Theologiai Szemle, 1928 (4. évfolyam, 1-6. szám)

Tartalomjegyzék

TARTALOM-JEGYZÉK. (A végső római szám a Theol. Szemle évfolyamát, az előtte lévő arab szám a lap oldal­számozását jelenti.) Szerkesztői előszó. Beköszöntő. Cs. S. 2. III. Az Ige. Máté ev. VII. 13—14. Dr. Szabó Aladár. 1.­fol. IV. Márk ev. IV. 21—25. Cs. S. 225—26. IV. Luk. ev. XVIII. 20—21. Cs. S. 193. III. Eitéz. levél III. 1. 14—19. Cs. S. 1. III. Filippi 1. II. 1—2a., 3—7., 8b—11. Cs. S. 113—114. IV. Tanulmányok és kisebb közlemények. Ószövetségi theologia. Kállay K. : Jeremiás próféta élete és műkö­­dése a Biblia filológiai és történeti kriti­­kája alapján. 48—42. III. Újszövetségi theologia. Karner K. : A kísértés történetének értelme és jelentősége Jézus messiási munkájára nézve. 341—350. III. Rendszeres theologia. Bányay Lajos: Hiszek egy közönséges, keresztyen anyaszentegyházat. 2—72. IV. Dr. Vasady B. : A ,,Mortalium animos“ kez­­detü pápai encyklika tartalma, lényege és feleletünk. 337—342. IV. Egyet, egyháztörténelem. Kállay K. : A Geelkerken-ügy. 162—163. III. Marion János : A mai görög protestantizmus. 73—77. IV. Marion János: Történeti előzmények és háttér. (Mortalium animos.) 321—326. IV. ,,Mortalium animos“ szövege. 327—336. IV. Payr Sándor : Luther és az egyházi énik. 24—47. III. Rábold Gusztáv és Cs. S. : ״ Mortalium ani­­mus“ c. pápai enci­klika fordítása. 327-336. IV. Magyar prot. egyháztörténelem. Miklós Ö.: A külsősomogyi traktus kánonos könyve. 168—174. 111. Miklós Ö. : A magyarok perei a leideni rektor előtt. 163—168. III. Miklós Ödön : Magyar diákok a leideni State Collegében. 290—319. IV. Dr. Révész Imre : Krisztus és az Antikrisztus (Ozorai Imre és műve). 167—199. IV. ifj. dr. Szabó Aladár : Szikszai György élete és munkássága. 232—330. Szikszai Gy. arcképe. ifj. dr. Szabó Aladár: Szikszai György élete és munkássága című dolgozat 416. számú jegyzetének helyesbítése és kiegészítése. 206. IV. Életrajz. Gulyás J. : Keresztesi József. 356—365. III. Gulyás József : Lengyel József (élete és művei) 201—205. IV. Gyakorlati theologia. D. Dr. Baltazár Dezső nyilatkozata a ״ Mor­­talium animos“ ügyről. 343—344. I. Enyedy Andor : Magyar református kátéiro­­dalom. 115—167. IV. Gaudy László: A bibliai történetek taní­­tásának valláspedagógiai módszertana. 227—289. IV. A ״ Mortalium animos“ c. pápai encyklika ügye. 321—344. IV. Vallásfilozófia. Mátyás Ernő : Keresztyén vallás és theologia a lelkészképzésben. 350■—356. III. Tankó B. : Vallás és művészet. 3—24. III. Vasady B.: A valláspszichologia fejlődésének története. I. közlemény 63­—160. III. II. 232—194­0. III. Vallástörténet. Dr. Karner Károly : Mandarizmus és őskeresz­­tyénség. 77—88. IV. Pedagógia. Tankó B. : Schneller István 80-ik születés­­napjára. 338—341. III. Vegyes. Kováts A. : A vallásos érzés védelme az új büntetőnovella-tervezetben. 165—168. III.

Next