A Természet, 1899. szeptember - 1900. augusztus (3. évfolyam, 1-24. szám)

1899-12-15 / 8. szám

A tajtékos kabócza. Különféle kultúrnövényeinket más-másféle apró kabóczák (Cicadellidae) rongálják meg. Vannak olyanok, a­melyek a rózsát és almát, mások, a­melyek a takarmánynövényeket és ismét mások, a­melyek a gabonaféléket támadják meg és szívják ki nedveiket. Az erdészetileg fontos növényfajokra is jut holmi kár­tétel ezeknek az ugró lábú és szívó szájú rovaroknak révén. Legérdekesebb köztük az a kis kabócza, melyet tajtékzó kabócza (Aphrophora spumaria , Ptyelua v. Philaenus spumarius) néven jóformán minden iskolás gyermek ismer, ha nem is magát a kifejlődött állatot, de legalább a lárváját, mert ez olyan módját használja az önvédelemnek, a­mi még a rovar­világban is furcsaságszámba megy. Pedig hát a hatlábúak közt amúgy is sokkal több az excentrikus természet, mint az embe­rek közt. Tavaszszal — és még júniusban is — alig járhatunk lige­tekben, erdőtisztásokon, réteken és legelőkön annélkül, hogy a legkülönfélébb növények szárán holmi tajtékos nyálcsomókat ne találnánk. A be nem avatott ember komolyan azt hiszi, hogy mások jártak arra és — alkalmasint valami rossz fajta dohánytól — sűrűen köpködtek. Talán többen ismerik erdész-olvasóink közül azt a históriát, mikor a szalonokban és a főváros utczáin igen otthonos, de a szabad természetben annál tájékozatlanabb erdő­­birtokos nagy haragosan rátámadt az erdészeti személyzetre, a­miért megengedik, hogy mindenféle nép szanaszét kószáljon az erdőben, melybe pedig külön engedelem nélkül senki fiának sem szabad betennie a lábát. Mikor az erdőtisztek a leghatá­­rozottabban tiltakoztak a birtokos kifakadásai ellen és komo­lyan erősítették, hogy a tilosba bizony nem jár senki, a városi úr még dühösebb lett. — Nekem mondanak ilyet? Azt gondolják, hogy engem el lehet ámítani ? Nekem olyan bizonyítékaim vannak, hogy azok mellett valamennyien el fognak hallgatni! — De kérjük, méltóságos uram, hiszen ez úgyszólván lehetetlenség . . . — Hallgassanak ide! Ma künn jártam az erdőru­kások­ban és amint egy tetszetős helyen Jancsival leteríttettem a piáidét, majd, hogy rosszul nem lettem. Mindenfelé csupa köpés. Alig van fűszál, a­melyet a bitangok le nem köptek volna. Alkalma­sint bagóztak, vagy mi az istennyila. Megyünk arrább, ott is csak azt találjuk. Kiváncsi lettem, mennyire jártak a szemtele­nek ; kocsin megyek az erdő jó részén keresztül, a­hol csak leszállunk, minden gyöpös helyen szakasztott olyan disznóság ! Egész falunak kellett az erdőben szemtelenkedni. Képzeljék csak, micsoda szégyenbe kerülök, ha hölgytársaságot invitálok ki a zöldbe! Az összes jelenlevők, a­kiknek a beszéd szólott, hitetlen­kedő módon csóválták a fejüket. — Nem hiszik ? No most rögtön jönnek velem, mielőtt a corpus delicti elpárologna. Neki indultak, ki is értek és a méltóságos úr undorodó arczsintorgatással mutatja a bűnjeleket. De már most aztán más baj támadt; az, hogy hangos kaczagásba ne törjön ki a kiváncsi erdészcsoport. Mert ahogy azt a­ nyálat egyikük gyufaszállal szétzavarja, ott berzenkedik a kellő közepén egy kis széles fejű, hegyes farú, hatlábú állat. — Nézzék csak meg a többit — sürgeti a méltóságos úr. Megnéztek százat is. A haragos úr maga is elővett egy fogpiszkálót, mert hát szégyenben maradni nem akart. Az egyik gyakornok tisztelettel meg is magyarázta, hogy hát ez tulaj­donképen a »tajtékos kabócza« — így hívják a könyvekben. A­meddig szárnya nem nő, addig ezt a furfangot használja, hogy az ellenségeit rászedje. A mesebeli szólásmódot variáczió­­ban lehet ráilleszteni: »Nyál előttem, nyál utánam, — senki engem meg ne lásson!« »Soha ilyet« — dörmögi a méltóságos úr — »S. úr, majd szedjen ezekből a csúf dögökből spirituszba , beviszem Pestre. Ez is nyilván valami új kellemetlenség, a­mit Amerikából vagy Afri­kából hurczoltak be hozzánk.« Amint látjuk, ravasz pára ez a mi habos kabóczánk és nem restek­ undort gerjeszteni maga körül, csak hogy békében hagyják. Ő azonban semmit sem hagy békében, mert a leg­különfélébb növényeken üti föl cseppet sem esztétikus házikó­ját. Mindenféle gyim-gyomon, azonkívül fűzfahajtásokon is szí­vesen eléldegél, szívókáját beleszúrja a növényszárba és ennek ‘vadászatot^ a »Duna*Drdval^ez«*ben­ — »A Természet« eredeti tárczája. H­ ideg, csikorgó hideg van odakünn, olyannyira, hogy mikor rágondolok a mai tervünkre, hát bizony isten, harczra készül az irhám féltése vadász­szenvedélyemmel. Mikor­­ kitekintek az ablakon s látom, hogy vágtat a magas észak­i zord szülötte, a fagyasztó förgeteg a tökösi hatalmas­­ gáton; mikor fülembe csap az a sípoló hang, melyet a vén ezüstös nyárfa ágai hallatnak, mint valami velőtrázó jaj­panaszt ; mikor látom, hogy minden élő behúzódott a meleg szobába a dermesztő hideg elől, akkor úgy szeretnék én is itt maradni a meleg kályha mellett s álmodni inkább arról, mire elhatároztam magam. De az erdőmester, kit megedzett már a számos évek viszontagsága, nem ismer izgalmat. Midőn megjön az ideje, feláll s indulásra int. Künn vár már a kocsi. Lehajtatunk a »Csorna« partján »Bátsziget« felé. A szél, mintha csak útjában volna orrom, fülem, állam, nekik ront s marcangolja, tépi, üti-veri — legalább úgy érzem — mindaddig, míg végre magam is úgy gondolom, hogy igazán nincs már rajtam, mit annyira gyűlöl. Most már jól van, nem panaszkodom. Hamar czélhoz érünk, korán van még nagyon. A nap most bukott le a látóhatár alján. Betérünk egy alacsony, nádfedeles házikóka vacsorára. A kocsis lerakja a kosarakat s mi a sze­gényes család engedelmével s egyszersmind végtelen örömére megkezdjük a vadászos estebédet. A nagyapó tisztességtudóan le sem akar ülni a mi jelen­létünkben, pedig oly édesdeden kínálkozik a »búbos« padkája. A fiatal feleség kimegy s még egy kéve nádat rak a »banya­­kemencze« telhetetlen szájába, pedig máris alaposan be van »dörrentve«. S aztán megkezdődik a beszéd az évi termésről, a jövő évi reményről s hogy melegebben folyjon a »diskurálás«, hát odanyújtok egy üveg jó fehér villányit az öregnek. De báz igénybe kell vennem minden rábeszélő képességemet, hogy rá­bírjam az öreget a »kóstolóra«. S aztán megy körbe testvériesen. Úgy szeretem látni ezt az egyszerűséget, ezt a hamisítatlan természetességet, mikor úgy tesz mindenki, a­hogy szokta volt eddig is; úgy szeretem látni azt az örömet, mely betölti a sze­gény ember szívét, mikor valami igazi úr betér szerény kunyhó­jába. Megbecsüli az a feljebbvalóját s nem felejti el soha éle­tében egyszer történt szíves látogatását. Mire elvégeztük a vacsoránkat, besötétedett annyira, a­mekkora sötétségről szó lehet, mikor lábnyi magas hó takar be mindent, mikor a csillagok ezernyi villogó lámpája ragyog az ég boltozatán. Gyalog baktattunk a befagyott Csorna jobb oldalán a­­ keskeny, letaposott úton. Csikorgott lábunk alatt a megfagyott 4

Next