A Természet, 1899. szeptember - 1900. augusztus (3. évfolyam, 1-24. szám)

1899-12-15 / 8. szám

mint más ősmocsarat, mind úgy, hogy érdekes és tanul­ságos képet adjon. De a legszívesebben álmodozom azon, hogy magyar hazánk tipikus vidékeit, tipikus faunáját és flóráját lássam így viszont. Hisz az kétségtelen, hogy rengeteg összeget emész­tene fel az ilyen gyűjteményes csoportosítás, de másrészt világraszóló becset adna ez az elrendezés a mi természet­­táni gyűjteményünknek. Annyit mindenesetre szeretnék megérni, hogy leg­alább az álmaim tizedrésze valósuljon meg, bár őszintén megvallom, hogy abból egy batka hasznom se lesz. De a szívemnek jól esett elmondani, hogy a gyűjtemények is csak úgy érnek valamit, ha azokban lelket látni. A pedantéria és igazság közt van némi különbség. A mú­zeumi gyűjtemények általában lehetnek pedánsak, — de nem igazak. Természettárak — természet nélkül! Ez a természetiszony a legszembetűnőbb a vidéki múzeumoknál. Hála istennek, de ma már az ország minden nagyobb városában múzeum-alapításról beszélnek, sőt több helyütt létezik is már múzeum. De ne kérdezzük hogyan ? Ezek a vidéki múzeumok egyelőre még inkább csak á­lomtárak. Képzeljünk ásatást, sok ásatást, igen sok ásatást, — az emberek mindenfelé szántanak és ásnak — s eközben sok régi kődarab, mammuth-fog és csorba urna kerül felszínre. Ezek a nagyobbrészt jelentéktelen és értéktelen holmik képezik a vidéki múzeumok alap­ját, u. n. archeológiai osztályát. Az így keletkezett múzeumi alap lassan kint kibővül, régi arczképekkel, amik a rossza­ságuk miatt máskülönben úgyis a padlásra kerülnének, régi szúette székekkel, amiken állítólag Rákóczy György, Mária Terézia vagy Kossuth ült, repedt kávéscsészékkel, amikből Dériné ivott kávét, régi dohányzacskóval, mely­ből Csokonai gyújtott pipára stb. Némi ásványtöredékek és színehagyott préselt növények is kerülnek a gyűjte­ménybe, honnan természetesen a mellette kitömött állat sem hiányzik (melynek a bal szeme kiesett), meg a fehér veréb és a háromlábú csirke se maradhat el. És ezt nevezik vidéki múzeumnak! Kit érdekli mindez és ki tanul ebből ? A természetnek se művészileg festett képekben, se művészi preparácziókban sehol semmi nyoma. Épen így hiányzik a nép művészkedése is: a faragott vagy hímzett ethnográfiai tárgyak. Szóval minden hiányzik onnan, a­mi értékes és csak egyet találunk fel biztosan: a lélekölő unalmat. Ezek a vidéki unalom­tájak is fölötte bánta­nak engem. Hiszen a vidék népe is rászorult arra, hogy ízlését és érzelmeit nemesítsük. Még talán jobban mint a fővárosi, a­hol mégis csak akad olyasmi, ami a lelkületet csiszolja. A múzeumi­ reform tehát a legégetőbb a vidéken, ahol minden törvényhatóság találhat rá módot, hogy a múzeuma gyarapodását rendszeres anyagi támogatással segítse elő. A 19-ik század végén tehát ez a reform se késhet többé. A vidék is vegyen tudomást arról, hogy a képzőművészetnek csakis a művészi alkotásai nemesíte­nek s hogy a természettár csakis úgy oktat, ha a bioló­giai szempontok szerint van rendezve. A vidéki múzeumok főhivatása az lenne, hogy vidékük tipikus ásvány-, növény- és állatvilágát és lakos­ságuk tipikus viseletét gyűjtsék egybe minél gazdagabban s mikor már az embert is bemutatták, térjenek át az ember ipari- és képzőművészetére, mely utóbbiak kere­tében a régi leletek s az ereklyék is elhelyezhetők. Ilyen rendszerrel lehet múzeumról beszélni, — de ahol csak törött római ibrikek, biczegő históriai asztalok és három­lábú csirkék vannak, ott ne kérkedjünk a »muzeum« szóval. Ne bizony ! Kesdi-Kovács László: Barlangban a medve s mi is emberek, mi is csak rakott barlangban vagyunk s miről a medve arról álmodunk. Óh csak még egyszer jöjj el szép tavasz, te enyhe napfény, zöldelő fűszál ! Ok csak még egyszer lássak ibolyát s hulljon arczomba meleg napsugár. Hadd haljak meg egy tavaszi napon s a szívemre tegyetek ibolyát. Mindegy, ha én már azt nem is tudom, csak tegyetek szívemre ibolyát. Gárdonyi Géza van még szikra a hült hamu alatt, így marad bennem egy kis öntudat. És hallom majd a sok jövést-menést, a harangozást, a leszögezést, az elhadart circumdederumot, a köhögést, a gyors miatyánkot s a kocsit, hogy a havon nyikorog. Míg végre csend lesz. Magam maradok. * * * * Az élet oly bús, oly vigasztalan. Alig volt reggel, máris este van. Nyugat felől a fehér hegyeken a nap egy piros felhőn lemegyen, aztán sötét van, sötét lesz sokáig, csak a hó világít. Egy öreg kályha, lehelj meleget ! Ott künn a világ jéggé dermedett. Minden élő a zugokba vonul. .. Óh mennyi panasz száll a hó alul, didergő, fázó bogárkák faja. Kő és fakéreg, mind, mind bús tanya. 3

Next