Theologiai Szemle, 1959 (2. új évfolyam, 1-12. szám)

1959 / 1-2. szám

TH­EO­LOGI­AI SZEMLE A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI PROTESTANTIZMUS HAVI FOLYÓIRATA 1959 JANUÁR—FEBRUÁR A Theológiai Szemle szerkesztő bizottsága: d­r. Bartha Tibor, dr. Bodonhelyi József, dr. Czeglédy István, dr. Esze Tamás, dr. Kádár Imre (felelős szerkesztő), dr. Nagy Gyula, dr. Ottlyk Ernő, dr. Pákozdy László (főszerkesztő), dr. Pálfy Miklós (társszerkesztő), dr. Tóth Endre, dr. Varga Zsigmond J. Felelős kiadó: Murközy Gyula. Szerkesztőség és Kiadóhivatal. Budapest, érv. Abonyi u. 21. Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya. Előfizetési dal egész évre — 12 számra — 140,— forint Egyes szám (átlag 48 oldal + 4 borítólap) ára 12,— forint. — Kettős szám ára 24,— forint. 13882/2 — Zrínyi Nyomda, Budapest. Felelős. ..Bolgár Imre. Tartalom folytatása: KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE OTTO EISSFELD Ti Das Lied Moses. Deut. 32 : 1—43 und das Lehrgedicht Asaps Psalm 78 samt einer Analyse der Umgebung des Mose-Litdes (Dr. Tóth Kálmán) PAUL CONOR D: Bréve histoire de l'oecuménisme (Tóth Károly) MACGREGOR: Friede auf Erden? (Németh Géza) 1918 November (Zay László) TA­KÁCS BÉLA: " Comenius sárospataki nyomdája (Péter Zoltán) Hol van a te atyádfia? (Groó Gyula) A földi Ádám (Pákozdy Miklós) „Protestantesimo” (Rigó István) Kérdések a keresztyén Nyugathoz (Pákozdy Miklós) Krónika Dr. Pákozdy László Márton a bonni egyetem theologiai fakultásának meghívására januárban és feb­ruárban vendég professzorként előadásokat tartott a nyugatnémet fővárosban. A theologiai kar professzorai­val is megbeszélést tartott a magyarországi egyházi helyzetről. Düsseldorfban vallásoktatói konferencián, Wuppertal-Elberfeldben a theologiai főiskolán, Heidel­­bergberg az egyetemen, Hammban és Dortmundban lel­­készi konferenciákon, Erlangenben az egyetemen, Her­­bornban és Frankfurt am Mainban lelkészkonferencián tartott előadásokat a magyar egyházakban a legutóbbi években végbement eseményekről. Nyugatnémetországi körútja befejezéséül a bonni egyetem valamennyi fa­kultása és a nyilvánosság számára tartott nagy elő­adást „A magyar evangéliumi egyházak a múltban és a jelenben­’ címmel. *. Prágában a „Kalich” kiadónál cseh nyelven megje­lent Dr. J. L. Hromádka professzornak A dogmatika alapvonalai című, nagy érdeklődéssel várt műve. A könyv öt főrészből áll és 19 fejezetre oszlik. Ezek: 1. Az Ige útban az emberhez. 1. Elhívás a szolgálatra. 2. A bölcsek és balgák adósai. 3. Elhívás az élő igazság és az igaz valóság hirdetésére. 4. Isten Igéje. 5. Prédi­kátorok és pásztorok. 6. A Szentírás, a zsinagóga és az egyház. 7. A Szentírás fő tárgya. II.­­Az Ige az eml­itkos, elrejtett böl­csessége (A Szenthál ). A világ teremté­séről szóló üdvüzenet. 10. ... ideje (Unde malum). III. Az Ige testté lett. 11. A názárethi Jézus — a test­ben megjelent Isten. 12. Jehoschua — az Úr megvált. 13. A törvény betöltője. 14. Az engesztelő. 15. A legfőbb tekintély. IV. Az egyház útban az emberhez. 16. Az egyház mint az újszövetség népe. 17. Az egyház funkciója. 18. Egyház és világ. 19. A hitből való élet és az emberhez vezető út. V. Várakozás reménységben. A 332 oldalas könyv a keresztyén hit egyszerű és vi­lágos kifejtését tűzte ki céljául. Elsősorban a prédiká­torokat, presbitereket és a hívő egyháztagokat kívánja bevezetni a Szentírás és a hitvallások tanulmányozásá­ban. „A szerző pontosan tudja, hogy mint protestáns theológus milyen új ideológiai légkörben tartozik mun­káját ellátni. Szilárdan az épülő új társadalom talaján áll és mai és holnapi feladatra a hit szabadságában, jó reménységben tekint. Feltehető, hogy ez a könyv eleven viták tárgya lesz az evangéliumi egyházakban. Kiinduló pont és jelentős hozzájárulás lehet a hit új megfogalmazására irányuló törekvésben” — írja a ki­adó.

Next