Theologiai Szemle, 1991 (34. új évfolyam, 1-6. szám)

1991 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1991. január-február Felelős szerkesztő: D. Dr. Ottlyk Ernő Budapest Szabadság tér 2. I. 1054 T.: 111-4862 Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Abonyi u. 21. 1146 T.: 122-7870 index: 26 842 HU ISSN 0133 — 7599 □ A Theológiai Szemle szerkesztő bizottsága: D. Dr. Tóth Károly, elnök Lehel László, előadó D. Dr. Berki Feriz Hecker Frigyes Dr. Harmati Béla Dr. Kocsis Elemér Dr. Kovách Attila Kürti László D. Dr. Nagy Gyula Dr. Viczián János Társszerkesztő: D. Dr. Pákozdy László Márton Olvasószerkesztő: Tarr Kálmán □ A szedés és tördelés az ITEX Kft számítógépes fényszedő rend­szerén készült Egyetemi Nyomda — 91.1516 Budapest, 1991. Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató Terjeszti a Református Zsinati Iro­da Sajtóosztálya. Előfizethető a kiadóhivatalban, vagy posta­­utalványon, vagy átutalással a Református Zsinati Iroda Saj­tóosztálya — Budapest OTP 218-98141/536-209803 csekk­számlájára. Árusítja: Református Könyvárusítás: Budapest XIV., Abonyi u. 21. Protestáns Könyvesbolt: Budapest IX., Ráday u. 1. Református Könyvesbolt: Debrecen Vörös Hadsereg útja 4-6. Előfizetési díj egy évre: 540,- Ft egyes szám ára: 90,- Ft Megjelenik kéthavonként. TARTALOM TANULMÁNYOK SZABÓ CSABA: Jézus etikája I...............................................­­ DÁNYI JÓZSEF: Jézus etikája II........................................... 6 MÉSZÁROS ISTVÁN: A Szentlélek belső bizonyságtétele . 9 PAUL RICOEUR: Etika és morál........................................... 10 SZŰCS FERENC: A herezis, avagy az ecclesia semper re­formanda problémája ........................................................... 14 BOROSS GÉZA: Az egyház küldetése................................... 18 ACHL KÁROLY: Betű és Lélek — Törvény és Evan­gélium —................................................................................23 TÓTH KÁLMÁN: Zsoltáraink gyökerei .................................25 BOLYKI JÁNOS: Zsidóság és keresztyénség, szekták és eretnekek .......... 29 KARASSZON ISTVÁN: Történetírás az ókori Izraelben ... 34 SZABÓ ANDRÁS: A Vizsolyi Biblia lehetséges forrásai, a humanista latin bibliakiadások.............................................46 MUNTAG ANDOR: A Károli-Biblia a Magyar Evangélikus Egyházban...............................................................................49 VILÁGSZEMLE Magyar - Román egyházi tanácskozás.................................... 52 Nyilatkozat................................................................................... 52 A Magyarországi Metodista Egyház nyilatkozata a faji ellen­tétek kérdéséről.......................................................................53 Nyilatkozat a katolikus-zsidó kapcsolatokról............................54 HAZAI SZEMLE A Magyar Bibliatanács Vizsolyi­ Biblia emlékünnepélye . 56 HARMATI BÉLA: Számadás négyszáz évről..........................56 TARR KÁLMÁN: Beszámoló .................................................. 58 BARCZA JÓZSEF: A Vizsolyi bibliakiadás történetéről . 60 KOZMA ZSOLT: A Vizsolyi Biblia jelentősége a magyar ha­tárokon kívül élő kisebbségek életében................................62 KULTURÁLIS KRÓNIKA SZIGETI JENŐ: Tallózgatás teológus szemmel................. 63 A kézirat nyomdába adásának ideje: 1991. január 5. A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYE Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézirataikat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (oldalan­ként 30 sor, soronként 60 leütés) küldjék be. Kéziratokat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza.

Next