Theologiai Szemle, 1938 (14. évfolyam, 1-4. szám)

1938 / 1-2. szám

XIV. évf. 1-2. szám­. Debrecen, 1938. Húsvét—Aratás THEOLOGIAI SZEMLE SZERKESZTI: FÖMUNKATÁRS: CSIKESZ SÁNDOR. RÉVÉSZ IMRE, FŐMUNKATÁRS DEÁK JÁNOS. TARTALOM : Az Ige : „...Kezének juhai..." Cs. S. 89-90. lap. — Közlemények : Tunyogi Csapó András : Szempontok az Ószövetség theologiai magyarázásához. 91—103. lap. — ifj. Dr. Szabó Aladár : Szikszai György családfája 104—106. lap. — Dr. Horkay László: Böhm és a német idealizmus. 101—128. lap. — Dr. theol. Kiss Jenő: Az eschatologia főirányai a jelen korban. 129—140. lap — Dr. Zoványi Jenő: Tiszáninneni református superintendens seniorok. 140—144. lap. —­­j* Dr. Szlávik Mátyás : A germán sors keze és Luther istenhite. 145—148. lap. — n. Balogh Ernő dr.: Orvosok és a materia­lista világnézet. 148—159. lap. — Pákozdy László : Az istennevek használata a Bileám-peri­­kopában. 160—165. lap. Folyóiratok Szemléje: Zeitschrift für die neutest. Wissenschaft und die Kunde der älteren Kir­che. Dr. Kiss Jenő. 165-166. lap. — Theologia. Hittudományi Folyóirat. 1936. — Módis László. 166—167. lap. — Archiv für evangelisches Kirchenrecht. 1937. Dr. Kálmán Sándor. 167 — 168. lap. — Archiv für katholisches Kirchenrecht. 1937. Dr. Kálmán Sándor. 168— 169. lap. Külföldi Szemle : Saarisalo, Aapeli : Raamatun sanakirja. 1936. Br. Podmaniczky Pál. 169­­. — De Groot, Dr. Joh.­ Exegese. 1936. Pákozdy László. 169—172 lap. — Bergner, Georgues : Un mistique Protestant. 1937. Dr. Nagy M Ilona. 172. lap. — Ou est l'enseignement reli­­gieux ? Livres et méthodes de divers pays Dr. Nagy M. Ilona. 172. 1. — Oberuc, Jean : Matthieu Bel, un piétiste en Slovaquie au 18e siécle. Révész Imre. 172—173.1. Tudományos élet:­­Dr. Snávik Mátyási 173-1761. —IV. Parr Sándor! 176. 1. —­­Makláry Károlyi 176 1. — Uj ref. püspök. 176 —177. 1. — Theol. h. tanári megbízások. 177 1. — Uj theol. akad. igazgatók. 177. 1. — Évzáró a debreceni egyetemen. 177. 1. Dispute: Nagy Antal: A ref. egyh. törv. I. t. c. 89. §-a szerinti „általános többség" értelmezése a zsinatpresbiteri elv világításánál. 177—179. lap. — Szerkesztő Üzenetei : Értesítés. 179 1. — Kimutatás a beküldött előfizetési díjakról. 179—180. 1. — Máv. hirdetés. 180 1. E FÜZET ÁRA 3 PENGŐ, KÜLFÖLDI ELŐFIZETÉSEKNÉL PORTÓ KÜLÖN FIZETENDŐ. MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT. A LAP SZELLEMI ÉS ANYAGI ÜGYEIBEN CSIKESZ S. EGYETEMI PROFESSZORHOZ KELL FORDULNI DEBRECEN, KOLLÉGIUM MEGJELENIK AZ ORSZÁGOS REFORMÁTUS LELKÉSZEGYESÜLET PÁRTFOGÁSÁVAL.

Next