Theologiai Szemle, 1958 (1. új évfolyam, 1-8. szám)

1958 / 1. szám

.­ (1) A cikket gépelve, lehetőleg javítás nélküli kéz­iratban, két példányban juttassák el a szerkesz­tőségbe. (2) Ügyeljenek arra, hogy a gépelt szöveg ritka sorközzel laponként 30 sort és soronként átlag 60 idetűt tartalmazzon. (3) A cikkben kurzívval szedendő szavakat ponto­san húzzák alá, a ritkítva szedendő szavakat va­gy már így gépeljék, vagy pedig szaggatott vonallal húz­zák alá. (4) Szerzők és más személyek nevét ritkítva írjuk. (5) Könyvcímeket és folyóiratcímeket kurzívval je­lölünk, a könyvekből idézett fejezetek vagy folyóira­tokból idézett cikkek címét nem szedjük kurzívval, hanem idézőjelbe tesszük, pl. Vogel, Heinrich, Christologie, Bd. I, München, 1949. — Eißfeldt, „El and Yahweh” [Journal of Semitic Studies, 1956 (1) 25—37]. A folyóiratok évszáma után zárójelben az évfolyam, azután pedig a lapszám (hasábszám) áll. Nemzetközileg közismert folyóiratok általánosa­n el­ismert rövidítéseit is tanácsos használni,­­kivált, ha többször hivatkozunk rá [pl. ZAW 1956 (68) 257]. (6) A bibliai könyvek idézése közben éljünk a rövidítésekkel: 1 M 3:6, 1 Sm 1:1, 2 Kor 1:2, 1 Jn 4:16 stb. A könyvek számát ne római, hanem arab számmal írjuk; utána nem kell pont, a könyvek rövi­dítése után sem. A részek és a versek közé kettős­pontot tegyünk (,), mert a vessző (,) vagy a pont (,) használata egyénileg változván sok zavart okozhat. Ha egy fejezeten belül nem összefüggő verseket idé­zünk, a versek közé pontot tegyünk (ez az -ik rövi­dítése), egymás után idézett több bibliai hely közé vesszőt vagy egy-egy csoport után pontosvesszőt te­gyünk: Mt 9:6—13. 14—18. 33, 7:7. 21; Jn 17. (7) A görög és héber szavak átírásában ne fonetikus transcriptiot, hanem a betűk­­a héberben, ezenkívül a magánhangzók jelének is a­ transliteratio-ját adjuk (a latint sem írjuk fonetikusan!). (Más nyelvű sza­vak vagy könyvcímek átírására nézve a Tudományos Akadémia helyesírási szabályai az irányadók; a hé­berre és a görögre a német stb. folyóiratokban dívó, nemzetközileg elfogadott kulcs alkalmazandó.) (8) A helyesírás tekintetében is alkalmazkodni kell a Magyar Tudományos Akadémia által kiadott A magyar helyesírás szabályai, 10., átdolgozott és kibő­vített kiadás, Up. 1954. c. könyvhöz, továbbá kiegé­szítéséhez. De­me László, Magyarázat helyesírási szabályzatunk új (10.) kiadásához, Bp. 1955. (9) Kerüljük el az idegen szavak használatát, ügyel­jünk a jó magyarságra. Kéziratunkat nézessük át valakivel. (10) Kérjük cikkíróinkat, közöljék szerkesztősé­günkkel, hogy milyen theológiai tanulmányokkal fog­lalkoznak, miről tudnának rövid cikket írni, miről szeretnének olvasni a Th. Sz-ben, mely könyvek is­mertetését tudnák elkészíteni, mely könyvek ismer­tetését szeretnék olvasni. (11) Közöljék velünk minden szám után bíráló meg­jegyzéseiket. (12) A helyesírás és a fentebb közölt formai szabá­lyok egységes alkalmazása érdekében a szerkesztő­ség a jövőben fönntartja magának a korrektúra jogát. K­érés ci­kk iróin­ak 02 THEOLOGIAI SZEMLE a magyarországi evangéliumi protestanizmus havi folyóirata 1958. MÁJUS­­ A Theológiai Szemle szerkesztő bizottsága: Dr. Bartha Tibor, dr. Bodonhelyi József, dr. Czeg­­lédy István, dr. Esze Tamás, dr. Kádár Imre (felelős szerkesztő), dr. Nagy Gyula, dr. Ottlyk Ernő, dr. Pákozdy László (főszerkesztő), dr. Pálfy Miklós (társszerkesztő), dr. Tóth Endre, dr. Varga Zsigmond J. Felelős kiadó: Muraközy Gyula. Szerkesztőség: Budapest, IX. Kálvin tér 8. II. udvar. I. em. 6. sz. Telefon: 181—055 Szerkesztőségi órák: minden szerdán d. u. 3—6 óráig Kiadóhivatal: Budapest, XIV. Abonyi u. 21. Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya. Előfizetési díj egész évre — 12 számra — 140,— forint; az 1958. évben (május—december) megje­lenő nyolc szántra 90,— forint, amely két előzetes részletben is fizethető. Egyes szám (átlag 48 oldal + 4 borítólap) ára 12,— forint. 9454/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős: Bolgár Imre.

Next