Theologiai Szemle, 1992 (35. új évfolyam, 1-6. szám)

1992 / 1. szám

THEOLOGIAI SZEMLE 1992. január-február Felelős kiadó: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szerkesztőség és kiadóhivatal, Budapest, Abonyi u. 21. 1146 T.: 122-7870 Index: 26 842 HU ISSN 0133 — 7599 Olvasószerkesztő Tegez Lajos □ A szedés, tördelés és levilágítás az ITEX Kft számítógépes fény­szedő rendszerén készült Egyetemi Nyomda — 92.1985 Budapest, 1992 Felelős vezető: Sümeghi Zoltán igazgató Terjeszti a Református Zsinati Iro­da Sajtóosztálya. Előfizethető a kiadóhivatalban, vagy posta­­utalványon, vagy átutalással a Református Zsinati Iroda Saj­tóosztálya — Budapest OTP 218-98141/536-209803 csekk­számlájára. Árusítja: Református Könyvárusítás: Budapest XIV., Abonyi u. 21. Protestáns Könyvesbolt: Budapest IX., Ráday u. 1. Református Könyvesbolt: Debrecen Piac u. 4-6. Előfizetési díj egy évre: 540,- Ft Egyes szám ára: 90,- Ft Megjelenik kéthavonként. TARTALOM TANULMÁNYOK DR. MÁRKUS MIHÁLY: Tudományszervezés, tudós­képzés ............................................................................­­­­ DR. BOROSS GÉZA: Igehirdetésünk a telekommuniká­ciós korban........................ 2 KOVÁCS BÁLINT: A felébredtek lelkigondozása........ 7 DR. SZATHMÁRY SÁNDOR: Szenvedés az Ószövet­ségben — A prófétáknál és az Ószövetség kegyeseinél 13 LŐRINCZ ZOLTÁN: A második parancsolat................ 19 KAR­ASSZON ISTVÁN: Párbeszéd a Bibliáról .............. 20 DR. KARASSZON DEZSŐ: A vizsolyi Biblia magyará­zatai II......................................................................................... 25 SÁNDOR ENDRE: A Károlyi Biblia értékelése II.......... 27 HORVÁTH BARNA: Biblia az irodalomban.................. 30 DR. NAGY ANTAL MIHÁLY: Az Ige és a Szentlélek 34 BÁN ISTVÁN: Szentlélek és a világszellem­­.................... 39 DR. MEDVESY M. LÁSZLÓ: Moszkva, a negyedik Ró­ma ............................................................................................... 45 SZABÓ GYÖRGY: Tóth Ferenc lelkészképzési- és to­vábbképzési reformterve...................................................... 50 SOMOS RÓBERT: A hit védelme Alexandriai Kelemen­nél ............................................................................................... 56 KARASSZON ISTVÁN: Teológiai kijelentés és ószövet­ségi írásmagyarázat................. 60 SOMOS ATTILA: Makkai Domokos erat vir doctus et probus! .................................................................................... 64 Helyreigazítások............................................................................. 63 A kézirat nyomdába adásának ideje: 1992. február 6. A SZERKESZTŐSÉG KÖZLEMÉNYE Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kézirataikat két pél­dányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (oldalanként 30 sor, soronként 60 leütés) küldjék be. Kéziratokat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előzetesen meg nem beszéltünk, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Next