Theologiai Szemle, 1970 (13. új évfolyam, 1-12. szám)

1970 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1969. évi (Új folyam XII. évfolyam) tartalomjegyzéke és a szerzők névmutatója CIKKEK, ELŐADÁSOK, SZEMLÉK, TANUL­MÁNYOK A magyar „Egyház és társadalom” tanulmányi csoport: Az egyház és a szocialista társadalom 28 Bakos Lajos: Az Urat is, minket is ...— — — 129 A protestáns és római katolikus párbeszéd elő­feltételeiről — — — — — — — — 195 Barcza József: Szempontok a szekularizmus kér­déséhez — — — — — — — — — 219 Barth Károly: Életszabályok idősebb emberek számára — — — — — — — — — 128 Az antiszemitizmus értelme — — — — 128 Bartha Tibor: Egyház a szekularizált társada­lomban — —— — — — — — — — 4 Hromádka professzor 80 éves — — — az 5—6. szám harmadik borítólapján Feladataink Uppsala után — — — — — 319 Ifj. Bartha Tibor: Széljegyzetek a teológiai tu­dományosság és a gyülekezeti igehirdetés vi­szonyának kérdéséhez — — — — — — 102 A Biblia és az Apostoli Hitvallás — — — 291 Bányai Jenő: Könnyűzene templomainkban? — 223 Beltz, Walter: A gnózis-kutatás jelenlegi állása — Az Ádám-apokalipszis fordítása — — — 266 Békési Andor: Sanctitas­ humanitas — — — 89 Bodrog Miklós: Az önmegvalósítás útja — — 247 Boross Géza: Igehirdetésünk tartalma és szán­déka ma (Hafenscher Károly doktori disszer­tációja) — — — — — — — — — 294 Bucsay Mihály: W. Hollweg „Neue Untersuchun­gen zur Geschichte und Lehre des Heidelber­ger Katechismus” — — — — — — — 307 E. Winter „Frühaufklärung” — — — — 307 Csomasz Tóth Kálmán: Fiatal művészek orgona­estje — — — — — — — — — — 74 Ökumenikus kórusgyűjtemény — — — — 112 Régi Magyar Költők Tára XVII. század 4. kö­tet: Az unitáriusok költészete — — — — 243 Bárdos Kornél: Népzenei jellegű variálásmód a 15—18. századi magyar passiókban — — 243 Erdei Ferenc: Az Egyezmények háttere és táv­latai — — — — — — — — — — 8 Fabiny Tibor: Az egyháztörténetírás szempont­jainak módosulása a korszakok változásaiban 64 Amerikai folyóirat a leningrádi és moszkvai teológiai akadémiák munkásságáról — — 372 Fahlbusch, Erwin: A katolicizmus közös önér­telmezése és egységes végcélja — — — — 203 A katolicizmus változásban ? — — — — 260 Dialógus, ökumenizmus, felekezettudomány, kontroverz­ teológia — — —— — — — 335 Rádióelőadás G. C. Berkouwer „A zsinat és az új katolikus teológia” c. könyvéről — — — 157 Fejes Sándor: Etikai jegyzetek — — — — 272 A tudomány hatalma és az ember felelőssége 347 Fekete Károly: A temetési igehirdetés szituá­ciója — — — — — — — — — — 94 Ferencz József: Corpus Reformatorium Italico­rum — — — — — — — — — — 349 Frieling, Reinhard: Újabb irányzatok „a világ” római katolikus teológiájában — — — — 47 Frielinghaus, Dieter: A szolgáló egyház felfogá­sának érvényesítése az egyházak közötti pár­beszédben — — — ■— — — — — — 205 Fükő Dezső: A spanyol „Protestáns, Statutum” 168 Gonda Béla: Társadalomtudományi és irodal­mi folyóirataink mai életkérdéseinkről — — 176 Az új gazdasági mechanizmus hatása kulturá­lis életünkre — — — — — •—• — — 241 Vallási problémák friss folyóiratainkban — 298 Grote, Heiner: 75 év modern katolikus biblia­munkája — — — — — — — — ■— 45 G. Szabó Szabolcs: Nyilatkozat a halhatatlanság vagy feltámadás ügyében — — — — — 105 Győri Kornél: Husz János emlékezete — — 286 Hecker Ádám: Az egyház feladata és szolgá­lata a világban — — — — — — — 238 Hellstein, Heinrich: Zwingli reformációjától a mai reformációig — — — — — — — 140 Horkay László: Erdélyi János, a filozófus — — 229 Juhász Zsófia: A diakónia, mint kegyességünk egyensúlya — — — — — — — — 97 Kéri György: Gondolatok egy most megjelent Teleki-könyv olvasásakor — — — — — 367 A szeptemberi athéni Atlantisz-konferenciáról 373 KI: „A Mi nevünk Petrus” — — — — — 191 Rövid jelentések és kommentárok — 1, 61, 125, — — — — — — — — — 189, 253, 317 k. i.: A szerkesztő megjegyzései-------minden — — — — — — szám borítólapján és 357 Király Zoltán: Comenius és Sárospatak — — 284 Koncz Sándor: A jövő léte és fogalma a mai teológiában — — — — — — — — 270 D. Dr. Nagy Barna emlékezete — — — — 358 Kovách Attila: A református-lutheránus dialó­gus ma — — — — — — — — — 22 Madocsai Miklós: Társadalomlélektan: a marke­ting kulcsa — — — — — — — — 210 Magyar Lajos: Az istentisztelet poimenikai szempontjai — — — — — — — — 92 Márkus Mihály: A II. Helvét Hitvallás Magyar­­országon és Méliusz életműve — — — — 115 Magyar Harmonia — — — — — 231, 289 Mátray László: Az egyházi könyvtárak helyzete és feladatai a Magyar Népköztársaság Könyv­tárpolitikája keretében — — — — — 234 M. E. ö. T. uppsalai munkacsoportja: Egyházi öncél­úságból a világért való szolgálatba — 75 Molnár József: Emlékezés Móricz Zsigmondra kilencvenedik születésnapján — — — — 170 Benedek Marcell (1885—1969) — — — — 302 Kodolányi János (1899—1969) — — — — 304 Nagy Gyula: Az egyházak és a faji világprob­léma — — — — — — — — — — 327 Nagy József (Kolozsvár): Az evangéliumi egyhá­zak a világ bélyegein II—III. — — — 39, 98 Nagy József­ (Debrecen): Megemlékezés Jánosi Zoltánról — — — — — — — — — 181 Nagy Tibor: Virágénekek festett fatáblákon I—II. — — — — — — — — 281 350 Nyikodim metropolita: Az Orosz Ortodox Egy­ház és az ökumenikus mozgalom — — — 11 Ottlyk Ernő: Az Európai Egyházak Konferen­ciája — — — — — — — — — — 255

Next