Theologiai Szemle, 1995 (38. új évfolyam, 1-6. szám)

IS SZÓLJ, URAM! Csiha Kálmán: Utolérte a hegyen................. 61 Hodosy Imre: Békességünk van..................... 185 Mikó Jenő: Az Ige mindent leküzdő ereje . . 249 Mózes Árpád: Krisztus és a Lélek egysé­gében ........................................................... 125 Tegez Lajos: Hitnevelés? ................................ 1 Veress Ernő: A legnagyobb ajándék............. 313 Moltmann, Jürgen: „Ime újjáteremtek min­dent”: A nagy meghívás ............................ 200 Theologia reformata et semper refor­manda ........................................................... 263 Novák István: Protestáns egyházpolitika .... 186 Protestáns egyházpolitika II........................ 250 Pesthy Monika: A jó fogság............................ 129 Szathmáry Sándor: Bibliai hangok -HANG a Bibliában.................................... 195 Szénási Sándor: Prohászka protestáns szemmel....................................................... 22 Wollenweider, Sámuel: A szabadság őske­resztyén üzenete ........................................ 259 TANÍTS MINKET, URUNK! Benke György: Iszlám invázió....................... 10 Kálvin intellektusa, műveltsége és hatása ......................................................... 126 Berki Feriz: A magyarországi görög nemze­ti kisebbség a török hódoltság után (XVIII-XX.SZ.)........................................... 275 Bodrog Miklós: Álmaink barlangvilágában C.G.Jung nyomán....................................... 66 Boross Géza: A növekedést és épülést mun­káló igehirdetés kritériumai..................... 26 Coggan, Donald: Bibliafordítás az ősegy­háztól a XX. századig ............................. 144 Cross, Frank Moore: Megvilágításban a Biblia - A holt-tengeri barlangokból .... 62 Draskóczy Török Gábor: A szeretet himnu­szának ökumenikus fordításához............. 2 Egere­si László Sándor: Il.Templom: érvek és ellenérvek - a vita mai állása............. 13 Eszenyeiné Széles Mária: Istenfélelem­­ és mégis szenvedés?....................................... 139 Fekete Károly isj.: Egyház és Nemzet Mak­kai Sándor tanulmányaiban ..................... 6 Frideczky Frigyes: A Biblia a művé­szetben, a magyar költészetben és köz­nyelvben ..................................................... 318 Lenkey István: Isten országa a múltban, a jelenben és a jövőben................................ 205 Lenkeyné Semsey Klára: A nő helyzete a korinthusi gyülekezetben......................... 210 Medgyessy László: Egyházunk és világunk a XXI.sz.-ban............................................. 314 Molnár Ambrus: Mária-ti­sztelet a protes­táns népi vallásosságban ......................... 29 A református egyházszervezet és önkor­mányzat történeti áttekintése................... 269 VILÁGKERESZTYÉNSÉG A Leuenbergi Konkordia egyházainak meg­emlékező nyilatkozata a II. világháború befejezésének 50. évfordulóján ............... 230 A Vallás és Béke Világkonferencia VI. Nagygyűlésének zárónyilatkozata ........... 116 Aniszi Kálmán: Redivivus (beszélgetés dr. Juhász Tamással)........................................ 301 Az egyetemes etika megvalósulása felé (Vallás és Béke Világkonferencia előké­szítő nyilatkozata)...................................... 93 Az EEK tisztségviselőinek nyilatkozata a II. világháború befejezésének 50. évfor­dulóján ......................................................... 230 Az EVT karácsonyi üzenete............................ 53 Bartholomeus ökumenikus Pátriárka hozzá­szólása a Vallás és Béke Világkonferen­cián ............................................................... 104 Lek, Diana L.: Egy új geo-felekezeti valóság......................................................... 112 EEK hírek ......................................................... 176 Etchegary, Roger bíboros hozzászólása a Vallás és Béke Világkonferencián ........... 107 Galtung, Johan: Kemény és szelíd vallá­sok: hogyan erősíthejük a szelídebb te­rületeket ....................................................... 108 Küng, Hans: Miért van szükség egyetemes etikára?......................................................... 101 Mészáros Kálmán: Magyar nyelvű baptis­ták Ausztráliában........................................ 295 Kaiser, Konrad: Az EVT főtitkárának leve­le az 50. évforduló alkalmából................. 227

Next