Theologiai Szemle, 1982 (25. új évfolyam, 1-6. szám)

1982 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1982. évi (Új folyam XXV. évfolyam) tartalomjegyzéke és a szerzők névmutatója D. dr. Bartha Tibor 70 éves .................................... 129 Muntag Andor: Újfordítású Bibliánkról. Bartha Tibor, a Magyar Bibliatanács ügyvezető elnö­ke, a bibliafordítás spiritus rectora................... 133 Nagy József: Isten Igéje az igehirdető számára. Bartha Tibor, a Jubileumi Kommentár szer­kesztő bizottságának elnöke.................................... 135 Ottlyk Ernő: Az emberiség békéjéért és az egy­ház egységéért. Bartha Tibor, a nemzetközi ökumené kiemelkedő személyisége ................... 130 Salgó László: A református egyház és az izrae­lita hitfelekezet dialógusainak jelentősége. Testvéri köszöntő dr. Bartha Tibor református püspök-elnök 70. születésnapja alkalmából ...­ 139 Szigeti Jenő: A Református Egyház és a Szabad­­egyházak Tanácsa kapcsolatai a lelkészképzés­ben. Bartha Tibor, a hazai ökumené munkálója 137 TANULMÁNYOK Ifj. Bartha Tibor: Az újszövetségi eszkatológia kutatásának újabb eredményei ............................ 141 Békési Andor: Úrvacsora és epiklézis 1 Békési Andor: A filioque-párbeszéd eredményei 150 Bogárdi Szabó István: Hitvallásos irataink az igehirdetésről ............................................................. 24 Bolyki János: Darwin teológiatörténeti jelentő­sége ............................ ... .................................... 158 Boross Géza: A gyülekezet mint pneumatológiai közösség ..................................................................... 343 Bucsay Mihály: Spinoza (1632—1677) ................... 359 Csohány János: Protestáns—ortodox egyetem fel­állítására irányuló törekvés Magyarországon a XVIII. század végén ............................................ 353 Fabiny Tamás: Teleológiai koncepciók a filozó­fiában ............................................................................. 355 Fabiny Tibor: A Türelmi Rendelet Magyaror­szágon ............................................................ 33 Fodor Ferenc: A közösség és az egyén kapcsola­tának ószövetségi körvonalai ............................ 77 Gál Zoltán: A keresztény egzisztencia értelme­zése Jürgen Moltmann-nál .................................... 45 C. Ronald Goulding: Teológiai szemináriumok szerepe a Baptista Világszövetség életében ... 90 Jánossy Imre: A reménység teológiájától a Szentháromság és az Isten országa teológiájáig I. (Jürgen Moltmann teológiájáról) ............... 81 Jánossy Imre: A reménység teológiájától a Szentháromság és az Isten országa teológiá­jáig II. (Jürgen Moltmann teológiájáról) ........... 144 Jánossy Imre: A szolgáló egyház és teológiája a marxista értékelések tükrében .............................. 347 Juhász István: A Türelmi Rendelet és az erdé­lyi fejedelemség................... ........... ............... 38 Juhász István: „Verbum Caro Factum Est” (A Református Világszövetség Európai Tagozatá­nak Kolozsvárt a Protestáns Teológiai Intézet­ben tartott ökumenikus teológiai megbeszélését bevezető előadás, 1980. szeptember 16.) ........... 87 Karasszon Dezső: Az istendicséret helye a Zsol­tárok könyvében ....................................................... 351 Karner Ágoston: Gustav Adolf — Megemlékezés halálának 350 éves évfordulóján............................ 288 Oscar Cullmann: Eiden kai episteusen — Jézus élete, mint a „látás” és a „hit” tárgya a ne­gyedik evangéliumban ............................................. 273 Lenkeyné Semsey Klára: A Krisztus-test pneu­matikus létmódja: hit—remény—szeretet........... 266 Lenkeyné Semsey Klára: A gyülekezet mint sak­ramentális közösség....................................................... 338 Nagy Antal Mihály: A nők társadalmi helyzete, általános és kiemelkedő szerepe az Ószövet­ségben ................... ..................................................... 13 Nagy István: A gyülekezet mint sakramentális közösség ........................................................................ 277 Némethy Sándor: A Delegatum Judicium Extra­ordinarium Posoniense anno 1674 története és jogászi kritikája (6.)..................................................... 98 Pákozdy László Márton: A marxista protestan­tizmus-kutatók és protestáns teológusok dialó­gusának néhány elméleti határkérdése .............. 248 Pásztor János: A keresztyénség és a világvallá­sok ...................................................................................... 19 Pásztor János: Dialógusok a református és az orthodox egyházak között ................. 281 Ulrich Schoen: „Mert Őbenne lakozik az isten­ségnek egész teljessége ...” .................................... 96 Szabó Csaba: Visszaélés a karizmákkal az ős­egyházban és ma ..................................................... 8 Szesztay András: Etűd jövőképünkről.................... 285 Szigeti Jenő: A szolgálat teológiája a szabadegy­házi közösségekben (A szabadegyházi közössé­gek társadalmi értékváltozása a felszabadulás utáni magyar társadalomban) ............................ 72 Tegez Lajos: Az emberi méltóság, mint Istentől kapott kiváltság az Ószövetségben .................... 29 Tételek Luther Mártonról — születésének 500. évfordulójára — (Az NDK Tudományos Aka­démiájának közgazdasági tudósaiból és az egyetemek képviselőiből alkotott munkacsoport dolgozta ki)...................................................................... 65 Tóth Kálmán: Az ószövetségi bibliai teológia ta­nítása az eschatonról ............................................. 75 VILÁGSZEMLE Paulos Gregorios: „Reménység, fegyelem, el­szántság és bölcsesség” ............................................. 47 Hubayné Muzsnai Márta: Lelkigondozás és pszichoterápia ............................................................. 170 Ottlyk Ernő: Az 50 éve hatalomra került német fasizmus egyházpolitikai vetülete .................... 366 Ifj. Pásztor János: Az energiaválság — kihívás az egyházak felé ............ 363 Szathmáry Sándor: Heinrich Vogel 80 éves ... 296 Szilvási József: „Prófécia és eschatológia” (Az adventista egyház euro-afrikai szervezetének bibliai konferenciájáról — Collonges-sous-Sa­leve, 1982. július 4—11.)............................................. 294 Tóth Károly: A keresztyén békemunka teológiai és lelki alapjai .............................................................. 161 Tóth Károly: Az ökumenikus békemunka kérdé­sei .....................................................­................... ... 168

Next