Theologiai Szemle, 1974 (17. új évfolyam, 1-12. szám)

1974 / 1-2. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1974. január-február Felelős szerkesztő:­ Dr. Prőhle Károly Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: 1146 Budapest Abonyi u. 21. T.: 227-870 Index: 26 842 73.2672/2-12 Zrínyi Nyomda, Budapest Felelős vezető: Bolgár Imre A Teológiai Szemle szerkesztő bizottsága : D. dr. Bartha Tibor, elnök Dr. Prőhle Károly, előadó Dr. Bakos Lajos D. dr. Berki Feriz Hecker Ádám D. D. Káldy Zoltán Laczkovszki János D. dr. Ottlyk Ernő Palotay Sándor Ráski Sándor Szamosközi István Társszerkesztő: D. dr. Pákozdy László Márton Palotay Sándor Dr. Tóth Károly Szerkesztőségi titkár: Komlós Attila Kovách Attila ifj. Tarr Kálmán A felelős szerkesztő címe: 1054 Budapest Szabadság tér 2. I. T.: 114­ 862 * Előfizetési díj: egy évre 180 Ft félévre 90 Ft Kettős szám ára 35 Ft Előfizethető a kiadóhivatalban. Terjeszti: a Magyar Posta TARTALOM 1 A szerkesztő jegyzete TANULMÁNYOK 2 DR. BOROSS GÉZA: A békeszolgálat a magyar protestáns igehirdetésben 1958-tól napjainkig 1 8 MUNTAG ANDOR: Jeremiás próféta harca a békéért 15 PAPP VILMOS: Az ókori Izráel gazdasági és társadalmi fejlődése az állam megalakulásáig 21 TADEUSZ WO­JAK: A lengyel reformáció döntő eseménye. A varsói Konföderáció 1573-ban 24 SZATHMÁRY SÁNDOR: Az úrvacsora ekkléziológiai ér­telme 29 DR. RÓZSAI TIVADAR: A keresztség ekkléziológiai ér­telme 36 CSOHÁNY JÁNOS: A puritán paraszti közösségek vál­sága Magyarországon a kapitalizmus kialakulásának korá­ban VIL­ÁGSZEMLE 40 DR. HUSZTI KÁLMÁN: A Békeerők Moszkvai Világ­­kongresszusa a keresztyén békemozgalom szemszögéből 44 HEGEDŰS LÓRÁNT: A csalatkozhatatlansági vita mérlege 50 A KBK pályázati felhívása HAZAI SZEMLE 51 D. DR. BERKI FERIZ: Prolegomena egy készülő jubi­leumhoz 53 DR. PRŐHLE KÁROLY: A vegyes házasságról szóló tájé­koztatás a római katolikus lelkipásztorok számára KULTURÁLIS KRÓNIKA 55 ZAY LÁSZLÓ: Szeptembertől­­ decemberig KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE 56 ADOLF HOLL: Jesus in schlechter Gesellschaft (Szénási Sándor) 57 A Teológia 1973-as évfolyamáról (i. t. k.) 58 PAUL VAN BUREN: The Edges of Language (P. Tóth Béla) 60 Alkalmazott pszichológia (i. t. k.) 60 G. G. CAMPOS: Camilo Torres, a forradalmár pap (Nagy János) 62 HAIMAN GYÖRGY: Tótfalusi Kis Miklós (L. Kozma Borbála) 63 GYERGYAI ALBERT: Anyám meg a falum (Tenke Sándor) 64 A Magyar Bibiiatanács Kiadói Bizottságának döntése a bibliai idézetek helymegjelöléséről

Next