Theologiai Szemle, 1944 (20. évfolyam, 1-2. szám)

1944 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE Református tudományos theologiai folyóirat. Kiadja a Coetus Theologorum — Református Theologusok Munkaközössége. Megjelenik negyedévenként. Főszerkeszztő: Dr. VASADY BÉLA Felek­» szerkesztő: Dr. CZEGLÉDY SÁNDOR Társszerkesztő: Dr. MÓDIS LÁSZLÓ. Főmunkatársak : Dr. Budai Gergely, Dávid Gyula, Dr. Farkas Pál, D. Dr. Illyés Endre, Dr. Imre Lajos, Dr. Incze Gábor, D. Dr. Kováts J. István, Dr. Makkai Sándor, Dr. Márkus Jenő, Dr. Mátyás Ernő, Dr. Nagy Sándor Béla, D. Dr. Révész Imre, Szenes László, Dr. Tavaszy Sándor, Dr. Tóth Endre, Dr. Török István, Dr. Újszászy Kálmán. A szerkesztőség csak előre megbeszélt cikkeket közöl. Minden közleményért szerzője felelős. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Debrecen, Központi Egyetem. A kiadóhivatal vezetője : Boros Dezső református segédlelkész. Postatakarékpénztári csekkszámla neve és száma: Theologiai Szemle fenntartási alap, Debrecen 53,735. Előfizetési díjak : theologiai hallgatóknak, ha Coetus-tagok : 5-— P, ha nem tagok : 6-— P. Segédlelkészeknek 7­—illetve 8-— P. Lelkészeknek : 10-—, illetve 12-— P. Jogi személyeknek : 12-—, illetve 14-— P. Egyes szám­ára : 4-— P. * KÖNYVISMERTETÉSEK ÉS FOLYÓ­IRATSZEMLE: Hall Caine: Krisztus élete. Erdős Károly................................................34 Mátyás Ernő : Újszövetségi kijelentéstörténet. Módis László .... 46 Victor János: Református Hiszekegy. Czeglédy Sándor......................51 Erdős Károly—Pongrácz József: Újszövetségi bevezetés, II. kiadás. Módis László..................................................................................................53 Kathona Géza : Károlyi Gáspár történelmi világképe. Szabó Gábor. . 53 Cullmann: Urchristentum und Gottesdienst. Cz. S..................................54 Iskolák és irányok az exisztencia fogalma körül. Andersen: Der Existenzbegriff und das existenzielle Denken in der neueren Philosophie und Theologie. Bucsay Mihály........................................55 Kardos Albert: Csokonai ószövetségi látomása. Cz. S..........................57 Kovács István : Magyar egység — keresztyén egység. Szabó Gábor 57 Éliás József : A samaritánus kérdés. Cz. S. ... ................................... 58 Kiss Sándor: Péter apostol első levelének magyarázata. Módis László 58 Nagy, Gy.: Der Doppelaspekt der Seele... F. 1.......................................58 Journal des Missions Evangéliqu­es. L. L..........................................................59

Next