­tat învăţămîntul. S-a dat în folosinţa oa­menilor muncii peste 50.000 apartamente construite de stat. S-a încheiat acţiunea de majorare generală a salariilor, care în anul 1965 a cuprins 3,3 milioane de sala­riaţi. Au sporit veniturile ţărănimii. Ne­însufleţiţi de idealurile evanghelice de unitate creştină în slujirea păcii pe pă­­mînt şi bineivoiri între oameni (Luca 2, 5), creştinii au desfăşurat şi în anul 1965 o acţiuine susţinută de sprijinire activă a strădaniilor general umane pentru o pace dreaptă şi adînc stătătoare. Ca dovadă grăitoare în acest sens, prezentăm cîteva crîmpeie mai de seamă din această ac­ţiune. Una­ dintre cele mai de seamă hotărîri ale Conferinţei Bisericilor Orientale, ţi­nută la Adis Abeba între 15—21 ianuarie 1965, este aceea de a sprijini lupta pentru pace. „Lumea contemporană — declară fumul desfacerilor de mărfuri prin comer­ţul socialist a fost cu 4,6 miliarde lei mai mare ca în 1964. A sporit volumul comerţ­­ului exterior, o parte însemnată din ex­portul ţării noastre ocupînd maşinile, uti­lajele, instalaţiile, produsele industriei chimice, industriei lemnului şi industriei uşoare şi alimentare (întreţinem relaţii comerciale cu peste 100 de ţări din toate părţile globului pămîntesc). Realizările anului 1965 — „înscriindu­­se în bilanţul înfăptuirilor poporului ro­mân din perioada 1960—1965, întăresc şi mai mult temelia pe care vom clădi reali­zările noastre viitoare“. Planul de stat pe anul 1966 prevede creşterea producţiei globale industriale faţă de 1965 cu 10,5 la sută, cu dezvolta­rea mai accentuată a industriei producă­toare de mijloace de producţie (creştere de 10,7 la sută). La fel creşteri peste me­die sînt prevăzute în industria chimică, industria energiei electrice, etc. In anul 1966 vor fi date ,în exploatare, centrala hidroelectrică „Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe Argeş, ultimele hidrocentrale de pe rîul Bistriţa în aval de Bicaz, noi grupuri puternice la termocentralele Luduş şi Fîn­­tînele, centrala cu turbine de gaze de combustie Bucureşti-Sud. Prin mărirea producţiei metalurgice, se vor acoperi „din resursele interne aproape 80 la sută din consumul sporit de laminate de oţel şi de cupru, precum şi întregul necesar de aluminiu, plumb şi zinc“. Producţia in­dustriei construcţiilor de maşini va spori cu 11,5 la sută. Industria chimică va creşte cu aproape 22 la sută. Producţia bunurilor de consum se va mări cu 9,7 la sută (producţia industriei uşoare cu 7 la sută, producţia industriei alimentare cu peste 10 la sută). Se prevăd noi realizări şi în agricul­tură. Astfel, înzestrarea agriculturii cu noi maşini agricole „va asigura mecani­zarea aproape integrală a tuturor lucră­rilor de bază în gospodăriile de stat, iar (Continuare în pag. 3) Conferinţa­­ este permanent tulburată de ameninţarea şi groaza războiului. In această eră atomică orice război poate provoca distrugerea întregii civilizaţii şi chiar nimicirea vieţii omeneşti pe între­gul glob. Aşadar, trebuie să facem tot ceea ce omeneşte e posibil pentru a îm­piedica izbucnirea unui război... Noi sun­tem­ gata să colaborăm unii cu alţii şi cu organizaţiile internaţionale care luptă pentru dreptate şi pace în întreaga lume şi rugăm stăruitor toate popoarele, toate naţiunile, toate statele lumii să facă la fel“. Continuînd cele discutate de către Co­mitetul Executiv la Tutzing, Comitetul Centrali al Consiliului Ecumenic al Bise­ricilor — în sesiunea sa de la Enugu (Nigeria orientală) din 12—21 ianuarie ,1965 — intervine pentru pace, dreptate şi libertate, emiţînd documentul „Comitetul Central al Consiliului Ecumenic despre problemele internaţionale“. Ocupîndu-se cu „problemele care ame­ninţă o pace internaţională în dreptate şi libertate“, se reţine în primul rînd asupra DEZARMĂRII. „Un progres pe drumul spre dezarmare trebuie considerat ca cea mai importantă datorie a tuturor guver­nelor, în special a acelora care dispun de arme atomice. Pe cînd au avut Ioc cîteva dezvoltări încurajatoare, între care Tra­tatul privind interzicerea limitată a expe­riențelor nucleare, cursa înarmărilor mer­ge nemicșorată mai departe. Noi sîntem convinşi că s-ar putea şi ar trebui să se facă mai mult“. Cît priveşte menţinerea păcii, docu­mentul arată: „Dezarmarea va deveni cu atît mai curînd posibilă şi dreptăţii se va sluji cu atît mai bine, dacă se fac pregă­tiri pentru a aborda multiplele probleme care s-au născut şi se nasc mereu într-o lume ce se găseşte într-o continuă trans­formare... Prin Naţiunile Unite sau prin tratative între naţiunile direct partici­pante ar trebui să se facă pregătiri solide pentru cercetarea, împăcarea, mijlocirea şi măsuri internaţionale pentru menţine­rea păcii“. Trecînd apoi la o seamă de probleme speciale, documentul abordează pe rînd discriminarea rasială, situaţia încordată din Indonezia şi Malaezia, situaţia critică din Cipru, problema Congoului, lichida­rea totală a colonialismului şi problema refugiaţilor africani, încheierea cuprinde următoarele îndrumări şi îndemnuri: „Pentru înlăturarea problemelor care a­­meninţă ar­monia popoarelor şi naţiunilor toţi oamenii trebuiesc să lucreze neobosit pentru a promova o încredere mai adîncă şi o colaborare mai extinsă, ceea ce se (Continuare în pag. 2) Creştinii și lupta pentru pace în anul 1965 1730 3

Next