Természetjárás, 1956 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1956-03-01 / 3. szám

Középiskolai és általános iskolai pedagógusaink, az iskolai DISZ- és Úttörőszervezetek egyre na­gyobb mértékben használják fel a ki­rándulást, táborozást oktató-nevelő­munkájuk segítésére. Az elmúlt nyá­ron az eddig csak elszigetelten jelent­kező, főleg egyesületekhez csatlakozó természetjárást, sokkal általánosabb szélesebb körű, jóval nagyobb számú tanulót és nevelőt megmozgató or­szágjáró mozgalom váltotta fel. Az Oktatásügyi Minisztérium, a Fő­városi Tanács Oktatási Osztálya és a DISZ-szervek támogatásával több ezer középiskolai és általános iskolai tanuló kapcsolódott be a táborozásba. Budapestről pl. közel 50 középiskola, több mint kétezer tanulója ismerte meg hazánk legszebb tájait egy-két hetes, álló vagy mozgó táborozás al­kalmával. Legtöbb élménnyel a Fa­zekas, Steinmetz gimnázium, a Már­vány utcai és Bethlen téri Közgazda­­sági Technikum, a Geológiai, Köny­­nyűvegyipari Technikum tanulói tér­tek haza országjáró útjukról. Az iskolák mellett az Úttörőházak, DISZ-klubok, úttörőtáborok, szakkö­rök bekapcsolódása még inkább segít megvalósítani azt a célt, hogy a ter­mészetjárás tömegsporttá fejlődjék tanulóink körében. Az eredmények azt mutatják, hogy kezd már végre kibontakozni az a helyes módszer, amely a természetjáró sport céljait egészségesen kapcsolja össze a tanul­mányi munkával és a kirándulások közösséget kovácsoló ereje előnyö­sen érezteti hatását az iskola neve­lési célkitűzéseinek megvalósításá­ban.. A tanulók a valóságban is­merik meg a hazai földet, a Bakony, Pilis, Börzsöny, Mátra földrakzó, tör­ténelmi, biológiai jellegzetességeit, gazdasági jelentőségét. A táborozás alatt szerzett élményeik egy egész életre szólóan alakítják ki bennük a jövendő természetjárót, a természet rajongóját; a természetjárás érdekes­sége, szépségének megízlelése pedig állandóan ösztönzi őket az ehhez szükséges sokoldalú tudás és ügyes­ség elsajátítására, a tájékozódás, sá­torverés, tűzrakás mesterségének megtanulására. A nyári emlékek nem múltak el nyomtalanul. Az iskolai munkában, a vasárnapi szabad időben sokféle­képpen vették hasznát tanulók, ne­velők a nyári élményeknek. A téli szünidőt sem hagyták kihasználatla­nul. Bár a későn beköszöntő tél miatt nem sikerült a sok-sok tervezett sí- és szánkókirándulást megvalósítani, mégis, sok vidám hangulatú, jóked­vű középiskolás csoporttal, úttörővel találkozhattunk januárban a Budai hegyekben, Pilisben, a Börzsöny té­ren is csalogató útjain. A Tanács és Budapesti DISZ VB segítette a téli szünidei kirándu­lásokat is. Így jutottak el a III., IV., VII., IX., XX. kerület úttörői a Bör­zsönybe, Pilisbe, a Telepes u.-i iskola tanulói Nagy Szénásra, a Hernád u.-i iskola úttörői a Bükkbe. Vidám, ta­nulságos napokat töltöttek el a szü­netből Dobogókőn a Szilágyi Erzsébet gimnázium földrajzi szakkörének tagjai, a Teleki Blanka és Kossuth Zsuzsa gimnázium tanulói. Táboro­zással összekapcsolva tartották meg a Ságvári turistaházban a könnyű­­vegyipari technikum DISZ vezető­ségi tagjainak képzését is. Megindult már a készülődés a kö­vetkező nyárra is. Év eleje óta ver­senyben folyik a takarékossági moz­galom, gyűl az anyagi alap megte­remtése a DISZ és szülői munkakö­zösségi rendezvények bevételeiből. Megindult a tervezgetés: hová, meny­nyi időre menjünk a nyáron? Hol szerezzünk sátrat, felszerelést? Szak­körökön, DISZ és úttörő-összejövete­leken egyelőre könyvből, képről is­merkednek a már kiválasztott vidék földrajzi, történelmi gazdasági neve­zetességeivel, természeti szépségével, a táborozáshoz szükséges természet­­járó tudománnyal, térképjelekkel, sátorveréssel, főzéssel, elsősegély­­nyújtással. Sok kis úttörőnk készül a próbá­­zásra, hogy teljesüljön szíve vágya; nyárra már büszkén viselhesse a „Természetjárás ifjú mestere“ jelvé­nyét! Reméljük, a tavalyi szép élmé­nyeknek, az idei lázas készülődésnek nem marad el az eredménye és 1956 nyarán nem lesz már egyetlen isko­lánk sem, amelynek tanulói kima­radnának az országjárásból. Szakmány Lászlóné LEVÉL ШШЁОШШВШШШШШ a M. O. M. természetjáró szakosztályához A kerületünkben levő Úttörőházban négy év óta mű­ködik két úttörő turistaszakkör. Egy leányszakkör 17-es, egy fiúszakkör 20-as létszámmal. Ezek a 11—14 éves korú úttörők minden héten kétórás rendszeres kiképzést kap­nak környékkutatásból, térképészetből, túravezetésből és táborozásból. Minden vasárnap túráznak, vagy versenyez­nek egymás között. Ismerik a Budai hegyeket, a Pilist, a Börzsönyt. Jártak a Bakonyban, a Mátrában. Téli tá­borban tavaly a Bükkben, nyári sátortáborban a Cser­hátban voltak. Évről évre több jó és képzett úttörő tu­rista kerül ki a szakkörből, akik az általános iskolai kor­ból kinőve nem találják meg a helyüket. Szakkörünknek, de tudomásom szerint a többi Úttörő­höz szakköreinek sincs semmi kapcsolatuk a felnőtt tu­rista szakosztályokkal. Országos jelentőségű kérdés az, hogy a felnőttek szakosztályai jó utánpótlást kapjanak, az úttörő turisták pedig részesülhessenek a felnőttek tá­mogatásában. Felismerve ennek jelentőségét, az alábbi tervet dolgoz­tuk ki a kérdés megoldására: Kérjük a Szakosztályt: 1. Vegye pártfogásba szakmai és politikai nevelés vo­nalán csoportunkat! 2. Az elméleti foglalkozásunk tematikájának összeállí­tásában adjanak tanácsot, hogy képzésünk a sajátos út­törő jelleg mellett kellő alapot nyújtson a szakszerű ter­mészetjáráshoz, versenyhez. :1. Mind az elméleti, mind a gyakorlati foglalkozásokon vegyenek időnként részt, és tanácsaikkal, tapasztalataik­kal segítsék munkánkat. 4. A felnőttekéhez hasonló, az ifjak fejlődési fokának megfelelő versenyek lebonyolításához tervet, túravezetőt, állomásvezetőt adjanak. 5. Tegyék lehetővé, hogy egy-egy versenyükön a ver­senyzők mellett mint kísérők, megfigyelők a pajtások is részt vehessenek. 6. A foglalkozásokhoz, túrákhoz, versenyekhez kölcsö­nözzenek térképet, iránytűt, tájolót, a szükséges felsze­relést (kötél, postaláda, esetleg sátor). 7. Tekintsék a pártfogásba vett szakk­ört szakosztályuk ifjú csoportjának és turistaházak hálóhely-igénylésénél részesítsék őket ugyanabban az előnyben, mint a szak­osztály tagjait. A turista szakkör részéről: 1. Támogatásuk alapján és a szakkörből kinőtt úttörő turistákkal biztosítjuk az utánpótlást. 2. Szívesen veszünk részt a szakosztályok munkatúráin az átjelzésben, utak karbantartásában stb. 3. Szakosztályok rendezvényein, versenyeredmény-hir­detéseiken műsorszámokkal, köszöntéssel szerepelünk. Az együttműködésnek vannak még területei. A szám­talan kiaknázatlan lehetőséget nem tudjuk itt felsorolni, amelyek mind a természetjárás munkáját segítik. Csak meg kell indulni. Ha átlátják a kérdés jelentőségét, old­juk meg közösen! Cser Sándor XII. ker. Üttörőház turista szakkörvezető 12

Next

/
Thumbnails
Contents